ေမာင္းေတာတြင္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္း

Saturday, June 09, 2012
Facebook News

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆုိင္ရ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္း လုိ္က္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ အဆုိပါအဖြဲ႔တြင္ နယ္စပ္ေဒသ လူ၀င္မႈ စစ္ေဆးေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္က ဦးေအာင္ႀကီးကို ဥကၠဌထား၍ ေဒသဆုိင္ရာ အရာရွိႀကီးမ်ားပါ၀င္သည့္ ၇ ဦးျဖင့္ဖြဲ႔ စည္းျခင္းျၿဖစ္ေၾကာင္း သမၼတရံုး၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပသည္။

အဆုိပါ အဖြဲ႔၏ အဓိက တာ၀န္မွာ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡခံစားေနရေသာ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားအား ယာယီ ေနရာခ်ထားေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ ေရရွည္ တြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳရာတြင္ ေနရာခ်ထားႏိုင္ မည့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
http://htwduwintinfoundation.blogspot.jp/2012/06/blog-post_1246.html

http://blog.irrawaddy.org/2012/06/blog-post_8598.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s