ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္အစၥလာမ္ဘာသာ (အပိုင္း ၂)

ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၄၀၄ ခုနွစ္တြင္၊ ရခိုင္ျပည္၌ နရမိတ္လွ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ေနပါသည္။ ထိုစဥ္က ျမန္မာတို႔ကလည္း စစ္အင္းအားၾကီးမားျပီး အင္ပါယာခ်ဲ့ထြင္ေနခ်ိန္ျဖစ္ရာ ရခိုင္ကို ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္ ေသာေၾကာင့္ နရမိတ္လွမွာအိႏၵိယနိုင္ငံ (ဘဂၤလားအင္ပါယာ) ေဂါျမိဳ့သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရပါသည္။
ေဂါျမိဳ့ရွိဘဂၤလားအင္ပါယာမွာ ၁၂၀၃ခုနွစ္ကတည္းက မူစလင္အင္ပါယာျဖစ္ျပီး ထိုစဥ္က အဟ္မဒ္ရွား ဘုရင္က အုပ္ခ်ဳပ္ လွ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းက နရမိတ္လွအားလက္ခံၾကိဳဆိုခဲ့ျပီး

၄င္း၏ စစ္တပ္တြင္ အရာရွိ အျဖစ္ခန္႔အပ္ကာ စစ္ပြဲမ်ားကို အတူတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဘုရင္ အဟ္မက္ရွားကိုဆက္ခံသူ နဒီရ္ရွားမင္းလက္ထက္ ၁၄၃၀ ခုနွစ္တြင္ နရမိတ္လွက ၄င္း၏နယ္ေျမကို ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္နိုင္ရန္အတြက္ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ရာ ဘုရင္ ကလည္း ၀လီခန္းဦးေဆာင္ေသာ တပ္တတပ္ကိုေစလႊတ္ ကူညီကာ ျမန္မာတို႔ထံမွ နန္းကိုျပန္လည္ရယူေစခဲ့သည္။ နရမိတ္လွက ယခုအေခၚ ေျမာက္ဦးျမိဳ့တြင္ အေျခစိုက္ကာ ၄င္းကိုကူညီေသာ စစ္တပ္မွမြတ္စလင္မ်ားကို ၄င္းေဒသတြင္အေျခခ်ေနေစခဲ့ေလသည္။ ၄င္း၏နန္းတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ေ၀ါဟာရနွင့္ မင္းခန္းမင္းနားတို႔မွအစမူစလင္အရိပ္အေငြ႔မ်ားနွင့္သာျပည့္နွက္ေနေတာ့သည္။မင္းမႈထမ္းမ်ားမွာလည္း မြတ္စလင္တို႔သာ အမ်ားစုျဖစ္ေလသည္။ ၂ျပည္ေထာင္မွာလည္းအဓြန္႔ရွည္စြာဆက္ဆံလာခဲ့ၾကျပီး အသျပာေငြေၾကးမ်ားတြင္ မြတ္စလင္အရိပ္အေငြ႔မ်ားထည့္သြင္းသံုးစြဲခဲ့ပါသည္။ထိုအခ်ိန္မွစျပီး ရာဇ၀င္တြင္ ရခိုင္ေျမ၌မြတ္စလင္တို႔ အေျခတက် ခိုင္မာစြာ စတင္ခဲ့ေလသည္။
နရမိတ္လွကြယ္လြန္ျပီးေနာက္၊ ရခိုင္အင္ပါယာက မၾကာခဏဘဂၤလားနယ္ကို နယ္ပယ္ ခ်ဲ့ထြင္ ေလေတာ့သည္။ ၁၇ရာစု အစာပိုင္းတြင္ ရခုိင္ေဒသသို႔ေပၚတူကီမ်ားစတင္၀င္ေရာက္လာျပီး ၄င္းတို႔၏အကုအညီျဖင့္ ဘဂၤလားနာ္ပယ္မ်ားကို သိမ္းပိုက္ကာ၊မြတ္စလင္မ်ားကို စစ္သံုပမ္းအျဖစ္ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႔ကို ဘုရင့္ ကိုယ္ရံေတာ္တပ္အျဖစ္ေစခိုင္းခဲ့ျပီး အခ်ိဳ႔ကိုသာမန္အလုပ္မ်ားအတြက္ေစခိုင္းခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတို႔ကိုလည္း ေဒသတြင္းေနရာခ်ထားအတည္တက်ေနေစခဲ့ေလသည္။
ခရစ္ ၁၆၅၈ ခုနွစ္တြင္ မဂိုင္အင္ပါယာ၏ျပည့္ရွင္ ရွားဂ်ဟန္ဘုရင္ကို သားအၾကီးက နန္းခ်ျပီး ၄င္းကဘုရင္အျဖစ္ ေၾကျငာ ခဲ့ေလသည္။ ထိုအခါ ဒုတိယသားရွားရႈဂ်ာ က၄င္း၏မိသားစု ေနာက္ပါမ်ားနွင့္တကြ ထြက္ေျပးရင္း ရခိုင္ဘုရင္ထံ ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံသည္။ ရခိုင္ဘုရင္က ေျမာက္ဦးျမိဳ့နားတြင္ လက္နွက္ခ်ကာေနထိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ေလသည္။ အေၾကာင္းအရာေသခ်ာ မွတ္တမ္းတင္နိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ရွာရႈဂ်ာ နွင့္၄င္း၏ေနာက္ပါအားလံုး အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ရခိုင္ဘုရင္၏ ကြက္မ်က္ျခင္းကိုခဲ့ရေလသည္။ကြက္မ်က္ျခင္းမွလြတ္ေျမာက္ေသာ ရွားရႈဂ်ာ၏တပ္သားမ်ားအား ဘုရင့္မ်ားတပ္အျဖစ္
အမႈထမ္းေစျပီး ကမန္လူမ်ိဳးမ်ားဟုေခၚတြင္လွ်က္ အေျခတက်ေနထိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေလသည္။
ထိုသတင္းကိုၾကားေသာအခါ ရွားရႈဂ်ာ၏အစ္ကို၊ မဂိုအင္ပါယာ၏ဘုရင္က ၄င္း၏ရာဇေသြးကိုသုတ္သင္သည္ ဆိုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္၊ဘဂၤလားေပၚရခိုင္တို႔က်ဴးေက်ာ္မႈနွင့္ရခိုင္ကမ္းေျမာင္ေဒသတြင္ရခိုင္တို႔တိုက္ခိုက္ေနမႈတို႔ကို အျပီးတိုင္သုတ္သင္ေျခမႈန္းခဲ့ေလသည္။ ထိုအခ်ိန္အတြင္းေနာက္တမ္းတြင္လည္း ရခိုင္တို႔ဖမ္းယူလာေသာ မြတ္စလင္
စစ္သံု့ပမ္းမ်ားက ရခိုင္တို႔အားေတာ္လွန္ပုန္ကန္ခဲ့ၾကျပန္ေတာ့သည္။
ထိုေျခမႈန္းမႈမွာ သမိုင္းတြင္ ရခိုင္ဘုရင္တို့အာဏာက်ဆံုးျပီး ကမန္မြတ္စလင္တို႔ၾသဇာ ၾကီးထြားရျခင္း၏အစပင္ျဖစ္ေလသည္။ နိုင္ငံေရးအာဏာကိုသာမက ရခိုင္ဘုရင္မ်ားကိုပါ ၁၆၆၆ မွ ၁၇၁၀ထိ ကမန္မြတ္စလင္တို႔ကခ်ဳပ္ကိုင္ထားခဲ့ၾကသည္။သူတို႔၏ စစ္တပ္ကို အိႏၵိယေျမာက္ပိုင္းမွ အာဖဂန္ေၾကးစားတပ္သားမ်ားျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္အားျဖည့္ေနမႈေၾကာင့္ အင္အားမွာလည္းေတာင့္ တင္းလွပါသည္။ ၁၇၁၀ တြင္ နန္းတက္ေသာ စႏၵ၀ိဇယဘုရင္လက္ထက္တြင္ ၄င္းတို႔လက္ထဲမွ အာဏာကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ နိုင္ခဲ့သျဖင့္ ကမန္အေျမာက္အမ်ား ရာမရီး (ရမ္းျဗဲဟုထင္ပါသည္) အရပ္သို႔ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။ ထိုေဒသနွင့္ စစ္ေတြအနီး ရြာမ်ားတြင္ ကမန္ဟူေသာအမည္မ်ားျဖင့္ပင္ဆက္လက္အေျခခ်ေနခဲ့ၾကပါသည္။
တဖန္ ၁၇၈၅ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာတို႔ကတဖန္ ရခိုင္ေဒသအား၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျပီးျမန္မာ့အင္ပါယာအတြင္း သြတ္သြင္းခဲ့ျပန္ေလသည္။ထိုစဥ္က ျမန္မာစစ္တပ္တြင္ေျမဒူးေခၚမြတ္စလင္တပ္သားမ်ားအမ်ားစုပါ၀င္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေလသည္။
ျမန္မာဘုရင္သိမ္းပိုက္ျပီးေနာက္ ၄င္းေျမဒူးတပ္အား ျမန္မာဘုရင့္စစ္တပ္အျဖစ္ သံတြဲတြင္ တပ္စြဲေနေစခဲ့ေလသည္။ကာလ ၾကာျမင့္ေသာ္ ထိုမြတ္စလင္မ်ားမွာရခိုင္မ်ားနွင့္၄င္း၊ အိမ္နီးခ်င္းျမန္မာမ်ားနွင့္၄င္း ဘာသာယံုၾကည္မႈမွလြဲကာ ခြဲျခားမရျဖစ္လာေတာ့သည္။
ယခုအခါ ရခိုင္ေဒသရွိမြတ္စလင္တို႔ကို ရိုဟင္ဂ်ာဟု ေခၚတြင္ခဲ့ၾကေလေတာ့သည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္.. ျမန္မာနိုင္ငံ ရခိုင္ေဒသတြင္ မြတ္စလင္မ်ားမွာ ၁၅ရာစုအစမွစျပီး ဘုရင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။
ကိုးကား..
၁။ မိုေရွးေရဂါ ေရး ျမန္မာျပည္ရွိမြတ္စလင္မ်ား (လူနည္းစုအေၾကာင္းေလ့လာျခင္း) ၁၉၇၂.
Credit :

http://minzayyarmm.blogspot.com/2012/05/blog-post_7530.html

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s