ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုသည္မွာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုသည္မွာ

မိမိႏိူင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူလူတန္စားကို ျဖဳတ္ခ်မႈလုပ္ရန္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခက္အခဲေန၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
အသြင္သ႑န္နဲ႔      အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရနွင့္    ႏိူင္င္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔    တိုင္းျပည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို   လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ 
အေပး-   အယူလုပ္သည့္       ႏိူင္ငံေရးအခင္းအက်င္းဆီသို႔          ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။   ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏
အသြင္သ႑န္မွာ အေပး- အယူ၊ အေလွ်ာ့- အတင္းရွိသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလုပ္စဥ္ ကနဦးကာလအစမွာ 
အေပး- အယူ၊ အေလွ်ာ့- အတင္းလုပ္သည့္ေနရာမွာ၊ တဘက္ေစာင္းနင္းက်မႈ မ်ဳိးျဖစ္ေပၚေလ့ရွိပါတယ္။  အဲဒီလို  တဘက္ေစာင္း
နင္းက်သည့္  အေပး-  အယူေတြကို ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါမွာ    ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းလုပ္သူေတြက   ေခါင္းေအးေအးထားျပီး   ေျဖရွင္း
ကိုင္သြယ္တတ္ဖို႔လိုသလို၊       စိတ္ရွည္သီးခံမႈရွိဖို႔လည္းလိုပါတယ္။  မိမိဘက္ကအေပး-  အယူလုပ္တဲ့ေနရာမွာ  အခ်ိန္ကာလ
အတိုင္းတာတခု ခ်မွတ္ထားရွိဖို႔လိုပါတယ္။  အခ်ိန္အတိုင္းတာတခု     မိမိဘက္ကမခ်မွတ္ထားပဲ၊  အေပး-  အယူလုပ္မည္ဆိုလွ်င္၊
မလိုလားအပ္တဲ့အခ်ိန္ေတြကို      တဘက္ကဆြဲယူထားႏိူင္ပါတယ္။  ဆိုလိုတာကမလိုလားအပ္ပဲ     အခ်ိန္ေတြမကုန္ဆံုးေစရန္
ရည္ရြယ္သည္။ဘယ္ႏိူင္ငံမဆို အသြင္ကူးေျပာင္စကာလေတြမွာ  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္တဲ့အခါမွာ အခက္ခဲ  အတားအဆီး၊
အေႏွာက္အယွက္မ်ား မလြဲမေသြရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။  အဲဒီလိုျဖစ္ေပၚလာတဲ့  အခက္အခဲအတားအဆီး၊ အေႏွာက္အယွက္ေတြ
ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါ  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္လိုသူေတြက စိတ္ဓါတ္ၾကံခိုင္ဖို႔နဲ႔   စိတ္ရွည္သီးခံျပီး  သေဘာထားၾကီးၾကီးထားကာ၊
ထို- အခက္အခဲေတြကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္သန္းႏိူင္ရပါ့မယ္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း   သူ႔ဘက္  ကိုယ့္ဘက္     အားျပိဳင္အကဲစမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိူင္သလို၊   သူ႔ဘက္
ကိုယ့္ဘက္ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ေတြ ရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိး   သူ႔ဘက္ ကိုယ့္ဘက္     အားျပိဳင္လြန္ဆြဲ အကဲစမ္း
မႈမ်ားနဲ႔  သူ႔ဘက္ ကိုယ့္ဘက္ အားနည္း အားသာခ်က္မ်ားျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါ၊ ႏွစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေခါင္းေအးေအးထားျပီး
အျပဳသေဘာနဲ႔     ေတြ႕ဆံု ညွိ႕ႏိႈင္းအေျဖရွာ   ေျဖရွင္းတတ္ဖို႔အေရးၾကီးပါတယ္၊  အဲဒီလို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈနဲ႔       ညိွ႕ႏိႈင္းေျဖမရွင္း
မေဆြးေႏြးပဲ    သေဘာထားေတြတင္းမာေနၾကမည္ဆိုလွ်င္    မလိုလားအပ္တဲ့ျပႆေတြျဖစ္ေပၚလာႏိူင္ျပီး၊      အေပး-   အယူမမွ်
မတျဖစ္ကာ  မိမိတို႔တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနေသာ   ႏိူင္ငံေရးအခင္းအက်ဥ္းနဲ႔ ႏိူင္ငံ၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္ပ်က္ဆီးဆံုးရႈံးေစႏိူင္သည္ကို ဒီေနရာမွာ အထူးသတိခ်ပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔- ဆံုးရႈံးမႈမ်ားမျဖစ္ေပၚေစရန္
ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ သေဘာထားၾကီးၾကရမည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ထိခိုက္ေစမယ့္ မလိုလားအပ္တဲ့ ထိပ့္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈေတြကိုလည္း
ႏွစ္ဖက္စလံုးက ေရွာင္က်ဥ္ရပါ့မယ္။ ဒါမွသာ   ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို   မထိခိုက္မွာျဖစ္ပါတယ္။   ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈအားေကာင္းလာရန္ႏွင့္    ယံုၾကည္မႈမ်ားခိုင္မာလာေစရန္   လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာေကာ၊    လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာပါ ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။  ဒါ့အျပင္- ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈမ်ားပိုမိုရရွိလာေအာင္     သက္ဆိုင္သူမ်ားမွ     ညစာစားပြဲျပဳ
လုပ္၍လည္းေကာင္း၊        ပါတီအခမ္းအနားျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္လည္းေကာင္း၊  ရံဖန္ရံခါ တယ္လီဖုန္းလိုင္းမွတဆင့္     ေျပာဆို
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊   အင္တာနက္ အြန္လိုင္းမွတဆင့္လည္းေကာင္း၊       အီးေမးမ်ားမွေသာ္လည္းေကာင္း
ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈမ်ားပိုမိုအားေကာင္းလာေအာင္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္သင့္သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈမ်ား
ပိုမိုအားေကာင္းလာျပီး၊  တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး ယံုၾကည္မႈ၊ ခ်စ္ခင္မႈေတြပိုမိုရရွိလာလိမ့္မည္ဟု စာေရးသူအေနနဲ႔ ယံုၾကည္မိပါသည္။
သည္ေနရာမွာ အင္အားခ်ိန္ခြင္မွ်တလာေအာင္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအားေကာင္းလာေစရန္၊ ႏိူင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းေတြရဲ့
ဖိအားေပးမႈနဲ႔    လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ လူထုရဲ့ ဖိအားေပးမႈေတြလည္း    မ်ားစြာလိုအပ္သလို၊ ျပည္ပတြင္ေရာက္ရွိေနတဲ့       ဒီမိုကေရစီ
အင္အားစုမ်ားရဲ့ ဖိအားေတြလည္း အမွန္တကယ္လိုအပ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ အင္အားခ်ိန္ခြင္မွ်တမႈရွိလာရင္     ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲေရးဟာလည္း အရွိန္အဟုန္ေကာင္းလာမွာျဖစ္ပါတယ္။
ယေန႔- ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲလာေသာ  ျမန္မာႏိူင္ငံ၏ ႏိူင္ငံေရးအခင္းအက်ဥ္းသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ လႊမ္းမိုးမႈအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္
ကေန၊ ေျပာင္းလဲမႈေတြျဖစ္ေပၚလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အဆိုးထဲက အေကာင္းလို႔ေျပာရမည္ျဖစ္သည္။ အခုျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲလာ
ေသာ ႏိူင္ငံေရးအခင္းအက်ဥ္းေၾကာင့္၊ ႏိူင္ငံတကာမွ   ႏိူင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈမ်ားကို ရရွိလာသလို၊ ျမန္မာႏိူင္ငံတြင္
အေနာက္ႏိူင္ငံမ်ားမွ    ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားသည္မ်ားကိုလည္း   ယာယီ-  ယပ္ဆိုင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္မယ့္ အရိပ့္လကၡဏာမ်ားကို
ေျပာဖိုခဲ့သလို၊ ပိတ္ဆို႔မႈအခ်ဳိ႕ေတြကိုလည္း ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ- သံတမာန္နည္းအရ အေပး- အယူ
လုပ္ခဲ့တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈရဲ့ အက်ဳိးရလဒ္ေတြပါပဲ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ   အားေကာင္းလာဖို႔အတြက္   လက္ရွိ- အစိုးရကို ႏိူင္ငံ
တကာအသိုင္းအဝိုင္းမွ      သံတမာန္အည္းအရ နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ ခ်ည္းကပ္ျပီး၊   အေပး- အယူလုပ္ကာ ဖိအားေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္
သြားရန္လိုသလို၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိူင္ငံေရးကိုလည္း ဟန္ခ်က္ညီညီနဲ႔  လိမ္မာပါးနပ္စြာ ကစားသြားဖို႔ကလည္း
ဒီေနရာမွာ အေရးၾကီးပါတယ္။   ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကေန႔- ျမန္မာႏိူင္ငံ၏ ႏိူင္ငံေရးသည္    ေနာက္ေၾကာင္းကို ျပန္မလွည့္ႏိူင္ဘူးလို႔ေျပာ
ဆိုရန္ခက္ေနေသး၍  လက္ရွိ- ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနေသာ ႏိူင္ငံေရးအခင္းအက်ဥ္းေတြကို ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္လံုးမွ   ဆက္လက္ထိမ္း
သိမ္းထားျပီး၊ ေရွ႕- ႏိူင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို  အျပဳသေဘာေဘာင္အတြင္းကေန ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ     က်ေနာ့္အေနနဲ႔    အထူးသတိေပးလိုတာက၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ေဆာင္သြားရင္း  ၾကားကာလမွာ   အကယ္၍
အေနာက္ႏိူင္ငံမ်ားမွစီးပြါးေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြကို    ရုပ္သိမ္းျဖစ္ခဲ့ရင္၊   စီးပြါးေရးရင္းႏွီးျမွပ္သူေတြရဲ့      အက်ဳိးစီးပြါးေရးကိုမၾကည့္ပဲ၊
အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြါးေရးကိုသာ ၾကည့္ေစလိုေၾကာင္း   ႏိူင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဒီေနရာက တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။
နိဂုဏ္းခ်ဳပ္အေနနဲ႔   ေရးလိုတာကေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ   အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ   ႏိူင္ငံနဲ႔ လူမ်ဳိး
အက်ဳိးကို  ဦးထိပ့္ထားျပီး၊ သေဘာထားၾကီးစြာထားကာ  ယံုၾကည္မႈေတြကို ခိုင္မာလာေအာင္   အျပန္အလွန္တည္ေဆာက္သြားျပီး
အေပး-  အယူ၊ အေလွ်ာ့-  အတင္းေတြကို တဘက္နဲ႔ တဘက္ သူမနာ ကိုယ္မသာဟန္ခ်က္ညီစြာလုပ္ေဆာင္သြားၾကရင္း  ေခတ္မွီ
ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ  ဒီမိုကေရစီ ႏိူင္ငံေတာ္သစ္ဆီကို   ေလွ်ာက္လွမ္းႏိူင္ၾကပါေစလို႔  က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ဆႏၵျပဳလိုက္ပါတယ္။
( ကိုဗလိုင္ )
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s