ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဌာေနတိုင္းရင္း သားျဖစ္သည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ကမန္လူမ်ိဳး

 

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဌာေနတိုင္းရင္းသားျဖစ္သည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ကမန္လူမ်ိဳး

ကမန္လူမ်ိဳးသည္လည္း ရခိုင္လူမ်ိဳးစုဝင္ျဖစ္သည္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးစုႀကီးထဲတြင္ ရခိုင္၊ ကမန္၊ ခမြီး၊ ဒိုင္းနက္၊ မရမာႀကီး၊ ၿမိဳ၊ သက္ စသည့္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား အက်ံဳး၀င္ေၾကာင္း အထင္အ ရွားေတြ႕ရွိရေပသည္။ ““ ကမန္ ”” တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို အေျချပဳမွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအနက္ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္   ျပည္ေထာင္  စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရက တရား၀င္ သတ္မွတ္ထားေသာ တိုင္း၇င္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု (၁၃၅) စုတြင္ တစ္စုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါသည္။

၁၄၀၄-ခု ေလးၿမိဳ႕ေခတ္၌ မင္းေစာမြန္ ဘုရင္ လက္ထက္ ရခိုင္ ဘုရင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကို ဗမာ ဘုရင္ သိမ္းပိုက္ သျဖင့္ ရခိုင္ ဘုရင္ မင္းေစာမြန္ သည္ ဘဂၤလား ေဒသရွိ ေဂါလ္ေဒသ သို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။ ေဂါလ္ ဆူလတန္ ဘုရင္က ေကာင္း မြန္စြာ လက္ခံခဲ့သည္။ ဘဂၤလား ေဂါလ္ ဆူလတန္ ဘုရင္ ၏ အကူအညီ ျဖင့္ ရခိုင္ ထီးနန္း ကို အရ ယူခဲ့ရသည္။ ေအဒီ ၁၄၃၀-တြင္   ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တည္၍ ေျမာက္ဦးေခတ္ ကို စတင္ တည္ေထာင္ ခဲ့ပါသည္။ ေျမာက္ဦးေခတ္ တြင္ ရခိုင့္ တပ္မေတာ္၌ အာရပ္ မွစစ္သည္ ေတာ္မ်ား၊ ဥေရာပ မွ ေပၚတူဂီမ်ား ႏွင့္ ဂ်ပန္ တို႔ပါအမႈေတာ္ ထမ္းခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရ သည္။ ယင္းအာရပ္ မွစစ္သည္ေတာ္ မ်ိဳးဆက္ အမ်ားစုမွာ သံတြဲ၊ ရမ္းၿဗဲ ကြၽန္း ႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ယင္း တို႔ကို ရခိုင္ တို႔က ကမန္ ဟု ေခၚေဝၚၿပီး ရခိုင္ျပည္ ၌ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စု အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳထားပါသည္။

ယင္းမူဆလင္ ဘာသာဝင္ ကမန္ တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္၌ ျပႆနာ ဖန္တီးျခင္း၊ ရခိုင္ တို႔ႏွင့္ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္း၊ လူမ်ိဳးေရး အဓိကရုဏ္း ဖန္တီးျခင္းမ်ိဳး ကို လံုးဝ ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိဘဲ၊ ရခိုင္ျပည္ ႏွင့္ ရခိုင္ လူမ်ိဳး အေပၚ သစၥာ ရွိရွိျဖင့္ ရခိုင္ တို႔ႏွင့္ ေအးအတူ ပူအမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ လာခဲ့ၾကေသာ လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ကမန္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ား မဟုတ္ေပ။

ေမာင္ဆႏၵ (လယ္ေ၀း) ၏ ကမန္မ်ိဳးႏြယ္စုသမိုင္း

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား မေပ်ာက္မပ်က္ေစရန္ မိသားစုအနည္း ငယ္မွ်သာရွိေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမွစ၍ထိန္းသိမ္းေဖာ္ထုတ္ကာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား စြာပါ ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို စုစည္းခိုင္မာေစသည္ႏွင့္အညီ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွာလည္း ““ ကမန္ ”” အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ပကတိမွန္ကန္ေသာ သမိုင္းျဖစ္စဥ္တစ္ေစာင္ကို ကမန္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား လြယ္လင့္တကူသိရွိႏိုင္ေစ ရန္ႏွင့္ ေနာင္အေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ရာအတြက္ လုိအပ္ပါက အေထာက္အထားတစ္ရပ္အျဖစ္ သံုးစြဲတင္ျပႏိုင္ရန္ ဤသမိုင္း မွတ္တမ္းတစ္ေစာင္ကို ျပဳစုရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္း စသည့္ တိုင္းရင္းသား အမ်ားစုမ်ားမွ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ယံုၾကည္သက္၀င္ၾကသူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ တိုင္ရင္း သားစစ္ စစ္မ်ားထဲမွ အစၥလာမ္ ဘာသာကို ယံုၾကည္သက္၀င္ၾကသူမ်ား ရွိေသးေၾကာင္း ကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ေဖာ္ထုတ္လိုရင္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္ရာဇ၀င္ထဲမွ ကမန္သမိုင္းကိုေလ့လာလွ်င္ ကမန္သည္အိမ္နီးနားခ်င္းဆက္စပ္ေနေသာႏိုင္ငံ တစ္ခု၏ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးမွေပါက္ဖြားလာေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္မ်ိဳးမဟုတ္ ““ မည္သည့္အိမ္နီးနား ခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္မွ ကမန္ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ လူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ၾကေၾကာင္း သမိုင္း အေထာက္အထားမ်ား လံုး၀မရွိပါေပ””။ ကမန္မ်ိဳးႏြယ္စုသည္ ရခုိင္လူမ်ိဳးစုႀကီးထဲတြင္ အထင္ အရွားပါ၀င္ေနၿပီး ကမာၻအရပ္ရပ္ မည္သည့္တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မွ် ကမန္လူမ်ိဳးစုႏွင့္မ်ိဳးႏြယ္တူ တိုင္းတစ္ပါးသားေက်ာေထာက္ေနာက္ခံလူမ်ိဳးဟူ၍ လံုး၀မရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္း ရင္းဖြား မ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ သမိုင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အခက္အခဲ မ်ား ႀကံဳႀကိဳက္ခဲ့ပါေစ၊ တိုင္းတစ္ပါးႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လူမ်ိဳးစုအလိုက္ ထြက္ေျပးတမ္းေရွာင္ျခင္း၊ တိုင္း တစ္ပါးအားကိုး အားထာျပဳျခင္းမ်ားလည္း မရွိဖူးပါေခ်။ အစၥလာမ္ဘာသာကို သက္၀င္ယံုၾကည္ၿပီး ရခိုင္႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈအတိုင္းပင္ ဆက္လက္ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုတစ္ ခုပင္ျဖစ္သည္။ ကမန္မ်ားမွာ ရခို္င္ျပည္နယ္တြင္ ေပါက္ဖြားႀကီးျပင္းၾကၿပီး   ျမန္မာျပည္ အတြင္းေန ထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုတစ္စုျဖစ္သည္။ အေမေက်ာ္ ေဒြးေဒၚလြမ္း စရာ   ႏိုင္ငံ ရပ္ျခားသံေယာဇဥ္ တစ္စံုတစ္ရာမရွိပါေခ်။ ကမန္မ်ိဳးႏြယ္စုသည္ ရခိုင္ဘုရင့္တပ္မေတာ္ ““ ေလး သည္ေတာ္ ”” တပ္ကို အစြဲျပဳရာမွ ေပၚေပါက္လာေသာ ဘုရင့္တပ္မေတာ္၏ အမည္နာမ ကို အေၾကာင္းျပဳေသာ လူမ်ိဳးစုတစ္စုသာျဖစ္သည္။ ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ကမန္သည္ ရခိုင္ထဲမွ ရခိုင္မ်ား သာျဖစ္ၾကသည္ဆုိသည့္ အေၾကာင္းအခ်င္းရာကိုမမွန္ကန္ေၾကာင္း ျငင္း ခ်က္ထုတ္ႏိုင္ မည္ မဟုတ္ေပ။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ကမန္အမ်ိဳးသာမ်ားသည္ ရခိုင္ႏြယ္ဖြားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္ရပ္ျဖစ္ သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ ႐ိုးရာအစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းလ်က္ ရွိၾကပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ထာ၀စဥ္တိုးတက္ သာယာေရးႏွင့္လြတ္လပ္ေရး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးတို႔တြင္ က်ရာဂက႑မွ က်ရာ တာ၀န္ မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ သြားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကမန္လူမ်ိဳးမ်ားထဲမွ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားျမန္မာမြတ္စလင္မ်ား

ဦးထြန္းစိန္ (ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ၏ ပထမဆံုး ဥကၠ႒ )
ဘရွင္ (၁၉၂၀ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္ကို ဦးေဆာင္သူ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ၁၁ ဦးတြင္ပါ၀င္သူ)
သခင္သန္းေမာင္ (လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းဝင္)
သခင္ ယဲ႔သက္ေအာင္
သခင္ေမာင္ညြန္႔
ဟုိက္ကုတ္တရားသူၾကီး ဦးစီဘူး ( ၁၉ ဇူလိုင္ ႏိုင္ငံေတာ္ လုပ္ၾကံမႈကို စစ္ေဆးစီရင္ေသာ တရားေရးအဖြဲ႔ဝင္)၊
အိုင္စီအက္(စ္) ဦးေက်ာ္သိန္း (အတြင္းဝန္ေဟာင္း)
ဗိုလ္မွဴးထြန္းျမိဳင္ (တပ္မေတာ္ ဒုလက္ေထာက္စစ္ေရးခ်ုဳပ္ ျငိမ္း)
ဗိုလ္မွဴးၾကီး ခင္ေမာင္ေစာ (ေလ) (သူရ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း)၊
ဗိုလ္မွဴးၾကီးေက်ာ္ခင္ (ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး)၊
ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးၾကီးဝင္းေဖ (တပ္မေတာ္ ဒုတိယ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ျငိမ္း)
ဗိုလ္မွဴးဘိုးျဖဴ (တပ္မေတာ္ ေရ)
ေရွ.ေနၾကီး ဦးဖိုးခိုင္ (ပါလီမန္ အမတ္)
သီရိပ်ံခ်ီဦးဘစိန္
ေဒါက္တာရီရီ (သီရိပ်ံခ်ီဦးဘစိန္ ၏ သမီး)
ေဒၚေအးၫြန္႔ (ပါလီမန္အမတ္ ၊ ေရွ.ေနၾကီး ဦးဖိုးခိုင္၏ သမီး )
ပါေမာကၡ ဦးေအာင္ခင္ (ဓာတုေဗဒပါေမာကၡ )
အတြင္းဝန္ ဦးအုန္းခင္ (တရားေရးဝန္ၾကီးဌာန)
ဦးသာညြန္႔ (ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး)၊
ဆရာၾကီး ဦးေမာင္တင္ (တိုင္းပညာဝန္)
အမ်ိဳးသားေက်ာင္းဆရာၾကီး ဦးညိဳဘူး (ဒုတိယ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ၊လြတ္လပ္ေရးရျပီးေခတ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးေရး လုပ္ငန္းဌာန)

ကိုးကား

ေမာင္ဆႏၵ(လယ္ေ၀း) ကမန္မ်ိဳးႏြယ္စုသမိုင္း ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(ႏိုင္ငံဂုဏ္ရည္စာေပတိုက္)ကုန္သည္လမ္း၊ စာေပဗိမာန္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s