ျမန္မာမြတ္စလင္အစည္းအရုံး၏ ေမးျမန္းခ်က္ႏွင္ ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ေျဖၾကားခ်က္ မ်ား

April 28, 2012

ျမန္မာမြတ္စလင္အစည္းအရုံး၏ ေမးျမန္းခ်က္ႏွင္ ့ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ေျဖၾကားခ်က္ မ်ား

အဂၤလန္အေျခစုိက္အဖဲြ႕(၁၆) ဖဲြ႕ႏွင္ ့ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ ရန္ကုန္-လန္ဒန္ တုိက္ရုိက္ေမးျမန္းျခင္း ကု ိ၂၀၁၀ခုဒီဇဘၤာ၁၁ရက္ေန႔ တြင္ျပဳလု ပ္ခဲသည္။

ျမန္မာမြတ္စလင္အစည္းအရုံး အဂၤလန္ဌာနခဲ ြဥကၠဌ ကု ိေက်ာ္ စြ ာ၏ ေမးခြန္ းမ်ားႏွင္ ့ ေဒၚေအာင္ဆန္ းစု ၾကည္၏ ေျဖၾကားခ်က္ မ်ားကု ိေအာက္ ပါအတုိင္ း သတင္းထုတ္ ျပန္လိုက္ သည္။

Read the rest of this entry »

 

Damaged Sai Taung Masjid •ဆိုင္းေတာင္ အစၥလာမ္

၀တ္ေက်ာင္း ဖ်က္စီးမူ ေနာက္ဆံုးရဓါတ္ပံုမ်ာ:း

April 28, 2012

SOURCE MMM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s