ျမန္မာႏုိင္ငံအစၥလာမ့္ ျဖစ္စဥ္သမုိင္း(၂)

မဒၵရစဟ္ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕

ဤကဲ့သို ့ေသာ ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္ ေရွ႕ေဆာင္မ်ား ျပန္ေရာက္လာေသာအခါ အိႏၵိယ၊ပါကစၥ တန္ယဥ္ေက်းမႈ၊ အရွိန္ျပင္းထန္စြာျဖင့္ အခြင့္အေရးအလိုက္ မဒၵရစဟ္(သို႔့မဟုတ္) ယသင္မ္ခါနာ ေက်ာင္းမ်ား ကိုဖြင့္လာၾကသည္။ သင္ၾကားသည္မွာ အေျခခံ အလစ္ဖ္၊ေဘ၊မွပင္ စေသာ္လည္း ေက်ာင္းအမည္ကိုကား အရဗီ တကၠသုိလ္္အမည္မွ တစ္ဆင့္မွ်မေလွ်ာ့ၾကေပ။  ဤေက်ာင္းမ်ားကို ဖြင့္ရာ၌အက်ိဳးမဲ့ မဟုတ္ပါ။ အက်ိဳးရွိသင့္သ ေလာက္ရွိပါသည္။ သို႔့ရာတြင္ ဤေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ကိုဖြင့္ရာ၌ ဖြင့္ေသာေရွ႕ေဆာင္၏ ဘဝတည္ျမဲေရးကိုသာ ေရွ ့ရႈ သည္ျဖစ္ရာ ၎တို႔အနက္ အခ်ိဳ႕့တို႔မွာ အလွဴေငြေပးႏုိင္ေသာ ပေယာဂယွဥ္သည့္ စက္ကြင္းအတြင္းသို ့ က်မွန္းမ သိ က်သြားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရေပသည္။

ျမန္မာမဆန္မႈ အႏၲရာယ္၏ေရွးျဖစ္စဥ္

ျမန္မာဆန္မႈကို တိုက္ဖ်က္သည့္ ဤအႏၲရာယ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ယခုမွသာေတြ ့ျမင္ရသည္ မဟုတ္။ (၁၉၂၈)ခုေလာက္ ကတည္းက အျမင္က်ယ္ေသာ ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္ ေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ မ်က္ဝါး ထင္ထင္ေတြ႔့ျမင္ရၿပီးျဖစ္သည္။သို ့ျဖစ္၍လည္း ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္တို႔အား က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို နားလည္ႏွစ္ ၿခိဳက္စြာ တတ္သိယံုၾကည္ႏူိင္ေစရန္ ဟာဂ်ီဦးဘအို K.I.H သည္ သခင္ႀကီးဦးကာလူ၏ အကူအညီျဖင့္ ကုရ္အာန္ က်မ္းျမတ္ကို ျမန္မာဘာသာသို႔ ့ျပန္ဆိုကာ အခမဲ့ေဝငွခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ထိုကုရ္အာန္ ဘာသာျပန္အျပင္ အစၥလာမ္သာသနာ႔ ေပါင္းခ်ဳပ္က်မ္း၊ အရွင္ျမတ္၏ ဂုဏ္ေတာ္အဖြင့္ က်မ္းမွစ၍ က်မ္းအမ်ားကို ကြယ္လြန္သူ ဆရာဦးထြန္းၾကြယ္၏ အကူအညီျဖင့္ ေငြကုန္ေၾကက်ခံကာ ရိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ ခ်ိခဲ့ေပသည္။ ဤကား အႏၱရာယ္ကိုျမင္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း အေနႏွင့္ေဆာင္ရြက္ ကာကြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေပသည္။

ယခုေခတ္တြင္လည္း ရန္ကုန္အစၥလာမ္မစ္ ဆိုဆိုင္တီမွဦးစီး၍ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို ျမန္မာဘာ သာသို႔ ့ျပန္ဆိုေနသည္မွာ (၁၀)ေစာင္အထိၿပီး၍ (၃)ေစာင္ရုိက္ႏွိပ္ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာပင္။

ဗမာမြတ္စ္လင္မ္ပညာေရးကြန္ဖရင့္

အဖြဲ႔အစည္းအေနႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ခဲ့သည္ လည္းရွိသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ မျဖစ္ မီအလ်င္က အစၥလာမ္သာသနာ႔ ပညာေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမဟုတ္သူ မြတ္စ္လင္မ္တို ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ထားေသာအဖြဲ ့အစည္းႀကီးရွိသည္။ ထိုအဖြဲ႔အစည္းသည္ ႏွစ္စဥ္ညီလာခံ က်င္းပသည္။ (၁၉၃ဝ)ခုေလာက္တြင္ က်င္းပေသာ ပဲခူးညီလာခံတြင္ အစၥလာမ္သာသနာ့ပညာ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးရာတြင္ အုရ္ဒူ ဘာသာကို အသံုးျပဳရမည္ဟု ဆိုလာၾကသည္။ အျမင္က်ယ္ေသာ မြတ္စ္လင္မ္ေခါင္းေဆာင္တို ့က လက္မခံၾက။ ျမန္မာဘာသာႏွင့္သာ သင္ရမည္ဟု တင္းခံခဲ့ၾကသည္။ သို႔ႏွင့္ကြဲၾက၊ ျပဲၾကသည္။

ဤအကြဲအျပဲမွေန၍  ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္ ပညာေရးကြန္ဖရင့္ႀကီး ေပၚ ေပါက္လာခဲ့ရသည္။

ထို႔ေနာက္ အမ်ိဳးသားစိတ္ဓာတ္ ႏုိးၾကားမွဳတြင္ ျမန္မာမြတ္စၥလင္မ္မ်ားလည္း စြမ္းစြမ္းတမံ ပါဝင္လာ ၾက၍ ႏုိးၾကားေရးအဖြဲ႔မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ၾကသည္။ စစ္ၿပီးတစ္ေခတ္တြင္ (ဗ.မ.က)အဖြဲ႔ရွိခဲ့ေသာ္လည္း သာသ နာေရးထက္ ႏိုင္ငံအေရးကို ေဆာင္ရြက္ေသာေၾကာင့္ သာသနာမႈဘက္တြင္ ထူးျခားေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား မျဖစ္ခဲ့ သည့္တိုင္ေအာင္ အမ်ိဳးသားစိတ္ဓာတ္ ႏုိးၾကားမႈအဟုန္ကိုကား ေကာင္းစြာထိန္းေပးခဲ့သည္။ (ဗ.မ.က)မရွိသည့္ ေနာကပုိင္း္ အမ်ိဳးသားစိတ္ဓါတ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ သာသနာက်င့္သံုးမႈႏွင့္ သေဘာတရားမ်ားကို ျမန္မာမဆန္ သည့္ မြတ္စလင္မ္တို႔သည္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ ေလာကတြင္သြတ္သြင္း ေပးလာၾကသည္မွာ ယခုအေျခအေန အထိပင္ျဖစ္သည္။

နားလည္သင့္သည့္အခ်က္

“ဘာသာမ်ိဳးျခား စာစကားသင္ၾကားသင့္သည္မွတ္” ဟုဆိုသည့္ စကားအတိုင္း မည္သည့္ဘာသာ ျခားစကားကိုမဆို သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အားေပးရန္လည္းသင့္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဘာ သာျခားစကား သင္ႏုိင္သူမွာ အေျခအေနအရ တစ္ေထာင္လွ်င္ တစ္ေယာက္မွ်ပင္ မရွိႏုိင္။ ဘာသာစကားသင္ရ မည္ဆိုသည္တြင္လည္း မိမိ၏အမိ ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပတို႔ကို သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ ၿပီးမွသာလွ်င္ သင္ရန္ ျဖစ္သည္။ မိမိ၏အမိဘာသာ စကားႏွင့္စာေပကို သတ္ပစ္ရန္အတြက္ ဘာသာျခားစကားႏွင့္ စာေပကို သင္ရမည္ ကား မဟုတ္ေပ။

“အင္းနမာလ္၊မုအ္္မိႏူးန၊ အစ္ခဝတြန္” ဟု လာရွိသည့္အတိုင္း မြတ္စ္လင္မ္မွန္လွ်င္ ညီရင္းအစ္ကို ျဖစ္ၾကသည္။

ဘဂါၤၤလီျဖစ္ေစ၊ ပန္ခ်ာဗီျဖစ္ေစ၊ က်ိဳလီယာျဖစ္ေစ၊ စူရတီျဖစ္ေစ၊ ဟိႏၵဴစတာနီျဖစ္ေစ၊ ပါကစၥတာ နီျဖစ္ေစ၊ အင္ဒိုနီးရွင္းျဖစ္ေစ၊ တရုတ္ျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးတစ္ရာ့တစ္ပါး မည္သည့္ႏုိင္ငံ၊ မည္သည့္ေဒသမွျဖစ္ေစ၊ မြတ္ စလင္မ္ျဖစ္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ညီေနာင္ မ်ားသာျဖစ္သည္။

ထိုမြတ္စ္လင္မ္ ညီေနာင္တို႔၏ စာေပဘာသာတို႔မွာ မိမိတို႔လူမ်ိဳးႏွင့္ တိုင္းျပည္အလိုက္ ေပၚထြန္း ခဲ့သည့္အတိုင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔က ဂရုဓမၼျပဳရေပမည္။

အလားတူပင္ ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္ျဖစ္ေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔့၏စာေပႏွင့္ စကားကို အျခားႏုိင္ငံသား မြတ္ စလင္မ္တို႔့က ဂရုျပဳသင့္သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ေလးနက္စြာ ယံုၾကည္သည္။

အထက္ပါ မူ(၂)ရပ္ျဖစ္ေသာ ဘာသာျခားစာ သင္သင့္သည္ဟူေသာ မူႏွင့္မြတ္စလင္မ္တို႔သည္ ညီ ေနာင္ျဖစ္ၾကသည္ ဟူေသာမူတို႔ကို လက္ခံယံုၾကည္ သူမ်ားျဖစ္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံသို ့ အသက္ေမြဝမ္းေၾကာင္း ႏွင့္စီးပြားေရးအတြက္ ေရာက္ရွိလာကာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးျပဳျခင္းကို ခံယူေနၾကကုန္ေသာ ႏုိင္ငံျခားသား မြတ္စလင္မ္ညီေနာင္တို႔သည္ တိုင္းရင္းသား မြတ္စလင္မ္ညီေနာင္တို႔ကို ကူညီၾကေသာအခါတြင္ အဘယ့္ ေၾကာင့့္ ျမန္မာစာေပႏွင့္ ဗမာစကားကို အားေပးျခင္း မျပဳႏုိင္ၾကရအံ့နည္း။

နည္းယူဖြယ္ရာ

အျခားသာသနာတို ့၏ သာသနာျပဳမ်ားသည္  မိမိတို ့သြားေရာက္သာသနာျပဳေသာ ေဒသရွိလူမ်ား သို ့မဟုတ္ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ဘာသာစကားကို တတ္သိနားလည္ေအာင္ “က်ားကုတ္က်ားယက္” ခက္ခက္ခဲခဲ ေလ့လာသင္ၾကား တတ္ေျမာက္ၿပီးမွ လူမ်ိဳးစုတို႔့၏ ဘာသာစကား စာေပမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ သာသနာ ျပဳၾကသည္ ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ညီေနာင္ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံျခားသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားစိတ္ရွိသူ မြတ္စလင္မ္တို ့ အဘယ္ေၾကာင့္ သေဘာမေပါက္ႏုိင္ဘဲ ရွိေနႏုိင္ၾကအံ့နည္း။

သာသနာဖြံ ့ၿဖိဳးမႈ တစ္ခုတည္းကိုသာ ေရွ ့ရႈသူမွန္လွ်င္ ျမန္မာစကားႏွင့္ ျမန္မာစာေပတို႔ကို အသံုးျပဳ ၍ သာသနာေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အားေပးကူညီမႈ ျပဳၾကသည္သာမက မိမိတို႔့၏ အယူသီးမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားကာ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ျမန္မာစာႏွင့္ ျမန္မာစကားကို တတ္ကၽြမ္းေအာင္ မအိပ္မေန အရုိးေက်ေက် အေရခမ္းခမ္း ႀကိဳး စားၾကမည္သာျဖစ္သည္။

သာသနာဖြံ ့ၿဖိဳးမႈ သန္႔သန္႔အတြက္သာ ရည္ရြယ္ခ်က္သန္႔ရွင္းစြာ မထားဘဲ ပေယာဂယွဥ္သည့္ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ ျဖစ္ပါကကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္သို ့မွ ေျပာဆိုႏုိင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ၎တို ့ႀကိဳက္ေသာ စာႏွင့္စကားကို သံုးေစ၍ျမန္မာ့အသြင္ ေပ်ာက္ေအာင္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္တို႔ကို ဖန္တီးေပး လာၾကမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာစာကိုလည္း မေရးတတ္၊ ျမန္မာစကားကိုလည္း မေျပာတတ္၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွဳကိုလည္း စိုးစဥ္းမွ် နားမလည္ဘဲႏွင့္ အစၥလာမ္သာသနာ ျပသနာရပ္တို႔၏ အဆံုးအျဖတ္ကို ျမန္မာမြတ္စလင္မ္တို႔ အတြက္ ေပးရန္ တာဝန္ယူဝံ့သူတို႔မွာ သာသနာ႔ပညာရပ္ကို မိုးထိေအာင္ပင္ တတ္ေနေစကာမူ တလြဲသတၱိေကာင္း၍ လူထူးလူဆန္း ျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ မည္သူျငင္းႏုိင္အံ့နည္း။

ျမန္မာစိတ္ေမြးပါမွ

“ေရာမျမိဳ႕သို ့ေရာက္ေနစဥ္ ေရာမသားလိုက်င့္ရမည္” ဟုအဆိုရွိသည္။ ပန္ဂ်ပ္တြင္ အေျခစိုက္ေန၍ သာသနာျပဳလိုသူသည္ ပန္ဂ်ာဗီစကား တတ္ရုံသာမက၊ ပန္ဂ်ာဗီစိတ္ေပါက္ဖို ့ပင္လိုသည္။

အလားတူပင္ ဘဂၤလားျပည္၌ အေျခစိုက္၍ အစၥလာမ္သာသနာျပဳလိုသူသည္ ဘဂါၤလီစာႏွင့္စကား ကိုတတ္ရုံသာမက ဘဂါၤလီစိတ္ ေပါက္ရေပမည္။ မုန္ညင္းဆီကို ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ သံုးဝံ့ရေပလိမ့္မည္။ နံသည္ဟု ပယ္ထား၍မျဖစ္ေပ။

ထို႔အတူပင္ ျမန္မာျပည္တြင္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ တို႔အတြက္ အစၥလာမ္ဖြံံံံ ့ၿဖိဳးေရးကို ေဆာင္ရြက္ ေပးလိုသူတို႔့သည္ ျမန္မာျပည္၌ ေဆာင္ရြက္သည့္အတြင္း ျမန္မာစကားအစား အုရ္ဒူစကားကို ေျပာရမွ၊ႏွမ္းဆီအ စား ေထာပတ္ကိုသံုးရမွ၊ ဆန္အစားဂ်ံဳမႈန္႔့ကို သံုးရမွျဖစ္မည္ဟူေသာ အယူအဆရွိေနလွ်င္ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔၏လုပ္ ငန္းမွာ အဘယ္မွာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္အံ့နည္း။

သာသနာကိုခ်စ္ပါလ်က္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အထက္ပါအစြဲတို႔့ကို မစြန္႔ပစ္ႏုိင္သနည္း။ ပေယာဂမ ရွိသူမွန္လွ်င္ ျမန္မာစာႏွင့္ ျမန္မာစကားကို အားေပးရုံသာမက မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္က ျမန္မာ့အေလ့အထသည္ ေကာင္းသည္၊ ေကာင္းသည္ႏွင့္အမွ် ႏွစ္ၿခိဳက္သည္၊ ဤအေလ့အထအတိုင္း ျပဳမူက်င့္သံုးျခင္းသည္ သာသနာ တိုးတက္မႈအတြက္ အကူအေထာက္ ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္လာကာ ျမန္မာစိတ္ေပါက္ေအာင္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ၾကမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

အျမင္က်ယ္ႏုိင္ငံျခားသား မြတ္စ္လင္မ္မ်ား

ဤသို႔ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မရွိဟုမဆိုလိုပါ။ မၾကာေသးမီက ဗမာျပည္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ သြားေသာ အစၥမာအီလီ ခိုဂ်ာအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ကရီမ္အာဂါခန္လည္း ျမန္မာဝတ္စံု ပုဆိုးေတာင္ရွည္၊ ေခါင္းေပါင္း ရင္ဖံုးအက်ီႏွင့္ အခမ္းအနားတစ္ခုသို ့ တက္ေရာက္လာပံုကို သတင္းစာ၌ ေတြ႔လိုက္ရသည္။

ဤေခါင္းေဆာင္၏ ေနာက္လိုက္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဘာသာေရးမွလြဲ၍ အျခားအခ်က္အလက္ တို႔တြင္ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ တေထရာတည္း က်ေအာင္ျပဳမူက်င့္သံုး ေနထိုင္ၾကသည္။ နာမည္သာမက ေျပာဆိုသည့္ စကားပင္လွ်င္ ျမန္မာစကားျဖစ္ေနသည္။ မြတ္စလင္မ္တို ့အတြက္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ သာသနာ့စည္းကမ္း မ်ားသည္ တစ္ျခား၊ေဒသႏွင့္လူမ်ိဳးကို လိုက္၍ ျဖစ္ေပၚေသာ ဘာသာေရးႏွင့္ မဆိုင္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အ လာ ဓေလ့ထံုးစံတို႔သည္ တစ္ျခားဟု အျမင္က်ယ္စြာ ခြဲဲျခားနားလည္ၾကရန္ အခ်ိန္ေရာက္ေပျပီ။

အုရ္ဒူမွအုရ္ဒူဟုဆိုေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဆရာႀကီး အခ်ိဳ႕တို႔ကမူ အုရ္ဒူစာသည္ ယံုၾကည္သူတို႔၏ဘာ သာေရးစာ၊ ျမန္မာစာသည္ မယံုၾကည္သူတို႔့၏ ဘာသာေရးဆန္႔က်င္ေသာ စာဟုယူဆလ်က္ ရွိေနသည္မွာ အစဥ္အလာ ထံုးစံဓေလ့ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခ်က္အလက္တို႔ကို အစၥလာမ္၏ စည္းကမ္းနည္းလမ္း ပညတ္ခ်က္ မ်ားသဖြယ္ ထည့္သြင္းသြန္သင္ ျပသေနၾကသည္မွာလည္း ေၾကကြဲဖြယ္ေကာင္းလွ၏။

တကယ့္အေၾကာင္းအရင္း

အထက္ပါ အစၥမာအီလီ အဖြဲ႔ကဲ့သို႔ပင္ အျမင္အက်ယ္ေသာ ႏုိင္ငံျခားသား မြတ္စလင္မ္အခ်ိဳ႕ ရိွေနေသးသည္မွာလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔အဖို ့ ႏွစ္သိမ့္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အျမင္မက်ယ္သူတို႔၏ အားက မ်ားေနေသာေၾကာင့္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔အဖို႔မွာ ျမန္မာစကား၊ ျမန္မာစာေပႏွင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို စြန္႔လႊတ္မွ မြတ္စ္လင္မ္ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟူေသာ ယံုၾကည္မႈကို ေရာက္ေအာင္အတင္း တြန္းပို႔လ်က္ရွိေသာ မေကာင္းဆိုးဝါး အားႀကီးကို ျဖစ္ႏုိင္သည့္နည္းႏွင့္ တြန္းလွန္ၿဖိဳခြင္း ေခ်မႈန္းလမ္းလႊဲရေပမည္။

အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

ႏုိင္ငံျခားသား မြတ္စ္လင္မ္မ်ားကို မလိုလားမႏွစ္ၿမိဳ႔့၍ လံုးဝမဟုတ္ပါ။ ၎တို႔၏ ေက်းဇူးမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္မေမ့ေသးပါ။ အုရ္ဒူစာေပကို မခ်စ္၍မဟုတ္ပါ။ အလြန္ၾကြယ္ဝေသာ ဤဂႏ ၱဝင္စာေပကို တတ္အားသမွ် ေလ့လာၾကရပါမည္။

အေၾကာင္းရင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သာသနာကို သေဘာေပါက္ နားလည္ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ လိုက္နာက်င့္သံုး ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဗမာျပည္တြင္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ကတည္းက သပၸာယ္မွ်စြာ မြတ္စလင္မ္မဟုတ္သည့္ တိုင္းရင္းသားတို႔ႏွင့္ ဒိုးတူေပါင္ဖက္ ေအးအတူပူအမွ် ေနထိုင္လာခဲ့သည့္အတိုင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘဝတည္ျမဲေရး အတြက္သာ ျဖစ္ေပသည္။

ဤအခ်က္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ညီေနာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမြတ္စလင္မ္၊ ႏိုင္ငံျခားသား စိတ္ ေပါက္ေနေသာ တိုင္ရင္းသားမြတ္စလင္မ္တို ့ နားလည္ၾကေစခ်င္ပါသည္။ နားလည္ေအာင္လည္း ကူညီေတာ္မူ ပါဟုအရွင့္ထံ ရုိးသားစြာ ဆုေတာင္းမိပါသည္။

ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ ဗုိလ္မွဳးၾကီးဘရွင္

(ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေတာ္၀င္သမုိင္းပညာရွင္)၏

အစၥလာမ္႔ျဖစ္စဥ္သမုိင္းစာအုပ္ကုိ ျပန္လည္တင္ျပသည္။

ေက်ာ္မ်ဳိးလြင္(ေခၚ)ဖုိက္ဇလ္ဟတ္က္

www.quraninburmese.com မွကူးယူေဖၚျပသည္

Credit : Posted by U soe Lwin

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s