ျမန္မာႏုိင္ငံအစၥလာမ့္ ျဖစ္စဥ္သမုိင္း(၁)

က်မ္းဦးစကား

မၾကာေသးမီ ရက္မ်ားအတြင္း (ဟိဂ်္ဂ်ရီ ၁၃၇၉ခု၊ ရမဒြါန္လ)က အစၥလာမ့္ေကာင္စီ ကိစၥႏွင့္ျဖဴးၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ ရွိခဲ့သည္။ ျဖဴးၿမိဳ႕ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းႀကီးကို ထိုၿမိဳ႕ေနမြတ္စလင္မ္တို႔က လွပ တင္႔တယ္စြာ မြမ္းမံျပင္ဆင္ ထား သည္ကို ဝမ္းေျမာက္စြာႏွင့္္ ေတြ႔ရသည္။ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္း အတြင္းမ်က္ႏွာၾကက္ ေအာက္နံရံမ်ား၏ အထက္ ႏႈတ္ခမ္းတြင္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္မွ အာယသ္ ေတာ္ ေကာင္းႏူိးရာရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ အရဗီဘာသာ စာလံုး ႀကီး မ်ားႏွင့္ထင္ရွားစြာ ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႔ရ၏။ တာဝန္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဗလီလာသူတိုင္း အရွင္ျမတ္၏ မုကၡပါ႒္ေတာ္မ်ားကို လြယ္ကူစြာေတြ႔ျမင္ သတိရေစအ့ံေသာငွာ အသင့္ေရးေပး ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆို သည္။

အရဗီကို ျမန္မာအနက္ အဓိပၸါယ္ျဖင့္ နားမလည္ၾကေသာ အမ်ားစုအတြက္ မည္သို႔အက်ိဳး ရွိအ့ံနည္းဟု ဆန္း စစ္ ရာ ထိုတာဝန္ခံမ်ားက အာယသ္ေတာ္ မ်ားေအာက္တြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင္႔ ေရးသားျခင္းမွာ အျပစ္ရွိ/မရွိ သံသ ယျဖစ္ေနသည္က တစ္ေၾကာင္း ရွရီအသ္ကို အတန္ကၽြမ္းက်င္သူတို႔က မေရးသင့့္၊ ေရးသည့္အစဥ္ အ လာ မရွိဟု ဆိုၾကေသာေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း ဆိုင္းင့ံေနရပါသည္ဟု ေျဖၾကသည္။

ဗလီအတြင္းျမန္မာစာေရးေကာင္းသေလာ

ဤအဆိုျပဳခ်က္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည္၊ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ ဖြယ္ရာလည္းျဖစ္သည္။ ဗလီတြင္း၌ အရွင့္ မုကၡပါ႒္ေတာ္ မ်ားကိုပင္လွ်င္္ ျမန္မာစာေပႏွင့္ မေရးအပ္၊ က်မ္းျမတ္ကုရ္ အာန္ထဲတြင္္ မွတ္စု မွတ္ရာမ်ားကို ျမန္မာစာႏွင့္ ပုံမႏွိပ္အပ္၊ အလြန္ငရဲႀကီးလိမ့္မည္ဟု အယူသီးေအာင္ ျမန္မာစာမတတ္သူတို႔က အသိညဏ္မဖြံ ့ၿဖိဳးေသးေသာ ျမန္မာစာကိုသာတတ္သည့္ တိုင္းရင္းသားမြတ္စ္လင္မ္တို႔အား လွည့္ျဖားခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ပါ ေလာ။

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ထဲတြင္ အရဗီစာတန္းမ်ား ၾကား၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဘးေနရာလပ္ မ်ားတြင္လည္း ေကာင္း၊ ေဒါင္လိုက္ျဖစ္ေစ၊ အလ်ားလိုက္ျဖစ္ေစ၊ ကန္႔လန္ ့ျဖစ္ေစ ရႏုိင္သည့္ နည္းႏွင့္ အုရ္ဒူစာ မ်ားကိုေရး သား ပုံႏွိပ္ထားသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ အုရ္ဒူစာကိို ဗလီအတြင္း (မင္န္ဗရ္)ထိပ္၌ လည္းေကာင္း၊ ေခါင္း ေဆာင္ ဝတ္ျပဳရာ အထက္နံရံ၌ လည္းေကာင္း၊ အေရး အပါဆံုး ေနရာမ်ားတြင္ ထင္ရွားစြာေရးသား ထားသည္ကုိ မ  ၾကာခဏေတြ ့ရေပသည္။

အုရ္ဒူစာေပသည္ သာသနာ့စာေပေလာ

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသား မြတ္စ္လင္မ္ေလာကတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ေရွ႕ေဆာင္ဆရာမ်ားက နည္းေပး လမ္း ျပျပဳေနသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ အုရ္ဒူစကား၊ အုရ္ဒူစာေပကို အသံုးျပဳသူမ်ား ျဖစ္ၾကသက႔ဲသုိ႔ အုရ္ဒူ ယဥ္ ေက်း မႈပတ္ဝန္းက်င္ အတြင္းတြင္ ႀကီးျပင္းလာရ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို ့ျဖစ္၍သူတို ့ယဥ္ပါးေနေသာ၊သူတို႔ အ သံုးျပဳေနေသာ အုရ္ဒူစာေပကို အရဗီစာေပ၏ အဆင့္အတန္းသုိ႔ ေရာက္ေအာင္ျမွင့္တင္ အသံုးျပဳၾက သည္ မွာ ဓမၼ တာသာျဖစ္သည္။

ထိုသာသနာ ့ေရွ႕့ေဆာင္တို႔အနက္ အမ်ားစုသည္ ျမန္မာစာႏွင့္ ျမန္မာစကားကို မသံုးၾက။ တတ္လည္း မတတ္ ၾက။ ျမန္မာစာေပ အသံုးျပဳသူအမ်ားစုမွာ မြတ္စလင္မ္မဟုတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾက သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာစာေပ မွာ မြတ္္စလင္မ္တုိ႔ႏွင္ ့မဆိုင္ဟုသူတို ့ယူဆၾကသည္။ မဆိုင္ရုံသာမက ျမန္မာစာသံုးလွ်င္ ငရဲႀကီးသည္၊ ပညတ္ ခ်က္ကိုက်ဴးလြန္သည္ ဟူေသာအဆင့္ ထိ ေအာင္ ျပင္းထန္လာၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ သာသနာ့ေရွ႕ွေဆာင္ တို႔၏ အဆံုးအမေအာက္တြင္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေနလာၾကကုန္ေသာ တိုင္ရင္းသား မြတ္္လင္မ္တို႔မွာ ဘာသာေရး၌ ျမန္မာ စာသံုးျခင္းသည္ ပညတ္ခ်က္ကို က်ဴးလြန္ရာေရာက္သည္၊ ငရဲႀကီးသည္၊ ဗလီတြင္မေရးအပ္၊ ကုရ္အာန္ က်မ္းျမတ္တြင္လည္း မေရးအပ္၊ အျခားစကား မတတ္၍သာ ျမန္မာစကားကို ေျပာ ေနရသည္၊ အုရ္ဒူစကား ေျပာ တတ္လွ်င္ပိုေကာင္း မည္ဟူေသာ လြဲမွားသည္ ့အယူသီးမႈမ်ား တျဖည္းျဖည္းရရွိ လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

သို ့ျဖစ္၍လည္း ျဖဴးဗလီအတြင္း အာယသ္ေတာ္မ်ား၏ ေအာက္တြင္ ျမန္မာဘာသာႏွင္ ့ျပန္ဆို ေရးသားရန္ ေႏွာင့့္ေႏွးျခင္း၊ စိတ္စေနာင့္စနင္း ျဖစ္ေနျခင္းမွာ မထူးဆန္းေတာ့ေပ။

ေၾကာက္ဖြယ္အႏၲရာယ္

ဤအယူသီးမႈမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သာသနာ့ ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈႏွင့္က်င့္သံုးမႈတို႔တြင္ အလြန္ေၾကာက္ဖြယ္ ေကာင္းလွေသာ အ ဖ်က္အစီး၊ အဟန္႔အတားႏွင့္ အႏၲရာယ္ဆိုးႀကီး ျဖစ္ေနသည္ကို သေဘာေပါက္ သူ နည္းပါး လိမ့္မည္ထင္ သည္။

ဤအယူသီးမႈကို ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီး ေပးသူတို႔တြင္ သေဘာရုိးႏွင့္ မိမိတို႔ယံုၾကည္ခ်က္ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္သူ မ်ား လည္းပါသည္။ ျမန္မာစာကိုမိမိတို ့လံုးဝမတတ္၊ တတ္ျပန္ေသာ္လည္း မေတာက္တေခါက္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ေရွ႕ေဆာင္ဆရာ၏ ဂုဏ္သိကၡာလည္း မပ်က္ရေလေအာင္ မိမိနားလည္သည္ျဖစ္ေစ၊ နားမလည္ သည္ျဖစ္ေစ၊ အုရ္ဒူစကားကို အရွင္ျမတ္၏ မုကၡပါ႒္ ေတာ္ ေယာင္ေယာင္ ျဖစ္လာေအာင္ အုရ္ဒူစကားကို နကန္း တစ္လုံးမွ် နားမလည္ေသာ မိမိ၏ေနာက္လိုက္ ပရိတ္သတ္ေရွ႕တြင္ ဟိတ္ဟန္ျဖင့္ေျပာဆို ၾကြားဝါျခင္းျဖင့္ လွည့္ စားလာ ခဲ့ၾက သူမ်ားလည္းရွိသည္။

ျမန္မာစာမတတ္၍ အုရ္ဒူကိုသိဒၶိတင္ျခင္း

ႏုိင္ငံျခားမွွလာေရာက္၍ ေရွ႕ေဆာင္ဆရာ လုပ္ေနသူအခ်ိဳ႕မွာ အရဗီစာကို ဖတ္တတ္သည္။ အုရ္ဒူ စကားကိုမ ေတာက္တေခါက္ ေျပာတတ္သည္။ စာေရးသားမႈ၌ မည္သည့္စာကိုမွ မေရး သားတတ္ၾက။ မိမိတ႔ို တိုင္းျပည္ သို ့စာေရးလိုေသာအခါ မိမိတို ့ဘာသာ၊ သို႔မဟုတ္ အုရ္ဒူစာကို ေရးတတ္ေသာ အျခားပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦး ထံ တိတ္တဆိတ္သြားေရာက္ အကူအ ညီေတာင္း သည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရဖူးသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးမ်ားက မိမိ တို႔ေျပာရုံသာတတ္ေသာ အုရ္ဒူစကားကို သိဒိၶတင္လိုေသာေၾကာင့္ ျမန္မာစကားေျပာျခင္း၊ ေရးျခင္းတို ့မွာ မ သင့္ ဟုရွရီအသ္ ၏ အဆံုးအျဖတ္သဖြယ္ ေဟာေျပာလာသည္မွာ ကၽြႏုပ္တို ့သာသနာအတြက္ အလြန္ဝမ္းနည္း ဖြယ္ ေကာင္းလွေပသည္။

ႏုိင္ငံျခားသား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သာသနာ့့ညီေနာင္

ကၽြႏ္ုပ္တို ့ႏုိင္ငံတြင္ အိႏၵိယသား၊ ပါကစၥတန္သား၊ မြတ္စ္လင္မ္အမ်ား ရွိေနသည္။ သူတို႔သည္ လည္း အစၥလာမ္ သာသနာဝင္ မ်ားျဖစ္သည္ ့အားေလ်ာ္စြာ သာသနာ၌ စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ မြတ္စ္လင္မ္ျဖစ္ ၾကသည့္အား ေလ်ာ္စြာ သူတို ့မွာကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေရာင္းရင္း မိတ္ေဆြမ်ားသာမက မြတ္စ္လင္မ္ညီေနာင္ အုပ္စုဝင္မ်ား လည္းျဖစ္ သည္။ အထက္၌ဆိုခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခားသား ေရွ႕ ေဆာင္ဆရာမ်ားနည္းတူ သူတို႔အထဲ၌ အမ်ားစုမွာ ျမန္ မာစာကို မတတ္ၾက။ ဗမာစကားကိုလည္း မေတာက္တစ္ေခါက္သာ ေျပာတတ္သည္။ သို ့ႏွင့္ ျမန္မာစာေပႏွင္႔ ့ျမန္မာ စ ကားကို သူတို႔ အထင္မႀကီးၾက၊ မေလးစားလိုၾက၊ သူတို႔တတ္သိေသာ အုရ္ဒူစာႏွင့္စကား၊ ဘဂါလီစာႏွင့္ စကား၊ ဂူဂ်ရာတီစာႏွင့္ စကားစသည္ျဖင့္ လူမ်ဳိးကိုလိုက္၍ မိမိတို႔စာေပကိုသာ ေလးစားၾကသည္ ။ အေလးဂရုျပဳၾက သည္။ ဤသည္မွာ ဓမၼတာသာျဖစ္သည္။ မည္သို ့မွ် အျပစ္ဆိုဖြယ္ရာမရွိေပ။

အုရ္ဒူမတတ္လွ်င္ ဘာသာပ်က္အံ့ေလာ

ယင္းႏုိင္ငံျခားသားတို႔မွာ တိုင္းရင္းသား မြတ္စ္လင္မ္မ်ားထက္ ပို၍ပစၥည္းဥစၥာ ကံုလံုၾကြယ္ဝသည္။ ျမန္မာႏုင္ငံ အတြင္း၌ သံုးပစ္ရန္ ေငြပိုေငြလွ်ံလည္း မ်ားစြာရွိၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သေဘာရုိး သက္သက္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ပေယာ ဂဝင္လ်က္ျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႔၏ေငြပို ေငြလွ်ံမ်ားကို အစၥလာမ္သာသနာေရး အတြက္ လွဴဒါန္းသံုးစြဲၾကေသာအ ခါ တြင္ တိုင္းရင္းသား မြတ္စလင္မ္မ်ား ျဖစ္ေသာ မြတ္စ္လင္မ္အမ်ားစုႏွင့္ ဆက္သြယ္မိလာသည္။ သို ့ဆက္သြယ္ မိလာေသာအခါ ၎တို႔ယံုၾကည္သည့္ အတိုင္းသေဘာရုိးအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎တို ့လႊမ္းမိုးလွည့္ စား လိုသည့္အတိုင္း ပေယာဂယွဥ္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အုရ္ဒူစာေပသင္ၾကားေရး၊ အုရ္ဒူစကားေျပာဆိုေရး ကို ဖိ၍ အားေပးလာသည္။ အုရ္ဒူစာႏွင့္ ေရးထားေသာ က်မ္းမွသာလွ်င္ မြတ္စ လင္မ္က်မ္း ျဖစ္သည္ဟု ယံု ၾကည္ေအာင္ ဖန္တီးလာၾကသည္။ သူတို႔၏ေစာင္မခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာစာမတတ္ေသာ ေရွ႕့ေဆာင္ဆရာမ်ားသည္  တိုင္းရင္းသား မြတ္စ္လင္မ္လူထု အတြင္း သို႔့ ေရာက္လာ တတ္ၾကသည္။ အုရ္ဒူစာမွမတတ္လွ်င္ ဘာသာပ်က္ မည့္အေျခသို ့ ေရာက္လိမ့္မည္ဟု အထင္ေရာက္လာေအာင္ ဖိလာၾကသည္။

ေစသနာသန္႔ႏွင့္ပေယာဂအလွဴ

တိုင္းရင္းသားမြတ္စ္လင္မ္အမ်ားစုမွာ ထင္းေခြ၊ယာလုပ္၊ မီးေသြးဖုတ္၊လွည္းတိုက္၊ ေတာင္သူလယ္ သမား စ သည္ျဖင့္ ခြန္အားကုိေစစား၍ အသက္ေမြးၾက ရသူမ်ားျဖစ္ရာ၊ မိမိတို႔ရပ္ရြာရွိ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းမ်ား အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သာသနာေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ေငြကုန္ေၾကးက် ရွိလာေသာအခါ ၎ တို႔့၏ေခၽြးနည္းစာမွာ မည္သို ့မွ် ေထမိေအာင္၊ ကာမိေအာင္ မလံု ေလာက္သျဖင့္ ထိုပိုက္ဆံၾကြယ္ဝေသာ ႏိုင္ငံျခားသား၊ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားသားစိတ္ရွိသူ မြတ္စ္လင္မ္ တို႔ ထံတြင္ လက္ ျဖန္႔ခံ ၍ ေတာင္းေနၾကရသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔အသိပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုၾကြယ္ဝေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔က လည္း ရက္ ေရာစြာလွဴဒါန္း ၾကပါသည္။ ေက်းဇူးလည္း တင္ရပါမည္။

၎တို႔ေၾကာင့္၊ ၎တို႔၏ ဘိုးေဘးမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သာသနာ့ အေဆာက္ အဦမ်ား ေပၚထြန္းခဲ့ရသည္ကိုလည္း ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ေဖာ္ျပရပါမည္။

သို႔ရာတြင္အခ်ိဳ႕လွဴဒါန္းမႈ၌ လွဴဒါန္းလိုက္ေသာ ေငြႏွင့္ထက္ခ်ပ္မကြာ ပါလာေသာ အႏၲရာယ္သည္ တစ္ခါ တစ္ရံ အထက္၌ဆိုခဲ့ေသာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းလွသည့္ အယူသီးမႈပင္ ျဖစ္ သည္ကိုကား သတိမူ လိုက္ မိသူ လြန္စြာနည္းေပလိမ့္မည္။

ထူးျခားသည္မွာ ထိုေငြရွင္၊ေၾကးရွင္ အခ်ိဳ႕့တို႔သည္ ဗလီဝတ္ေက်ာင္း အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားကု သိုလ္ေရး ကိစၥတစ္ခုခုအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လွဴဒါန္းရန္ရွိေသာအခါ အနည္းငယ္လက္တြန္႔ သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

မဒၵရစဟ္ေခၚေသာ သာသနာ့စာသင္ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ႏွင့္ ယသင္မ္ခါနာေခၚေသာ မိဘမဲ့ ေက်ာင္းမ်ားအ တြက္ လွဴဒါန္းရန္ရွိေသာအခါ လြန္စြာရက္ေရာ ၾကေပသည္။ ကိုယ္ဖိရင္ဖိလည္း ရွိၾကသည္။အဖြ႔ဲ အစည္းကို ပင္ဖြဲ႔စည္း၍ လွဴၾကသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ားကို မိမိတို႔အဖြဲ ့နာမည္ပင္တပ္ေပး ထားၾကသည္။ ဆရာမ်ား ကို ရွာ ေပးသည္။ ဆရာ့လခ ကိုလည္းေပးသည္။ ေက်ာင္း သူ/ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္စာအုပ္မ်ားကိုလည္း အခ မဲ့ေဝသည္။ မိမိတို႔အႀကိဳက္ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ားကို ျပ႒ာန္း၍ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသည္။ သို႔ေဆာင္ရြက္ ရာ၌ သေဘာရုိး ေစသနာသန္႔သန္႔ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သူလည္း ရွိသည္။ပေယာဂယွဥ္၍ ေဆာင္ရြက္သူလည္းရွိ သည္။

ဗမာမြတ္စ္လင္မ္ ေရွ႕ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားယဥ္ေက်းမႈမ်က္မွန္

ထိုပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈကို ေအာင္ျမင္ေစရန္ ကူညီရုိင္းပင္း ေနသူတို႔တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တိုင္းရင္း သား မြတ္စ္ လင္မ္မ်ားလည္း ပါသည္။ ထိုမြတ္စလင္မ္မ်ားမွာ အထက္၌ဆိုခဲ့ေသာ မဒၵရ စဟ္၊ယသင္မ္ခါနာတို႔၏ အ ေထာက္အပ့ံကို ယူ၍ သင္ၾကား တတ္ေျမာက္ျပီးေနာက္ သူတို႔၏ အကူအညီျဖင့္ အိႏၵိယျပည္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ ျပည္ရွိ ေရွ႕ေဆာင္သင္ တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ ့သြား ေရာက္သင္ၾကား တတ္ေျမာက္လာသူမ်ား အနက္မွ အခ်ိဳ ႕့ျဖစ္သည္။

ယင္းျမန္မာမြတ္စလင္မ္ ေရွ႕ေဆာင္မ်ားမွာ ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက အုရ္ဒူပတ္ဝန္းက်င္ တည္း ဟူေသာ ႏုိ႔ခ်ိဳ ကိုေသာက္၍ ႀကီးျပင္းလာရၿပီးလွ်င္ အုရ္ဒူ၊အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား အလယ္၌ လူလား ေျမာက္လာ ၍ ပညာရင့္က်က္ သူမ်ားျဖစ္သည့္အတိုင္း အုရ္ဒူယဥ္ေက်းမႈ မ်က္မွန္ျဖင့္သာလွ်င္ အစၥလာမ္သာသနာကိုျမင္ ၾက မည္သာျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ မ်က္မွန္ျဖင့္ အစၥလာမ္သာသနာကို ၎တို႔ မျမင္ႏိုင္စြမ္းသည့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔အဖို႔မွာ ဝမ္းနည္းရုံမွတစ္ပါး မည္သို႔မွ် အျပစ္ဆိုႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

ေဇးယ်ေက်ာ္ထင္ ဗုိလ္မွဳးၾကီးဘရွင္(ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေတာ္၀င္သမုိင္းပညာရွင္)၏

အစၥလာမ္႔ျဖစ္စဥ္သမုိင္းစာအုပ္ကုိ ျပန္လည္တင္ျပသည္။

ေက်ာ္မ်ဳိးလြင္(ေခၚ)ဖုိက္ဇလ္ဟတ္က္

www.quraninburmese.com မွ ျပန္လည္ကူးယူေဖၚျပသည္။

Credit :    Posted by   ƧΔƬƲЯИ ,MMSY

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s