67 – တကၠသိုလ္ေမာင္ေမာင္ခင္ ႏွင္႔ ပါေမာကၡ ဦးေအာင္ခင္

စာေရးဆရာ တကၠသိုလ္ေမာင္ေမာင္ခင္

(အမ်ိဳးသားစာေပဆုပထမဆံုး ျပဇာတ္စာေပဆုရသူ )

 

“အဆင္းခက္ခက္ အတက္ၾကမ္းၾကမ္း” ျပဇာတ္စာအုပ္ျဖင့္ ရရွိသည္။ အမ်ိဳးသားစာေပဆု သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ” ျပဇာတ္စာေပဆု” ကို ဦးစြာရရွိေသာ
စာအုပ္ျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ တရားမွန္စီရင္ေရးႏွင့္ လူတို႔၏ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ေရးကို ဦးတည္ျပဳစုထားသည္။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္၏ ျပကၡဒိန္
တစ္ႏွစ္အတြင္း ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသမွ် စာအုပ္မ်ားအနက္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္၊အမ်ိဳးအစားအလိုက္ အေကာင္းဆံုးတစ္အုပ္ကို ေရြးခ်ယ္၍ တစ္ဆုတည္းသာ
ခ်ီးျမႇင့္သည္။ အမ်ိဳးသားစာေပဆု ပံုစံသစ္အေကာင္းဆံုးတစ္အုပ္ေရြးစနစ္ျဖင့္ပထမဆံုးရရွိျခင္းျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္ေမာင္ေမာင္ခင္သည္ ျပည္ခ႐ိုင္၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ဇာတိျဖစ္သည္။ ဖခင္မွာ အၿငိမ္းစားပညာအုပ္ ဦးရာကြတ္ေခၚ
ဦးေအာင္ပြင့္ျဖစ္သည္။ မိခင္မွာ ေဒၚမမႀကီးျဖစ္သည္။ ၁၉၂၈ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ရက္တြင္ ဖြားျမင္သည္။ အမည္ရင္း ဦးေမာင္ေမာင္ခင္ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္
ဝိဇၨာဘြဲ႕ရသည္။ ၁၉၅၂ တြင္ စာေပဗိမာန္မဂၢဇင္း စာတည္းအဖြဲ႕တြင္လက္ေထာက္စာတည္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ျပန္ၾကားေရးဌာနတြင္
ဒုတိယအတြင္းဝန္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည္။
႐ုပ္ရွင္လုပ္ငန္း ေကာ္ပို ေရးရွင္းတြင္ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ သဇင္ၿမိဳ႕စာၫြန္႔မ်ား စာအုပ္ျဖင့္ အမ်ိဳးသားစာေပဆု၊ စာပေဒသာ တတိယဆု ရသည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ပင္
မညီမွ်ေသာ ညီမွ်ျခင္း ဝတၴဳတိုစာအုပ္ျဖင့္ အမ်ိဳးသားစာေပဆု ဝတၴဳတိုဒုတိယဆုရရွိသည္။ ၂၀ဝ၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ ေန႔တြင္
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၏ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂/၂၀ဝ၇ အရ
ဝိဇၨာပညာထူးခြ်န္တံဆိပ္ (ဒုတိယဆင့္) ခ်ီးျမႇင့္ခံရသည္။ အကန္ေတာ့ခံသက္ႀကီးစာေပ ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။

[အလားတူ အမ်ိဳးသားစာေပဆုရခဲ့သူမ်ားမွာ တင္စိန္ငယ္ ]ေတာစတြိဳင္း၏ ဝတၴဳတိုႏွစ္ပုဒ္}စာအုပ္ျဖင့္ အမ်ိဳးသား စာေပဆု၊ ဘာသာျပန္တတိယဆု (၁၉၆၇)၊ ေဒါက္တာရီရီ
]ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေန (၁၇၁၄-၅၂)}စာအုပ္ျဖင့္ သုတပေဒသာဝိဇၨာ၊အမ်ိဳးသားစာေပဆု (၁၉၇၅) တို႔ျဖစ္သည္။]

ေဒါက္တာသန္းဝင္း (ေမာင္သန္းဝင္း- ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)
B.A.(Honours), M.A., H.G.P., Ph.D.

========================================

 

ပါေမာကၡ ဦးေအာင္ခင္ (၂၁ ဧၿပီ ၁၉၁၈- ၈ ေမ ၁၉၈၇ )

 

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ကုန္ထုတ္ဓာတုေဗဒဌာန ေပၚေပါက္လာေအာင္ ဦးေဆာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သူ

ရခိုင္ျပည္၊ သံတြဲဇာတိျဖစ္သည္။ ၁၉၁၈ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္တြင္ေမြးဖြားသည္။ ၁၆ ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ ၁၀ တန္းကို ဂုဏ္ထူးငါးဘာသာျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည္။ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ ဆက္လက္ပညာဆည္းပူးခဲ့ရာ ဥပစာ သိပၸံ အပိုင္း(က) ႏွင့္(ခ)ကို တစ္ႏွစ္တည္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ သိပၸံဘြဲ႕ကို
ဓာတုေဗဒ ဂုဏ္ထူးတန္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ Upper Division 2nd Class ဆုကိုဆြတ္ခူးခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ဓာတုေဗဒထူးခြ်န္သူမ်ားအတြက္ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ဦးေရႊေလး ေရြတံဆိပ္ကိုလည္း ရရွိခဲ့သည္။
၁၉၃၈-၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ ႐ူပေဗဒဂုဏ္ထူးတန္း သိပၸံဘြဲ႕ကို အဂၤလိပ္အစိုးရက ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ေရႊတံဆိပ္ႏွင့္အတူ ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည္။ တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ ဂုဏ္ထူးဆင့္ကဲ
ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပညာသင္ဆုရရွိၿပီး ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၉ ရက္တြင္ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရသည္။
လန္ဒန္တကၠသိုလ္မွ D.I.C ႏွင့္ A.I.R.C ဒီပလိုမာဘြဲ႕မ်ားကို ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့သည္။ ပါရဂူဘြဲ႕အတြက္ ဆက္လက္ ဆည္းပူးရန္ စီစဥ္ၿပီးမွ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးျဖစ္ပြား၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာခဲ့ရသည္။
မဟာသိပၸံဘြဲ႕ကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ မွ ရရွိသည္။
၁၉၄၁ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ လက္ေထာက္ကထိကအျဖစ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ငါးႏွစ္အၾကာတြင္ ဓာတုေဗဒကထိက ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ ဓာတုေဗဒ ပါေမာကၡျဖစ္ခဲ့သည္။ ကုန္ထုတ္ဓာတုေဗဒဌာနေပၚေပါက္ရန္ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။
ဆရာဦးေအာင္ခင္သည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဓာတုေဗဒဌာနတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၇ ႏွစ္တိုင္ လက္ေထာက္ကထိကမွ ပါေမာကၡအထိ ပညာေရးတာဝန္မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၈ခုႏွစ္တြင္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့သည္။

အၿငိမ္းစားယူၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၌ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ သံုးႏွစ္တာ ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့ သည္။ ပါေမာကၡအျဖစ္ တာန္ဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္
ဓာတ္ေျမဩဇာစက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးအႀကံေပးေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန
ေရွးေဟာင္းပစၥည္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္၊ သတၴဳ တြင္းဝန္ႀကီးဌာနအႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္၊ ဗဟိုသုေတသနအဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္၊ ဓာတုသိပၸံဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ
သုေတသနအဖြဲ႕ ဥကၠ႒၊ ေဒသေကာလိပ္မ်ား တည္ေထာင္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ တကၠသိုလ္ နယ္ေျမ၊ အေျခခံ
အလုပ္သမားအစည္းအ႐ံုး ဥကၠ႒၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္သမားအစည္းအ႐ံုးအဖြဲ႕ဝင္၊ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ စာေပလုပ္သားအဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ပါေမာကၡဦးေအာင္ခင္သည္ ဓာတုေဗဒပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာအုပ္စာတမ္း မ်ားကို အဂၤလိပ္ ျမန္မာႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားျပဳစုခဲ့သည္။

 

၁၉၈၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူ ၿမိဳ႕ ၌ ကြယ္လြန္သည္။

 

 

ေဒါက္တာသန္းဝင္း (ေမာင္သန္းဝင္း- ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

B.A.(Honours), M.A., H.G.P., Ph.D.

ဓာတုေဗဒပါေမာကၡ ဦးေအာင္ခင္
 DIC,ALRC

 

တကၠသိုလ္ မြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ားအသင္း ဥကၠဌ ပါေမာကၡ ဦးေအာင္ခင္

ဆရာၾကီးသည္ ၁၉၁၈-ခုနွစ္ ဧျပီလ ၂၁ ရက္ေန့တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတဲြျမိဳ႕၌ ေမြးဖြားသည္။ ၁၆ နွစ္သားအရြယ္တြင္ ၁၀ တန္းကို ဂုဏ္ထူး ငါးဘာသာျဖင့္ေအာင္ျမင္ျပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ ပညာဆည္းပူးသည္။ တကၠသိုလ္တြင္ ဥပစာသိပၸံအပိုင္း (က)နွင့္(ခ)ကို တစ္နွစ္တည္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၈-ခုတြင္ ဓာတုေဗဒဂုဏ္ထူးတန္းကို ့Upper Division 2nd Class  ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ဓာတုေဗဒထူးခြ်န္သူမ်ား အတြက္ ေပးအပ္ခီ်းျမွင့္ေသာ ဦးေရႊေလးေရႊတံဆိပ္ဆု ရရိွခဲ့သည္။
၁၉၃၈-၃၉ ခုနွစ္တြင္ ရူပေဗဒဂုဏ္ထူးတန္း ေအာင္ျမင္သည္ ။ေရႊတံဆိပ္ ခီ်းျမွင့္ခံရသည္။ တစ္နွစ္တည္းတြင္ ဂုဏ္ထူးဆင့္ကဲ ရသျဖင့္
ပညာသင္ဆုရျပီး ၁၉၃၉-ခု ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ ျဗိတိန္နိုင္ငံ လန္ဒန္ျမို့သို့ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ လန္ဒန္တကၠသိုလ္မ DIC နွင့္ A.I.R.C  ဒီပလိုမာဘဲြ့မ်ားကို ရရိွခဲ့သည္။ ပါရဂူဘဲြ့အတြက္ ဆက္လက္ဆည္းပူးရန္စီစဥ္ျပီးမွ ဒုတိယ ကမၻာ စစ္ၾကီး ျဖစ္ပြား၍ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ျပန္ခဲ့ရသည္။ မဟာသိပၸံဘဲြ့ကိုရန္ကုန္မွရရိွသည္။ ၁၉၄၁-ခုနွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ လက္ေထာက္ ကထိကအျဖစ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ငါးနွစ္အၾကာ ပါေမာကၡဦးဘိုးသာ လက္ထက္တြင္ ဓာတုေဗဒကထိက ျဖစ္လာသည္။

၁၉၅၄ ခုနွစ္ တမန္ေတာ္ေန့အထိမ္းအမွတ္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဟာေျပာပဲြတစ္ရပ္ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ရာမာကရစ္ရွနာမစ္ရွင္အသင္းက ၾကီးမႉး၍ အသင္းတိုက္တြင္ က်င္းပသည္။ ထိုစဥ္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကထိက ဦးေအာင္ခင္က အစၥလာမ္၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ား သဘာ၀က်ပံု၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေရွ့ရႈပံု စသည္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
မိ်ဳးဆက္သစ္တကၠသိုလ္ မြတ္စလင္မ္ေက်ာင္းသားမ်ားနွင့္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းၾကီးမ်ား ခင္မင္ရင္းနီွးေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၁၉၅၉ခု၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန့တြင္ စတင္ဖဲြ့စည္းေသာ တကၠသိုလ္ မြတ္စလင္မ္ လူငယ္မ်ားအသင္းတြင္ ကထိက ဆရာၾကီး ဦးေအာင္ခင္သည္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ထိုနွစ္ အမႈေဆာင္မ်ားမွာ –

 

 1.  ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခင္ M.Sc (ကထိက) ဓာတုေဗဒဌာန
 2.  ဒု-ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ B.Sc (Hons) C.Sc
 3.  ဒု-ဥကၠ႒ ေဒါက္တာခင္ေအးစီ M.B.B.S Dip.G.O
 4.  အတြင္းေရးမွူး ဦးတင္ေမာင္ (I.T.O) Group E.Rangon
 5.  တဲြဖက္အတြင္းေရးမွူး ေဒၚညြန့္ညြန့္လြင္ B.A
 6.  တဲြဘက္အတြင္းေရးမွူး ဦးလွေမာင္ B.A
 7.  ေငြထိန္း ဦးတင္ေမာင္ B.A,B.Com B.L.R
 8.  စာရင္းစစ္ ဦးသာထြန္း B.Com,B.L.R.A

အမႈေဆာင္မ်ား

 1. ဦးသန္းတင္ B.A. B.L (Advocate)
 2.  ေဒၚၾကည္ၾကည္၀င္း B.A B.L
 3.  ေဒၚလွေရႊ B.A B.L
 4.  ေဒါက္တာေဒၚရီရီ Ph.D (Landon)
 5. ေဒၚသန္းတင္ B.Sc
 6.  ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ B.Sc
 7.  ဗိုလ္ခင္ေမာင္လတ္B.Sc
 8.  ဦးကိုကိုေလး B.Sc
 9. ဦးသန္းတင္ (I.T.O) Salary Circle Rangon
 10. ဦးေမာင္ေမာင္ၾကီး Pakisan Embassy တို့ ျဖစ္သည္။

၁၉၅၉-ခုနွစ္တြင္ ဆရာၾကီးသည္ ပါေမာကၡရာထူး တိုးျမွင့္ခံရသည္။ ထိုစဥ္ကုန္ထုတ္ ဓါတုေဗဒဌာန  ေပၚေပါကရ္ န ္ ဦး ေဆာငျ္ကို းပမ္း သည။္ ထိုဘာသာရပ္သည္ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္သင္ၾကားနိုင္မႈကို လမ္းညႊန္နိုင္သည့္ အသံုးခ်ဓာတုေဗဒပညာရပ္ ျဖစ္သည္။ ထူးခြ်န္၍ အရည္အခ်င္းျပည့္မီပါက စက္မႈတကၠသိုလ္ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္မ်ားကို ဆက္လက္ဆည္းပူးနိုင္သည္။ ၁၉၆၉-ခုနွစ္တြင္ ကုန္ထုတ္ဓာတုေဗဒဘာသာရပ္သင္ၾကားမႈကို ဘဲြ့လြန္မဟာသိပၸံတန္းအထိ ထပ္မံ တိုးခဲ့်သည္။
၁၉၆၉-ခုနွစ္တြင္ အနုျမဴဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ ပါရဂူမ်ား၊သုေတသနလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ားကို IAEA အကူ
အညီနွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အနုျမူစြမ္းအင္အဖဲြ့အစည္း၏ ဦးေဆာင္တာ၀န္ခံ ေထာက္ပံ့မႈအရ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတုေဗဒဘာသာရပ္ဆိုင္ရာဓာတ္ခဲြခန္းကို စတင္ တိုးခဲ့်တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဆရာၾကီးသည္ ပါေမာကၡအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ဓာတ္ေျမၾသဇာစက္ရံုမ်ား တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အၾကံေပးေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ၾကီးဌာန ေရွးေဟာင္းပစၥည္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီအဖဲြ့၀င္ သတၱဳတြင္း၀န္ၾကီးဌာန အၾကံေပးအဖဲြ့၀င္၊
ဓာတုသိပၸံဘာသာ ရပ္ဆိုင္ရာ သုေတသနအဖဲြ့ဥကၠ႒၊ ေဒသေကာလိပ္မ်ား တည္ေထာင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ဆရာၾကီးသည္ ဓာတုေဗဒပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို အဂၤလိပ္ျမန္မာ ၂ ဘာသာျဖင့္ ေရးသားျပဳစုခဲ့သူျဖစ္ျပီး ကမာရြတ္ျမို့နယ္
စာေပလုပ္သားအဖြဲ႔၀င္လည္းျဖစ္သည္။ ၁၉၇၈-ခုႏွစ္တြင္ အျငိမ္းစားယူျပီး ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန အၾကံေပးပုဂၢိုလ္အျဖစ္ သံုးနွစ္တာ ဆက္လက္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ နိုင္ငံအကို်းျပုလုပ္ငန္းမ်ားကို အဖဲြ့အစည္းေပါင္းမ်ားစြာတြင္ မနားမေန ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ၊ တကၠသိုလ္မြတ္စလင္အသင္း နာယကဆရာၾကီးသည္ ၁၉၈၇-ခုနွစ္ ေမလ ၈ ရက္ေန့တြင္ မေလးရွားနိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူ
ျမိဳ႕၌ အလႅာဟ္အရွင္ အမိန့္ေတာ္ခံယူသည္။

 

အၿငိမ္စား ျမန္မာစာ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ေဇာ္က ေရးသည့္ တိုင္းရင္း မြတ္စလင္မ္ စာျပဳစာဆုိ ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္မ်ား (ဒုတိယတြဲ)

မွကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

Credtit : Posted by Chit Oo , MMSY

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s