ရခုိင္ၿပည္သုံး ဒဂၤါးတြင္အစၥလာမ္ ဘာသာ၏ ယုံၾကည္ခ်က္ ပါေနၿခင္း

ရခုိင္ၿပည္သုံး ဒဂၤါးမ်ားကုိေလ႔လာလွ်င္

အစၥလာမ္ ဘာသာ၏ ယုံၾကည္ခ်က္

ၿဖစ္ေသာကလီမာ ဟုေခၚ ေသာ

(la ila-ha , illallah,  mohamadoor ,  rasulullah)

တစ္ဆူတည္းေသာ အလႅာဟ္ ဟူအသွ်င္ၿမတ္ကုိ ကုိးကြယ္ပါ၏။

တမန္ေတာ္ၿမတ္ မုိဟမၼဒ္ သခင္စြလႅာလႅာ သည္

အလႅာဟ္အသွ်င္ၿမတ္ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ တမန္ေတာ္ၿဖစ္သည္။

Language

Main article: Rohingya language

A coin from Arakan used in Great Bengal minted 1554/5

The Rohingya language is the modern written language of the Rohingya people of Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar). It is linguistically similar to the Chittagonian language spoken in the southernmost part of Bangladesh bordering Burma. Rohingya scholars have successfully written the Rohingya language in different scripts such as Arabic, Hanafi, Urdu, Roman and Burmese, where Hanifi is a newly developed alphabet derived from Arabic with the addition of four characters from Latin and Burmese.

More recently, a Roman script orthography has been developed, using all 26 English letters A to Z and two additional Latin letters Ç (for retroflex R) and Ñ (for nasal sound). To accurately represent Rohingya phonology, it also uses five accented vowels (áéíóú). It has been recognized by ISO with ISO 639-3 “rhg” code.[6]

Muslim kalemah

A coin from Arakan used in Great Bengal minted 1554/5
၎ဒဂၤါး ကုိၾကည္႔ၿခင္းၿဖင္႔မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ ရခုိင္ၿပည္သုိ႔ေရွးႏွစ္ေပါင္း
(၁၀၀၀) ေက်ာ္ကတည္းကပင္ ေနထုိင္ေၾကာင္းထင္ရွားေနပါသည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s