၁၈၂၃ မတုိင္မီက စ၍ၿမန္မာနဳိင္ငံတြင္ပင္ရင္းနဳိင္ငံအၿဖစ္ အေၿခစုိက္ အတည္တက်ေနထုိင္ခဲ႔သည္႔ မ်ဳိးႏြယ္စုတုိင္းရင္းသားမ်ားစာရင္း

၁၈၂၃ – ခုႏွစ္မတုိင္မီကစ၍ၿမန္မာနဳိင္ငံအတြင္းတြင္ၿမန္မာနဳိင္ငံကုိ ပင္ရင္းနဳိင္ငံအၿဖစ္

အေၿခစုိက္ေနထုိင္ခဲ႔ၾကသည္႔မ်ဳိးႏြယ္စုတုိင္းရင္းသားစာရင္း၊

အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႔တုိ႔ လူဦးေရစာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ –

ဓည၀တီရခုိင္

ခရစ္ႏွစ္  –   –     ၁၈၂၅  – ခု တြင္                ၁၀၀၀၀၀

ခရစ္ႏွစ္  –   –     ၁၈၃၅  – ခု တြင္                ၂၀၁၅၃၆

ခရစ္ႏွစ္  –   –     ၁၈၄၅  – ခု တြင္                ၃၆၆၃၁၀

ခရစ္ႏွစ္  –   –     ၁၈၅၅  – ခု တြင္                ၄၂၈၀၄၂

ခရစ္ႏွစ္  –   –     ၁၈၆၇  – ခု တြင္                ၄၄၅၄၈၃

 

လူမ်ဳိးႏြယ္စုအလုိက္စာရင္းေဖၚၿပရလွ်င္

 

(၁) ။  ဥေရာပတုိက္သား ကၿပား — လူဦးေရေပါင္း   ——— ၁၆၉

(၂) ။  အိႏၵိယ တုိ္င္းရင္းသား ………. လူဦးေရေပါင္း  ——- ၃၀၅၅၉

(၃) ။  ၿမန္မာ၊ရခုိင္၊တလုိင္း ………..  လူဦးေရေပါင္း  —— ၃၄၃၇၇၈

(၄) ။  ရွမ္းေတာင္ သူ ……………… လူဦးေရေပါင္း ……………….. ၄၉

(၅) ။  ကရင္………………………….  လူဦးေရေပါင္း ……………….. ၁၀

(၆) ။  ခ်င္း …………………………..  လူဦးေရေပါင္း……………. ၁၉၂၀၃

 (၇) ။ -ၿမန္မာပသီ…………………..  လူဦးေရေပါင္း……………. ၂၄၀၀၃

(၈) ။  ရဘိန္း ………………………… လူဦးေရေပါင္း…………….. ၁၉၂၀၃

(၉) ။  ကမန္ …………………………  လူဦးေရေပါင္း…………….. ၁၀၆၄၈

(၁၀) ။  တရုတ္………………………  လူဦးေရေပါင္း ………………….၁၈၄

(၁၁) ။  အၿခား တုိ္င္းရင္းသား …….  လူဦးေရေပါင္း …………… .  ၅၀၅၃

 

တနသၤာရီတုိင္း

 

ခရစ္ႏွစ္  –   –     ၁၈၂၅  – ခု တြင္                ၈၄၉၁၇

ခရစ္ႏွစ္  –   –     ၁၈၄၅  – ခု တြင္               ၁၂၇၄၅၅

ခရစ္ႏွစ္  –   –     ၁၈၅၅  – ခု တြင္               ၂၁၃၆၉၂

ခရစ္ႏွစ္  –   –     ၁၈၆၅  – ခု တြင္               ၄၄၃၆၉၅

ခရစ္ႏွစ္  –   –     ၁၈၆၇  – ခု တြင္                ၄၆၄၈၁၅

လူမ်ဳိးႏြယ္အရေဖၚၿပရလွ်င္

(၁) ။  ဥေရာပတုိက္သား ကၿပား — လူဦးေရေပါင္း  ……..၂၄၉၂

(၂) ။  အိႏၵိယ တုိ္င္းရင္းသား ……. လူဦးေရေပါင္း ………..၃၂၄၁

(၃) ။  ၿမန္မာ၊ထားဝယ္ ၊တလုိင္း … လူဦးေရေပါင္း ……..၂၀၉၃၁

(၄) ။  ကရင္  ……………………….. လူဦးေရေပါင္း ……၁၁၅၄၄၉

(၅) ။  ရွမ္း ၊ ေတာင္ သူ …………..  လူဦးေရေပါင္း………၃၀၅၂၇

(၆) ။ -ၿမန္မာပသီ ………………….. လူဦးေရေပါင္း……….၂၄၀၀၃

 (၇) ။  ခ်င္း  ………………………..  လူဦးေရေပါင္း……… ၁၉၂၀၃

(၈) ။  ရဘိန္း ……………………….  လူဦးေရေပါင္း………….. ၆၇၃

(၉) ။  တရုတ္ ………………………  လူဦးေရေပါင္း………….၈၃၈၂

(၁၀) ။  ေက်ာ႔ လူမ်ဳိးႏွင္႔အၿခား ….. လူဦးေရေပါင္း …………၁၇၆၄

 

မွတ္ခ်က္ ။     ။ ေက်ာ႔ = ေတာင္သူ +ပသွ်ဴး

ရန္ကုန္ ၊ပုသိမ္ ၊ၿမန္ေအာင္ ၊ၿပည္ ၊ေတာင္ငူ (၁၈၆၆ ) ခုႏွစ္ လူမ်ဳိးႏြယ္စုအရေဖၚၿပရာတြင္

(၁) ။  ဥေရာပတုိက္သား ကၿပား  — လူဦးေရေပါင္း…………၂၃၁၇

(၂) ။  အိႏၵိယ တုိ္င္းရင္းသား ………. လူဦးေရေပါင္း………၁၇၇၂၈

(၃) ။  ၿမန္မာ၊ထားဝယ္ ၊တလုိင္း ….. လူဦးေရေပါင္း ….၁၀၇၃၈၂၉

(၄) ။  ကရင္ …………………………… လူဦးေရေပါင္း…….၂၇၆၆၉၈

(၅) ။  ရွမ္း ၊ ေတာင္ သူ ……………… လူဦးေရေပါင္း………၂၈၁၂၈

(၆) ။ -ၿမန္မာပသီ …………………….  လူဦးေရေပါင္း………..၂၀၇၂

 (၇) ။  ခ်င္း ……………………………. လူဦးေရေပါင္း……….၂၂၉၅၉

(၈) ။  ရဘိန္း…………………………..  လူဦးေရေပါင္း ………..၅၅၆၅

(၉) ။  တရုတ္………………………….   လူဦးေရေပါင္း…………၂၀၅၀

(၁၀) ။  အၿခား လူမ်ဳိး ………………… လူဦးေရေပါင္း………. ၁၀၈၅၃

 

မွတ္ခ်က္။        ။ ပညာ၀ဎၬန က်မ္း စာတမ္းကုိ သတင္းေထာက္တစ္ဦးမွ ဗမာ႔ေမာ္ကြန္းမွတ္တမ္း တြင္ေဖၚၿပထားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s