MMSY Contact ၏ အေၾကာင္းၾကားစာကုိၿပန္ၾကားၿခင္းမွတ္တမ္း

အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းInbox
  MMSY Contact

Sat, Jan 14, 2012 at 12:16 PM

ko tinmaung <kotinmaung2010@gmail.com>

Sat, Jan 14, 2012 at 9:27 PM

To: MMSY Contact <contact@mmsy.org>
Cc: ko tinmaung <kotinmaung2010@gmail.com>
Reply | Reply to all | Forward | Print | Delete | Show original

To: MMSY Contact contact@mmsy.org

၏စာကုိၿပန္ၾကားၿခင္း

( ဤေနရာတြင္မွတ္တမ္းတင္ထားၿခင္း )

 

အစၥလာမူ အလုိင္ကြမ္

လူၾကီးမင္းတုိ႔၏စာကုိဖတ္ရၿပီးလြန္စြာစိတ္မေကာင္းၿဖစ္မိပါေၾကာင္း၊ကြ်န္ေတာ္မွာစကားဝုိင္း ႏွင္႔ ပါတ္သက္၍ စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖါက္ၿခင္းလုံ႔ဝမရွိပါေၾကာင္း၊စကားဝုိင္းစတင္ခ်ိန္မွ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ထိ သည္းခံစြာ စာေရးခဲ႔ေသာ္လည္း တစ္နည္းမဟုတ္ ၊တစ္နည္း ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္သည္ကုိလူၾကီး မင္း တုိ႔ အဒ္မင္အဖြဲ႕မွသိရွိပါလ်က္တားၿမစ္ၿခင္းမရွိခဲ႔ပါေၾကာင္း၊သိသည္ဟုဆုိရၿခင္း မွာ လူၾကီးတုိ႔
အၿမဲသတိထားေစာင္႔ေနသည္ဟု ဝန္ခံထားပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္ဖက္မွအမွားအယြင္းရွိေသာ္လည္း၊ အခ်ိန္ မီ ေၿဖရွင္းခ်က္ေတာင္းခံၿခင္း၊သတိေပးၿခင္းစသည္တုိ႔ကုိ ၿပဳလုပ္ရမည္။ဘာတစ္ခုမွ ေဆာင္ရြက္ ထား ေၾကာင္းမရွိပါေၾကာင္းပန္ၾကားပါသည္။

အေထာက္အထားၿပီးသေလာက္နီးပါၿဖစ္၍ စတင္သုံးသပ္ေနပါေၾကာင္းအသိေပးၿပီးမွ စကားဝုိင္း ၿပန္ စာ ပိတ္သိမ္းေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားသည္မွာလူၾကီးမင္းတုိ႔၏လုပ္ရပ္တစ္ခုခုလႊဲေခ်ာ္ေန သည္ မွာ ေသခ်ေနပါေၾကာင္း၊စကားဝုိင္းကုိ Back Up လုပ္ယူရန္အခ်ိန္(၃) ရက္ေပးထား၍ေကာ္နက္ရွင္း ေကာင္းတုန္း မိမိ ဆုိက္ထဲသုိ႔ ဆက္လက္ေႏြးခန္းဖြင္႔ထားပါေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြ မွဳ ကုိ ေကာ္မန္႔ကြက္ လပ္တြင္ေရးသားရန္ၿဖစ္ပါေၾကာင္းပန္ၾကားပါသည္။

စကားဝုိင္း ကုိ  Back Up လုပ္ၿပီး၊ ေနာက္မွညႊန္ၾကားခ်က္အသစ္ထုတ္ထားသည္ ေတြ႔ပါေၾကာ င္း
ဤ အခ်က္မွာ စည္းကမ္းေဘာင္ ႏွင္႔ အက်ဳံးမဝင္ေၾကာင္းကုိလူၾကီးတုိ႔အားအသိေပးပါေၾကာင္း၊ဤ စကားဝုိင္းတြင္ စာမ်က္ႏွာ (၁၁) မ်က္ရွိ ၍ ကြ်န္ေတာ႔စကားဝုိင္းႏွင္႔သက္ဆုိင္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ ေၾကာင္း ၎စကားဝုိင္းပါေကာ္မန္႔အားလုံးမွာ  ၎ပုိစ္ႏွင္႔သက္ဆုိင္ပါေၾကာင္းကြက္ၿပီးမိတၱဴကူးယူရန္မဟုတ္ မပါေၾကာင္း ၊လူၾကီးမင္းတုိ႔ နားလည္မွဳလႊဲေခ်ာ္ေနၿခင္းသာၿဖစ္ေၾကာင္းေလးစားစြာ ပန္ၾကားပါသည္။
ေဆြးေႏြးၿပီးေသာ စကားဝုိင္းကုိ ဖ်က္သိမ္းၿခင္းမၿ႔ပဳရန္ကြ်န္ေတာ္အေနၿဖင္႔ၿပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ ပါေၾကာင္း၊ ဤကဲ႔သုိ႔ကန္ကြက္ပါလ်က္ဖ်က္သိမ္းမည္ဆုိပါက ေနာင္အတြက္ သမုိင္းတရားခံၿဖစ္သြား
မည္ကုိ သတိေပးစကားေၿပာၾကားလုိပါသည္။လူၾကီးမင္းတုိ႔သည္ ေက်ာင္းသားအရြယ္ကာလၿဖစ္၍
နားမလည္သည္ကုိ လည္းအၿပစ္ယူပါေၾကာင္း၊ သိရွိနားလည္သူ၏ အဆုံးအမ ၾသဝါဒခံယူသြားပါက ေအာင္ၿမင္မွဳကုိ ရရွိမည္ကုိအသိေပးလုိပါသည္။

ဆုိဒ္ထဲတြင္ အခ်ဳိ႔ပုဂၢဳိလ္မ်ားမွာ အလြန္ရုိင္းစုိင္းေနသည္ကုိေတြ႔ ရပါေၾကာင္း ၊ထူုိကဲ႔သုိ႔ရုိင္းစုိင္း
ေနပါက မြတ္ဆလင္ အက်ဳိး ကုိသယ္ပုိးနဳိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးလုိပါသည္။

မိမိဆုိဒ္ထဲတြင္လည္းအဒ္မင္အဖြဲ႔သုိ႔ၿပန္ၾကားၿခင္းစာေရးထားၿပီးပါသည္။ဒုတိယ ညြန္ၾကား ခ်က္ေဘာင္မဝင္ေၾကာင္း အသိေပးပါသည္။ ပထမ ညႊန္ၾကားခ်က္ လည္းစည္းကမ္းႏွင္႔မညီကုိက္ညီ ေၾကာင္း ၊ၿပန္ လည္ သုံးသပ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္းဆက္လက္တင္ပါၿပသည္။

ထပ္မံ ၍သတိေပးလုိသည္မွာ  စကားဝုိင္လုံ႔၀ဖ်က္သိမ္းၿခင္းမၿပဳဘဲဒီေလာက္တြင္ ၎အတုိင္း ရပ္စုိင္းဆက္လက္ထားရွိရမည္္ၿဖစ္ပါ သည္။ မဆင္မၿခင္ ဘဲဖ်က္သိမ္းလွ်င္ေနာင္တြင္ သမုိင္း တရား ခ ံၿဖစ္သြားမည္ ကုိ ထပ္မံ သတိေပး လုိ ပါသည္။

ေလးစားစြာၿဖင္႔
ကုိတင္ေမင္

– Hide quoted text –

အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းInbox
MMSY Contact <contact@mmsy.org>

Sat, Jan 14, 2012 at 12:16 PM

To: kotinmaung2010@gmail.com
Reply | Reply to all | Forward | Print | Delete | Show original
စလာမ္ ကိုတင္ေမာင္
ကိုတင္ေမာင္ ပသီ ပုိစ္မွာ Back Up လုပ္လိုလ်င္ ကိုတင္ေမာင္ တင္ေသာ ပိုစ္မ်ားကို သာ သီးသန္႔လုပ္ဖို႔ အခ်ိန္(၃) ရက္ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။အက္ဒမင္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ခ်က္ျခင္းမဖ်က္ဘဲ မိသားစုဝင္တေယာက္ကို ေလးစားေသာ အေနျဖင့္ အခ်ိန္ေပးထားျခင္းကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး MMSY ႏွင့္ MMSY  မိသားစုဝင္မ်ားကို တိုက္ခိုက္သည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို သံုးျပီး အျခား public ဆို္ဒ္တစ္ခုမွာ တင္ထားျခင္း သည္ မသင့္ေလ်ာ္ပါ။MMSY မွာ Private ဆိုဒ္တခုျဖစ္သျဖင့္ ျပင္ပတြင္ မတင္ရန္စည္းကမ္း ခ်မွတ္ထားသည္။တျခားမိသားစုဝင္မ်ား၏ ပိုစ္မ်ား၊ ပရိုဖို္င္ပံုမ်ားပါအစ public ဆိုဒ္တခုတြင္ တင္ျခင္းကို ခ်က္ျခင္းဖ်က္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုပါသည္။လိုက္နာေဆာင္ရြက္ခ်က္ျခင္းမရိွပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းပါ။အက္ဒမင္အဖြဲ႔
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s