Addmin အဖြဲ႔သုိ႔ၿပန္ၾကားၿခင္း (ပသီစကားဝုိင္းပိတ္လုိက္သည္႔ကိစၥ)

စကားဝုိင္းတြင္ၿပန္စာပိတ္ထား၍အေၾကာင္းမၿပန္နဳိင္သည္႔အတြက္ဤေနရာမွၿပန္ၾကားၿခင္း

စလာမ္
လူတစ္ေယာက္၏နာရီေပါင္းေၿမာက္မ်ားစြာ ၾကဳိးစားမွဳ ၊စာရုိက္ခ်ိန္ပင္ပန္းမွဳ၊စာေပေလ႔လာ စုေဆာင္းမွဳ၊ အခ်ိန္ ကုန္ ၊ေငြကုန္ လူပင္ပန္း ၿပီး မြတ္ဆလင္လူထု အတြက္ကူညီခဲ႔ၿခင္းၿဖစ္ သည္။MMSY ဆုိဒ္ ထဲတြင္ မန္ဘာဘာ မ်ား စည္းကမ္းမလုိက္နာဘဲ ၊နည္းမ်ဳိးစုံ မေတာ္မတရား ေၿပာ ေနသည္ကုိသိရွိေနေသာ္လည္း ဘာတစ္ခုမွ ၎တုိ႔အား အဒ္မင္အဖြဲ႔မွ ပိတ္ပင္တားၿမစ္ၿခင္းမရွိခဲ႔ပါ။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ အဒ္မင္မင္ အဖြဲ႔မွ ထုတ္ၿပန္ေသာလည္းကမ္းခ်က္ၿဖစ္သည္။
(ေစာ္ကား အပုပ္ခ်ျခင္း ေရွာင္၏။ အတင္းအဖ်ဥ္းေရွာင္၏။ လူျခင္း မျမင္ရေသာ္လည္း ရင့္သီး၊ ယုတ္ရင့္၊ ညစ္ညမ္းစြာေရးသားေျပာဆိုျခင္း၊

ထင္ရာလုပ္ျခင္း ေရွာင္၏။ ေက်ာေဇာလိုျခင္း အလို႔ငွါ ျပစားမႈ ကိုေရွာင္၏။ ) – အဒ္မင္အဖြဲ႔မွအၿမဲေစာင္႔ေနသည္ဟုလည္းဆုိထားပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင္းမတားၿမစ္သနည္း။
စာေရးသူကုိလည္း အမွားအယြင္းတစ္စုံတစ္ရာ ေထာက္ၿပၿခင္းမရွိ၊ ၎ႏွင္႔ပါတ္သက္၍ ေၿဖရွင္းခ်က္လည္း ေတာင္းခံၿခင္းမ ရွိ ပါ။ အဒ္မင္အဖြဲ႔မွ အၿမဲေစာင္႔ ေနသည္ဟု လည္း ဆုိထားပါသည္။အေထာက္ အထားစုစည္းၿပီး ဆုံးခ်ိန္ တြင္ စကားဝုိင္းၿပန္စာ ပိတ္ လုိက္ၿပီ (၃)ရက္ အတြင္း ဖ်က္သိမ္းမည္ ဟု ရာဇသံေပးလုိက္သည္မွာ စည္းကမ္း ဥပေဒႏွင္႔ကုိက္ညီမွဳမရွိပါေၾကာင္း ၿပန္ၾကား ပါသည္။ကြ်န္ေတာ္သည္အဒ္မင္အဖြဲ႔၏စည္း ကမ္း ခ်က္ကုိလည္းခ်ဳိး ေဖါက္ၿခင္းမရွိပါ။(၃) ရက္အတြင္ စာမ်ားကုိ Back up ယူထားရန္ ေၿပာဆုိသည္ကုိလည္း ကြ်န္ေတာ္ မွ ကန္႔ကြက္ၿခင္းမရွိဘဲ ၎စကား၀ုိင္းကုိ ကုိယ္ပုိင္ဆုိဒ္ထဲေၿပာင္းလဲ Back up လုပ္ၿခင္း

ၿဖစ္ပါသည္။ ဤ စကားဝုိင္းသည္ကြ်န္ေတာ္ မွစတင္ ေသာ စကားဝုိင္းၿဖစ္၍ ၎ဆုိဒ္ထဲတြင္ မထားသည္႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ ဆုိဒ္ထဲတြင္ဆက္လက္၍ ေဆြးေႏြး သြားမည္ၿဖစ္ပါ ေၾကာင္းၿပန္ၾကားပါ သည္။မည္သူမဆုိ လြတ္လပ္စြာ လာေရာက္ ေဆြးေႏြး နဳိင္ပါေၾကာင္းၿပန္ၾကားပါသည္။ Back up လုပ္ရာတြင္လည္း ရွိၿပီးသားစည္း ကုိလည္းခ်ဳိးေဖါက္ၿခင္း မရွိ၊အခြင္႔ေကာင္းယူထားၿခင္းလုံ႔ဝမရွိပါၿပန္ၾကားပါသည္။။

မဟုတ္မတရားၿပဳလုပ္ သူမ်ားသည္ ေနာင္အနာဂါတ္မြတ္ဆလင္လူထုကုိ ဦးေဆာင္မွဳ ေပးနဳိင္သူမ်ားမဟုတ္ပါ ေၾကာင္း ဤကဲ႔သုိ႔ေသာအခြင္႔ေကာင္းယူၿခင္း၊ မတရား ေခါင္းပုံၿဖတ္ၿခင္း၊ညြတ္ခူးစားၿခင္း လုပ္ရပ္မ်ားသည္ မြတ္ဆလင္ လူထုမ်ားဒုကၡေရာက္ေစေသာ လုပ္ရပ္သာၿဖစ္ပါ ေၾကာင္း ၿပန္ၾကားပါ သည္။ကြ်န္ေတာ္အား ေၿဖရွင္း ခြင္႔မေပးဘဲ စကား၀ုိင္း ၿပန္စာပိတ္လုိက္ၿခင္းသည္ တစ္ဖက္သတ္တိမ္းေစာင္းေနသၿဖင္႔ ထုိကဲ႔သုိ႔ ဖ်က္သိမ္းခံ ရၿခင္းကုိလည္းလုံ႔ဝလက္မခံ နဳိင္ပါၿပန္ၾကားပါသည္။

စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားသည္ ဤစကား၀ုိင္းႏွင္႔ပါတ္သက္၍ မည္သူမွားသည္ ၊ မွန္သည္ကုိ အဆုံးအၿဖတ္ေပးဖုိ႔ လုိအပ္မည္ၿဖစ္ပါသည္။ထုိကဲ႔သုိ႔ေသာ မတရာမွဳ ကုိလည္း သမုိင္းတြင္ အၿမဲက်န္ရွိဖုိ႔ လုိသည္။ေနာင္လာ ေနာင္သားမ်ား သမုိင္းအမွန္ကုိသိရွိဖုိ႔လုိ ပါသည္။ ဤ ကဲ႔သုိ႔ေသာလုပ္ရပ္သည္ ရုိးသားစြာ ၿပဳလုပ္ၿခင္း မဟုတ္ဘဲ မြတ္ဆလင္အခ်င္းခ်င္း ေခါင္းပုံၿခင္း၊အညြတ္ခူးစားၿခင္း၊အၿမတ္ထုတ္ၿခင္း လုပ္ရပ္တစ္ ခုသာၿဖစ္ ေၾကာင္း ထင္ရွား ေနပါသည္။အဒ္မင္အဖြဲ႔ (၁၂) ေယာက္ရွိ အားလုံးေက်ာင္းသားၿဖစ္ေနသည္ဆုိ၍ လူငယ္မ်ား သည္ အေတြ႔အၾကဳံ၊ဗဟုသုတ လည္းအလြန္အားနည္းေသာ အခ်ိန္ကာလၿဖစ္သည္။ စာေပဗဟုတမ်ား စြာေလ႔လာရန္ လုိေနပါသည္။အေတြ႔အၾကဳံ ၊ဗဟုသုတ မရွိသူတစ္ေယာက္က အမွားအမွန္ ကုိမခြဲၿခားနဳိင္ဘဲ ထင္ရာစုိင္း ၿပီးလုပ္ခ်င္တာလုပ္ခဲ႔လွ်င္ အမ်ဳိး၊ဘာသာ ၊သာသနာပါ ဒုကၡေရာက္နဳိင္ပါသည္။လူၾကီးမင္ဦးေဆာင္ အဒ္မင္အဖြဲ႔တုိ႔က သိလ်က္ႏွင္႔တစ္စုံတစ္ရာတားၿမစ ေၿဖရွင္းၿခင္း မရွိဘဲ မသိေယာင္ ေဆာင္ေနၿခင္းသည္ မန္ဘာမ်ားႏွင္႔ပူးေပါင္းၾကံစဥ္သကဲ႔သုိ႔ၿဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားေနပါသည္။
လက္ရွိစကားဝုိင္းပါစာမ်ားလက္ရွိအေနအထားအတုိင္းဆက္လက္ထားရွိရန္ႏွင္႔လုံ႔ဝဖ်က္သိမ္ၿခင္းမၿပဳပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ဤမွ် အေရးၾကီးေသာ သမုိင္းကုိ ဖ်က္သိမ္းပစ္မည္ဆုိလွ်င္ ေနာင္တြင္သမုိင္း တရားခံၿဖစ္ သြားလိမ္မည္။ ၿခိမ္းေၿခာက္ေသာ္လည္း ေၾကာက္မည္မဟုတ္။ဗုိလ္ေအာင္ဆန္းက တကၠသုိလ္ေက်ာင္း သားသမဂၢ၏ရွဳပ္ေထြးေပြလီကုိေလွာင္ေၿပာင္ထုိးႏွက္သည္႔ Hell hound of large(ငရဲေခြးၾကီးလြတ္ေနၿပီ ) ေဆာင္းပါးေၾကာင္း ေက်ာင္းထုတ္ ခံရ မွဳအတြက္ၿဖစ္ခဲ႔ေသာ ရ်ည္လ်ားေသာ အက်ဳိးဆက္က အလြန္ၾကီးမား သည္ကုိ သတိရဖုိ႔ေကာင္းေနပါသည္။

သမုိင္းသိမွဇာတိသိမည္။ဇာတိသိမွမ်ဳိးခ်စ္စိတ္ရွိမည္။

ဆုိဒ္ကမ္းကုိလည္း ကြ်န္ေတာ္ ခ်ဳိးေဖါက္ၿခင္းမရွိပါေၾကာင္းကုိေအာက္ေဖၚၿပပါစည္းကမ္းအရထင္ရွားေနပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္အား မန္ဘာအၿဖစ္ မွထုတ္ပယ္မည္ဆုိရင္ လည္း မတတ္နဳိင္ပါ။ မတရားတစ္ခုအေပၚ လက္ပုိက္ၾကည္႔ေနမည္မဟုတ္ပါ။

ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ဟာဂ်ီေလာင္းမ်ားကုိ မြတ္ဆလင္လူထုခ်င္းခ်င္းေခါင္းပုံၿဖတ္ အၿမတ္ၾကီးစား၊ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးၿဖင္႔ လိမ္သကဲ႔ သုိ႔ ကြ်န္ေတာ္လည္း ထုိကဲ႔သုိ႔ ခံစားေနပါသည္။ စကားဝုိင္းပါ စာမ်ားအားလုံးသည္ ကြ်န္ေတာ္ႏွင္႔သက္ဆုိင္၍ကန္႔ကြက္ခြင္႔မရွိပါ။Back up ၿပဳလုပ္ရာလုိက္နာရမည္႔ စည္းကမ္းခ်က္ မရွိဘဲ ေနာက္မွ အၾကံရၿပီး ကန္႔သတ္မွဳအမ်ဳိးမ်ဳိးေၿပာဆုိလာၿခင္းမွာ အက်ဳံးမ၀င္ပါ ေၾကာင္႔ဥပေဒရွဳ ေဒါင္႔မွတုန္႔ၿပန္ပါ သည္။မြတ္ဆလင္မ်ား အားလုံးအမွန္ တရာေပၚလမ္းေလွ်ာက္နဳိင္ပါေစ။ – စလာမ္

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


MMSY ၏စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

• MMSY Admin 12 က MMSY အေထြေထြ ထဲမွာ March 25, 2010 – 11:04pm တုန္းကတင္ခဲ့တာ
• စကားဝိုင္းေတြ ၾကည့္မယ္ ဒီေနရာမွ ေန၍ MMSY ၏မမ္ဘာမ်ား သိသင့္သိထိုက္ေသာ MMSY ၏စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။MMSY အတြင္း တြင္ ယခင္ရွိျပီးသား စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ သြားေရာက္ဖတ္႐ွဴ႕ႏိုင္သည္။MMSY Admin မည္သူမဆို စည္းကမ္းအသစ္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ ျဖည့္တင္းပါက အဆိုပါ စည္းကမ္းသည္ ယခင္မူလရွိျပီးသား စည္းကမ္းတြင္ လုံးဝ သို႕မဟုတ္ တစိတ္တပိုင္း မပါက စည္းကမ္းစတင္ေရးသားသည့္ေန႕မွ စတင္၍ အသက္ဝင္သည္။

rules for blog
MMSY သည္ မန္ဘာမ်ား၏ အင္အားျဖင့္တည္ေဆာက္ထားေသာ social network ဆိုဒ္တခုျဖစ္ ပါသည္။ MMSY ေရရွည္တည္တံ့ျပိး ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မန္ဘာအားလံုး၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈသည္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါသည္။

၁။ဘေလာ့ဂ္မ်ား၊ ဖိုရမ္မ်ား ေရးျခင္း တင္ျခင္း

မည္သူမဆို မိမိစိတ္ႀကိဳက္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္လြပ္လပ္စြာေရး၍ တင္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ MMSY သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒအရ ကင္းလြတ္ခြင့္မရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး ေရွာင္၏။ မည္သည့္ ဘာသာ သာသနာ၊ ယံုၾကည္မွဳ၊ အဖြဲ႕အစည္းကို မဆို ထိခိုက္သည့္ အေရးအသား ေရွာင္၏။ ေစာ္ကား အပုပ္ခ်ျခင္း ေရွာင္၏။ အတင္းအဖ်ဥ္း ေရွာင္၏။ လူျခင္း မျမင္ ရေသာ္လည္း ရင့္သီး၊ ယုတ္ရင့္၊ ညစ္ညမ္းစြာ ေရးသားေျပာဆိုျခင္း၊ ထင္ရာလုပ္ျခင္း ေရွာင္၏။ ေက်ာေဇာလိုျခင္း အလို႔ငွါ ျပစားမႈကို ေရွာင္၏။ မြတ္စလင္အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ပ်က္ျပား ေစႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေရွာင္၍ အစၥလာမ့္ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမရင္း စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား လႈိက္လွဲစြာႀကိဳဆုိပါသည္။

၂။ ဘေလာ့ဂ္ပို႔စ္ ေဖာင္းပြမွဳ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

ဘေလာ့ဂ္ပို႔စ္ ေဖာင္းပြမွဳကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ (ကိုယ္တိုင္ေရး စာမူမ်ားမွအပ)ပို႔စ္သုံးခု အထက္ ပို၍မတင္ပါရန္ႏွင့္ သံုးခုထက္ပို၍ စာတစ္ေၾကာင္းထဲပါ ေသာပို႔စ္မ်ား၊ လင့္ခ္မ်ား သက္သက္ သာပါေသာပို႔စ္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာ မခိုင္လံုသည့္ ဓါတ္ပံုတစ္ပံုထဲပါေသာ ပို႔စ္မ်ားတင္ျခင္း မျပဳလုပ္ ရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။အေၾကာင္းျပခ်က္ မခိုင္လံုဘဲ ဘေလာ့ဂ္ပို႔စ္အေဟာင္းမ်ားကို အေရွ႕ဆံုး သုိ႔ေရာက္ေအာင္ ျပန္ေခၚျခင္းကို မျပဳလုပ္ပါရန္ ေလးစား စြာေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

၃။ ကိုယ္တိုင္ေရးစာမူမဟုတ္လွ်င္ မူရင္း ေရးသားသူကို credit ေပးပါကိုယ္တိုင္ေရးစာမူ မဟုတ္သည့္ ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါး၊ ဘေလာ့ဂ္ပို႔စ္မ်ားကိုေဝမွ်လိုလွ်င္ မည္သည့္ဆိုဒ္/စာေစာင္/မဂၢဇင္း စသည္တို႔မွ ရရွိေၾကာင္း ေအာက္ဆုံးတြင္ ေရးေပးပါ။ မူရင္းေရးသားသူကို credit ေပးႏိုင္လွ်င္ ပိုေကာင္းပါတယ္။ ဘယ္သူေရးလဲ ရွာမရမွသာ forward mail မွ ရရွိသည္ဟု ေရးပါ။

၄။ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ပိုစ္မ်ား

MMSY ရပ္တည္ခ်က္အတိုင္း အမ်ားမြတ္စလင္မ္မ်ား စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ၊ စိတ္ ဝမ္းကြဲေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားႏိုင္ဖြယ္ ယူဆရေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားကုိ Private Discussion တြင္းတြင္သာေဆြးေႏြး ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ပါသည္။ တင္ၿပီးသား Blog မ်ား ႏွင့္ Forum မ်ားအပါအ၀င္ စည္းလံုးညီညြတ္မွဳ ကိုထိခိုက္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆရသည္မ်ားကို အက္ဒမ္ အဖြဲ႕ မွ အဆိုပါ Private Discussion သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အသိေပး အပ္ပါသည္။

၅။ တူညီေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထပ္ခါထပ္ခါ မတင္မိေစရန္

ကူးယူေဖာ္ျပေသာ စာမ်ားကို ဘေလာ့ဂ္ပို႔စ္အျဖစ္ မတင္မွီ ယခင္ အျခားသူမ်ား တင္ထားဖူးျခင္းရွိမရွိ ကို အရင္ ရွာေဖြပါ။ အေၾကာင္းအရာ တူေနေသာ ပို႔စ္မ်ားကိုေတြ႕ရွိပါကလည္း Admin အဖြဲ႕သို႔ အေၾကာင္းၾကားပါ။

မိမိတင္မည္႔ ဘေလာ့ဂ္ပို႔မွ စာသားအခ်ိဳ႕ကို ကူးယူ၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေနရာတြင္ ထည္႔ၿပီး ေဘးနားက “Search Blog Posts” icon ေလးကို ႏွိပ္၍ ရွာပါ။

၆။ စာဖတ္သူမ်ား ျပန္လည္ဖတ္ရွဳရ လြယ္ကူေစရန္

ဘေလာ့ဂ္ပို႔စ္မ်ားကို အေၾကာင္းအရာတူရာ ခြဲထားျခင္းျဖင့္ ေနာင္ စာဖတ္သူမ်ား ျပန္လည္ ဖတ္ရွဳရ လြယ္ကူေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဘေလာ့ဂ္ပို႔စ္ ေရးျပီးေသာအခါ မိမိတင္လိုက္ ေသာစာ အတြက္ သင့္ေလ်ာ္မည္ဟု ယူဆသည္႔ အေၾကာင္းအရာ က႑တစ္ခုကို ဘေလာ့ဂ္ပို႔စ္၏ ေအာက္ေျခရွိ Tags ဟူေသာေနရာတြင္ ထည္႔သြင္းေပးပါ။ ဥပမာအားျဖင့္

ရင္တြင္းျဖစ္ ကဗ်ာ ဝတၳဳတို ဟာသ သုတစာေပ ရသစာေပ ပညာေရးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာဆိုင္ရာ အစၥလာမ့္ေရးရာ ေပါက္တတ္ကရ ဘာသာျပန္ ျမန္မာ့သတင္း ႏိုင္ငံတကာသတင္း အခ်စ္ႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး ရုပ္ရွင္ဂီတႏွင့္အႏုပညာ ထူးဆန္းေထြလာ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ သမိုင္း အေတြ႕အၾကဳံ MMSY ခရီးသြားမွတ္တမ္း ေၾကာ္ျငာ စာအုပ္အညႊန္း အေထြေထြ ေဆာင္းပါး ႏွလုံးသားအာဟာရ အေတြးအျမင္ အစၥလာမ္စာေပ activities(yangon) activities(overseas) Ebook Ramadhan

အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုထက္ပိုသတ္မွတ္လိုေသာ္ comma ျခား၍ ထည့္သြင္းႏိုင္ပါသည္။
ဥပမာ – Tags: ကိုယ္တိုင္ေရးစာမူ, အေတြ႕အၾကဳံ, အစၥလာမ့္ေရးရာ

ေကာ္မာမခံဘဲ space ဘဲခံလည္းရပါတယ္။ ဥပမာ – Tags: ႏိုင္ငံတကာသတင္း သုတစာေပ အေတြးအျမင္
သတိထားရမွာကေတာ့ space ျခားလိုက္တာနဲ႕ tag ေနာက္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ပါတယ္။
ပုံမွာျပထားတဲ့အတိုင္း ပို႔စ္ေအာက္ဆုံးက Tags ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ျဖည့္သြင္းေပးပါ။ Tagမ်ား ထည့္သြင္းထားသျဖင့္ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ က႑အလုိက္ ရွာေဖြ ဖတ္ရွဳရတာ လြယ္ကူသြားမည္ျဖစ္သည္။ က႑ခြဲျခားရ လြယ္ကူေစရန္ မန္ဘာမ်ားက နဂိုသတ္မွတ္ထားေသာ Tag မ်ားကို သုံးေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီေစလိုပါသည္။ အျခား အသုံးဝင္ေသာ Tag အသစ္မ်ားကို Admin အဖြဲ႕အား အႀကံေပးႏိုင္ပါသည္။

၇။ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုအပ္ပါက အလ်ဥ္းသင့္သလို ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ဖ်က္ပယ္မည္ျဖစ္သည္။

=================================
လက္ရွိ Tag ထားေသာ စာမ်ားကို က႑အလုိက္ ဖတ္ရွဳရန္အစၥလာမ္စာေပ | အစၥလာမ့္ေရးရာ | ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ | သမိုင္း |ႏွလုံးသားအာဟာရ | ကဗ်ာ | ဟာသ | အခ်စ္ႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး | ဝတၳဳတို | ရင္တြင္းျဖစ္ | အေတြ႕အၾကဳံ |ျမန္မာ့သတင္း | ႏိုင္ငံတကာသတင္း | ထူးဆန္းေထြလာ |ရုပ္ရွင္ဂီတႏွင့္အႏုပညာ | ေၾကာ္ျငာ |က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ | နည္းပညာဆိုင္ရာ | သုတစာေပ | ရသစာေပ | အေတြးအျမင္ |activities(yangon) | activities(overseas) | Ebook | Ramadhan | MMSY |

မည္သူမဆို မိမိစိတ္ႀကိဳက္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္လြပ္လပ္စြာေရး၍ တင္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ MMSY သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒအရကင္းလြတ္ခြင့္မရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး ေရွာင္၏။ မည္သည့္ ဘာသာ သာသနာ၊ ယံုၾကည္မွဳ၊ အဖြဲ႕အစည္းကိုမဆို ထိခိုက္သည့္အေရးအသား ေရွာင္၏။ ေစာ္ကား အပုပ္ခ်ျခင္း ေရွာင္၏။ အတင္းအဖ်ဥ္းေရွာင္၏။ လူျခင္း မျမင္ရေသာ္လည္း ရင့္သီး၊ ယုတ္ရင့္၊ ညစ္ညမ္းစြာ
ေရးသားေျပာဆိုျခင္း၊ ထင္ရာလုပ္ျခင္း ေရွာင္၏။ ေက်ာေဇာလိုျခင္း အလို႔ငွါ ျပစားမႈကိုေရွာင္၏။ မြတ္စလင္အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ပ်က္ျပားေစႏုိင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေရွာင္၍ အစၥလာမ့္ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမရင္း စိတ္ဓါတ္ျဖင့္တင္ျပေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား လႈိက္လွဲစြာႀကိဳဆုိပါသည္။

MMSY ဆုိဒ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

MMSY PRESS RELEASE 1/2010

အတ္စလာမို႕အလိုင္းကြမ္း

MMSY သည္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ျမန္မာျပည္ဖြား ျမန္မာလူငယ္အတြက္တိုးတက္လာေသာ နည္းပညာ ေခတ္တြင္ လူငယ္မ်ား၏ ေရွာင္လြဲမရ သည္းေျခၾကိဳက္ျဖစ္လာေသာ အင္တာနက္ ကို လမ္းလြဲမ်ားမွ တတ္ႏုိင္ သေလာက္ ေရွာင္ရွားႏိုင္ျပီး ဘာသာေရးပညာတတ္ ေခတ္ပညာတတ္ လူငယ္မ်ားစုေပါင္းျပီး ျမန္မာမြတ္စလင္ ထုတစ္ရပ္လုံးအတြက္ အမွန္တစ္ကယ္အက်ိဳးရွိေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေပၚထြက္လာ ေစရန္ၾကိဳးပမ္း လ်က္ရွိပါသည္။

ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးေရးသားေျပာဆိုေနၾကရာတြင္ မိမိေနထိုင္ၾကီးျပင္းရာဝန္းက်င္ မိရုိးဖလာ အစဥ္အလာႏွင့္ ဆန္႕က်င္လာေသာအခါ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္တိုက္ခုိက္ ရန္လုိမႈမ်ား ၾကီးထြားလာျပီး စုစုစည္းစည္းႏွင့္ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ လူငယ္မ်ား အစုအေဝးမျဖစ္ေတာ့ပဲ ဂုိဏ္းကြဲ လုိင္းကြဲ အုပ္စုကြဲမ်ား ျဖစ္လာျပီး တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕တိုက္ခုိက္မႈ ေဝဖန္မႈမ်ား ႏွင့္သာအခ်ိန္ကုန္လာျပီး မူရင္းစည္းလုံးခ်စ္ခင္စိတ္မ်ား ကြယ္ေျပာက္ကာ ငါ တစ္ေကာ တစ္ေကာ ငါ့အသင္း ငါ့အဖြဲ႕ငါ့လူ ငါလွဴလိုက္တာ ငါဝယ္ေပးတာ ငါပဲသိ ငါပဲတတ္တာ ဆိုျပီး စသည္ စိတ္႐ိုင္းမ်ား၀င္ကာ ေနာက္ဆုံးလက္ခ်ည္း ဗလာ လုပ္ခဲ့သမွ် သဲထဲေရသြန္ျဖစ္ျပီး အခ်ိန္ကုန္လူပမ္း အမုန္းမ်ားႏွင့္သာ က်န္ၾကျမဲျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ MMSY သည္ မည္သည့္ ဂုိဏ္းကြဲ လုိင္းကြဲ အုပ္စုကြဲမ်ား ကိုမွ ေဝဖန္ အားေပး ႏွိမ့္ခ်ျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ ထုိ ဂုိဏ္းကြဲ လုိင္းကြဲ အုပ္စုကြဲမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပသနာမ်ား အ႐ွဳပ္အရွင္းမ်ားကို လည္းေျဖရွင္းမည္ မဟုတ္ပါ။ ထုိေၾကာင့္ ယင္းဘာသာေရး ပညတ္ခ်က္ မ်ားကိုဦးစားေပး ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားမွ ေရွာင္က်ဥ္ျပီး ထိုကဲ့သို့ အ႐ွဳပ္အရွင္းမ်ား ကိုမ်ား MMSY ဆိုဒ္တြင္းေတြ႕ရွိပါက blog တင္သူ comment ေပးသူမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေတာင္းခံမည္မဟုတ္ပဲ ဆိုဒ္၏ မူအရ ပယ္ဖ်က္ပါမည္။

ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အျခားအျငင္းပြားစရာမရွိေသာ ရွားပါးစာအုပ္စာေပမ်ားကို software,e-book စသည္ အျဖစ္ျပဳလုပ္ျခင္း ျမန္မာျပည္ရွိ မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ အမွန္တစ္ကယ္အက်ဳိးရွိမည့္ data အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း ကိုသာဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ အမွန္တစ္ကယ္ ကိုယ္ၾကိဳးစြန္႕ျပီး ဘာသာေရး အထူးျပဳဆိုဒ္ေကာင္းမ်ား ၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားကိုလည္း MMSY မွအထူးအားေပးပါသည္။
MMSY တြင္လက္တြဲပါ၀င္ ေဝမွ်ကူညီသူ အားလုံးကို အထူးေက်းဇူးတင္အပ္ပါသည္။
• Permalink MMSY Admin 12 က June 5, 2010 – 2:48am တုန္းက ျပန္တဲ့စာ
စာေရးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စည္းကမ္းထပ္မံျဖည့္တင္းခ်က္ ( 5/ JUN / 2010 )

စာေရးသားျခင္းဆိုသည္မွာ  MMSY အတြင္းမည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ စာေရးသားသည္ျဖစ္ေစ အက်ဳံးဝင္သည္။

အမွတ္(၁) ။     ။ စာေရးသားရာတြင္ မမ္ဘာမ်ားၾကားတြင္အထင္အျမင္လြဲမွားေစႏိုင္သည္ဟု MMSY Admins ကသတ္မွတ္ပါက အေၾကာင္းၾကားခ်င္းမရွိပဲ ဖ်က္သိမ္းျခင္းခံရမည္။အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္သည္ MMSY မွအေရးယူမည့္ပံုစံျဖစ္သည္။

ေျဖရွင္းခ်က္ေတာင္းခံျခင္း ။    ။ အကယ္၍ မိမိ၏ ေရးသားခ်က္တစ္စံုတရာ ဖ်က္သိမ္းခံရသည္ဟု ထင္ျမင္ပါက ဤေနရာတြင္ ေျဖရွင္းခ်က္ေတာင္းခံႏိုင္သည္။
———————————————————————————-
ဓာတ္ပံုႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး စည္းကမ္းျဖည့္တင္းခ်က္ ( 5/ JUN / 2010 )

ဓာတ္ပံုဆိုသည္မွာ MMSY အတြင္းမည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ဓာတ္ပံုေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ေစ အက်ဳံးဝင္သည္။

အမွတ္(၁) ။   ။ ဓာတ္ပံုေဖာ္ျပရာတြင္ အမ်ားအျမင္တြင္ မသင့္ေတာ္ဟု MMSY Admins ကသတ္မွတ္ပါက အေၾကာင္းၾကားခ်င္းမရွိပဲ ဖ်က္သိမ္းျခင္းခံရမည္။အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္သည္ MMSY မွအေရးယူ မည့္ပံုစံျဖစ္သည္။

ေျဖရွင္းခ်က္ေတာင္းခံျခင္း ။  ။ အကယ္၍ မိမိတင္ျပေသာ ဓာတ္ပံု ဖ်က္သိမ္းခံရသည္ဟု ထင္ျမင္ပါက ဤေနရာတြင္ ေျဖရွင္းခ်က္ေတာင္းခံႏိုင္သည္။
Video ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးစည္းကမ္းျဖည့္တင္း ခ်က္ ( 5/ JUN / 2010 )

Video ဆိုသည္မွာ MMSY အတြင္းမည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ Video ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ေစ အက်ဳံးဝင္သည္။

အမွတ္(၁) ။    ။ Video ပါျပသခ်က္မ်ားသည္ အမ်ားအျမင္တြင္ မသင့္ေတာ္ဟု MMSY Admins ကသတ္ မွတ္ပါက အေၾကာင္းၾကားခ်င္းမရွိပဲ ဖ်က္သိမ္းျခင္းခံရမည္။အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္ သည္ MMSY မွအေရးယူမည့္ပံုစံျဖစ္သည္။

ေျဖရွင္းခ်က္ေတာင္းခံျခင္း ။  ။ အကယ္၍ မိမိတင္ျပေသာ ဓာတ္ပံု ဖ်က္သိမ္းခံရသည္ဟု ထင္ျမင္ပါက ဤေနရာတြင္ ေျဖရွင္းခ်က္ေတာင္းခံႏိုင္သည္။
———————————————————————————-
MMSY မွအေရးယူမည့္ပံုစံ ။ ။ MMSY Admin မ်ားအေနျဖင့္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သူ မမ္ဘာမ်ားအား အေရးယူရာတြင္ ပထမတစ္ၾကိမ္ အသိေပးေတာင္းဆိုမည္။ ဒုတိယတစ္ၾကိမ္တြင္ သတိေပးတားျမစ္မည္။ တတိယတစ္ၾကိမ္တြင္ထုတ္ပယ္မည္။
(အထူးမွတ္သားရန္ ။   ။ ေဖာ္ျပပါ အေရးယူပံုစံမွာ ေယဘုယ်ပံုစံျဖစ္ျပီး MMSY Admin မ်ားမွ လံုေလာက္ ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ရွိပါက

မမ္ဘာတစ္ဦးကို တစ္ၾကိမ္တခါမွ အသိေပးတားျမစ္ျခင္း သတိေပးျခင္းမရွိပဲ ထုတ္ပယ္ျပစ္ႏိုင္သည္)

မမ္ဘာမ်ားအား စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္းမရွိေစရန္ ေျပာၾကားလိုသည္မွာ MMSY Admin မ်ားအေနျဖင့္ မ်ားျပားလာေသာ

မမ္ဘာအင္အားႏွင့္ Admin အင္အားၾကား မမွ်တႏိုင္ေသာ အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းရန္သာ ဤစည္းကမ္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာရျခင္းျဖစ္သည္။
မမ္ဘာမ်ားကို စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းရာတြင္ MMSY Admin မ်ားအေနျဖင့္ အတတ္ႏိုင္ဆုံးေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ နည္းလမ္းကိုသာ ဆက္လက္အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။အသိေပးေတာင္းဆိုျခင္း၊ သတိေပးတားျမစ္ျခင္း စသည့္အေျခအေနမ်ားသည္
(1) မမ္ဘာတစ္ေယာက္ေယာက္မွ စည္းကမ္းမ်ားကို ကာလတိုအတြင္းၾကိမ္ဖန္ မ်ားစြာခ်ိဳးေဖာက္ ေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

(2) စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈကို တစ္ၾကိမ္တည္းျဖင့္ အမ်ားအျပားက်ဴးလြန္ေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
(3)တစ္ၾကိမ္က်ဴးလြန္ဖူးေသာစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ကိုေနာက္ထပ္တဖန္အၾကိမ္ၾကိမ ္က်ဴးလြန္ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
(4)စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုထက္မက ခ်ိဳးေဖာက္ေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္းျဖစ္ပြါးႏိုင္သည္ျဖစ္ သည္။ထိုသို႕မဟုတ္ပဲ တခါတရံ

ေမ့မွားေလာက္ေသာအမွားမ်ိဳး စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ိဳး က်ဴးလြန္ပါက အသိေပးျခင္း သတိေပးျခင္းျပဳလုပ္မည္မဟုတ္။

Permalink AdMiN 1 က June 21, 2010 – 8:46pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ ဓာတ္ပံုမ်ား ပိုစ့္မ်ား ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍MMSY တြင္ တင္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ပိုစ့္မ်ားႏွင့္ အျခားအရာမ်ားအား စည္းကမ္းႏွင့္ မကိုက္ညီဟု ယူဆပါက တာ၀န္ရွိသူ အဒ္မင္မွ ဖ်က္သြားမည္။ သို ့ေသာ္ MMSY တြင္ မန္ဘာမ်ားႏွင့္ ေန ့စဥ္ activity မ်ား တိုးလာသျဖင့္ စည္းကမ္းႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ အခ်ိဳ ့ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ပိုစ့္မ်ားကို တာ၀န္ရွိသည့္ အဒ္မင္အေနျဖင့္ သတိမျပဳမိပဲ က်န္သြားႏိုင္သည္။ သို ့ရွိရာ စည္းကမ္းႏွင့္ မညီဟု ယူဆရေသာ အရာမ်ားေတြ ့ပါက တမင္ခ်န္ထားျခင္း၊ ခြဲျခားကိုင္တြယ္ျခင္းမဟုတ္ေႀကာင္း နားလည္ေပးရန္ႏွင့္ contact@mmsy.org သို ့အသိေပးေပးပါရန္။
•MessagePermalink MMSY Admin 12 က July 23, 2010 – 11:09pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ
MMSY need members’ contribution ! !

သူငယ္ခ်င္းတို႕ေရ MMSY ဟာအခုဆိုရင္ မမ္ဘာေပါင္း ၁၀၀၀ေက်ာ္ … Discussion ေပါင္း ၃၀၀ေက်ာ္… blog ေပါင္း ၃၀၀၀ေက်ာ္… Group ေပါင္း ၆၀ရွိေနပါတယ္…ဒါေပမဲ့ MMSY မွာ အဒ္မင္ကေတာ့ ၁၂ေယာက္ပဲရွိျပီး အားလုံးဟာ အင္တာနက္ကိုအျမဲတေစထိေတြ႕ႏိုင္သူေတြမဟုတ္ပါဘူး…အလုပ္တဖက္ ေက်ာင္းတဖက္နဲ႕ ျမန္မာမုစ္လင္မ္ေတြအတြက္ အြန္လိုင္းအစုအေဝးေလးတစ္ခုျဖစ္လာေအာင္ ၾကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္ေပး ေနၾက တာပါ…ဒါ့ေၾကာင့္ MMSY အတြင္းမွာ မမ္ဘာေတြအေနနဲ႕ comment တစ္ေၾကာင္းခ်တာကစလို႕ blog တစ္ခုတင္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္… Discussion တစ္ခုျပဳလုပ္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ … Group တစ္ခုတည္ေထာင္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္… MMSY ရဲ့အရည္အေသြးပိုင္းကို ဂ႐ုစိုက္တဲ့အေနနဲ႕ မိမိတို႕ျပဳလုပ္မည့္အရာသည္ blog ျဖစ္သင့္သလား

Discussion
ျဖစ္သင့္သလား ေသခ်ာစဥ္းစားဆုံးျဖတ္ျခင္း … Discussion တစ္ခု Groupတစ္ခုတည္ ေထာင္ မယ္ဆိုရင္ လြယ္လင့္တကူတည္ေထာင္တာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ပံုစံတူ… ဒါမွမဟုတ္ မိမိတည္ေထာင္မဲ့ Categories အစုအေဝး ရွိျပီး သားလားဆိုတာမ်ိဳးကို ရွာေဖြျခင္းတို႕ကိုျပဳလုပ္ေစလိုပါတယ္… ရွိျပီးသားဆိုရင္ေတာ့ မလိုအပ္ပဲ ေဖာင္းပြမႈမရွိရေစရန္အတြက္ တူရာစုျပီးျပဳလုပ္ေစလိုပါတယ္…

ခရစ္သကၠရာဇ္ ( ၁၈၂၃ ) ခုႏွစ္ မတုိင္မီကပင္ရင္းနႈိင္ငံအၿဖစ္

ၿမန္မာနုိင္ငံအရပ္ရပ္သုိ႔ ၿပန္႔က်ဲေနထုိင္ေသာမြတ္ဆလင္မ်ား

(1 )
ဦးလွဒင္ၿမန္မာဘာာၿပန္ဆုိေသာရတနာေရႊေၿမ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၂၅၀ တြင္ ေရွး ေဟာင္း သုေတ သနေက်ာက္စာ လုိက္စားသူတုိ႔က သိရိဂုတၱရေတာင္ကုန္းသည္တစ္ခါက တည္ ရွိခဲ႔ဘူးေသာ ဓည ဝတီၿမဳိ႔ ေဟာင္း၏အေရွ႕ေၿမာက္ဖက္တြင္တည္ ရွိေၾကာင္း ထုိၿမိဳ႕ေတာ္ ၏ၿမဳိ႔ရုိး ေဟာင္း မ်ားကုိ ယခုတုိင ္္ေတြ႔ၿမင္ရ သၿဖင္႔ ထုိၿမဳိ႔ရုိးကုိ ေအဒီ ၁ ရာစုထက္ ေစာ ၍တည္ေထာင္ ခဲ႔ေသာအိႏၵိယ ကုလား ၿမဳိ႕ေတာ္ တစ္ခု ၿဖစ္ေၾကာင္းစသည္တုိ႔ကုိ ေက်ာက္စာ အေထာက္ အထားမ်ားအကုိးအကား မ်ား စြာ ၿဖင္႔ၿပၾကသည္။( ဦးလွဒင္ၿမန္မာဘာာၿပန္ဆုိေသာရတနာေရႊေၿမ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၂၅၀ )

( 2 )
ေၿမာက္ဦးၿမဳိ႕၏ထူးၿခားခ်က္ကား ကုလားမြတ္ဆလင္မ်ားေနၿခင္းၿဖစ္သည္။ဤသုိ႔ၿဖစ္ရၿခင္း ကလည္း အ ဆန္း မဟုတ္ေပ။ ဒုတိယေၿမာက္ဦးေခတ္တြင္ ဘဂၤလား ၁၂ ၿပည္နယ္ကုိ ၿပန္လည္ တုိက္ ခုိက္ သိမ္း ပုိက္ ရာ`၌ စစ္သူၾကီးဓမၼေဇယ် သည္ကုလားၿပည္မွ ကုလား ဘုရင္ႏွင္႔တကြ သုံ႔ပန္းတုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီး ခဲ႔ရာတြင္ ကုလား (၁၀၀၀၀) ကုိ ဆင္စာၿမင္း စာရိတ္ အစု၊ကုလား(၂၀၀၀) ကုိ ဝါးခုတ္၊သစ္ခုတ္ အစု၊ ကုလား (၁၀၀၀) ကုိလယ္လုပ္၊ ကုလား(၁၀၀၀၀) ကုိဟင္းသီးဟင္ရြက္၊ငရုတ္၊ၾကက္ သြန္၊ကြမ္း ဆက္အဖြဲ႔ အစု ကုလား (၂၀၀၀) မိဖုရား၊သားေတာ္၊ သမီးေတာ္မ်ား၊ အိမ္ ၌ ေရခပ္၊ထင္းခြဲ၊ ကုလား (၂၀၀၀) ေလးကုိင္းစစ္သည္၊ကုလား (၁၀၀၀) ရက္ကန္းရက္ ၊ကုလား (၁၀၀၀) ယာဥ္ထမ္း၊ ကုလား(၁၀၀၀) ဆားခ်က္၊ ကုလား(၁၀၀၀)ၿမိဳ႔တြင္းၿမဳိ႕ၿပင္အမွဳိက္က်ဳံး၊ သန္ရွင္းေရး စသည္ၿဖင္႔ ကုလားစုစုေပါင္း
(၄၇၅၀၀) ဦး ဖမ္းဆီးလာကာတာဝန္ခြဲေဝ အပ္ ႏွင္း ေပးခဲ႔ သည္ဟုေရးသားေဖၚၿပ ထားသည္။(စာ ၂၅၇-၂၅၈)
(ကုိးကား ။ ။ကစၥပနဒီမွ ဓညဝတီသစၥာ – ၂၀၀၈ ခု၊စာေပဗိမာန္ဆုရ စာအုပ္)
(သုတပေဒသာ – ဝိဇၨာ)ဆုရ။ ပထမအၾကိမ္ ထုတ္ေဝသည္႔ခုႏွစ္ ၂၀၁၀ ဇႏၷဝါရီလ။
(စာေရးသူ ကေလာင္အမည္ ေမာင္မုိးယံ ၊ မူရင္းအမည္ ဗုိလ္မွဴးမ်ဳိ႕သန္႔(ၿငိမ္း)။
စာေပဗိမာန္ စာတည္းမွဴးက မွတ္ပုံအမွတ္ ၀၇၄၉၂ ၿဖင္႔ ပုံႏွိပ္၍ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၀၃၉၁၁ ၿဖင္႔ထုတ္ေဝသည္။)

( 3 )
ရမ္းၿဗဲ ေတာင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ေရး ရခုိင္ရာဇဝင္သစ္ ပထမအုပ္စတုတၳတြဲ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၅၁/ ၃၅၂/ ၃၅၃ တုိ႔ တြင္ငႏွလုံမင္း(၁၂၃၄ – ၁၂၃၇)လက္ထက္ ကုလားၿပာည္ကုိစစ္ထုိးရာ သုံ႔ပန္းအၿဖစ္ (၄၇၅၀၀) ဦး ေခၚလာၿပီး မင္းသုံး၊
မိဖုရားသုံး၊ မင္းသားသုံး၊ မင္းသမီးသုံး မွဴးမတ္သုံး အတြက္ အသီးသီး အစုႏွင္႔ ခြဲေတာ္မူသည္။ ဤကားဓညဝတီ
အေရးေတာ္ပုံ`၌ ပါေသာငႏွလုံမင္း အေၾကာင္း တည္းဟု ေရးသားေဖၚၿပထားသည္။
(ရမ္းၿဗဲ ေတာင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ေရး ရခုိင္ရာဇဝင္သစ္ ပထမအုပ္စတုတၳတြဲ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၅၁/ ၃၅၂/ ၃၅၃)

( 4 )
Francois Bernier ၏မွတ္တမ္းႏွင္႔ Father Delaunoite ၏ Catholic encyclopedia အရ ၁၆၂၁ မွ ၁၆၂၄ ခုွႏွစ္အတြင္း ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာသူမ်ားမွာ (၄၂၀၀၀) ေလးေသာင္း ႏွစ္ေထာင္ ရွိ သည္ဟု ဆုိ၏ ဆာအာသာဖယ္ယာက ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာသူ ဦးေရးသည္ ရခုိင္ၿပည္ စုစုေပါင္း လူဦး ေရး၏ ၁၅ % ရွိသည္ ဟု ဆုိထားသည္။
ရခုိင္ဘုရင္ ကထုိဖမ္းဆီးယူလာ ေသာလူထဲတြင္ အတတ္ ပညာ ရွင္ ၿဖစ္ သူ ေလးပုံတစ္ပုံ ခန္႔ကုိယူ ထားၿပီး
က်န္လူမ်ားကုိ တစ္ဦး လွ်င္ (20 Rs မွ 70 Rs ၿဖင္႔ )ေစ်းတင္ေရာင္း ခ် ခဲ႔သည္။ ထုိဖမ္းဆီးကြ်န္မ်ားကုိ
လက္ဖဝါးေဖါက္ၿပီး ၾကိမ္လုံးၿဖင္႔ ခ်ည္ေႏွာင္ကာ ၾကက္၊ငွက္ ကဲ႔
သုိ႔ သေဘၤာ ကုန္တြင္း ထဲ ထည္႔သြင္းၿပီး သယ္ေဆာင္ လာခဲ႔သည္ဟုဆုိ၏။
(Harvey,Outlineof Burmese History Page, 94 )

( 5 )
(က)- မင္းဘာၾကီး ခရစ္၀ကၠရာဇ္(၁၅၃၁ – ၁၅၅၃) ႏွင္႔ မင္းရာဇၾကီးတုိ႔ လက္ထက္ က ေသာင္းထီး ကြ်န္းမွကုလားေ
လးေထာင္စီ ဖမ္းဆီးေခၚလာခဲ႔ေၾကာင္း၊ မင္းရာဇာ ပဲခူးသုိ႔ စစ္ခ်ီခဲ႔ ရာတြင္ ကုလား မြတ္ဆလင္ သူရဲေကာင္း ၅၀၀၀၀ (ငါးေသာင္း)သားေတာ္ အိမ္ေရွ႕ မင္းသား မင္းခ ေမာင္း ပုိေမာ္တင္ ေခ်ာင္း၊ သံလွ်င္ၿမဳိ႔သုိ႔ စစ္ခ်ီေလသည္ဟု ပါရွိသည္။ေမာရစ္ေကာ လစ္ ေရး ဒုတိယတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၁၂ တြင္ (ထုိ႔ေၾကာင္းရခုိင္ၿပည္ သည္ ပထမႏွစ္ (၁၀၀၀) အတြင္းကုလားမင္းမ်ားအဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔သည္) ဟူ၍လည္းကာင္း၊စာမ်က္ႏွာ (၁၃) တြင္ ခရစ္ ၉၅၇ ခုွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ရခုိင္ရာဇဝင္ စတင္ခဲ႔ေတာသည္ ) ဟု လည္းေကာင္း စံေရႊပု ကဆုိသည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊စာမ်က္ႏွာ
၂၁ တြင္ ခရစ္ႏွစ္ ၉၅၇ မတုိင္မီက
ရခုိင္ၿပည္သည္ ကုလား ၿပည္ တစ္ၿပည္္ၿဖစ္ခဲ႔ သည္ကေတာ မွန္ေပ၏ ဟူ၍ လည္းေကာင္း – စသည္ၿဖင္႔ ေဖၚၿပထားသည္ ။ရခုိင္ၿပည္ကုိ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားက ေအဒီ ၁ ရာစုမွ ၁၁ ရာစု အထိ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀၀) ေက်ာ္စုိးမုိး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔သည္ဟု ေရးသားထားသည္။

(ခ) – အထက္ပါစာအုပ္၏ေနာက္တစ္ေနရာတြင္ တရံေရာအခါ စစ္ေတြကြ်းန္ကုလားတုိ႔ကုိ ဓါးပုိင္ ၾကီး ေသာက္ၾကယ္က ေခၚ၍ ဆုလာဘ္ေပးေၾကာင္း ၊မင္းမသိအမတ္ ၿမဳိ႕သစ္စား ေရႊသဲ သိေစလွ်င္ ထုိ အေၾကာင္း ကုိေလွ်က္ထား ေလေသာ္ ဟုပါရွိရာ (ၿပည္႔ရွင္မင္းမဟာရာဇာ လက္ထက္) စစ္ေတြမွာ ထုိစဥ္ ကပင္ ကုလားမြတ္ဆလင္မ်ား ရွိေနေၾကာင္းထင္ရွားေနသည္။
ရခုိင္အမ်ဳိးသားစာေရးဆရာမ်ား၏အထက္ပါမွတ္တမ္းမ်ားအရ ထုိစဥ္က မူဆလင္ ဦးေရ အမ်ား အၿပားရွိသည္ကုိခန္႔မွန္း
နဳိင္သည္။ ဤ အရပ္ရပ္ မူဆလင္မ်ားသည္ ရွဴးဂ်ား မင္းသား ၁၆၆၀ ခုႏွစ္ရခုိင္ သုိ႔ခုိလွဳံလာသည္႔ ကာလ ထက္အခ်ိန္ကာလ အားၿဖင္႔ ေစာ ေနကုိေတြ႕ ရ သည္။ရခုိင္ဘုရင္ ေလးသည္ (ကမန္)တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ရွားရွဴးဂ်ား မင္းသား ေနာက္ လုိက္မ်ား ထက္ေရွးက်သူမ်ားၿဖစ္ သည္ရခုိင္ေဒသတြင္ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ခ်ဳိ႕အစၥလာမ္ဘာသာ သုိ႔ကူးေၿပာင္းခဲ႔သည္ဟုဓညဝတီဆရာ ေတာ္ ဦးညာဏ၏ရခုိင္ရာဇဝင္ဒုတိယတြဲ စာမ်က္ႏွာ (၁၆၁- ၁၆၂) `၌လည္း ေကာင္း၊ ဦးၾကည္ ၿမန္မာ သမုိင္း စာမ်က္ႏွာ (၁၆၀ )`၌လည္းေကာင္း ဦးလွထြန္းၿဖဴ ၏ ေငြစကားရည္လုပြဲစာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၄၇) တြင္ လည္း ေကာင္းေရးသား ေဖၚၿပထားသည္ ကုိေတြ႔ရွိရသည္။

( 6 )
Maurice Collis ေရးေသာ The Land Of the Great Image အား ဦးလွဒင္က ေရႊရတနာ ေၿမ အမည္ၿဖင္ၿပန္ဆုိ ေရးသာဘာသာၿပန္ဆုရစာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ (၁၉၁) တြင္ ေအဒီ ၆၃၀ ခုႏွစ္ က ရခုိင္္ၿပည္ သည္ အိႏၵိယနဳိင္ငံအတြင္း ပါဝင္ခဲ႔၍ ေနထုိင္ေသာလူမ်ဳိးမ်ားမွလည္း ဘဂၤလား ၿပည္ မွလူမ်ဳိး မ်ား ႏွင္႔အသြင္ တူၾက သည္။ ထုိနည္းတူဟိႏၵဴဗုဒၶဘာသာႏွင္႔ဗုဒၶဘာသာ ႏွစ္မ်ဳိး စလုံးၿပဳိင္တူထြန္းကားခ႔ဲ သည္႔အေထာက္ အ ထား မ်ား ရွိသည္ဟုေဖၚၿပသည္။အိႏၵိယ တုိက္ ငယ္တြင္အထူးသၿဖင္႔ပါကိစၥတန္ႏွင္႔ဘဂၤလားနယ္တြင္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ အမ်ားစုသည္ အစၥလာမ္ဘာသာသုိ႔ကူးေၿပာင္းကုိးကြယ္ရာဘဂၤလားၿပည္နယ္ႏွင္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာရခုိင္ၿပည္`၌လည္းေၿမာက္ပုိင္း
`၌လည္းရခုိင္လူမ်ဳိးဟိႏၵဴဘာသာဝင္အမ်ားစုမွာအစၥဘာသာသုိ႔ကူးေၿပာင္းကုိး ကြယ္ လာၾကသည္။ ထုိသူမ်ားမွာရုိဟင္ဂ်ာမ်ားၿဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္ကၿပည္သည္ ဘဂၤလားသစၥာေတာ္ ခံအၿဖစ္လည္းေကာင္း၊ဘဂၤလား(၁၂)ၿမဳိ႔ေခၚ ဘဂၤလား ေဒသ သည္ရခုိင္ ၿပည္၏ အင္ပါယာ အၿဖစ္ သုိ႔လည္းေကာင္း အၿပန္အလွန္က်ေရာက္ ခဲ႔ၾကေၾကာင္း History Of Burma ႏွင္႔သမုိင္းစာအုပ္မ်ား တြင္ေဖၚၿပထား သည္ကုိေတြ႔ရသည္။
( 7 )
(က)- ၁၄၀၄-ခု ေလးၿမိဳ႕ေခတ္၌ မင္းေစာမြန္ ဘုရင္လက္ထက္ ရခိုင့္ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္ကို
ဗမာ ဘုရင္ သိမ္း ပိုက္သျဖင့္ ရခိုင္ဘုရင္ မင္းေစာမြန္သည္ ဘဂၤလားေဒသ ရွိ ေဂါလ္ေဒသသို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ ခဲ့ရသည္။ ေဂါလ္ကေကာင္းမြန္စြာလက္ခံခဲ့သည္။ ဘဂၤလား ေဂါလ္ ဆူလတန္ ဘုရင္၏ အကူအညီျဖင့္ ရခိုင္ထီးနန္းကို အရယူခဲ့ရသည္။ ေအဒီ ၁၄၃၀-တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ တည္ ၍ ေျမာက္ ဦးေခတ္ ကို စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
(ခ) – ေျမာက္ဦးေခတ္တြင္ ရခိုင့္ တပ္မေတာ္၌ အာရဗ္မွစစ္ သည္ေတာ္မ်ား၊ ဥေရာပ မွ ေပၚတူဂီမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ပါ အမႈေတာ္ တမ္းခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရွိရ သည္။ ယင္းအာရပ္မွစစ္ သည္ေတာ္ မ်ိဳးဆက္ အမ်ားစုမွာ သံတြဲ၊ ရမ္းၿဗဲကြၽန္းႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ပတ္၀န္း က်င္တြင္ ေနထိုင္ၾက ပါသည္။ ယင္းတို႔ကို ရခိုင္တို႔က ကမန္ဟု ေခၚေ၀ၚၿပီး ရခိုင္ျပည္၌ တိုင္းရင္း သား မ်ိဳးႏြယ္စု အျဖစ္အသိ အမွတ္ျပဳ ထား ပါသည္။ယင္းမူဆလင္ ဘာသာ၀င္ ကမန္တို႔ သည္ ရခိုင္ျပည္ ၌ ျပႆနာ ဖန္တီးျခင္း၊ ရခိုင္တို႔ႏွင့္ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္း၊ လူမ်ိဳးေရးအဓိက ရုဏ္း ဖန္တီးျခင္းမ်ိဳးကို လံုး၀ျပဳ လုပ္ျခင္း မရွိဘဲ၊ ရခိုင္ျပည္ ႏွင့္ရခိုင္ လူမ်ိဳး အေပၚ သစၥာ ရွိရွိျဖင့္ ရခိုင္တို႔ႏွင့္ ေအးအတူပူအမွ် ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကေသာ ကမန္ လူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးမ်ားရွိသကဲ့သို႔ အထက္တြင္ ေဖၚၿပခဲ႔ေသာ ဗုဒၶဘာသာမွ အစၥလာမ္ ဘာသာသုိ႔ ကးူေၿပာင္းကုိးကြယ္ၾကေသာလူတစ္စု လည္းရွိ ေနေသးသည္။

(ဂ)- ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အစၥလာမ္ဘာသာ ျပန္႔ႏွံ႔ပုံကုိ ေလ့လာခဲ့ရာ ေအဒီ ၈-ရာစုႏွင့္ ၁၆-ရာစု အတြင္း ပါ႐ွန္းႏွင့္ အာရဗ္္ သေဘၤာမ်ား ေရေၾကာင္းသြားလာျခင္းသည္ အေ႔႐ွဖ်ား ပင္လယ္ မ်ား တြင္ပင္ လယ္မ်ားတြင္ လႊမ္းမုိး ခဲ့သည္။ ၎ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရာင္း၀ယ္ ေရးစခန္း မ်ားသုိ႔ လည္း ပါ႐ွန္ႏွင့္ အာရဗ္ကုန္သည္တုိ႔ အေျခ ခ် ေနထိုင္ခဲ့သည္။
(ဃ)- ေအဒီ ၁၆၆၀ တြင္အိႏၵိယ ျပည္ ၌ ႐ွာဂ်ဟန္ ဘုရင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ရာ သားေတာ္ ႐ွာ႐ႈဂ်ာ သည္ ေနာင္ေတာ္ ၾသရန္အဇစ္ႏွင့္နန္းလုခဲ့ရာ အေရးနိမ့္သျဖင့္ ရခိုင္ဘုရင္ စႏၵသုဓမၼမင္း (၁၆၅၂-၁၆၈၄) ထံ အကူအညီေတာင္း ခုိ၀င္လာခဲ့သည္။စႏၵသုဓမၼ မင္းအား ကတိ မတည္ ဟုဆုိရာ ႐ွာ႐ႈဂ်ာက ပုန္ကန္ ခဲ့ရာ ႐ွား႐ႈဂ်ား က်ဆုံးခဲ့ၿပီး သူ၏ အေျခြအရံမ်ား ကမန္(ေလး သည္ေတာ္)တုိ႔အား ရခိုင္ ဘုရင္၏ကုိယ္ရံေတာ္ တပ္ဖြဲ႕ ခန္႔ထားခဲ့သည္။
(င)- စႏၵ၀ိဇယ (၁၇၁၀-၁၇၃၁)လက္ထက္က်မွ ထုိကမန္တုိ႔အား ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့သည္။ မ်ားစြာ ေသာ ကမန္ တုိ႔အား ရမ္းၿဗဲကၽြန္း၊စစ္ေတြအနီး သင္းဂနက္၊ သာယာကုန္းေက်း႐ြာမ်ားသုိ႔ ပုိ႔ထားခဲ့သည္။ ရခိုင္ ျပည္နယ္ ကမန ္မြတ္ စလင္မ္ တုိ႔အျပင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အေ႔႐ွပိုင္းေဒသ
မ်ား၊ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းႏွင့္ သံတြဲ တစ္၀ိုက္တြင္ တုိင္းရင္းသားျဖစ္ၾက ေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ ကုိးကြယ္သည့္ ရခိုင္မ်ား အႏွံ႔
အျပား႐ွိေနသည္။

(စ) – ၁၅၃၉ ေအဒီတြင္ တပင္ေ႐ႊထီး ပဲခူးကုိ တိုက္ခိုက္ခဲ့စဥ္ ၁၅၉၉ ေအဒီတြင္ ေတာင္ငူ ဘုရင္ ပဲခူးကုိ တိုက္ ခိုက္ခဲ့စဥ္တြင္
ဖမ္းဆီးရမိေသာ မြတ္စလင္မ္မ်ား ေအဒီ – ၁၅၄၇ ီတြင္ တပင္ေရႊထီး ၿမိဳ႕ေဟာင္းၿမိဳ႕ ကုိ ၀င္တိုက္ ခဲ့စဥ္ ႏွင့္၁၇၀၇ ေအဒီတြင္
စေနမင္း၏
အရာ႐ွိ မ်ား သံတြဲကုိ တုိက္ခိုက္ ခဲ့စဥ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ ေသာ မြတ္စလင္မ္မ်ား၊ ၁၆၁၃ ေအဒီတြင္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္း
သန္လ်င္ကုိ တိုက္ခိုက္ခဲ့ စဥ္ သန္ လ်င္ၿမိဳ႕ က်ၿပီးစအခါ ဒီဗရစ္တုိ၏ ေနာက္လိုက္မြတ္စလင္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) စစ္ပြဲၿပီး စ အခ်ိန္ေနွာင္းမွ ေရာက္ ႐ွိလာေသာ သေဘၤာ မ်ားမမြတ္စလင္ မ်ားအား ေ႐ႊဘုိခ႐ိုင္၊ ေျမဒူး၊ စစ္ကိုင္းခ႐ိုင္၊ ပင္းယႏွင့္
ခံလူး၌ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္ လက္ပံ၌လည္း ေကာင္း၊ ရမည္းသင္းခ႐ိုင္ယင္းေတာ္ တုိ႔၌လည္းေကာင္း ေနရာခ်ထားခဲ့ ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

(ဆ) – ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၆၃-ခုႏွစ္ (၁၈၀၁ ေအဒီ) နယုန္ လျပည့္ေက်ာ္ ၂-ရက္တြင္ ေ႐ႊတိုက္ပုရပိုက္မွ ေက်ာက္တစ္လုံးကုိ ဗုိလ္မင္းရဲလွ ေက်ာ္ထင္ ေရးကူးေသာ စစ္တမ္း တြင္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၀၆၀ မွ ၁၀၇၆ အထိ နန္းစံေသာ အင္း၀ စေနမင္း လက္ထက္တြင္ ရခိုင္ ဘက္မွ ၀င္ ေရာက္လာေသာမြတ္စလင္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္အား ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၀၇၀ (၁၇၀၉ ေအဒီ)တြင္ ေအာက္ ေဖာ္ျပပါ ၁၂-ေနရာ ၌ ေနရာခ်ထားခဲ့ ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။
(၁) ေတာင္ငူ (၂) ရမည္းသင္း (၃) ေညာင္ရမ္း (၄) ယင္းေတာ္ (၅) မိတၳီလာ (၆) ပင္းတလဲ (၇) တဘက္ဆြဲ (၈) ေဘာဓိ
(၉)သာစည္ (၁၀) စည္ပုတၱရာ (၁၁) ေျမဒူး (၁၂) ဒီပဲယင္း စသည္တုိ႔ တြင္ ျဖစ္သည္။အ ထက္ ေဖာ္ျပ ပါ အတုိင္း အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တုိ႔သည္ အာရဗ္သေဘၤာမ်ားပ်က္၍ ၀င္ေရာက္ေန ထိုင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အာရဗ္ပါ႐ွန္ကုန္သည္မ်ားကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ ေရး စခန္း မ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ သုိ႔ ေ႔႐ႊေျပာင္းေနထိုင္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့ေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။
( 8)
ရခုိင္ဘုရင္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာ ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ ၊မကြဲၿခားဘဲမွ်မွ်တတအုပ္ခ်ဳပ္ၿခင္း၊ ဘာသာေရးလြပ္လတ္ခြင္႔ေပးၿခင္း ၊ဘုရင္ကုိယ္တုိင္ တုိင္းၿပည္စည္းလုံးေရးအတြက္ အစၥလာမ္ အမည္ဘြဲ႔ ကုိခံယူၿခင္း ေရွးရခုိင္ ဘုရင္မ်ား၏ အေၿမာ္အၿမင္ၾကီး
မားပုံကုိစံနမူနာ ယူစရာၿဖစ္ သည္ ဟု ဦးၾကည္(B.A )ေရးၿမန္မာရာဇဝင္သိမွတ္ဖြယ္ရာအၿဖာၿဖာ ကုိ ကုိးကား ၍တုိင္းရင္း သား
လူမ်ဳိးစု သတင္လႊာက ေရသားေဖၚၿပထားသည္။
( 9 )
စႏၵသုဓမၼရာဇမင္း(၁၆၅၂-၁၆၈၄) လက္ထက္တြင္ အိႏၵိယ မဂုိဧကရာဇ္ ရွဂ်ီဟန္၏ ဒုတိယသား ေတာ္ ရွားရွဴးဂ်ားႏ်င္႔ အတူ ေနာက္လုိက္အင္အား(၃၀၀) ႏွင္႔ ၁၆၆၀ ၿပည္႔ ရခုိင္ၿပည္သုိ႔ဝင္ေရာက္ ခုိလွဳံေၾကာင္း ရခုိင္ သမုိင္း၊ၿမန္မာသမုိင္း၊ကမာၻ႔သမုိင္း တုိ႕တြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။
(10 )
၁၆၆၈ ခုႏွစ္ ေၿမာက္ဦးၿမဳိ႔တြင္ ရွားရွဴးဂ်ားဗလီၾကီးကုိ တည္ေဆာက္ထားသည္ကုိ ယေန႔တုိင္ ေတြ႔ၿမင္ရေသာ ေရွးေခ တ္ ကပင္မြတ္ဆလင္မ်ား ရွိေနေၾကာင္းသမုိင္း အေထာက္ၿဖစ္သည္။
(11)
ရခုိင္ဘုရင္သုံးဒဂၤါးမ်ားတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္၏ ဂုဏ္ေတာ္ ကုိတံးဆိပ္အၿဖစ္ထု ထားေသာ အ ေထာက္ အထားမ်ားသည္ အစၥလာမ္ဘာသာ သည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀၀) ေက်ာ္ကတည္း က ပင္ ၿမန္မာနဳိင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သာဓက ၿဖစ္သည္။
(12)
သမုိင္း D.G. E Hall က ခရစ္ႏွစ္ဦးကာလတြင္ ရခုိင္ၿပည္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကား ခဲ႔သည္။ ၎ႏွင္႔တစ္ဆက္တည္းအာရဗ္တုိ႔မွ တဆင္႔အစၥလာမ္ဘာသာအၿမစ္တြယ္ လာခဲ႔ သည္ဟု ေဖၚၿပ ထား ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
(13)
ၿမန္မာသမုိင္းအထူးၿပဳေလ႔လာသူ Martin Smith က (၉) ရာစု `၌ အစၥလာမ္ဘာသာ ဝင္မ်ား ရခုိင္ၿပည္`၌ အေၿခခ်ေနထုိင္ခဲ႔သည္ ဟု ေဖၚၿပထားသည္။
(14)
G.E Harvey က မူ (၁၀) ရာစုမတုိင္ကတည္း အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား ရခုိင္ေဒသ တြင္ ေနထုိင္ခဲ႔သည္ဟု ေရးသားထားေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။
(15)
ရခုိင္ သမုိင္ဆရာဦးစံေရႊပုက ဘဂၤလားေဒရွ္ ႏွင္႔ ရခုိင္ေဒသသည္ နယ္စပ္ခ်င္းဆက္ စပ္ေန၍ ရခုိင္ဘက္တြင္ အစၥလာမ္သာရွိေနၿခင္းကုိ သံသယပြါးမရွိဟုသုံးသပ္ေဖၚၿပထားသည္။
(16)
AD ၇၀၀ ေက်ာ္မွာ ရခုိင္ၿပည္ရမ္းၿဗဲ(ရမၼာဝတီ) ကြ်န္းတဝုိက္ အာရဗ္သေဘာၤမ်ား ေလမုန္ တုိင္းၿပီးပ်က္စီးသြားရာ အာရဗ္ၽြါတ္ဆလင္မ်ားသည္ ရမ္းၿဗဲ ကြ်န္းအေၿခခ် ေနခဲ႔သည္ ေဖၚၿပသည္။ (၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ထုတ္ Burmese GezetteerVol. 1 , District- P-19)
(17)
ကဝိႆရ ဘိ သီရိဝရ အဂၢမဟာ ဓမၼရာဇဝိရာဇ္ ဂုရု ရခုိင္ဆရာေတာ္ဘုရား ၿပဳစုေရးသားေသာ ဓညဝတီ အေရးေတာ္ပုံစာအုပ္တြင္ မူႆလံလူမ်ဳိးဆုိၿပီး ယခုအေခၚ မူဆလ္မံ ၊ ( ဆ ) ေနရာတြင္ ( ႆ ) ေရးသားထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္၊ ပထမအၾကိမ္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝေသာ ဆရာဘုိးခ်ယ္ (ဆရာခ်ယ္၊ပါတီဒီမုိ ကေရစအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္) ေရးေသာ ဗမာမြတ္ ဆလင္ တုိ႔၏ ေရွးေဟာင္အတၳဳပၸတၱိ စာအုပ္ စာမ်က္ ႏွာ (၁၆) တြင္၁၈၇၉ ခုႏွစ္ ထုတ္ၿဗိတိသွ်ေဂတိယ အရရမ္းၿဇဲကြ်န္းအနီး`၌ပ်က္စီးေသာ အာရဗ္ သေဘာၤသား မြတ္ဆလင္မ်ား ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ရမ္းၿဗဲကြ်န္းတြင္ အတည္တက် ေနထုိင္ေဖၚၿပထားသည္။
(18)
ၿမန္မာနဳိင္ငံေရွးေဟာင္းသုေတသနမွဴး ဂ်ာမန္လူမ်ဳိးပညာရွင္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ပါေမာကၡ အာမိလ္ ဖုိခင္ဖါ( Emil Forchamfer )၏ ရခုိင္ေရွးေဟာင္ လက္ရာအစီရင္ခံစာ(၁၈၉၂)ခုႏွစ္ ၊ ဓါတ္ပုံ ၆၈ (၄၂) ၊ စာမ်က္ၽႏွာ ၆၀`၌ထင္ရွားၾကီးက်ယ္ေသာ မြတ္ဆလင္သူေတာ္စင္ ဗုေဒၵါေရ ေအာ္လီယာ(Budder Auliah )ကုိရည္မွန္းၿပီး ဗုေဒါရ္မုကာန္(စစ္ေတြ) အားခရစ္ႏွစ္ ၁၇၅၆ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ ထားသည္။
(19)
ရခုိင္ဒုတိယအေရးပုိင္ Deputy Commissioner Col: Nelson Devies ၏မွတ္တမ္းအရ ၁၇၃၆ ခုႏွစ္တြင္စစ္တေကာင္းမွစစ္ေတြသုိ႔ မာနိခ်္ ႏွင္႔က်န္ညီေနာင္ ေရာက္ရွိေၾကာင္းကုိ ေဖၚၿပ ထား သည္ ေတြ႔ရသည္။
(20)
၁၆၆၈ ခု၊ႏွစ္ မင္းၿပားၿမဳိ႕နယ္၊ပန္းေၿမာင္းရြာတြင္ အာေလာင္မ္ ေလာန္ကာဗလီ ၊ကန္ၾကီး (၁၂) ရြာကုိတည္ေဆာက္ထားေတြ႕ရသည္။
(21)
အစၥလာမ္ဘာသာသည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ပုဂံေခတ္အေစာပိုင္း ကာလကပင္ေရာက္ရိွခဲ့သည္။ ‘အစၥလာမ္ ဘာသာသည္ခရစ္ယာန္ထက္ေစာျပီး ျမန္မာျပည္သို့ ေရာက္ရိွခဲ့သည္ဟု ယူဆနဳိိင္ ္သည္။ ပုဂံ ေက်ာက္ စာ အခ်ိဳ႕တြင္ ”ပန္သိယ္”” ပ သည္” ဟုေရးသားထား သျဖင့္ ပုဂံေခတ္ ကပင္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ မ်ားရိွလိမ့္မည္ဟု ဆိုနိုင္ေပသည္။
[ေဒၚတင့္စိန္၊ကုန္းေဘာင္ေခတ္ယဥ္ေက်းမႈနိဒါန္း၊ တကၠသိုလ္ပညာ ပေဒသာ စာေစာင္၊ ရန္ကုန္၊ တကၠသိုလ္ မ်ားပံုနိွပ္တိုက္၊အတဲြ၃၊အပိုင္း၄၊စာ-၇၅၊၁၉၇၃၊ဇူလိုင္။]

(22)
ထိုအဆိုကို ခိုင္မာေစသည့္ အေထာက္အထားတစ္ရပ္ကိုလည္း ဤသို့ေတြ႔ရိွရပါ သည္။ ‘ပုဂံေခတ္၏ အေစာပိုင္းကာလပိတ္သံုမင္း(ေအဒီ ၆၅၂-၆၆၀)လက္ထက္တြင္ အာရပ္လူမ်ိဳး ကုန္သည္ တို့သည္ သထံု၊ မုတၱမအစရိွေသာ ဆိပ္ကမ္း ျမိဳ႕မ်ားသို့ေရာက္ရိွလာခဲ့ၾကသည္။ အာရပ္သေဘၤာ မ်ား သည္ အေနာက္ဘက္ မဒဂတ္စကားကြ်န္းမွ အေရွ့အိႏိၵယကြ်န္းစုမ်ားနွင့္ တရုတ္ျပည္အထိ သြားလာ လ်က္ ျမန္မာ ျပည္သို့လည္း ၀င္ထြက္ျခင္းျပဳခဲ့ၾကသည္။
[ဦးၾကည္ (ဘီေအ) ရာဇ၀င္ဂုဏ္ထူး၊ ျမန္မာရာဇ၀င္သိအပ္ဖြယ္ရာအျဖာျဖာ၊ စာ-၈၁-၈၃၊ မနၱေလး၊ပိဋကတ္ေတာ္ျပန့္ပြားေရး၊၁၉၅၀။]
(23)
(က)- ပုဂံေခတ္တြင္ ျမန္မာမႈျပဳ အစၥလာမ္စာေပဟူ၍ သီးျခားမေတြ႔ရပါ။ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ အစၥလာမ္ သာသနာသည္ပုဂံေခတ္ကပင္ စတင္ေရာက္ရိွေနျပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစၥလာမ္စာေပမ်ား လည္း ေရာက္ရိွလာနိုင္သည္။ ပုဂံေခတ္ ျမန္မာစာေပ တြင္’ေက်ာက္စာ ‘ မ်ားကိုသာ အမ်ား ဆံုးေတြ႔ရသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ေက်ာက္စာေရး ထိုးသည့္အေလ့အထကို အီဂ်စ္လူမ်ိဳးမ်ားက စတင္သည္။ အီဂ်စ္နွင့္အျခားေျမထဲပင္လယ္ေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည့္ ေက်ာက္စာမ်ားမွာ ေရွးအက်ဆံုးျဖစ္သည္။ ပုဂံေခတ္၌ပင္ အရဗီဘာသာနွင့္ ေရးထိုးထားေသာ ေက်ာက္စာ မ်ားရိွသည္ဟု သိရိွသည္။

(ခ)- ၁၉၆၉ ခုနွစ္ကစစ္ေတြခရိုင္ ျမိဳ႕ေဟာင္းျမိဳ႕(ေျမာက္ဦးျမိဳ႕)နန္းရာကုန္း အေရွ့ဘက္ သရက္အုပ္ ရြာမွရေသာ အလ်ား၃ေပခဲြ၊အနံ ၂ေပ၊ စာေၾကာင္းေရ ၈ ေၾကာင္းပါ သည့္ေရွး ေဟာင္းပါရွားနွင့္ အူရ္ဒူဘာသာစာ ေရာျပြန္းေရးထိုးထားေသာ ေက်ာက္စာတစ္ခ်ပ္ကို ေတြ႔ရ သည္။ ေရွးရခိုင္ မင္း လက္ထက္က ေရႊခိ်န္ ၂၃တန္ ပိႆာ၁၄၂၉၁ ကို ျမႈပ္နံွ သည့္အခါ ေရးထိုးခဲ့သည့္ ေက်ာက္စာဟု သိရသည္။
(၂၉-၁၁-၆၉ ေန့ထုတ္ ဗိုလ္တေထာင္သတင္းစာ စာ-၅)ထိုအခ်က္ ကို အေထာက္ အထား
ၿပဳ၍ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ေရွးေခတ္ဘုရင္မင္းမ်ား အုပ္စိုးစဥ္က အရဗီ၊ ပါရွား၊ အူရဒူေက်ာက္ စာမ်ားရိွလိမ့္မည္ဟု ခန့္မွန္း နိုင္သည္။
(24)
ပုဂံေက်ာက္စာအခ်ိဳ႕တြင္ ပသီ၊ ပန္းေသး ဟူေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားကိုေတြ႔ရသည္။ သာဓက အားျဖင့္ ‘သီၼ ျမက္ရ ပသီ’သကၠရာဇ္ ၅၈၅ခုထိုး၊ မင္းအနနၱသူ (ေလးမ်က္နွာဘုရား) ေက်ာက္ စာ ေၾကာင္းေရ ၃၉-၄၀)’ငီ င ာ ပန္သိယ္ ၁’ သကၠရာဇ္၆၀၄ ခုထိုး၊ ေညာင္ရမ္းမင္းၾကီးသမီး (အိမ္ရာေက်ာင္းေက်ာက္စာ) ေတာင္ဖက္ေက်ာက္ခ်ပ္၊ စာေၾကာင္းေရ ၅) တို့ျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကို ရည္ညႊန္း ေခၚဆိုသည့္ လူမ်ိဳးအေခၚအေ၀ၚမ်ားကို ေက်ာက္စာ မ်ားတြင္ ေတြ႔ရိွရသည္ကိုအေထာက္အထားျပ၍ အစၥလာမ္ဘာသာသည္ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ပုဂံေခတ္ကပင္ စတင္ေရာက္ရိွေနျပီဟု အခိုင္အမာ ဆိုနိုင္ ပါသည္။ ေပ၊ ပုရပိုက္တို့ကို စာေရးကိရိယာအျဖစ္ ပုဂံေခတ္ကပင္ စတင္အသံုးျပဳခဲ့မည္ဟု ယံုၾကည္ ရေသာေၾကာင့္ ေပ၊ ပုရပိုက္တြင္ေရးသား ထားေသာ စာေပမ်ားရိွေကာင္း ရိွနိုင္ မည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း ရွာေဖြရန္ ခဲယဥ္းေနပါသည္။ ထို့ေၾကာင့္ပုဂံေခတ္တြင္ ျမန္မာမူျပဳအစၥလာမ္စာေပ မရိွဟု ယတိျပတ္ မဆိုသာပါ။
(25)
ကုန္းေဘာင္ေခတ္ (ေအဒီ ၁၇၂၅-၁၈၈၅)တြင္ အစၥလာမ္စာေပ အေျမာက္အျမား ေတြ႔ရိွရ သည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္အား ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုမႈကို စတင္ေတြ႔ရိွရသည္။ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္သည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ယူနက္စကို အတြင္းေရးမွူး မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ ထားေသာ နိုင္ငံတကာစာေပ၌ အေက်ာ္ၾကားအထင္ရွားဆံုး စာအုပ္(၁၀၀)စာရင္း အရ ဘာသာ ေရးက႑၌တစ္အုပ္အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ကမၻာ့ဂနၳ၀င္စာေပ က်မ္းတစ္ဆူျဖစ္ပါသည္။
[ေမာင္ဆုရွင္၊ ဂနၳ၀င္စာေပဟူသည္၊ ဂနၳ၀င္စာေပစာတမ္းမ်ား (ပထမတဲြ)၊ စာ-၉၅၊ ရန္ကုန္၊ စာေပဗိမာန္၊၁၉၉၁]

(26)
ကုန္းေဘာင္ေခတ္ဦးပိုင္းမွာ ကိုရမ္က်မ္းကို ျမန္မာဘာသာ မျပန္ဆိုရေသး လို႔ အာေရဗ် ဘာသာ နဲ့ဖတ္နိုင္ေအာင္ သင္ေပးတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျမန္မာဘာသာနဲ့ ျပန္ဆိုေစခဲ့တယ္။
”[တတိယနွစ္ ၀ိဇၨာသင္တန္း (သမိုင္းသာမန္) သမိုင္းဘာသာပို့ခ်ခ်က္မ်ား၊ စာ-၃၇၊ ျမန္မာနိုင္ငံသမိုင္း သင္ရိုး အမွတ္(၃၀၃)အတဲြ(၂)၊ တကၠသိုလ္စာေပး စာယူသင္တန္း၊ စာစဥ္ (၁၁၅) ၁၉၈၇၊ စက္တင္ဘာ]
ထို့ေၾကာင့္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ဦးပိုင္းအထိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ကို အရဗီ ဘာသာနွင့္ပင္ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္ဟု ယူဆနိုင္ပါသည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ အမရပူရျမိဳ႕တည္ နန္းတည္ဘိုးေတာ္ ဘုရားဗဒံုမင္း(သကၠရာဇ္ ၁၁၄၃-၁၁၈၀)လက္ထက္တြင္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ျမန္မာျပန္ဆိုမႈကိုစတင္ ေတြ႔ရိွရသည္။ ဘာသာျပန္ဆိုသူ ပညာရိွၾကီးမွာ ေရႊေတာင္သာဂသူ ဆရာၾကီးဦးနုျဖစ္သည္။
(27)
သံေတာ္ဦးတင္လႊာက်မ္းမွာ သကၠရာဇ္ ၁၁၇၈ ခုနွစ္တြင္ ဘိုးေတာ္ ဗဒံုမင္းထံတင္သြင္းေသာ က်မ္း ျဖစ္သည္။ ဘိုးေတာ္ဘုရား(၁၁၄၃-၁၁၈၀)ခုလက္ထက္တြင္ သာသနာေပါင္းစံုနွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ ဘုရင္ဧကရာဇ္က စူးစမ္းေမးျမန္းေလ့လာေတာ္မူရာတြင္ အစၥလာမ္သာသနာ အတြက္ ဦးနုက ေရးသား တင္ ဆက္ေသာ အစၥလာမ္သာသနာေလွ်ာက္စာတမ္း ပင္ျဖစ္ေပ သည္။ [သံေတာ္ဦးတင္လႊာက်မ္း၊ ေဇယ်ေက်ာ္ထင္ ဗိုလ္မွူးဘရွင္၏က်မ္းဦး စကား၊ စာ-(ဈ)၊ အစၥလာမ္စာ ပံုနိွပ္တိုက္၊ ရန္ကုန္၊ ၁၉၆၀]
(28)
မြတ္စလင္ မ်ားျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ အဦးဆုံးေရာက္ရွိသည့္ ေနရာႏွင့္ ကာလ မွာ ပထမျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ ၾကီး ျဖစ္သည့္ ပုဂံေခတ္ခရစ္သကရာဇ္ ၁၀၄၄ ခု ဟု ျမန္မာ့ရာဇဝင္မ်ားတြင္ မွတ္တမ္း တင္ထား သည္။ ဗ်တ္ဝိ ႏွင့္ ဗ်တၱ ဟု အမည္ရ ေသာ ဗ်တ္မ်ိဳးႏြယ္ဝင္ အာရပ္ သေဘၤာသား ႏွစ္ဦး သည္ ၎တို႕စီးနင္းလာေသာ သေဘၤာပ်က္ရာမွ ပ်ဥ္ခ်ပ္တစ္ခ်ပ္ ကို အမွီျပဳ၍ သထုံအနီးရွိ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကမ္းေျခ တစ္ခုသို႕ေရာက္ရွိခဲ့သည္။
Ref : (“The Muslims of Burma” A study of a minority Group, by Moshe Yegar, 1972, Otto Harrassowitz. Wiesbaden, page 2, paragraph 3, line 1,2&3 )
(29)
အေနာ္ရထာမင္းၾကီး (ခရစ္ ၁၀၄၄-၁၀၇၇) လက္ထက္ တြင္ ျမန္မာမြတ္စလင္ စစ္သည္ ေတာ္မ်ားႏွင့္ကိုယ္ရံေတာ္ သက္ေတာ္ေစာင့္ တပ္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ မင္းၾကီးစြာေစာ္ကဲ နန္းစံ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ မြန္(တလိုင္း) တို႕ ၏ ျမိဳ႕ေတာ္မုတၱမျမိဳ႕ အား အေနာ္ရထာမင္းၾကီး စစ္ျပဳတိုက္ခိုက္စဥ္ မြတ္စလင္ စစ္တပ္အရာရွိ ႏွစ္ဦးသည္ အလြန္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခုခံ ကာကြယ္ ခဲ့သည္။(Luce & Tin 1960, pp. 80-81)
(30)
ေတာင္ျပဳန္းရြာသည္ ငါးရက္ ခန္႕စည္ကားေသာ ပြဲေတာ္ၾကီး ကို ႏွစ္စဥ္ က်င္းပရာဌာေန တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ မႏၲေလးျမိဳ႕ေျမာက္ဖက္၁၄ ကီလိုမီတာ အကြာရွိ ေတာင္ျပဳန္း ရြာတြင္ နတ္ကြန္း ေပါင္း ၇၀၀၀ ခန္႕ရွိျပီးနတ္ကြန္း ၂၀၀၀ နီးပါးသည္ရြာ၏ အေက်ာ္ၾကားဆုံး မင္းသား ညီေနာင္ျဖစ္ၾကသည့္ ေရႊဖ်ဥ္းၾကီး ႏွင့္ ေရႊဖ်ဥ္းေလး တို႕အား ရည္စူးကိုးကြယ္ ထား ၿခင္း ျဖစ္သည္။( Various Myanmar History tax-books of Ministry of Education, Myanmar.)
(31)
ယေန႕တိုင္ အယုံအၾကည္ရွိသူမ်ား သည္နတ္ကြန္း ႏွင့္ ညီေနာင္ႏွစ္ဦးတို႕အား ကိုးကြယ္ၾက သည္။ ထို ကိုးကြယ္သူ မ်ားသည္ မိ႐ိုး ဖလာဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ဝက္သား ကို ေရွာင္ၾကသည္။ ယေန႕တိုင္ ႏွစ္စဥ္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပျမဲေတာင္ျပဳန္း ပြဲေတာ္ သို႕ သြားေရာက္စဥ္ ဘတ္စ္ကား (သို႕) ကားေပၚတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ မွဝက္သားကို သယ္ ေဆာင္ သြားျခင္းမျပဳရ ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ေၾကကြဲဖြယ္ရာ ကြပ္မ်က္မႈ ကို အေၾကာင္း ခံ သည့္ အုပ္ခ်ပ္ႏွစ္ခ်ပ္စာ ေနရာလြတ္ကို ယေန႕တိုင္ ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။
( a b “The Muslims of Burma” A study of a minority Group,
by Moshe Yegar, 1972, Otto Harrassowitz. Wiesbaden.)

(32)
ညီေနာင္ႏွစ္ဦး အား အညႇိဳးအေတးထားရွိေသာ သူတို႕သည္ ေစတီ တြင္ အုတ္ႏွစ္ခ်ပ္ စာ ေနရာ ကို အေနာ္ရထာ မင္းၾကီးျမင္သာေစရန္ အလြတ္ထားခဲ့သည္။ အေနာ္ရ ထာမင္း ၾကီးသည္ အမႈ သြားအမႈလာကို စုံစမ္းၾကားနာ စစ္ေဆးေ တာ္ မူျပီးေနာက္ ၎ညီေနာင္ႏွစ္ဦး အား အမိန္႕ ေတာ္ မနာခံသည့္ ျပစ္ဒဏ္မွ်သာေပးရန္ ရာဇသတ္ ခ်မွတ ္ခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ ၎ညီေနာင္ တို႕သည္ ျပစ္ဒဏ္ အစား သတ္ျဖတ္ ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။၎တို႕ကို သတ္ျဖတ္ ျပီးေနာက္ အေနာ္ရထာ မင္း ၾကီး၏ ေဖာင္ေတာ္သည္ ေရြ႕လ်ား ၍ မရပဲ ျဖစ္ေန ခဲ့သည္။ ဤသို႕ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေရႊဖ်င္းညီ ေနာင္တို႕အား သတ္ျဖတ ္ျခင္းကို မလိုလားေသာ မိတ္ေဆြ မင္းမႈထမ္း တို႕၏ အသံတိတ္ ဆႏၵျပ ကန္႕ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ လည္း ျဖစ္ဖြယ္ရာသည္။ ထိုစဥ္ကေတာ္ဝင္ သေဘၤာသားတို႕ အမ်ားစုမွာ မြတ္စလင္ မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။အိႏၵိယလူမ်ိဳး နန္းတြင္းပညာရွိ ပုဏၰားျဖဴ ပုဏၰားမည္း မ်ားက ေရႊဖ်င္းညီေနာင္တို႕သည္ အေနာ္ရထာ မင္း ၾကီး အားသစၥၥာေစာင့္သိစြာ အမႈေတာ္ ထမ္း ခဲ့ေသာ္ လည္းမတရားသျဖင့္ အျပစ္ေပး ခံရျပီး နတ္ အျဖစ္သို႕ ဘဝ ေျပာင္းသြား၍ မေက်နပ္ ခ်က္ ကို ေဖာ္ျပ သည့္အေနျဖင့္ ေတာ္ ဝင္ေဖာင္ ေတာ္၏တက္မ ကို ဆြဲကိုင္ ထားေသာေၾကာင့္ ေဖာင္ေတာ္ေရြ႕လ်ားမရ ျဖစ္ေနသည္ဟူ၍ ေလွ်ာက္တင္ ၾကသည္။ ထိုသို႕ေလွ်ာက္ တင္ၾက ေသာအခါ အေနာ္ရထာမင္းၾကီးသည္ ေရႊဖ်ဥ္းညီေနာင္ႏွစ္ဦးအား ရည္စူး၍ နတ္ကြန္း ၾကီး တစ္ ခု ေဆာက္လုပ္ေစျပီး လူတို႕အား ထိုညီေနာင္ကို ကိုးကြယ္ပသ ေစသည္။
(Online Burma/Myanmar Library )

(33)
မြတ္စလင္ မ်ားျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ အဦးဆုံးေရာက္ရွိသည့္ ေနရာႏွင့္ ကာလ မွာ ပထမျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ၾကီးျဖစ္သည့္ပုဂံေခတ္ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၀၄၄ ခု ဟု ျမန္မာ့ရာဇဝင္မ်ားတြင္ မွတ္တမ္း တင္ ထားသည္။ ဗ်တ္ဝိ ႏွင့္ ဗ်တၱ ဟု အမည္ရေသာ ဗ်တ္မ်ိဳးႏြယ္ဝင္အာရပ္ သေဘၤာသား ႏွစ္ဦး သည္ ၎တို႕စီးနင္းလာေသာ သေဘၤာပ်က္ရာမွ ပ်ဥ္ခ်ပ္တစ္ခ်ပ္ကို အမွီျပဳ၍ သထုံ အနီးရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကမ္းေျခ တစ္ခုသို႕ေရာက္ရွိခဲ့သည္။
(“The Muslims of Burma” A study of a minority Group,
by Moshe Yegar, 1972, Otto Harrassowitz. Wiesbaden, page 2,
paragraph 3, line 1,2&3 )
(34)
ဗ်တ္ ညီေနာင္ႏွစ္ဦးအေၾကာင္းေဖာ္ျပထားေသာ ျမန္မာ့ရာဇဝင္ မွတ္တမ္း တစ္ခု တြင္မူ ထိုညီ ေနာင္သည္ ၎တို႕ခိုလႈံေနထိုင္ရာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းရွိ၎တို႕အားခိုလႈံခြင့္ေပးခဲ့ ေသာ ဘုန္း ၾကီး ဆြမ္းစားရန္ စီစဥ္ထားေသာ ေဇာ္ဂ်ီအေသ(ေဇာ္ဂ်ီ ႐ုပ္ကလာပ္) ၏ အသားကို စားျပီး ေနာက္ ဆင္ေျပာင္ၾကီး တစ္ေကာင္မွ် ခြန္အားကို ရရွိခဲ့ သည္ ဟု မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပ ထား သည္။ သထုံ ဘုရင္သည္ ထိုညီေနာင္တို႕အား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႕သျဖင့္ အၾကီးျဖစ္သူအား၎ ၏ ဇနီးမယား ၏အိမ္တြင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနခိုက္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ ခဲ့သည္။ညီငယ္ျဖစ္သူ သည္ ပုဂံသို႕ ထြက္ေျပး လြတ္ေၿမာက္သြားျပီးအေနာ္ရထာမင္းၾကီးအပါးေတာ္တြင္ဝင္ ေရာက္ခို လႈံ ခစားခဲ့သည္။သူသည္ ပုဂံျမိဳ႕ ႏွင့္ မိုင္ေပါင္းအတန္ငယ္ ကြာေဝးေသာ ပုပၸါး ေတာင္သို႕ တစ္ ေန႕ လွ်င္ ဆယ္ၾကိမ္ သြား၍ ပန္းမ်ားကိုယူလာရေလ့ရွိသည္။ ပုပၸါးရွိ မိန္းမပ်ိဳတစ္ဦး ႏွင့္ အေၾကာင္း ပါ၍ ေရႊဖ်င္းညီေနာင္ဟု အမည္တြင္ခဲ့ေသာ သားႏွစ္ေယာက္ထြန္းကားခဲ့သည္။
( Pe Maung Tin and G.H.Luce, The Glass Palace Chronicle of the Kings of Burma)

(35)
အစၥလာမ္ဘာသာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀၀)ေက်ာ္ (၁၂၀၀) ခန္႔ကစ၍ အုပ္စုလိုက္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းႏွစ္ဦးခ်င္းအားျဖင့္လည္းေကာင္းပ်ံ႕ႏံွ႔၀င္ ေရာက္ ခဲ့ပါ သည္။ သမုိင္း အေထာက္အထားမ်ားအရ အစၥလာမ္ ဘာသာျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ စတင္ေရာ က္ ႐ွိ လာ ခဲ့ပုံမွာ ျပည္ပ အစၥလာမ္သာသနာျပဳမ်ားက ျမန္မာ ႏိုင္ ငံသုိ႔လာေရာက္
သာသနာျပဳ သျဖင့္ ေရာက္ ႐ွိလာခဲ့ျခင္း မ်ဳိး မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္င ံသုိ႔ အစၥလာမ္ဘာသာ ေရာက္႐ွိလာ ပုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ေအာက္ ပါသမုိင္း မွတ္တမ္း အေထာက္ အထားမ်ား အရ ေလ့လာသိ႐ွိပါသည္။ နဳိင္ငံေတာ္အစုိးရကထုတ္ေဝေသာ(စာမူခြင္႔ၿပဳခ်က္-၃၄/၉၇(၃)၊ ပထမအၾကိမ္ပုံႏွိပ္) ေသာသာသနေရာင္ဝါထြန္း ေစဖုိ႔ စာအုပ္စာမ်က္ႏွာ (၆၅-၆၈)ႏွင္႔(၇၁-၇၃ )မွ ကူးယူေဖၚၿပၿခင္းၿဖစ္ ပါသည္။)
(36)
ေအဒီ ၁၄-ရာစုႏွစ္မ်ားအတြင္း စုမားၾတား၊ ဂ်ာဗား၊ မာလာယု ကၽြန္းဆြယ္မ်ား မွ တစ္ဆင့္ အာရဗ္ ကုန္သည္မ်ားသည္ၿမိတ္ၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္ ႐ွိေနၾကၿပီးျဖစ္ သည္။ (ဦးခင္ေမာင္ႀကီး ျမန္မာျပန္၊ ေမာရစ္ေကာ လစ္ေရး Into HiddenBurma စာ-၂ )

(37)
သကၠရာဇ္ ၈-ရာစုအတြင္းက ပုဂံဘုရင္ပိတ္သုံမင္းလက္ထက္ သထုံ၊ မုတၱမေဒသမ်ားသုိ႔ အာရဗ္ ကုန္သည္မ်ားေရာက္႐ွိ၀င္ထြက္ သြားလာေလ့႐ွိေၾကာင္း အာရဗ္သေဘၤာမ်ားသည္ အေနာက္ဘက္ ဒမတ္စတကတ္ ကၽြန္းမွအေ႔႐ွအိႏၵိယ ကၽြန္းစု မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ၿပည္မအထိ အာရဗ္မ်ား ခရီးေပါက္ေရာက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထား သည္။(ဦးၾကည္၊ ဘီေအ၊ ရာဇ၀င္ ဂုဏ္ထူး ေရး၊ ျမန္မာရာဇ၀င္ မွသိေကာင္းစရာမ်ား၊ စာ ၁၅၆-၁၅၇)

(38)
တပင္ေ႐ႊထီး လက္ထက္ သကၠရာဇ္ ၈၉၇ က ဟံသာ၀တီသုိ႔ စစ္ခ်ီရာ ပသီကုလား ပန္းေသး တုိ႔ တစ္ဖက္မွ တိုက္ခိုက္ခုခံျခင္း (မွန္နန္းရာဇ၀င္(ဒုတိယတြဲ) စာ ၁၈၆) အရလည္းေကာင္း သမုိင္း သုေတသီ ပညာ႐ွင္ မ်ား၏ ေရးသားျပဳစုထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ အစၥလာမ္ ဘာသာ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ၁၂၀၀ ခန္႔မွစ၍ေရာက္႐ွိ အေျခခ် ေနထိုင္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။
(39)
ဓမၼေစတီမင္း ပုသိမ္ကုိ တုိက္ခုိက္သိမ္းယူၿပီးေနာက္ သူေဋးသူၾကြယ္မ်ား၊ကုန္သည္မ်ား ၊ ကု လား ပသီမ်ားသည္ လက္ေဆာင္ ပစၥည္း မ်ားဆက္သ ၾကသည္ဟု ရာဇဝင္ေဟာင္းမ်ား တြင္ ေတြ႔ရေၾကာင္း ၊ပသီတြင္ ကုလားပသီမင္းမွ် အုပ္စုိးရုံမွ်မက လူဦးေရအားၿဖင္႔ လည္းအမ်ား အၿပား ရွိၾကဟန္တူသည္ဟုဆုိထားသည္။ (ဆရာမာဃ၏ ပုသိမ္ရာဇဝင္ စာမ်က္ႏွာ ၁၅၇)
(40)
၁၇ ရာစု အလယ္(၁၆၄၇) ခုွစ္တြင္ အဂၤလိပ္အေရွ႕ အိႏၵိယ ကုမၸဏီက ၿမန္မာနဳိင္ငံ`၌ ကုန္ တုိက္ဖြင္႔၍မြတ္ဆလင္မ်ား မွတဆင္႔ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ မွဳၿပဳလုပ္ခဲ႔သည္။
(D.G.E. Hall Early English Intercourse with Burma P . 32,Ibid p.25 ,Ibid p. 87)
(41)
အေနာက္လြန္မင္းသန္လ်င္ကုိေအာင္နဳိင္ၿပီး ေနာက္ ယခင္ေပၚတူဂီတုိ႔အုပ္စုိးခဲ႔ ေသာ ကူးသန္း ေရာင္းေရာင္းဝယ္ေရးသည္ မြတ္ဆလင္လက္သုိ႔ေရာက္ရွိသြားသည္။
(Aoyage of Floristhothu Indies p.119)
(42)
၁၇၅၆ ခုႏွစ္တြင္ သန္လ်င္ၿမဳိ႔ကုိအေလာင္းဘုရားေအာင္ေတာ္မူရာတြင္ ဖမ္းစီးေသာသုံ႔ပန္႔ မ်ားတြင္ ကုလားသေဘၤာ ခလာသီမ်ား လည္းပါဝင္သည္။ရန္ကုန္ ေရာက္ၿပီးေသြးေသာက္ၾကီး ခန္႔ရာတြင္ ပီယာမဟာမတ္ တုိ႔အပါ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ (၂) ဦးပါဝင္ သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္္။ (Konbanzet Mahayazawindawgyi (KBZ) Vol.1,p.187)
(43)
အေလာင္းဘုရားလက္ထက္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားကုိ အေရးၾကီးေသာ ဘုရင္႔သက္ ေတာ္ေစာင္႔ခန္႔ထားသည္သာမက ကုလားပ်ဳိေသနတ္စု ကုိဖြဲ႔စည္းသည္။ ၁၇၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘုရင္႔ေကာင္းမွဳဌာပနာေတာ္ ထြက္ေတာ္မူခန္း`၌္ ကုလားပ်ဳိေသတ္ စုမ်ားလည္း ပါဝင္ သည္။(Konbanzet Mahayazawindawgyi (KBZ) Vol.1,p.254)
(44)
မင္းတုန္းမင္းတရားလက္ထက္ တြင္ေရႊ လက်ၤာတပ္၏ အမွဳထမ္းတုိ႔မွာ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ားၿဖစ္သည္။(An account of Burmese Published on the centenary of the founding of Mandalay U Ba U p.8 ,(from now be refrrence U Ba U)
(45)
၁၇၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ယုိးဒယားသုိ႔ခ်ီတက္ေတာ္ရမူေသာၿမန္မာ တပ္မ်ားတြင္ ကုလားဗုိလ္တပ္ တပ္လည္းပါဝင္ခဲ႔သည္။(Konbanzet Mahayazawindawgyi (KBZ) 1373)
(46)
ဘုိးေတာ္ဘုရားနန္းတက္ၿပီးစ (၁၇၈၂)ခုတြင္မင္းေလာင္း ငၿမတ္ဖုန္း ရွမ္းအမ်ဳိးသား တစ္ ေယာက္ သည္ လူအင္အား (၂၀၀၀)ႏွင္႔ ညဘအခ်ိန္တိတ္တဆိတ္ ေရႊနန္းေတာ္ ကုိ ဝင္ ေရာက္စီးနင္း ခ်ိန္တြင္ ေရႊနန္းေတာ္တာဝန္က်ဝန္သူ ကုလားပ်ဳိ အစုလည္း ခုခံတုိက္ခုိက္ ခဲ႔သည္။ (Ibid 554)
(47)
ဗဒုံမင္းေခၚ ဘုိးေတာ္ဘုရားသည္ (၁၇၈၃) ခုွစ္တြင္အမရပူရ ကုိတည္ေထာင္ရာ`၌ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားလည္းပါဝင္ခဲ႔သည္။၎တြင္ ကုလားဝန္၊ကုလားစာေရးႏွင္႔
ေရႊလက္ယာ အစုသားမ်ားပါဝင္ခဲ႔သည္။(Parabike No.509 , Bernard library)
(48)
တရုတ္ၿပည္မြန္ဂုိမင္းဆက္(ယြန္မင္းဆက္) ရာဇ၀င္မ်ားအရ တရုတ္ၿပည္ယူနန္ၿပည္မွ တဆင္႔ၿမန္မာနဳိင္ငံသုိ႔အစၥလာမ္ဘာသာဆက္မိသညိ။ ေရာက္ရွိလာသည္။
The Mongol or Yuan Dynasty (1280-1368)
(49)
စုိင္ယဒ္အလ္ရွမ္ရြတ္ဒင္န္ သည္ ယူနန္ၿပည္နယ္ကုိၿငိမ္၀ပ္ေအာင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔သည္။၎၏သား နဇဥဒၵင္ သည္မြန္ဂုိတုိၿမန္မာနဳိင္ငံကုိ ပထမအၾကိမ္၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္စဥ္( ၁၂၈၅ – ၈၇ ) က မြန္ဂုိတပ္မ်ားကုိကြပ္ကဲေသာ စစ္ဇုိလ္ခ်ဳပ္ၿဖစ္သည္။
(For the Biographies of the three official see Yunamshih chapter 125 , and for the Mongol invasion of Burma G.H. luce Early Syam . Journal of Siam Society (Vol.xLvi part 2 )
(50)
မြန္ဂုိမင္းလက္ထက္ ပုဂံၿပည္ကုိ မြန္တုိ႔က (၃)ၾက၇ိမ္ ၀င္ေရာက္တုိက္၍ ၿမန္မာၿပည္ ေၿမာက္ ဖက္တြင္ (၁၃၀၃ )ခု အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔သည္။ထုိအခ်ိန္ကပင္ အစၥလာမ္ဘာ သာသည္ တရုတ္ၿပည္ ဖက္မွၿမန္မာနဳိင္ငံဆက္စပ္မိသည္။
(The Mongol Set up Cheng-mien -Province about Katha and Bhamon
district west of Irrawady river.It was abolished only in 1303 )

(51)
၁၄၂၉ – ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္ဘုရင္နရမိတ္လွ ကုိ နန္းတင္ေပးရန္ ေစလႊတ္ၿခင္းခံရေသာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္၀လီခန္ (ဥလုံခင္) သည္နရမိတ္လွကုိ သစၥာေဖါက္ၿပီး တစ္ၽႏွစ္ေက်ာ္ဖမ္းစီးခ်ဳပ္
ေႏွာင္ထား ကာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္၀လီခန္ (ဥလုံခင္) ကရခုိင္ၿပည္ကုိ အစၥလာမ္တရားဓမၼ ႏွင္႔ အညီ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိက်င္႔သုံးခဲ႔သည္။
က- (Bangla District Gezetteer, Chittagong ,Page-63,AD 1798)
ခ – (Harvey Outline of Burmese History , Page-97)

(52)
ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ သမုိင္းဌာန ပါေမာၡၿဖစ္ခဲ႔သူ G.H. Luce က ၁၄ ရာစု ခ်င္းတြငး္ၿမစ္ ေက်ာက္စာတြင္ ရခုိင္မင္းမ်ားသည္အိႏၵိယ ဘြဲ႔ အမည္ရွိၾကၿပီး မူဆလင္မ်ားၿဖစ ္သည္ ဟုဆုိထားသည္။ ( ဘုရင္ မ်ား သည္ မြတ္ဟုတ္မဟုတ္ တပ္အပ္ေသခ်ာမေၿပာနဳိင္ေသာ္လည္း ၿပည္သူူထုမ်ားတြင္ မြတ္ဆလင္ ရွိေနသည္မွာ ထင္ရွားေသာ သာဓကပင္ၿဖစ္သည္။)
(G.H Luce . Phases of Pre Pagan Burma, Language History စာအုပ္ Page- 95. Oxford University 1985)

(53)
၁၆၆၃ ခုႏွစ္ ရခုိင္ဘုရင္သုဓမၼလက္ထက္ ဘဂၤလားမွ ရခုိင္ေဒသ သုိ႔ခုိလုံလာၾကေသာ ရွားရွဴးဂ်ား၏ ေနာက္လုိက္မ်ားေလးသည္ေတာ္ တပ္တြင္ သြပ္သြင္းၿပီး တစ္လလွ်င္ လခ ရူပီေငြ 4 Rs ခဲ႔သည္။ ကမန္ ဆုိေသာစကားသည္ပါရွန္စကားၿဖစ္၍္ (ေလး) = Bow ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။
၁။ -ကမန္လူမ်ဳိးသမုိင္း ၊ကမန္ဒီကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (၁၉၉၀)
၂။- Hla Tun Pru .The Fall of the great Arkanese Empire
(54)
၁၆၆၆ – ခုႏွစ္မွ ၁၇၁၀ ထိ ရခုိင္ၿပည္၏ နဳိင္ငံေရးသည္ ကမန္လက္ထဲတြင္ရွိ ၍ ဘုရင္မ်ားကုိ သူတုိ႔ သေဘာ ဆႏၵအေလ်ာက္နန္းတင္ၿခင္း၊ၿဖဳတ္ခ်ၿခင္းမ်ား ၿပဳလုပ္နဳိင္သည္ ထိ ကမန္မြတ္ ဆလင္တုိ႔မွာ အင္အား ရွိခဲ႔သည္။
(က- Harvey, Outline Burmese History Page 96,97)
(ခ- Moshe Yegar ,The Muslim of Burmese Page 35 )
(55)
အာရဗ္တုိ႔သည္ ဂ်ာဗား၊စုမၾတား၊မလကၠား၊ၿမန္မာ၊ရခုိင္ စသည္႔ ေတာင္အာရွ ႏွင္႔ အေရွ႔ေတာင္အာရွတြင္ ခရစ္သကၠရာဇ္အေစာ ပုိင္းမွ၍ ကုန္သြယ္ကုိလုိနီ မ်ားထူ ေထာင္ခဲ႔သည္။
(Nafis Ahamed (P.hd.) Muslim Contribution to the geography, Page 121 )
(56)
ရခုိင္ဘုရင္မ်ားသည္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားၿဖစ္ေသာ္လည္းၿဗဟၼဏ၊ခရစ္ယန္၊အစၥလာမ္
ဘာသာမ်ာကုိလြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ခြင္႔တရားေဟာခြင္႔ၿပဳထားေၾကာင္႔၊ေ၀သာလီေက်ာက္
ေလွကားႏ်င္႔ေၿမာက္ဦးေခတ္မွစ၍ ခရစ္ယန္ႏွင္႔အစၥလာမ္ဘာသာ အေဆာက္အဦးေဆာက္ လုပ္ခြင္႔ေပးထား သည္ဟုဆုိသည္။ (မဆလ ပါတီဌာနခ်ဳပ္၊၁၉၇၆ ဇူလုိင္လ ထုတ္ တုိင္းရင္း သားရုိးရာဓေလ႔ထုံးစံမ်ား(ရခုိင္)စာမ်က္ႏွာ ၁၄၉၊၁၅၀)

(57)
ေဒလီ အက္ဘာရ္ (Akbar) ဘုရင္ (၁၅၅၆-၁၆၀၆) သည္ ေအဒီ ၁၅၇၆ တြင္ဘဂၤလားကုိ အၿပီး အပုိင္သိမ္းယူေသာ အခါေဂၚရီပထန္ေၿမာက္မ်ား စြာ တုိ႕သည္ ရခုိင္ေဒသ သုိ႔ခုိလႈံ လာၾက သည္။ ရခုိင္ဘုရင္ကလည္း ခုိလႈံလာၾကေသာပထန္မ်ားအား ရက္ေရာစြာလက္ခံၿပီး ရာထူးေန ရာ၊ၿမဳိ႔ စား၊နယ္စား ခန္႔အပ္ခဲ႔သည္။
( Dr. Kanungo ,The History ofChittagong Vol.!, 197 P )
(58)
ပဲခူးၿမဳိ႔တြင္(၁၆၁၇) `၌ ဆင္ၿမဴရယ္ ရွိတ္ အနိစၥေရာက္၍၎၏ပစၥည္းမ်ားကုိ ၎အား ဆက္ခံ ေတာင္းလာမွ ေပးရန္ ၿမန္မာဘုရင္က သိမ္ဆည္းထားသည္ ဆုိေသာ သတင္းကုိ ပဲခူၿမဳိ႔မွၿပန္ လာ ေသာ မြတ္ဆလင္ကုန ္သည္ မ်ား က အိႏၵိယ ကုမၸဏီ မဆူလီပထန္ရွိ ကုန္တုိက္ သုိ႕ အေၾကာင္း ၾကားခဲ႔သည္။(ဆုိလုိရင္းမွာ ပဲခူးၿမဳိ႔တြင္(၁၆၁၇) ခု ကတည္းမြတ္ဆလင္ရွိ ေန ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။)
(D.G.Hall Early English Intercourse with Burma p.34 )
(59)
က်န္စစ္သားမင္းနန္းသစ္တည္ေဆာက္ပြဲ`၌ ၿမန္မာ သီခ်င္း၊မြန္သီခ်င္း၊ ကုလားသီခ်င္းမ်ား သီဆုိၾက ဟန္ရွိသည္။ ပုဂံေက်ာက္စာတြင္ၿမန္မာ ပန္တ်ာ ၊ကုလားပန္တ်ာ ၊ၿမန္မာစည္၊ ကုလားစည္၊ ၿမန္မာ ကၿခိယ္သည္ ၊ ကုလား ကၿခိယ္သည္ ဟုေရးထုိးေဖါက္ၾကသည္။ ပုဂံေက်ာက္စာ အေထာက္ အထားမ်ားအရ ကုလားပန္တ်ာ၊ ကုလားစည္၊ကုလားကၿခိယ္မ်ား ကုလားမ်ား၊ ကုလားကြ်န္မ်ား ပုဂံေခတ္ ပ်ဴၿမန္မာနဳိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။
( ဘုန္းတင္႔ေက်ာ္၊ ပိေတာက္ပြင္႔ သစ္ ၊အႏုပညာမဂၢဇင္း အမွတ္(၁၆) ေဖေဖၚ၀ါရီလ -၂၀၀၈ )
(60)
ေကာဇ သကၠရာဇ္ (၆၉၅) ခုတြင္ အေရွ႕ဘက္ရွိ သက္တုိ႔သည္ ေတာင္စဥ္ေက်းရြာမ်ားဖ်က္စီး ေနသည္ ကုိ ေခ်မုန္းရန္္စစ္ေၾကာ င္းအမ်ဳိးမ်ဳိးခြဲ၍ခ်ီတက္ရာ`၌ အမတ္ၾကီး(စနဲ)ပါေသာစစ္ ေၾကာင္း ကုိယ္ေတာ္ သူရဲ ၂၀၀၀၀ (ႏွစ္ေသာင္း) ၊ ကုလား၃၀၀၀၀(သုံးေသာင္း) ၊ဘီေပါင္း ၅၀၀၀၀(ငါးေသာင္း) ႏွင္႔အတူ မအီလမ္းမွ စစ္ခ်ီတက္သည္ဟု ေတြ႔ရွိရသည္။
(ရကၡပူရ ေၾကးမုန္က်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၉၇ ၊၉၈ ၊စာမူခြင္႔ၿပဳခ်က္အမွတ္၃၇၁ / ၂၀၀၄(၇) )

(၆၁)။ –
လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးျဖစ္ရန္လကၡဏာႀကီး (၄)ရပ္ႏႇင့္ ကိုက္ညီရန္ လုိသည္။
(၁) – ေၿပာဆုိသုံးစြဲေသာ စကား
(၂) – ေနထုိင္ရာနယ္နိမိတ္ – နယ္ေၿမ
(၃) – စီးပြါးေရး
(၄) – ယဥ္ေက်းမွဳတုိ႔တြင္ သမုိင္းေရးရာအရ အခုိင္အမာတူညီစြာ ဖြဲ႔စည္းေနထုိင္သူၿဖစ္ရမည္။

(ကုိးကား ။ ။၂၃-၂-၁၉၉၂ – ေန႔ထုတ္ ၊ လုပ္သားၿပည္သူ႔ေန႔စဥ္သတင္းစာႏွင္႔ ေၾကးမုံ သတင္း စာတြင္ စာေရးဆရာ စိန္ကေလာင္အမည္ၿဖင္႔ ေရးသားေသာ ရုိဟင္ဂ်ာဘာလဲ၊ဘယ္လဲ ေဆာင္းပါး)
(၆၂)
၁၈၂၃ – ခုႏွစ္မတုိင္မီကစ၍ၿမန္မာနဳိင္ငံအတြင္းတြင္ၿမန္မာနဳိင္ငံကုိ ပင္ရင္းနဳိင္ငံအၿဖစ္အေၿခစုိက္ေနထုိင္
ခဲ႔ၾကသည္႔မ်ဳိးႏြယ္စု တုိင္းရင္းသားစာရင္း၊ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႔တုိ႔လူဦးေရစာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ –
ဓည၀တီရခုိင္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္္
လူမ်ဳိးႏြယ္အရေဖၚၿပရလွ်င္ အမွတ္စဥ္ (၁) မွ (၁၁) အထိစာရင္းေဖၚၿပထားသည္
အမွတ္စဥ္ (၇)တြင္ ၿမန္မာ ပသီစာရင္းၿဖစ္သည္။
(၇) ။ -ၿမန္မာပသီ ၂၄၀၀၃
တနသၤာရီတုိင္းေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္

လူမ်ဳိးႏြယ္အရေဖၚၿပရလွ်င္ အမွတ္စဥ္ (၁) မွ (၁၀) အထိစာရင္းေဖၚၿပထားသည္
အမွတ္စဥ္ (၆)တြင္ ၿမန္မာ ပသီစာရင္းၿဖစ္သည္။
(၆) ။ -ၿမန္မာပသီ ၆၁၈၇
ရန္ကုန္ ၊ပုသိမ္ ၊ၿမန္ေအာင္ ၊ၿပည္ ၊ေတာင္ငူ (၁၈၆၆ ) ခုႏွစ္ လူမ်ဳိးႏြယ္စုအရေဖၚၿပရာတြင္
လူမ်ဳိးႏြယ္စု အမွတ္စဥ္ (၁) မွ (၁၀) အထိစာရင္းေဖၚၿပထားသည္
အမွတ္စဥ္ (၆)တြင္ ၿမန္မာ ပသီစာရင္းၿဖစ္သည္။
(၆) ။ -ၿမန္မာပသီ ၂၀၇၂
စသည္ၿဖင္႔ ေဖၚၿပထားေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။
ပညာ၀ ဎၬ န က်မ္း စာတမ္းကုိ သတင္းေထာက္တစ္ဦးမွ ဗမာ႔ေမာ္ကြန္းမွတ္တမ္း တြင္ေဖၚၿပထားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s