ပသီလူမ်ဳိးစုစကားဝုိင္းကုိ (မနာလုိအုပ္စုကတုိက္ခုိက္၍ဖ်က္သိမ္းခံရၿခင္း)- စမ်က္ႏွာ( 11)

 

MMSY   အဒ္မင္ အဖြဲ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးညံ႔ဖ်င္းမွဳ၊ဘက္လုိက္မွဳ ေၾကာင္း ယခုေရးသားေနဆဲေသာ ပသီးသမုိင္း ကုိ၎တုိ႔ေမႊေႏွာက္ၿပီး သမုိင္းတရားခံၿဖစ္သြားသည္ ကုိအားလုံးေလ႔လာၾကည္ လွ်င္ သိရွိနဳိင္ပါသည္။ထုိကဲ႔ အေယာင္ေဆာင္မ်ားသည္မိမိလူမ်ဳိးကုိလည္း ဒုကၡေရာက္ၿပဳလုပ္သကဲ႔သုိ႔ အၿခား သူတစ္ပါး ကုိလည္းဒုကၡေရာက္ၿပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ မိမိေရးသားေသာ ၿမန္မာစာ ကုိေတာင္ ေကာင္းစြာနား မလည္ေသာ သူမ်ားသည္ မိမိအမ်ဳိးဘာသာ၊သာသနာ ကုိ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းၿပၿပီး ဦးေဆာင္နဳိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၊ အၿမဲသတိထားနဳိင္ေစရန္ အတြက္ ၎တုိ႔ေၿပာဆုိေရးသားခဲ႔ေသာ စာသားမ်ား ေနာင္လာ၊ ေနာင္သားမ်ား သိရွိရန္အလုိ႔ငွာ မ်တ္တမ္းထားရွိပါသည္။

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

ပသီလူမ်ဳိးစုအေၾကာင္း၏အေထာက္အထားမ်ားစုစည္းၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္  MMSY    အဒ္မင္ မွစကားဝုိင္း ဖ်က္ သိမ္း မည္ဟုအေၾကာင္းရွာၿပီး ရာဇသံေပးခံရသည္။ သူတုိ႔က အေထာက္အထားအေပၚဆရာၾကီး လုပ္မယ္။သူတုိ႔အၾကဳိက္ေရးမယ္။ေအာက္တြင္ေဖၚၿပေသာလူဦးေရ မွာ   ဓညဝတီမွာ-( ၿမန္မာပသီ – ၂၄၀၀၃ ) က သူတုိ႔မလုိခ်င္ဘူး။ ဒါကုိေဖ်က္ခ်င္တယ္။သမုိင္းကုိလိမ္လုိ႔မရဘူး။

 
၁၈၂၃ – ခုႏွစ္မတုိင္မီကစ၍ၿမန္မာနဳိင္ငံအတြင္းတြင္ၿမန္မာနဳိင္ငံကုိ ပင္ရင္းနဳိင္ငံအၿဖစ္အေၿခစုိက္ေနထုိင္

ခဲ႔ၾကသည္႔မ်ဳိးႏြယ္စု တုိင္းရင္းသားစာရင္း၊ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႔တုိ႔လူဦးေရစာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ –

ဓည၀တီရခုိင္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္္လူမ်ဳိးႏြယ္အရေဖၚၿပရလွ်င္ အမွတ္စဥ္ (၁) မွ (၁၁) အထိစာရင္းေဖၚၿပထားသည္

အမွတ္စဥ္ (၇)တြင္ ၿမန္မာ ပသီစာရင္းၿဖစ္သည္။

 (၇) ။ -ၿမန္မာပသီ        ၂၄၀၀၃

တနသၤာရီတုိင္းေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္


လူမ်ဳိးႏြယ္အရေဖၚၿပရလွ်င္ အမွတ္စဥ္ (၁) မွ (၁၀) အထိစာရင္းေဖၚၿပထားသည္

အမွတ္စဥ္ (၆)တြင္ ၿမန္မာ ပသီစာရင္းၿဖစ္သည္။

 (၆) ။ -ၿမန္မာပသီ        ၆၁၈၇

ရန္ကုန္ ၊ပုသိမ္ ၊ၿမန္ေအာင္ ၊ၿပည္ ၊ေတာင္ငူ (၁၈၆၆ ) ခုႏွစ္ လူမ်ဳိးႏြယ္စုအရေဖၚၿပရာတြင္

လူမ်ဳိးႏြယ္စု အမွတ္စဥ္ (၁) မွ (၁၀) အထိစာရင္းေဖၚၿပထားသည္

အမွတ္စဥ္ (၆)တြင္ ၿမန္မာ ပသီစာရင္းၿဖစ္သည္။

 (၆) ။ -ၿမန္မာပသီ        ၂၀၇၂

   စသည္ၿဖင္႔ ေဖၚၿပထားေၾကာင္းေတြ႔ရပါသည္။

ပညာ၀(ဌ)န က်မ္း စာတမ္းကုိ သတင္းေထာက္တစ္ဦးမွ ဗမာ႔ေမာ္ကြန္းမွတ္တမ္း တြင္ေဖၚၿပထားသည္။

မွတ္ခ်က္။   ။ ပညာ၀(ဌ)န တြင္ (ဌ)ေနရာတြင္ ဒေရးမုတ္ အကၡရာၿဖစ္ပါသည္။၎စာလုံးမေဖၚ၍ (ဌ) အကၡရာ

ၿဖင္႔ေရးထားၿခင္းးၿဖစ္ပါသည္။

အမွာစာ ( Preface)

 

ပသီလူမ်ဳိး သည္ သမုိင္း အေထာက္အထားမ်ားအရ တုိင္းရင္းသားအၿဖစ္ရပ္တည္ခြင္႔ရွိ ေသာလူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးၿဖ စ္ သည္။ထုိ႔ေၾကာင္း ေအာက္ပါအကုိးအကားၿဖင္႔ဆက္လက္တင္ၿပပါသည္။

၁၈၂၃ မတုိင္မီက ၿမန္မာနဳိင္ငံသုိ႔ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ၿဖင္႔ လာေနထုိင္ၾကေသာ မြတ္ဆလင္မ်ား သည္  ၁၉၈၂  ခုႏွစ္ခု နဳိင္ငံသား ဥပေဒ မ်ားဥပေဒအရ တုိင္းရင္းသားမ်ားၿဖစ္သည္။စစ္အစုိးရက လက္ထက္က အစၥလာမ္ဘာသာ ၀င္မ်ားကုိ ဖိႏွိပ္ထားၿခင္းၿဖင္႔ တုိင္းရင္းသား အၿဖစ္ရပ္တည္ခြင္႔မရဘဲနစ္ နာ ေန ခဲ႔ပါသည္။သုိ႔ၿဖင္႔ေအာက္ေဖၚၿပပါ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ၊ နဳိင္ငံသားဥပေဒ အရ ပသီလူမ်ဳိး သည္လည္း တုိင္းရင္း သား လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအၿဖစ္ ရပ္တည္ခြင္႔ ရွိပါသည္။ပသီလူမ်ဳိးႏွ င္႔ဆုိင္ေသာအေထာက္ အထားမ်ာကုိစုစည္း၍ ပသီလူမ်ဳိး အ တြက္ သီးသန္႔၀ပ္ဆုိဒ္ https://lumyochit.wordpress.com/ တြင္ တင္ ေပးသြား ရန္စီစဥ္ထားပါသည္။

၁၉၈၂  ခုႏွစ္ခု နဳိင္ငံသား ဥပေဒ

၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ၿမန္မာနဳိင္ငံသားဥပေဒအခန္း( ၂ )တြင္ နဳိင္ငံသားၿဖစ္ၿခင္းႏွင္႔စပ္ လ်ဥ္း ၍ေအာက္ပါအတုိင္းေဖၚၿပထားသည္။

ပုဒၼ –  ၃ – နဳိင္ငံေတာတြင္ပါဝင္ေသာနယ္ေၿမတစ္ခုခု`၌ ၿမ္မာ သကၠရာဇ္ ၁၁၈၅ ခုွစ္ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၂၃ -ခု မတုိင္မီကာလမွစ၍ ပင္ရင္းနဳိင္ငံ အၿဖစ္အၿဖစ္အၿမဲေနထုိင္ခဲ႔ေသာ ကခ်င္၊ကယား၊ကရင္၊ခ်င္း ဗမာ၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း စသည္႔ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင္႔မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားသည္ ၿမန္မာနဳိင္ငံ သားၿဖစ္သည္။

 ပုဒၼ – ၄ – မည္သည္႔မ်ဳိးႏြယ္စုသည္တုိင္းရင္းသားၿဖစ္သည္ မၿဖစ္သည္ကုိ နဳိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ(ယခု ၿပည္ ေထာင္စုအစုိးရ) က ဆုံးၿဖတ္နဳိင္သည္။

ပုဒၼ – ၅ –  တုိင္းရင္းသားတုိင္းသည္လည္ေကာင္း၊တုိင္းရင္းသားမိဖ ႏွစ္ပါးမွေမြးဖြါးတုိင္းသည္လည္းေကာင္း  ေမြးရာပါ နဳိင္ငံသား ၿဖစ္သည္။

ထုိဥပေဒ အခန္း(၈)တြင္   အေထြေထြက`႑ၿပဌာန္းထားပါသည္။

အေထြေထြက`႑ ပါ ပုဒၼ – ၇၅ – ဤဥပေဒၿပဌန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္နဳိင္ရန္အလုိ႔ငွါ ဝန္ၾကီးအဖြဲ႔ သည္လုိ အပ္ေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ နဳိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ (ယခု ၿပည္ ေထာင္စုအစုိးရ)  ၏သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင္႔ ထုတ္ၿပန္ရမည္ဟူ၍ၿဖစ္သည္။

တုိနဳိင္ငံ သားဥပေဒ ပုဒၼ ၇၅  ပါလုပ္ပုိင္ခြင္႔အရ ဝန္ၾကီးအဖြဲ႕၏အမိန္႔ေၾကညာစာအမွတ္  ၁၃/၈၃ ၿဖင္႔ (၂၀-၉-၈၃) ေန႔ထုတ္ၿပန္ခဲ႔ေသာ ၿမန္မာနဳိင္ငံသားဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးနည္းမ်ား (နုိင္ငံသား ဆုိင္ရာလုပ္ထုံးနည္း) ၏ အခန္း (၂) နဳိင္ငံသားၿဖစ္ၿခင္း အခန္းတြင္  – အပုိဒ္ – ၄-  ၁၈၂၄ ခုွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ ၿမန္မာ ပထမစစ္ပြဲၿဖစ္ပြါးခဲ႔သည္။ ထုိကာလ၏ေနာက္ပုိင္း နဳိင္ငံၿခားသားအမ်ားအၿပားၿမန္မာနဳိင္ငံ ေတာ္ အ တြင္း သုိ႔ ဝင္ေရာက္ ေနထုိင္လာ ခဲ႔ၾက သည္။ ထုိ႕ေၾကာင္း ၿမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၈၅ ခုႏွစ္၊ ခရစ္ သကၠရာဇ္ ၁၈၂၃ ခု မတုိင္မီ ကာလ ကုိ ပုိင္းၿခားသတ္မွတ္ၿခင္းၿဖစ္သည္။

အပုိဒ္ – ၅ – တြင္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဇမာ၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း စသည္႔လူမ်ဳိးမ်ားပင္ၿဖစ္ေစကာမူ နဳိင္ငံ ေတာ္ တြင္ပင္ရင္းေနထုိင္ၿခင္းမရွိဘဲ အၿခားနဳိင္ငံေတာ္တြင္ ပင္ရင္နဳိင္ငံအၿဖစ္အၿမဲေန ထုိင္ၾက သူ မ်ား သည္  တုိင္းရင္း သား မဟုတ္ပါ။ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ နဳိင္ငံေတာ္အတြင္းသုိ႔ဝင္ေရာက္ေနထုိင္ၾကေသာ အမည္တူ မ်ဳိးႏြယ္စု မ်ားသည္လည္း တုိင္းရင္းသားမဟုတ္သည္႔အၿပင္ ေမြးရာပါ နဳိင္ငံံ သားလည္းမဟုတ္ပါ။

အပုိဒ္ – ၇ – တြင္ၿပည္ေထာင္စုဆုိရွယ္လစ္သမၼတ နဳိင္ငံေတာ္ဖြဲစည္းပုံ အေၿခခံဥပေဒ ၁၄၅  ၊ပုဒၼ ခြဲ (ခ)အရအေၿခခံ ဥပေဒအာဏာတည္သည္႔  ၁၅ -၁၀ – ၈၂ (ယခု ၂၀၀၈ ခု ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒ)ေန႔တြင္ နဳိင္ငံသားၿဖစ္ၿပီး သူမ်ားသည္ နဳိင္ငံသားမ်ားၿဖစ္ၾကသည္။ စသည္ၿဖင္႔ေဖၚၿပထားသည္ ကုိေတြ႔ ရွိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင္းအထက္ပါ နဳိင္ငံသားဥပေဒ အေထာက္အထားမ်ားအရေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ကုိေလ႔ လာ ၾကည္႔လွ်င္ —

ဗမာမြတ္စလင္လူမ်ဳိးစု(၀ါ)ပသီလူမ်ဳိးစု

ၿမန္မာအတြင္းသုိ့ ေရာက္႐ႇိအေျခစိုက္ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားမႇာ (၁) အာရဗ္မ်ား၊ (၂) ပါ႐ႇန္း၊ (၃) တ႐ုတ္၊ (၄) ကသည္းမ်ား၊ (၅) အိႏၵိယသားမ်ားႏႇင့္ (၆) အျခားလူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္သည္။ (၁) အာရပ္မ်ား ပုဂံေခတ္ ပိႆုံမင္းလက္ထက္ ေအဒီ(၇)ရာစု တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္း ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္သည့္ သထုံ၊ မုတၲမသုိ့၀င္ေရာက္ေနထိုင္ၾကခဲ့သည္။ ရခိုင္ဘုရင္ မဟာ တိုင္ စႏၵလက္ထက္ (ေအဒီ ၇၈၈-၈၁၀)တြင္ အိႏၵိယ သမုဒၵရာကုိျဖတ္၍ ကမၻာ့အေ့႐ႇဖ်ား တ႐ုတ္ျပည္ သုိ့ကုန္ကူးရာ ရခိုင္ျပည္ ရမ္းၿဗဲကြၽန္းအနီးတြင္ သေဘၤာပ်က္၍ ရမ္းၿဗဲကြၽန္းတြင္ ၀င္ေရာက္ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ေအဒီ(၁၄)ရာစုတြင္ ကုန္သည္တခ်ဳိ႕သည္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္ ခဲ့ၾကသည္။ (၂) ပါ႐ႇန္းမ်ား အာရဗ္ကုန္သည္မ်းနည္းတူ ကုန္ကူးသန္းရာမႇ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ေရာက္႐ႇိလာခဲ့သည္။ ေအဒီ(၁၃)ရာစု တြင္ ယခင္ ပသီၿမိဳ႕(ယခု ပုသိမ္)ကုိ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္ခဲ့ၾက သည္။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ကုိ ကုလားပသီမင္း (၃)ဆက္ အုပ္စုိးခဲ့သည္။ (၁) ပသီမင္း[နန္းစံသက္ ၈-ႏႇစ္] (၂) ေအာ္လန္ေတးမင္း [နန္းစံသက္-၁ႏႇစ္] (၃) အကၠဘတ္မင္း[နန္းစံသက္၃-ႏႇစ္] (၃) တ႐ုတ္မ်ား ျမန္မာသကၠရာဇ္(၆၄၃)ခု နရသီဟ ပေတ့မင္း (တ႐ုတ္ေျပးမင္း) လက္ထက္တြင္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း တ႐ုတ္ ျပည္ဘက္တြင္ တ႐ုတ္ေမာင္းဂြတ္ဘုရင္ ကုဗေလခန္ရဲ႕ တာရ္တာရ္စစ္သည္မ်ား ပုံဂံကုိ ၀င္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၂၈၁-ခုႏႇစ္၊ ဒုတိယတ႐ုတ္ျမန္မာ စစ္ျဖစ္ပြား သည့္ အခ်ိန္တြင္ ဗုိလ္မႇဴးႀကီး နဇ႐ြတ္ဒင္ေခါင္းေဆာင္ေသာ တာရ္တာရ္ စစ္သည္မ်ား သည္ ေကာင္းစင္(ယခု ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕)ကုိ သိမ္းပိုက္အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ (၄) ကသည္းမ်ား ၁၈၂၁-ခုႏႇစ္တြင္ မဟာဗႏၶဳလဦးစီး သည့္ တပ္ မ်ားသည္ အာသံ(ကသည္းျပည္)သုိ့ ၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္ရာ ေအာင္ႏိုင္သျဖင့္ ကသည္း သုံ့ပန္း (၄၀၀၀၀)ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ထက္၀က္ခန့္မႇာ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားျဖစ္သည္။ (၅) အိႏၵိယ သားမ်ား အိႏၵိယျပည္ဘက္မႇလည္း အိႏၵိယ၊ မဂုိမ်ား၊ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ကုန္းေၾကာင္း မႇေန၍ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အတြင္း ဥဒယုိ၀င္ထြက္သြားလာခဲ့ၾကသည္။ အေနာက္ဘက္လြန္မင္း (၁၆၀၅-၁၆၂၈)ခုႏႇစ္တြင္ ေတာင္ငူဘုရင္ နတ္သ်င္ေနာင္ ႏႇင့္ စစ္ျဖစ္ပြားရာ နတ္သ်င္ေနာင္က သံလ်င္စား ငဇင္ကာထံ အကူအညီေတာင္းခံသျဖင့္ ငဇင္ကာက သေဘၤာ (၄)စီးေစလႊတ္ခဲ့ရာ အစၥလာမ္သာသနာ ၀င္မ်ားပါ၀င္ ခဲ့သည္။ စစ္ပြဲတြင္ အေနာက္လြန္မင္းကစစ္ႏိုင္သျဖင့္ ငဇင္ကာ ႏႇင့္ နတ္သ်င္ေနာင္ကုိ ကြပ္မ်က္ခဲ့ သည္။ သုံ့ပန္းမ်ားကုိမသတ္ဘဲ ေနျပည္ေတာ္သုိ့ ေခၚေဆာင္ခဲ့သည္။ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားအား ေနရာအတည္တက်ခ်ထားေပးပုံ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းတရားႀကီးသည္ စစ္သုံ့ပန္းမ်ားကုိ အင္း၀ၿမိဳ႕၊ ျမစ္သာျမစ္ေျမာက္ဘက္တြင္ ေနရာ အတည္တက်ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္ မ်ား အတြက္ ေ႐ႊဘုိ၊ ေက်ာက္တည္၊ စစ္ကုိင္းနယ္မ်ားတြင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေ နထိုင္ရန္ ေျမေနရာမ်ား ကုိ တည္တက်ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ စေနမင္းလက္ထက္ (၁၆၂၈-၂၆၄၉)ခုႏႇစ္တြင္ အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ မ်ားအတြက္ ေတာင္ငူ၊ ရမည္းသင္း၊ ေညာင္ရမ္း၊ ယင္းေတာ္၊ မိတၴီလာ၊ ပင္းယ၊ တဘက္ဆြဲ၊ ေဘာဓိ၊ စည္သာ၊ စည္ပုတၲရာ၊ ေျမဒူး၊ ဒီပဲရင္း စေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေနရာအတည္ တက် ခ်ေပးခဲ့သည္။ ေညာင္ရမ္းေခတ္လြန္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဘုိးေတာ္ဗဒုံမင္းလက္ထက္ (၁၈၀၁) – ခုႏႇစ္တြင္ အမရပူရနယ္အတြင္း႐ႇိ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားအတြက္ ဗုံးအုိး၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ စားၾကင္၀႐ြာမ်ားတြင္ ေနရာအတည္တ်ကခ်ေပးခဲ့သည္။ ေနာင္အခါ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏႇင့္ ဆက္ႏြယ္ေပါက္ဖြားလာေသာ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္ တုိင္းရင္းသားမ်ား သည္ ရမည္းသင္း၊ ယင္းေတာ္၊ ပ်ဥ္းမနား အစ႐ႇိသည့္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အစုအေ၀းလိုက္ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤကဲ့သုိ့ေသာ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္ တုိင္းရင္းသားမ်ားမႇာ ဗမာဘုရင္မ်ားလက္ထက္တြင္ ပသီလူမ်ဳိးဟု အသိအမႇတ္ျပဳျခင္းခံရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ကုန္းေဘာင္ဆက္ မဟာရာဇ၀င္ေတာ္ႀကီး ဒုတိယတြဲ စာမ်က္ႏႇာ (၄၇၀၊ ၄၈၂၊ ၅၁၄)၊ ကုန္းေဘာင္ဆက္ မဟာရာဇ၀င္ေတာ္ႀကီး တတိယတြဲ စာမ်က္ႏႇာ(၆၊ ၈၆၊ ၉၀၊ ၁၃၅၊ ၂၃၆၊ ၃၁၉) တုိ့တြင္ ပါ႐ႇိသည့္အေထာက္အထားမ်ားအရ ဗမာဘုရင္မ်ားလက္ထက္ တြင္ ပသီလူမ်ဳိးအျဖစ္ အခိုင္အမာ တည္႐ႇိ ခဲ့သည္။ ဗမာျပည္အား အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕မ်ား သိမ္းယူၿပီး ေနာက္ပိုင္းမႇစ၍ ၁၉၃၁-ခုႏႇစ္အထိ ပသီလူမ်ဳိးမ်ားအား ေဇတဘာဒီ လူမ်ဳိးဟု အသိအမႇတ္ျပဳျခင္းခံရ သူမ်ားျဖစ္သည္။ ၁၉၃၁-ခုႏႇစ္မႇ ယေန့မ်က္ေမႇာက္ကာလအထိ ဗမာမြတ္စလင္မ္မ်ား ဟု အသိအမႇတ္ ျပဳျခင္း ခံေနရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ယေန့ ဗမာမြတ္စလင္မ္ တနည္းအားျဖင့္ ပသီမ်ားဟု သတ္မႇတ္ ခံေနရသူမ်ားသည္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတည္းမႇ ဆင္းသက္လာျခင္းမဟုတ္ပါ။ မ်ဳိးတူစုတစ္စုတည္းမႇ ဆင္းသက္လာျခင္း မဟုတ္ပါ။ ေသြးတူစု၊ ဇာတ္တူစုတစ္စုတည္းမႇ ေပၚေပါက္လာျခင္းလည္းမဟုတ္ပါ။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားမႇ ေရာေႏႇာေပါက္ဖြားလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးသည္ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံမႇ ေရာေႏႇာေပါက္ဖြားလာ တတ္ျခင္းကုိ ေအာက္ပါသာဓကမ်ားအရ သိႏိုင္ ေပသည္။ ယေန့ဗမာလူမ်ဳိးသည္ ဗမာလူမ်ဳိးအျဖစ္ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ (ေပ်ာ့၊ ပ်ဴ၊ ကမ္းယံ၊ သက္၊ ရခိုင္၊ ထား၀ယ္၊ တိဘက္)စသည့္ လူမ်ဳိးမ်ားမႇ ေရာေႏႇာေပါက္ဖြားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ကမၻာေပၚ႐ႇိ အျခားထင္႐ႇားေက်ာ္ၾကားသည့္ လူမ်ဳိးအခ်ဳိ႕သည္လည္း ဤနည္းပင္ျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္ အီတလီ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ က်ဴထ႐ြန္၊ အီထရပ္စက္၊ ေရာမ၊ ဂရိတ္၊ အာရဗ္ စသည့္လူမ်ဳိးမ်ားမႇ ေရာေႏႇာ ေပါက္ဖြား လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပင္သစ္လူမ်ဳိးမ်ားသည္လည္း ေဂၚလ္၊ ဘရီထြန္၊ က်ဴထ႐ြန္ စသည့္လူမ်ဳိးမ်ားမႇ ေရာေႏႇာ ေပါက္ဖြားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန့ ဗမာမြတ္စလင္မ်ား (၀ါ)ပသီမ်ား သည္လည္း ႏိုင္ငံျခားမႇလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမႇ ဆင္းသက္ လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ အထက္ေဖာ္ျပပါလူမ်ဳိးမ်ားမႇ ေပါက္ဖြားလာျခင္းျဖစ္သည္မႇာ အခိုင္အမာျပႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာ ဘုရင္ မ်ား လက္ထက္တြင္ ေနထိုင္ရန္ေဒသမ်ားထူေထာင္ေပးၿပီး ပသီလူမ်ဳိးအျဖစ္ အသိ အမႇတ ္ျပဳခဲ့ျခင္း မႇာ ရာဇ၀င္ အေစာင္ေစာင္တုိ့အရ ထင္႐ႇားေပသည္။ လူမ်ဳိးဆုိသည္မႇာ ‘လူမ်ဳိးဆုိသည္မႇာ အေျခခံ အားျဖင့္ လကၡဏာ(၄)ရပ္ႏႇင့္ကိုက္ညီသည့္ လူ့အစုအေ၀းတစ္ရပ္ျဖစ္ရမည္။

တိက်ေသာလူ႕ အစု အေ၀းတစ္ရပ္ျဖစ္ရမည္။ ဤလူ့အစုအေ၀းသည္ အမ်ဳိးအႏြယ္လိုက္လည္း မဟုတ္။ မ်ဳိး႐ုိးဇာတိ အရလည္းမဟုတ္။ သမိုင္းေရးရာအရ ဖြဲ႕စည္းမိလာေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ ရပ္သာ ျဖစ္ရမည္’ဟု အဆုိ႐ႇိခဲ့သည္။

လူမ်ဳိးဆုိသည္မႇာ လူမ်ဳိးေရးလကၡဏာ(၄)ရပ္႐ႇိမႇသာ လူမ်ဳိးတစ္ မ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

(၁) တူညီေသာ ဘာသာစကား (Common language) ႐ွိရမည္။

(၂) တူညီေသာေနထိုင္မႈနယ္ေျမေဒသ (Common territory) ႐ႇိရမည္။

(၃) တူညီေသာစီးပြားေရးဘ၀ စုစုစည္းစည္း (Common Economic Cohesion) ႐ႇိရမည္။

(၄) တူညီေသာ ယဥ္ေက်း မႈအားျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ျပသေသာ တူညီေသာစိတ္ေနသေဘာထား (Common psyehological make-up, which manifestiteself in a Common Culture) ႐ႇိရမည္။

ဤလူမ်ဳိးေရးလကၡဏာႀကီး(၄)ရပ္သည္ ကမၻာကမျငင္းႏိုင္သည့္ လူမ်ဳိးေရးတုိင္းတာခ်က္ လကၡ ဏာ (၄)ရပ္ျဖစ္ ေပသည္။ (၁) ဗမာမြတ္စလင္မ္(၀ါ)ပသီလူထုႀကီးတစ္ရပ္လုံးသည္ ဗမာႏိုင္ငံ တြင္႐ႇိ သည့္လူမ်ားစုသုံးစြဲေနသည့္စကားကုိပင္ တူညီစြာ အမ်ားစုသုံးစြဲေျပာဆုိေနျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ တူညီ စြာ ေျပာဆုိ သည့္ဘာသာစကား႐ႇိပါသည္။ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ရန္အတြက္ သီးျခားဘာသာစကား တစ္ရပ္မလုိေပ။ ဘာသာစကားတစ္မ်ဳိးကုိ လူမ်ဳိး(၂)မ်ဳိး(၃)မ်ဳိး သုံးစြဲေနေသာ သာဓကမ်ား ကမၻာ တြင္႐ႇိပါသည္။ အဂၤလိပ္ႏႇင့္အေမရိကန္လူမ်ဳိးတုိ့သည္ ဘာသာစကားတူညီၾကသည္။ သုိ့ေသာ္ လူမ်ဳိး မတူ။ ေနာ္ေ၀ဂ်င္းႏႇင့္ ဒိန္းလူမ်ဳိး၊ အဂၤလိပ္ႏႇင့္ အုိင္းရစ္လူမ်ဳိးတုိ့သည္ လူမ်ဳိးမတူၾကေသာ္လည္း ဘာသာစကား တူညီၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္လည္း ဟံလူမ်ဳိးႏႇင့္ဟီြလူမ်ဳိး မ်ားသည္လူမ်ဳိးခ်င္း မတူေသာ္လည္း ဟံဘာသာစကား ကုိသာ ေျပာဆုိသုံးစြဲၾကသည္။ (၂) တူညီစြာ ေနထိုင္ မႈေဒသဆုိသည္မႇာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးသည္ သီးျခားျပည္နယ္ပုံသ႑ာန္ျဖင့္ ေနထိုင္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေဒသ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျပန့္ႀကံေနထိုင္မႈမ်ဳိးလည္း႐ႇိသည္။ ဟုိတစ္စုသည္တစ္စု ေနထိုင္ၾက ေသာ္လည္း တစ္ျပည္လုံးအေနႏႇင့္ၾကည့္လ်င္ အစုအေ၀းေပါင္းမ်ားစြာ စုစည္းေနထိုင္မႈ႐ႇိ/မ႐ႇိ စံနစ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ပုံစံတူညီစြာ ေနထိုင္မႈ ႐ႇိ/မ႐ႇိသာလ်င္ အဓိကျဖစ္သည္။ သီးျခားျပည္နယ္ မ႐ႇိေသာ္လည္း သီးျခားလူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနျခင္းကုိ ကမၻာတြင္ေတြ႕႐ႇိရပါသည္။ (ဥပမာ တ႐ုတ္ျပည္႐ႇိ အုိလြန္ခြၽန္လူမ်ဳိးစုကေလး သည္ တ႐ုတ္ျပည္တစ္ျပည္လုံးမႇ လူဦးေရ (၂၀၀၀)ခန့္သာ႐ႇိေပသည္။ လူဦးေရ(၂၀၀၀)ေလာက္မႇာ (၂)စုေလာက္သာကြဲေနျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ျပန့္ႀကဲေနထိုင္ၾက သည္မႇာ ထင္႐ႇားေပသည္။ တ႐ုတ္ျပည္၏ ဟီြလူမ်ဳိးႏႇင့္အုိလြန္ခြၽန္လူမ်ဳိးတုိ့၏ ျပန့္ႀကဲေနထိုင္မႈပုံစံႏႇင့္ ဗမာမြတ္စလင္ (၀ါ)ပသီလူထု၏ေနထိုင္မႈပုံစံသည္ အလြန္နီးစပ္လႇေပသည္။ ဗမာမြတ္စလင္မ္(၀ါ)ပသီ မ်ာ း၏ေနထိုင္မႈသည္ ေက်း႐ြာ ႀကီးမ်ားတြင္ ႐ြာလုံးကြၽတ္ေနထိုင္ၾကျခင္း၊ ၿမိဳ႕ကေလးမ်ားတြင္ အတန္း လိုက္ အစုလိုက္ေနထိုင္ၾကျခင္း၊ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား တြင္ ရပ္ကြက္ႀကီးမ်ားအလိုက္ေနထိုင္ၾကျခင္းကုိ ေတြ႕႐ႇိႏိုင္ပါသည္။ [ဗမာမြတ္စလင္မ္(၀ါ)ပသီလူမ်ဳိးစုသည္ သီးျခား နယ္နိမိတ္သတ္မႇတ္ ခ်က္ျဖင့္ ေနထိုင္ၾကသည့္လကၡဏာမ႐ႇိေပ။ ျပန့္ႀကဲေနထိုင္ၾကသည့္ လူမ်ဳိးစုျဖစ္သည္။] (၃) တူညီသည့္ စီးပြားေရး ဘ၀ စီးပြားေရးစုစုစည္းစည္း႐ႇိသည္ကုိ ေတြ႕႐ႇိႏိုင္ေပသည္။ ဗမာႏိုင္ငံသည္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဗမာ့စီးပြားေရးေသာ့ခ်က္သည္ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ၄င္းဆန္စပါး လုပ္ငန္းကုိ ဗမာမြတ္စလင္မ္(၀ါ)ပသီလူမ်ဳိးအမ်ားစုလည္းလုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကသည္။ အျခားလူ႕ အစုအေ၀း ကုိၾကည့္လ်င္ အလုပ္သမား၊ ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစား စီးပြားကုန္သြယ္ေရးသမားမ်ား၊ ပညာတတ္မ်ား၊ စာေရးစာခ်ီမ်ား႐ႇိသည္။ ယေန့ ျမန္မာျပည္၏ စီးပြားေရးစနစ္တစ္ ခုတည္း၏ေအာက္တြင္ စုစုစည္းစည္း႐ႇိၾကျခင္း႐ႇိသည္ကုိ ေတြ႕႐ႇိႏိုင္သည္။ (၄) ဗမာမြတ္စလင္မ္ (၀ါ)ပသီ လူမ်ဳိးစုတစ္ရပ္လုံးမႇ က်င့္သုံးလ်က္႐ႇိေသာ ေနထိုင္စားေသာက္ေျပာဆုိ ဆက္ဆံေရးမ်ားသည္ တူညီသည့္စိတ္ေနသေဘာထားမႇ ထုတ္ေဖာ္ျပသခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိးစုတစ္ရပ္လုံးမႇ ယဥ္ေက်းမႈ မ်ားသည္ လူမ်ဳိးစုတစ္ရပ္တြင္တူညီစြာ႐ႇိေနၾကသည္။ ဗမာမြတ္စလင္မ္(၀ါ)ပသီလူမ်ဳိးစု၏ ယဥ္ေက်းမႈ သည္ ကုိးကြယ္ရာဘာသာႏႇင့္တြဲေနျခင္း႐ႇိသည္မႇာ အျခားလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ယဥ္ေက်းမႈႏႇင့္ ယႇဥ္ၾကည့္ လ်င္ မတူညီသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ႐ႇိေနသည္ကုိေတြ႕ရၿပီး ဗမာမြတ္စလင္မ္(၀ါ)ပသီလူမ်ဳိးစု တစ္ရပ္လုံးအတြက္မူ တူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈအားျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ျပသေသာ တူညီသည့္စိတ္ေန စိတ္ထား႐ႇိသည္ကုိ အခိုင္အမာေတြ႕႐ႇိရသည္။

ထုိ့ေၾကာင့္ ဗမာမြတ္စလင္မ္(၀ါ)ပသီလူထုသည့္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးျဖစ္ရန္လကၡဏာႀကီး (၄)ရပ္ႏႇင့္ ကိုက္ညီ ေနပါသည္။

အထက္ပါလကၡဏာႀကီး(၄)ရပ္အျပင္ (၁) လူမ်ဳိးျဖစ္ေပၚလာပုံအေထာက္ အထားခိုင္လုံျခင္း၊ (၂) သမုိင္းေရးအရ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္ခိုင္မာလ်က္႐ႇိျခင္း၊[လြန္ခဲ့ေသာ ႏႇစ္ေပါင္း (၁၀၀၀) ေက်ာ္မႇစ၍ သမုိင္းေရးရာအရ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ႏႇင့္ အမ်ဳိးသားေရး လကၡဏာ(၄)ရပ္ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ႐ႇိဘဲ ခုိင္ၿမဲစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္မႇာ ထင္႐ႇားပါသည္။] (၄) အနာဂတ္အတြက္လည္း တည္ၿငိမ္စြာ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္ လ်က္႐ႇိျခင္း အစ႐ႇိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားအရ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္ဟု သတ္မႇတ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ သည္။ အတိတ္ကာလ၊ ယေန့ မ်က္ေမႇာက္ကာလႏႇင့္ အနာဂတ္ ကာလမ်ားတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ လူမ်ဳိးေရး လကၡဏာခ်က္မ်ားအရေတြ႕႐ႇိသည္မႇာ ဗမာမြတ္စလင္မ္(၀ါ)ပသီမ်ားသည္ အတိတ္ကာလ အေတာ္ၾကာကပင္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးျဖစ္ခဲ့ၿပီး အနာဂတ္တြင္လည္း လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအျဖစ္ ပီပီသသ ႐ႇိေနပါ သည္။ ယေန့ ဗမာမြတ္စလင္မ္(၀ါ)ပသီလူမ်ဳိးစုသည္ အတိတ္ကာလအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိလူမ်ဳိးေရးကုိ ဖုံးကြယ္ထားရျခင္းျဖစ္သည္။ အတိတ္မႇ လူမ်ဳိးစုျပန္လည္ေပၚထြက္လာရန္ ျပန္လည္ ေဖာ္ ထုတ္ၾကရေပမည္။ဗမာမြတ္စလင္မ္(၀ါ)ပသီ လူထုတစ္ရပ္လုံးအား လူမ်ဳိးပီသေနျခင္းကုိ တုိင္းျပည္ ႏႇင့္ကမၻာက အသိအမႇတ္ ျပဳလာေစေရးအတြက္ ထူေထာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္။     ။ ကုိကုိေလး(ဗပက)@ ပသီဦးကုိကုိေလး။ ၁၉၅၀ ေက်ာ္ ၆၀ ၀န္းက်င္က ေရးသား ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ “ေခတ္(၅) ေခတ္နဲ႔ လူတန္းစားျပႆနာ”ဆုိတဲ့စာအုပ္ထဲကေန ေကာက္ႏႈတ္ၿပီး ၂၀၀၅-ခုႏွစ္ေလာက္က ေနရာတစ္ခုမွာ ကၽြန္ေတာ္ sharing လုပ္ေပးဖူးတဲ့ ေဆာင္းပါးေလးကုိ ျပန္ၿပီးတင္ ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကုိ မူရင္းစာအုပ္ထဲမွအတုိင္းသာ ကူးယူထားပါသည္။

Credit :

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iYr-lSMaaoAJ:y…

ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

တိမ္ၿမဳပ္ေနေသာ မြတ္ဆလင္လူတစ္စုကုိ ဦးေမာ လာေအာင္ၿပဳလုပ္ေပးၿခင္းသည္ ၾကီးမားအက်ဳိးစြာဘ္ ကုိ ရရွိမွာၿဖစ္သည္။သာဓက အၿဖစ္ေၿပာၿပရလွ်င္ –

အိႏၵိယနဳိင္ငံတြင္ ဟိႏၵဴ ရပ္ကြက္ အနီးတြင္ ရွီအ  – မြတ္ဆလင္ရပ္ကြက္တစ္ခုရွိတယ္။ ဟိႏၵဴမ်ား ကုိ မြတ္ ဆလင္မ်ားကုိ အၿပီးသတ္ေခ်မုန္းေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ လုပ္ေနတယ္။ ရွီအ မြတ္ဆလင္ မ်ားကနီးစပ္ရာ စြႏၷီမြတ္ဆလင္ ကုိအကူအညီေတာင္းခံရာ စြႏၷီမြတ္ဆလင္ မ်ားေဒယုိဘန္ ဒါရုလ္အူလုမ္ ေက်ာင္းက ဖတ္ဝါ ေတာင္းတယ္။

ေၿဖၾကားရာတြင္ ဟႏၵဴမ်ားသည္ ရွီအ ဆုိၿပီးတုိက္ေနမဟုတ္၊ မြတ္ဆလင္ဆုိၿပီးတုိက္ေနၿခင္းၿဖစ္ သည္႔  အတြက္စစ္ကူဝင္တုိက္ ေသဆုံးလွ်င ္ရွဟီဒ္ ၿဖစ္မည္ဟု ေၿဖၾကားသြားသည္။

 

မြတ္ဆလင္ တစ္စုအနာဂါတ အဓြန္႔ရွည္ ရွင္သန္ေရးအတြက္ ကေလာင္လက္နက္ၿဖင္႔တုိက္ ပြဲဝင္ၿခင္း ၿဖင္႔ရရွိေေသာစြဘ္မွာ လည္းထုိနည္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။

 

သုိ႔ၿဖင္႔အားလုံးဝုိင္းဝန္းေရးေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

ေရးသားေသာ သမုိင္းအေထာက္အထားမ်ားကုိ ပသီလူမ်ဳိးစု၏

သီးသန္႔ေအာက္ပါ ဝပ္ဆုိဒ္တြင္

တင္ေပးသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။

 

https://lumyochit.wordpress.com/

မွ်ေဝမယ္ Twitter

1330 ေယာက္ ၾကည့္ၿပီးၿပီ

ဒီစကားဝိုင္းအတြက္ ျပန္စာေတြပိတ္သြားပါၿပီ

စကားဝိုင္းထဲက ျပန္စာေတြ

ေမာင္ေလွ်ာက္(ျမယာေျမ)Permalink ေမာင္ေလွ်ာက္(ျမယာေျမ) က 5 နာရီအရင္က တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

kotinmaung 

Salam

လူၾကီးမင္းဟာျမန္မာမြတ္စလင္လား?

ဗမာမြတ္စလင္လား?

ကုလားလား?

ရုိဟင္ဂ်ာလား?

မဟာေမဒင္လား?

ေဇဘာဒီလား?

ဗမာလား?

ျမန္မာလား?

ႏုိင္ငံျခားသားလား?

တုိင္းရင္းသားမြတ္စလင္လား?

ကြဲကြဲျပားျပား သိပါသလား?

ေျဖေပးပါ။

Salam

MMSYadminPermalink MMSYadmin က 5 နာရီအရင္က တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

ဤ ဖိုရမ္စကားဝိုင္းကို စတင္သူ ကိုတင္ေမာင္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္း၊

MMSY မိသားစုဝင္ကိုတင္ေမာင္မွ ပသီလူမ်ိဳးစုသမိုင္းျပဳစုရန္ အတြက္ဆိုျပီး စကားဝိုင္းကိုစတင္ခဲ့ပါသည္။ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥျဖစ္ျပီး အလြန္မွ တာဝန္ၾကီးေသာေၾကာင့္ အက္ဒမင္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ဖုိရမ္စတင္သည့္ အခ်ိန္္မွ သတိထားျပီး ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ပါသည္။

၁။ ကိုတင္ေမာင္မွ သမိုင္းမွတ္တမ္းျပဳလုပ္မည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း အင္တာနက္မွ ပိုစ္မ်ား၊ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ မသက္ဆိုင္သည့္ ပိုစ္မ်ားကိုသာဖိုရမ္တြင္ စုျပံဳတင္ေနျခင္း၊ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ မအပ္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေနျခင္း၊
၂။ အျခားမိသားစုဝင္မ်ားမွ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳဘဲ မိမိထင္ရာကိုသာ တဖက္သက္လုပ္ေနျခင္း၊
၃။ သမိုင္းမွတ္တမ္းအမွားမ်ားကို တင္ျခင္းအားျဖင့္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားမွာ အမွန္ဟု ထင္မွတ္ကာ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစႏိုုင္ျခင္း၊
၄။ ပသီ သမိုင္းမွတ္တမ္းတြင္ အျခားေသာ လူမ်ိဳးစုမြတ္စလင္မ္မ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ညီေနာင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြားစိတ္ဝမ္းကြဲမႈကို ဦးတည္လာျခင္း၊
၅။  တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေၾကာင့္ တစ္မ်ိိဳးသားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သမိုင္းအမွား မွတ္တမ္းတစ္ခုတြင္ MMSY က တစ္စိတ္တေဒသေသာ္လည္းေကာင္း၊ MMSY တြင္အေျချပဳျပီးထြက္ေပၚလာသည့္ဟုေသာ္လည္ေကာင္း ျဖစ္လာမည့္ အလားအလာမ်ားကိုေတြ႔ျမင္ေနရျခင္း
၆ ။ လူၾကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ ကိုတင္ေမာင္တစ္ဖက္၊ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားက တစ္ဖက္ ေျပာဆိုေနပံုကုိ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအတြက္ အမ်ားမျမင္မွာ မသင့္ေလ်ာ္ျခင္း၊စသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကိုတင္ေမာင္၏ ယခု ဖိုရမ္စကားဝိုင္းကို ေနာက္ (၃) ရက္ေနလ်င္ဖ်က္သိမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္သည္။ ဤ (၃) ရက္အတြင္း ကိုတင္ေမာင္အေနျဖင့္ ပိုစ္မ်ားကို Back Up ယူထားႏိုင္ေၾကာင္းပါ။
ေနာက္ထပ္ အခ်င္းမ်ား၊ အျငင္းပြားမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ဒီ(၃) ရက္အတြင္း မျဖစ္ေပၚေစရန္ ဖိုရမ္ကို ပိတ္သိမ္းထားေၾကာင္းပါ။အက္ဒမင္အဖြဲ႔

Follow – ျပန္စာအသစ္တခုတက္တုိင္း ေမးလ္လာေစခ်င္လ်င္ Follow ဆိုသည္ကို ႏွိပ္ပါ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s