ပသီလူမ်ဳိးစုစကားဝုိင္းကုိ (မနာလုိအုပ္စုကတုိက္ခုိက္၍ဖ်က္သိမ္းခံရၿခင္း)- စမ်က္ႏွာ( 8)

မွ်ေဝမယ္ Twitter

1321 ေယာက္ ၾကည့္ၿပီးၿပီ

ဒီစကားဝိုင္းအတြက္ ျပန္စာေတြပိတ္သြားပါၿပီ

စကားဝိုင္းထဲက ျပန္စာေတြ

Permalink kotinmaung က on Sunday တုန္းက ျပန္တဲ့စာ
drkokogyi Says:
April 28, 2011 at 2:10 pm | Replyဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားခ်က္မ်ားအရ …
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကို ျပ႒ာန္းထားၿပီး…
1.ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တိုင္းရင္းသားမိဘႏွစ္ပါး မွ ေမြးဖြားသူမ်ား၊ ဤဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းသည့္ေန႔တြင္ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီး သူမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္သည္ ၊
2.ႏိုင္ငံေတာ္သည္ မည္သူ႔ကိုမဆို ဥပေဒအရာတြင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
3.ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကိုလည္း တန္းတူ ညီမွ်စြာ ရယူပိုင္ခြင့္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
4.ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားကိုမွ် လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ ရာထူး ဌာနႏၲရ၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားမႈမရွိေစရေၾကာင္း
5.ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ၊ ကုန္သြယ္ေရာင္း ၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မႈ၊ အတတ္ပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ၊ ၀ိဇၨာပညာ၊ သိပၸံပညာႏွင့္ နည္းပညာရပ္မ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တူညီေသာအခြင့္ အလမ္း ရရွိေစရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
6.မည္သူ႔ကိုမွ် တည္ဆဲ ဥပေဒႏွင့္အညီမွတစ္ပါး အသက္ကိုျဖစ္ေစ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈကို ျဖစ္ေစ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈမရွိေစရ
7.ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ မိမိ၏ယံုၾကည္ခ်က္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားျဖန္႔ေ၀ခြင့္၊ လက္နက္မပါဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္တို႔ကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း
8.ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္မဆန္႔က်င္လွ်င္ အသင္းအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ အစည္းအ႐ံုး မ်ားဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ တိုင္း ရင္းသားလူမ်ဳိး အခ်င္းခ်င္းကို လည္းေကာင္း၊ အျခား ဘာသာ သာသနာကိုလည္းေကာင္း ထိခိုက္နစ္နာမႈ မရွိေစဘဲ မိမိခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏိုးသည့္ စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ သာသနာႏွင့္ ဓေလ့ထံုတမ္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္တို႔ လည္း ရွိပါသည္။
9.တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ အရ ခြင့္ျပဳသည့္ကိစၥမွတစ္ပါး စီရင္ ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ တရားသူႀကီး၏ ခ်ဳပ္မိန္႔မရရွိဘဲ မည္သူ႔ကိုမွ် ၂၄ နာရီ ထက္ပို၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမျပဳရ
10.ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ျပည္တြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပ၌ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေတာင္းခံပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း
Credit ;
http://drkokogyi.wordpress.com/2011/04/28/%e1%80%99%e1%80%84%e1%80%…

Permalink kotinmaung က on Sunday တုန္းက ျပန္တဲ့စာ
မင္းမွာသစၥာ လူမွာကတိ …ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး စနစ္သစ္အရ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၃၈ ခ်က္ရွိမင္းမွာသစၥာ လူမွာကတိ …ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး စနစ္သစ္အရ ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၃၈ ခ်က္ရွိ

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး စနစ္သစ္ ေျပာင္းလဲမႈအျဖစ္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စတင္က်င့္သံုးေန ၿပီျဖစ္ရာ စနစ္သစ္အရ ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး ဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္ ၃၈ ခ်က္ရွိေနၿပီး အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ရပ္ ရယူလိုပါက ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ သို႔ ေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကို အခန္း ၈ ျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး ပုဒ္မ ၃၄၅ မွ ၃၉၀ အထိျဖစ္ေၾကာင္း ပုဒ္မ ၃၄၅ မွ ၃၈၂ အထိ ပုဒ္မ စုစုေပါင္း ၃၈ ခုတြင္ ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း ပုဒ္မ ၃၈၃ မွ ပုဒ္မ ၃၉၀ အထိ ပုဒ္မေပါင္း ရွစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တာ၀န္မ်ား ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အမ်ားျပည္သူ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးငွာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ထားရွိရန္ လိုအပ္ေသာကိစၥ သို႔မဟုတ္ တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ ခြင့္ျပဳ သည့္ ကိစၥမွတစ္ပါး စီရင္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ တရားသူႀကီး၏ ခ်ဳပ္မိန္႔မရရွိဘဲ မည္သူ႔ကိုမွ် ၂၄ နာရီထက္ပို၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း မျပဳရဟု ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္းထား . . .

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တိုင္းရင္းသားမိဘႏွစ္ပါး မွ ေမြးဖြားသူမ်ား၊ ဤဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းသည့္ေန႔တြင္ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီး သူမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၅ တြင္ ဆိုထားပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သည္ မည္သူ႔ကိုမဆို ဥပေဒအရာတြင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကိုလည္း တန္းတူ ညီမွ်စြာ ရယူပိုင္ခြင့္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားကိုမွ် လူမ်ိဳး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ ရာထူး ဌာနႏၲရ၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျခားမႈမရွိေစရေၾကာင္း ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ၊ ကုန္သြယ္ေရာင္း ၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မႈ၊ အတတ္ပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ၊ ၀ိဇၨာပညာ၊ သိပၸံပညာႏွင့္ နည္းပညာရပ္မ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တူညီေသာအခြင့္ အလမ္း ရရွိေစရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး ဆိုင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္ ေနပါသည္။

ထို႔ျပင္ မည္သူ႔ကိုမွ် တည္ဆဲ ဥပေဒႏွင့္အညီမွတစ္ပါး အသက္ကိုျဖစ္ေစ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈကို ျဖစ္ေစ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈမရွိေစရ ဆိုသည့္အခ်က္သည္လည္း ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားအက်ဳိးငွာ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ မိမိ၏ယံုၾကည္ခ်က္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားျဖန္႔ေ၀ခြင့္၊ လက္နက္မပါဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္တို႔ကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာ ေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔၏ကိုယ္ က်င့္တရားအက်ဳိးငွာ ျပ႒ာန္းထား သည့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္မဆန္႔က်င္လွ်င္ အသင္းအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ အစည္းအ႐ံုး မ်ားဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ တိုင္း ရင္းသားလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးႏွင့္ တစ္မ်ဳိး သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အခ်င္းခ်င္းကို လည္းေကာင္း၊ အျခား ဘာသာ သာသနာကိုလည္းေကာင္း ထိခိုက္နစ္နာမႈ မရွိေစဘဲ မိမိခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏိုးသည့္ စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ သာသနာႏွင့္ ဓေလ့ထံုတမ္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္တို႔ လည္း ရွိပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး၊ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အမ်ားျပည္သူ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးငွာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားရွိရန္ လိုအပ္ေသာကိစၥ သို႔မဟုတ္ တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ အရ ခြင့္ျပဳသည့္ကိစၥမွတစ္ပါး စီရင္ ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ တရားသူႀကီး၏ ခ်ဳပ္မိန္႔မရရွိဘဲ မည္သူ႔ကိုမွ် ၂၄ နာရီ ထက္ပို၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမျပဳရဟု ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားထဲ တြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။

“ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ မူလအခြင့္အေရးနဲ႔ တာ၀န္ေတြ အခန္းမွာ ေပးအပ္ထားတဲ့ အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ရပ္ကို ရယူလိုရင္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ကို ေလွ်ာက္ထားပိုင္ ခြင့္ရွိရမယ္လို႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၇ မွာဆိုထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီအခန္းမွာေပးအပ္ထားတဲ့ အခြင့္ အေရးေတြနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီးေလွ်ာက္ထား လာတဲ့ကိစၥရပ္ေတြမွာ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ေရွ႕ေတာ္ သြင္းစာခြၽန္ေတာ္အမိန္႔၊ အာဏာေပး စာခြၽန္ေတာ္အမိန္႔၊ တားျမစ္ေစ စာခြၽန္ေတာ္အမိန္႔၊ အာဏာပိုင္ေမးစာ စာခြၽန္ေတာ္အမိန္႔၊ အမႈေခၚစာ စာခြၽန္ ေတာ္အမိန္႔ တစ္ရပ္ရပ္ကို သင့္ေလ်ာ္ သလိုထုတ္ဆင့္ေပးခြင့္အာဏာရွိရ မယ္လို႔လည္း ဆိုထားပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ကိုအပ္ႏွင္းတဲ့ စာခြၽန္ေတာ္အမိန္႔ေတြ ထုတ္ဆင့္ခြင့္အာဏာဟာ တျခား တရား႐ံုးေတြကို တည္ဆဲဥပေဒေတြ အရအပ္ႏွင္းထားတဲ့ စာခြၽန္ေတာ္ အမိန္႔ သေဘာမ်ဳိး သက္ေရာက္တဲ့ အမိန္႔ထုတ္ဆင့္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကိုေတာ့ မထိခိုက္ေစရပါဘူး”ဟု ဥပေဒ အတိုင္ပင္ခံတစ္ဦးက ရွင္းျပပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားတိုင္းတစ္ပါးႏွင့္ ဆက္ဆံေသာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ျပည္တြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပ၌ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေတာင္းခံပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း အထက္တန္းေရွ႕ေနတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ထို႔အတူ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ျခင္း၊ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ျမင့္မားလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ကူညီရန္တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဤဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရန္ တာ၀န္ရွိ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တာ၀န္မ်ားဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္ေနပါသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဟာ ႏိုင္ငံသားေတြထံက ဆင္းသက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလံုး မွာ တည္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အေျခခံမူေတြရဲ႕ ေရွ႕ဆံုးကျပ႒ာန္းခ်က္ ၄ ခ်က္မွာပါ ပါတယ္။ အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံ မွာစတင္ က်င့္သံုးေနၿပီ ျဖစ္တဲ့ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ စနစ္အရ ျပည္သူေတြ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေလးစားမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါ တယ္။ ေလးစားသလိုပဲ ျပည္သူေတြ လိုအပ္ခ်က္၊ အခြင့္အေရးေတြကို အလ်ဥ္းသင့္သလို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာလည္း ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵအမွန္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ သမၼတ ေပၚေပါက္လာႏိုင္မယ္ဆိုရင္ စစ္မွန္ၿပီး စည္းကမ္းရွိတဲ့ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္က အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ ဥပေဒပညာရွင္ တစ္ဦးက ဆုိပါသည္။

Credit:
http://drkokogyi.wordpress.com/2011/04/28/%e1%80%99%e1%80%84%e1%80%…

အဘစြာPermalink အဘစြာ က on Sunday တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

စလာမ္ကုိတင္ေမာင္..

ပသီက ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြလား   ပသီလူမ်ဳိးစုေတြလား.. ႏုိင္ငံသားအခြင္႔အေရးဆုိတာက ျမန္မာႏုိုင္ငံမွာ

ေနထုိင္သူအားလုံး ရ ရမယ္႔အခြင္႔အေရးပါ… ဦးေလးေဆြးေႏြးတာ  လူမ်ဳိးစုအေရး  ..

အဲဒီေတာ႔ လူမ်ဳိးစုအေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံသားအေရး ဘယ္လုိဆက္စပ္တာလဲဆုိတာ ဘယ္လုိ ဆက္စပ္တာလဲဆုိတာ ရွင္းျပပါအုံး..

Permalink kotinmaung က on Sunday တုန္းက ျပန္တဲ့စာ
စလာမ္
အေသးစိတ္ေရးၿပီတင္ခါနီးမွာ မီးပ်က္သြားေတာ ေရးတာ အလကားၿဖစ္သြားၿပီး။
ေနာက္မွၿပန္ရွင္းၿပပါမယ္။ကုိစြာေလ ေရးတဲ႔စာထဲမွာ အေၿဖပါသြားဆုိတာသတိမၿပဳမိဘူးေနာ္။
ေနာက္ေန႔ ေကာ္နက္ရွင္ေကာင္းတဲ႔အခါရွင္းၿပပါမယ္။ကြ်န္ေတာ္ဥပေဒ ႏွံ႔စပ္သူပါ။
ကြ်န္ေတာ္ တင္ၿပတာမမွားခဲ႔ပါဘူး။ေအာက္ပါဥပေဒ ကုိေသခ်ာနားလည္ေအာင္ၿပန္ဖတ္ၾကည္႔ပါ။ကုိစြာေရးတဲ႔စာႏွင္႔
ဘာကြာသလဲစဥ္းစားၾကည္႔ပါ။ဒီေလာက္ႏွင္႔နားမလည္ရင္ ၿပန္ရွင္းၿပပါမည္။–

ကုိစြာေလေၿပာတဲ႔ ဦးေလး တင္ေမာင္

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ခု နဳိင္ငံသား ဥပေဒ

၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ၿမန္မာနဳိင္ငံသားဥပေဒအခန္း( ၂ )တြင္ နဳိင္ငံသားၿဖစ္ၿခင္းႏွင္႔စပ္ လ်ဥ္း ၍ေအာက္ပါအတုိင္းေဖၚၿပထားသည္။

ပုဒၼ – ၃ – နဳိင္ငံေတာတြင္ပါဝင္ေသာနယ္ေၿမတစ္ခုခု`၌ ၿမ္မာ သကၠရာဇ္ ၁၁၈၅ ခုွစ္ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၂၃ -ခု မတုိင္မီကာလမွစ၍ပင္ရင္းနဳိင္ငံအၿဖစ္အၿဖစ္အၿမဲေနထုိင္ခဲ႔ေသာ ကခ်င္၊ကယား၊ကရင္၊ခ်င္း ဗမာ၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း စသည္႔ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင္႔မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားသည္ ၿမ္မာနဳိင္ငံသားၿဖစ္သည္။

သန္႕စင္ျဖိဳးPermalink သန္႕စင္ျဖိဳး က on Sunday တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

အဘေရ… စိတ္မေလာပါနဲ႕… ကိုတင္ေမာင္က စုေစာင္းေနတယ္လို႕ေျပာပါတယ္…  တစ္လုံးတစ္ပါဒတစ္ပိုဒ္မွ မက်န္ေအာင္ဖတ္ထားပါတယ္… သူကိုယ္တိုင္ စုေစာင္းမႈျပီးတဲ့အထိေစာင့္ၾကည့္လိုက္ၾကပါစို႕… ေခါင္းစဥ္မွာ ပသီလူမ်ဳိးစု သမုိင္းအေထာက္အထားမ်ားစုစည္းရေအာင္ လို႕တပ္ထားတဲ့အတြက္ ကိုတင္ေမာင္တင္ျပတဲ့အထဲက လူမ်ိဳးစုသမိုင္းအေထာက္အထားေတြကို ဖတ္ထားလိုက္ပါဦး… လူမ်ိဳးစုနဲ႕ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္နဲ႕ကိုေတာ့ ေရာျပီးမျမင္လိုက္ပါနဲ႕ဦး… ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ လူမ်ိဳးစု(ဝါ)တိုင္းရင္းသား ဆိုတာက ႏိုင္ငံသားနဲ႕မတူပါဘူး… လူမ်ိဳးစုတစ္ခုအေနနဲ႕အသိအမွတ္ျပဳခြင့္တာဟာ လူတစ္ဦးခ်င္းဆီကိုကိုယ္စားျပဳတာမဟုတ္ပဲ လူအေရအတြက္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိရွိတဲ့ လူမ်ိဳးစု(ဝါ)တိုင္းရင္းသားကို ကိုယ္စားျပဳတာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံသားဆိုတာကေတာ့ လူတစ္ဦးခ်င္းဆီအတြက္အသိအမွတ္ျပဳမႈပါ… ႏိုင္ငံသားနဲ႕ လူမ်ိဳးစု(ဝါ)တိုင္းရင္းသားဆိုတဲ့စကားရပ္ၾကားက ကြဲျပားျခားနားခ်က္ကိုေျပာပါဆိုရင္ အထိမိဆုံးေျပာရမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခံရသူတိုင္းဟာ လူမ်ိဳးစု(ဝါ)တိုင္းရင္းသားစစ္စစ္မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါဘူး… လူမ်ိဳးစု(ဝါ)တိုင္းရင္းသားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခံရသူတိုင္းကေတာ့ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ပါတယ္… အဲ့ဒီလိုေလးမွတ္ထားျပီးေတာ့ ကိုတင္ေမာင္ရဲ့စုစည္းမႈအျပီးအထိေစာင့္ၾကည့္ျပီးမွ ဒီစုစည္းမႈအတြက္ စကားေျပာၾကရင္ေကာင္းမယ္ထင္ပါတယ္… အဘစြာ ဘယ္လိုမ်ိဳးခံစားမိေနတယ္ဆိုတာလည္း က်ေနာ္ခန္႕မွန္းမိပါတယ္… ဒါေပမဲ့ ပိုျပီး Smart က်တဲ့ ေျဖရွင္းမႈေလးျဖစ္လာဖို႕အတြက္ ကိုတင္ေမာင္ကို အဆုံးတိုင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးလိုက္ပါလို႕…

ကိုတင္ေမာင္လည္း စုေစာင္းေနဆဲဆိုလို႕ တစ္ခုေလာက္မွာပါရေစ… ကိုတင္ေမာင္ရဲ့စုေစာင္းမႈအားလုံးျပီးသြားရင္ ေက်းဇူးျပဳျပီးေတာ့ ေျပာပါခင္ဗ်ာ… ဒီစုေစာင္းမႈဟာ ဘာကိုရည္ရြယ္တယ္ ဆိုတာကိုလည္း ကိုတင္ေမာင္ရဲ့ စုေစာင္းမႈျပီးဆုံးတဲ့အခါ ေျပာျပေပးပါ (အခုမေျပာပါနဲ႕ဦး လုံးဝလုံးဝ မေျပာပါနဲ႕ဦး)… အခုေတာ့ စုေစာင္းေနတယ္ စုစည္းေနတယ္ဆိုတဲ့အေနအထားမွာ ဘာမွဝင္မေျပာခ်င္ေသးပါဘူး… ေျပာျပန္ရင္လည္း ကဖ်က္ယဖ်က္လုပ္တယ္လို႕အထင္မွားမွာစိုးရိမ္ပါတယ္… အဲ့ဒီေတာ့ ကိုတင္ေမာင္စုစည္းပါ စုေစာင္းပါ… အားလုံးစုစည္းစုေစာင္းလို႕ျပီးျပီဆိုရင္ ဒီစုစည္းစုေစာင္းထားမႈအတြက္ ကိုတင္ေမာင္တစ္ခုခုေတာ့ တာဝန္ယူေျပာရမယ္ဆိုတာေလး မေမ့ပါနဲ႕…

အလႅာဟို႕အရွင္ျမတ္ထံမွ ေကာင္းခ်ီးခ်မ္းသာအျဖာျဖာက်ေရာက္ပါေစ… (အာမီးန္)

အဘစြာ said:

စလာမ္ကုိတင္ေမာင္..

ပသီက ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြလား   ပသီလူမ်ဳိးစုေတြလား.. ႏုိင္ငံသားအခြင္႔အေရးဆုိတာက ျမန္မာႏုိုင္ငံမွာ

ေနထုိင္သူအားလုံး ရ ရမယ္႔အခြင္႔အေရးပါ… ဦးေလးေဆြးေႏြးတာ  လူမ်ဳိးစုအေရး  ..

အဲဒီေတာ႔ လူမ်ဳိးစုအေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံသားအေရး ဘယ္လုိဆက္စပ္တာလဲဆုိတာ ဘယ္လုိ ဆက္စပ္တာလဲဆုိတာ ရွင္းျပပါအုံး..

၀ိုင္းPermalink ၀ိုင္း က on Monday တုန္းက ျပန္တဲ့စာ
ကၽြန္ေတာ္ ဒီစကား၀ိုင္းကုိ (အထူးသျဖင့္) ကုိတင္ေမာင္ေရးေနတာကုိ ဘာမွ ၀င္မေျပာခ်င္လုိ႔ ၾကည့္ေနတာၾကာၿပီ ………….. ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ပသီလုိ႔ ခံယူထားသူတစ္ေယာက္ပါ …. ကၽြန္ေတာ္စာေတြေရးရင္လည္း ပသီဆုိတာကုိ ထည့္ေရးပါတယ္။ ကုိတင္ေမာင္စုေဆာင္းတာေတြက လြဲေနတယ္ (လြဲေနတယ္လုိ႔ တည့္တည့္ေျပာရတာ စိတ္မေကာင္းပါဘူး) … ကုိတင္ေမာင္ရဲ႕ ေစတနာကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္ …. ဒါေပမယ့္ ေစတနာအလြဲေတာ့ မျဖစ္ေစလုိပါ …..
အဘစြာPermalink အဘစြာ က on Monday တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

kotinmaung said:

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ခု နဳိင္ငံသား ဥပေဒ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ၿမန္မာနဳိင္ငံသားဥပေဒအခန္း( ၂ )တြင္ နဳိင္ငံသားၿဖစ္ၿခင္းႏွင္႔စပ္ လ်ဥ္း ၍ေအာက္ပါအတုိင္းေဖၚၿပထားသည္။

ပုဒၼ – ၃ – နဳိင္ငံေတာတြင္ပါဝင္ေသာနယ္ေၿမတစ္ခုခု`၌ ၿမ္မာ သကၠရာဇ္ ၁၁၈၅ ခုွစ္ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၂၃ -ခု မတုိင္မီကာလမွစ၍ပင္ရင္းနဳိင္ငံအၿဖစ္အၿဖစ္အၿမဲေနထုိင္ခဲ႔ေသာ ကခ်င္၊ကယား၊ကရင္၊ခ်င္း ဗမာ၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း စသည္႔ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင္႔မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားသည္ ၿမ္မာနဳိင္ငံသားၿဖစ္သည္။

စလာမ္. ဦးတင္ေမာင္..
                          အေပၚက   ျပဌန္းခ်က္မ်ားအရဆုိ  ပသီလူမ်ဳိးစုေတာ႔ပါမလာဘူးဗ်… ကဲပါ..ထားလုိက္ပါေတာ႔..
က်ေတာ္ေမးခ်င္တာက  ပသီေတြက   လူမ်ဳိးစု  ဆုိရင္ လူမ်ဳိးစုအခြင္႔အေရး အေႀကာင္းပဲေျပာရမွာေပါ႔..
ဘာလုိ႔ ႏုိင္ငံသားအခြင္႔အေရးကုိ စုေဆာင္းရတာလဲ. ခဏခဏ လည္း ၀င္မေျပာခ်င္ဘူးဗ်… ဒါနဲ႔ စကားမစပ္
ဦးေလး က ဥပေဒ ႏွံစပ္တဲ႔ သူဆုိရင္ တရားမ နစ္နာမႈနဲ႔  ပသီ လူမ်ဳိးအတြက္ အစုိးရကုိ တရားစြဲႀကည္႔ပါလား…
Permalink kotinmaung က on Monday တုန္းက ျပန္တဲ့စာ
စလာမ္
၁- ေဒၚ၀ုိင္း
၂- ကုိစြာေလ
အခု ေကာ္နက္ရွင္လုံ႔၀ မေကာင္းဘူးဗ်ာ။ကြ်န္ေတာ္ ေလ႔လာေတြ႔ရွိ
ခ်က္ကုိစုစည္းတင္ၿပေနဆဲပါ။၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ၿမန္မာနဳိင္ငံသား ဥပေဒ က လက္ရွိၿမန္မာနဳိင္ငံမွာ ရွိေနတဲ႔ လူဦးေရ သန္း(၆၀) စလုံးနဲ႔သက္ဆုိင္ တဲ႔
ဥပေဒပါ။ ဥပေဒ ဟာ အလြန္သိမ္ေမြ႔တယ္။ဒီဥပေဒ အတြက္ နည္း ဥပေဒရွိေသးတယ္။ကုိင္တြယ္ေၿဖရွင္းလုိအပ္သည္ကုိ ၿပည္ေထာင္စု၀န္
္ၾကီးက သူ႔လုပ္ပုိင္ခြင္႔အရ လုပ္ေဆာင္သြားမွာၿဖစ္တယ္။
ဆႏၵမေစာ ပါႏွင္႔ ေလာေလာ ဆယ္ ပသီ နာမည္ႏွင္႔္ အစုိးရထံမွ မွတ္ပုံတင္
ခြင္႔ ရမရ ဆုိတာ အေၿဖဘဲ။မိမိကုိယ္ကုိ ဘယ္လုိပင္ေခၚဆုိေစကာမူ အစုိးရက
အသိအမွတ္ မၿပဳရင္ ဘာမွ မတတ္နဳိင္ဘူး။ဒါနဲ႔ အေပၚက ဥပေဒ ကုိဒီေနရာ
ရာမွာ ေဖၚၿပတာက စကားေရွးေနာက္ ညီမညီ သိဖုိ႔လုိတယ္။ဒါကုိ မီးေမာင္း
ထုိးၿပခ်င္ပါတယ္။ အမွတ္အမွတ္ၿပဳခံရတဲ႔လူေတာင္ လက္မခံဘူးဆုိတာ
ဘာလုပ္နဳိင္ေသးသလဲ။
ဥပေဒ လမ္းေၾကာင္း ဒီလုိရွိတယ္။ကုိယ္ရေနတဲ႔ အခြင္႔ အေရးကဟုတ္ သလား၊မဟုတ္ဘူးလား။ကြ်န္ေတာ္ တင္ၿပတဲ႔ နိဒါန္းမွာ ဥပေဒ အေၾကာင္း
အရာၿဖစ္တယ္။အဲဒီ ဥပေဒက ဆုံးၿဖတ္မဲ႔ကိစၥကုိ စုစည္းေနတာၿဖစ္တယ္။
အၿမင္ခ်င္းမတူေတာ လြဲတယ္လုိ႔ဘဲထင္ထင္ ေ၀ဖန္နဳိင္ပါတယ္။လုံ႔၀စိတ္
မဆုိးပါ။ေနာက္ထပ္ရွိေနတဲ႔အေထာက္အထားက်န္ရွိေသးတယ္။ကုိးကား
မွဳ က်မ္းခုိင္လုံမွဳအတြက္ စာအုပ္ရွာေနတယ္။ေကာ္နက္ရွင္ မေကာင္းဘူး။အမွားူ ၿပင္လုိ႔လဲမရဘူး။
လုိအပ္သလုိ ဆက္လက္တင္ၿပပါမယ္။

ပုဒၼ – ၄ – မည္သည္႔မ်ဳိးႏြယ္စုသည္တုိင္းရင္းသားၿဖစ္သည္ မၿဖစ္သည္ကုိ နဳိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ(ယခု ၿပည္ ေထာင္စုအစုိးရ) က ဆုံးၿဖတ္နဳိင္သည္။

ထုိဥပေဒ အခန္း(၈)တြင္ အေထြေထြက`႑ၿပဌာန္းထားပါသည္။

အေထြေထြက`႑ ပါ ပုဒၼ – ၇၅ – ဤဥပေဒၿပဌန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္
နဳိင္ ရန္အလုိ႔ငွါ ဝန္ၾကီးအဖြဲ႔ သည္လုိ အပ္ေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားကုိ နဳိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ (ယခု ၿပည္ ေထာင္စုအစုိးရ) ၏သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင္႔ ထုတ္ၿပန္ရမည္ဟူ၍ၿဖစ္သည္။

တုိနဳိင္ငံ သားဥပေဒ ပုဒၼ ၇၅ ပါလုပ္ပုိင္ခြင္႔အရ ဝန္ၾကီးအဖြဲ႕၏အမိန္႔ေၾကညာစာအမွတ္ ၁၃/၈၃ ၿဖင္႔ (၂၀-၉-၈၃) ေန႔ထုတ္ ္ၿပန္ခဲ႔ေသာ ၿမန္မာနဳိင္ငံသားဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးနည္းမ်ား (နုိင္ငံသား ဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးနည္း) ၏ အခန္း (၂) နဳိင္ငံသားၿဖစ္ၿခင္း အခန္းတြင္ – အပုိဒ္ – ၄- ၁၈၂၄ ခုွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ ၿမန္မာ ပထမစစ္ပြဲၿဖစ္ပြါးခဲ႔သည္။ ထုိကာလ၏ ေနာက္ပုိင္း နဳိင္ငံၿခားသားအမ်ားအၿပားၿမန္မာနဳိင္ငံ ေတာ္ အ တြင္း သုိ႔ ဝင္ေရာက္ ေနထုိင္လာ ခဲ႔ၾက သည္။ ထုိ႕ေၾကာင္း ၿမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၈၅ ခုႏွစ္၊ ခရစ္ သကၠရာဇ္ ၁၈၂၃ ခု မတုိင္မီ ကာလ ကုိ ပုိင္းၿခား သတ္မွတ္ ၿခင္းၿဖစ္သည္။

Permalink kotinmaung က on Monday တုန္းက ျပန္တဲ့စာ
စလာမ္ ေလာေလာဆယ္ ဘာမွမေၿပာဘဲ ဥပေဒ အရ သူဘာေၿပာမလဲ ဆုိတာ
က အေရးၾကီးပါတယ္။ဒီေနရာအေၿပည္႔အစုံ မေရးၿပနဳိင္တာကုိ နားလည္ေပးပါ။
တစ္ေန႔ အၿပင္မွာ ေတြ႔ရင္ ပုိၿပီးရွင္းသြားပါလိမ္မည္။ေနာက္ထပ္အေထာက္
အထားအမ်ားၾကီးရွိတာ ကြ်န္ေတာ္သိပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္ ထံမွ စာအုပ္ငွားသြား
ၿပန္မေပးလုိ႔ ဒုကၡၿဖစ္ေနပါတယ္။ေဒၚ ၀ုိင္းတုိ႔ အေထာက္အထားရွိရင္ကူညီပါ။
Final သုံးသပ္ခ်က္ ကြ်န္ေတာ္ ေရးၿပပါမယ္။ေစာင္႔စုိင္းေပး ပါလုိ႔ေမတၱာ ရပ္ခံပါတယ္။ – စလာမ္
Waing Said:
ကၽြန္ေတာ္ ဒီစကား၀ိုင္းကုိ (အထူးသျဖင့္) ကုိတင္ေမာင္ေရးေနတာကုိ ဘာမွ ၀င္မေျပာခ်င္လုိ႔ ၾကည့္ေနတာၾကာၿပီ ………….. ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ပသီလုိ႔ ခံယူထားသူတစ္ေယာက္ပါ …. ကၽြန္ေတာ္စာေတြေရးရင္လည္း ပသီဆုိတာကုိ ထည့္ေရးပါတယ္။ ကုိတင္ေမာင္စုေဆာင္းတာေတြက လြဲေနတယ္ (လြဲေနတယ္လုိ႔ တည့္တည့္ေျပာရတာ စိတ္မေကာင္းပါဘူး) … ကုိတင္ေမာင္ရဲ႕ ေစတနာကုိ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္ …. ဒါေပမယ့္ ေစတနာအလြဲေတာ့ မျဖစ္ေစလုိပါ …..
အဘစြာPermalink အဘစြာ က on Monday တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

ဆႏၵမေစာ ပါႏွင္႔ ေလာေလာ ဆယ္ ပသီ နာမည္ႏွင္႔္ အစုိးရထံမွ မွတ္ပုံတင္
ခြင္႔ ရမရ ဆုိတာ အေၿဖဘဲ။မိမိကုိယ္ကုိ ဘယ္လုိပင္ေခၚဆုိေစကာမူ အစုိးရက
အသိအမွတ္ မၿပဳရင္ ဘာမွ မတတ္နဳိင္ဘူးsalam ဦးတင္ေမာင္

အစုိးရ  အသိအမွတ္ မျပဳရင္ ဘာေတြ ဆက္လုပ္အုံးမလဲဆုိတာ လည္းသိခ်င္ပါတယ္။  Exit plan ေပါ႔..

ဦးေလးက ပသီ သမုိင္းကုိ ေလ႔လာေနတယ္ဆုိေတာ႔  အစုိးရ အသိအမွတ္မ ျပဳရင္ ဘာလုပ္ရမလဲဆုိတာ သိခ်င္လုိ႔ပါ..

လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္မွာလား..ဆႏၵျပမွာလား..လူအခြင္႔အေရးေကာ္မရွင္ကုိတုိင္မလား..စသည္႔ျဖင္႔ရွင္းျပပါအုံး

သန္႕စင္ျဖိဳးPermalink သန္႕စင္ျဖိဳး က on Monday တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

ကိုစြာေလးဟ္နဲ႕ မဝိုင္း… က်ေနာ္ေတာင္းပန္ပါတယ္… တစ္စိတ္ေလာက္ေစာင့္လိုက္ၾကပါ… ဟိုလူက ဟိုဟာေထာက္ ဒီလူကဒီဟာေထာက္… အဲ့ဒါကို ကိုတင္ေမာင္က သူနားလည္သလိုျပန္ေျဖ… အေၾကာင္းအရာေတြက ဗလပြ… ဒီေတာ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႕ဆိုင္တာေတြအားလုံးကို ကိုတင္ေမာင္တင္ျပပါေစ… အဲ ကိုတင္ေမာင္ကို အခုအခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႕ေမးသင့္တာေမးခြန္းတစ္ခုတည္းပါပဲ…

ကိုတင္ေမာင္ေျပာသလို ပသီလူမ်ိဳးစု သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားစုစည္းပါေစ… ပေရာဂ်က္တစ္ခုကိုလုပ္တယ္ဆိုေနေတာ့ တားရခက္သားလား… သူ႕စိတ္ထဲမွာ ဒါပသီလူမ်ိဳးစု သမိုင္းလို႕ထင္ေပမဲ့ က်ေနာ္တို႕က မထင္တာမ်ိဳးလည္းျဖစ္ႏိုင္တာပဲ… ဒါမ်ိဳးက ကိုယ္ပိုင္ဗဟုသုတနဲ႕ စဥ္းစားဆင္ျခင္ဉာဏ္ကို မူတည္ျပီး ကြာၾကတာမ်ိဳးဆိုေတာ့ ကိုတင္ေမာင္လည္း သူ႕မွာရွိတဲ့ အသိနဲ႕ေဆာင္ရြက္ေနတာ ပိတ္ပင္တားျမစ္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေကာင္းပါ့မလဲ… ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုတင္ေမာင္အေနနဲ႕ ဘယ္ေတာ့ စုေစာင္းမႈျပီးဆုံးမယ္ဆိုတာေလးသာ က်ေနာ္တို႕ကိုေျပာျပေပးပါ… အတိအက်မေျပာႏိုင္ရင္ ခန္႕မွန္းေျခေလးေတာ့ေျပာျပေပးပါ… ဒါဒုတိယအၾကိမ္ေတာင္းဆိုတာပါ… မျမင္သလိုလုပ္ျပီး ႐ူးသလိုလိုေရႊေပ်ာက္သလိုလိုနဲ႕ ဒီေမးခြန္းကိုေရွာင္မေနပါနဲ႕…

Permalink kotinmaung က on Monday တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

ပသီလူမ်ဳိးစု သမုိင္းအေထာက္အထားမ်ားစုစည္းရေအာင္

        ဒီစကားဝုိင္း စတာ( ၁၈-၁၂-၂၀၁၂ )ခုေန႔ပါ။ အားလုံး ေပါင္း (၂၁) ရက္သာရွိေသးတယ္။ဘာမွအဟန္႔အတား မဝင္ရင္
ေတာ ေဖေဖၚရီ ေလာက္ဆုိ ၿပတ္နဳိင္ပါတယ္။ဒီေနရာမွာ ခဏေလာက္စိတ္ေအးေအးထားေပးနဳိင္ရင္အေကာင္းဆုံးၿဖစ္ပါလိမ္မည္။

Follow – ျပန္စာအသစ္တခုတက္တုိင္း ေမးလ္လာေစခ်င္လ်င္ Follow ဆိုသည္ကို ႏွိပ္ပါ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s