ပသီလူမ်ဳိးစုစကားဝုိင္းကုိ (မနာလုိအုပ္စုကတုိက္ခုိက္၍ဖ်က္သိမ္းခံရၿခင္း)- စမ်က္ႏွာ( 5)

 

1312 ေယာက္ ၾကည့္ၿပီးၿပီ

ဒီစကားဝိုင္းအတြက္ ျပန္စာေတြပိတ္သြားပါၿပီ

စကားဝိုင္းထဲက ျပန္စာေတြ

Permalink kotinmaung က December 28, 2011 – 11:03am တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

ခရစ္သကၠရာဇ္ ( ၁၈၂၃ ) ခုႏွစ္ မတုိင္မီက

ၿမန္မာနုိင္ငံအရပ္ရပ္သုိ႔ ၿပန္က်ဲေနေသာမြတ္ဆလင္မ်ား(အဆက္ – ၂ )

 

၈။- ရခုိင္ဘုရင္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာ ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ ၊မကြဲၿခားဘဲမွ်မွ်တတအုပ္ခ်ဳပ္ၿခင္း၊ ဘာသာေရးလြပ္လတ္ခြင္႔ေပးၿခင္း ၊ဘုရင္ကုိယ္တုိင္ တုိင္းၿပည္စည္းလုံးေရးအတြက္ အစၥလာမ္ အမည္ဘြဲ႔ ကုိခံယူၿခင္း ေရွးရခုိင္ ဘုရင္မ်ား၏ အေၿမာ္အၿမင္ၾကီးမား

ပုံကုိစံနမူနာ ယူစရာၿဖစ္သည္ဟု ဦးၾကည္(B.A )ေရးၿမန္မာရာဇဝင္သိမွတ္ဖြယ္ရာအၿဖာၿဖာ ကုိ ကုိးကား ၍ တုိင္းရင္သားလူမ်ဳိးစု သတင္လႊာက ေရသားေဖၚၿပထားသည္။

၉။- စႏၵသုဓမၼရာဇမင္း(၁၆၅၂-၁၆၈၄) လက္ထက္တြင္ အိႏၵိယ မဂုိဧကရာဇ္ ရွဂ်ီဟန္၏ ဒုတိယသား ေတာ္ ရွားရွဴးဂ်ားႏ်င္႔ အတူ ေနာက္လုိက္အင္အား(၃၀၀) ႏွင္႔ ၁၆၆၀ ၿပည္႔ ရခုိင္ၿပည္သုိ႔ဝင္ေရာက္ ခုိလွဳံေၾကာင္း ရခုိင္ သမုိင္း၊ၿမန္မာသမုိင္း၊ကမာၻ႔သမုိင္း တုိ႕တြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။

၁၀။- ၁၆၆၈ ခုႏွစ္ ေၿမာက္ဦးၿမဳိ႔တြင္ ရွားရွဴးဂ်ားဗလီၾကီးကုိ တည္ေဆာက္ထားသည္ကုိ ယေန႔တုိင္ေတြ႔ၿမင္ရေသာ ေရွးေခ တ္ ကပင္မြတ္ဆလင္မ်ား ရွိေနေၾကာင္းသမုိင္း အေထာက္ၿဖစ္သည္။

၁၁။- ရခုိင္ဘုရင္သုံးဒဂၤါးမ်ားတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ၿမတ္၏ ဂုဏ္ေတာ္ ကုိတံးဆိပ္အၿဖစ္ထု ထားေသာ အေထာက္ အထားမ်ားသည္ အစၥလာမ္ဘာသာ သည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀၀) ေက်ာ္ကတည္းက ပင္ ၿမန္မာနဳိင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သာဓက ၿဖစ္သည္။

၁၂။- သမုိင္း D.G. E Hall  က ခရစ္ႏွစ္ဦးကာလတြင္ ရခုိင္ၿပည္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားခဲ႔သည္။ ၎ႏွင္႔တစ္ဆက္တည္း

အာရဗ္တုိ႔မွ တဆင္႔ အစၥလာမ္ဘာသာအၿမစ္တြယ္လာခဲ႔ သည္ဟုေဖၚၿပ ထား ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

၁၃။- ၿမန္မာသမုိင္းအထူးၿပဳေလ႔လာသူ Martin Smith က (၉) ရာစု `၌ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား ရခုိင္ၿပည္`၌ အေၿခခ်ေန

ထုိင္ခဲ႔သည္ ဟု ေဖၚၿပထားသည္။

၁၄။-  G.E Harvey က မူ (၁၀) ရာစုမတုိင္ကတည္း အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား ရခုိင္ေဒသ တြင္ ေနထုိင္ခဲ႔သည္ဟု ေရးသားထားေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။

၁၅။-  ရခုိင္ သမုိင္ဆရာဦးစံေရႊပုက ဘဂၤလားေဒရွ္ ႏွင္႔ ရခုိင္ေဒသသည္ နယ္စပ္ခ်င္းဆက္စပ္ေန၍ ရခုိင္ဘက္တြင္ အစၥလာမ္သာရွိေနၿခင္းကုိ သံသယပြါးမရွိဟု သုံးသပ္ေဖၚၿပထားသည္။

၁၆။- AD m ၇၀၀ ေက်ာ္မွာ ရခုိင္ၿပည္ရမ္းၿဗဲ(ရမၼာဝတီ) ကြ်န္းတဝုိက္ အာရဗ္သေဘာၤမ်ား ေလမုန္ တုိင္းၿပီးပ်က္စီးသြားရာ အာရဗ္ၽြါတ္ဆလင္မ်ားသည္ ရမ္းၿဗဲ ကြ်န္းအေၿခခ် ေနခဲ႔သည္ ေဖၚၿပသည္။ (၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ထုတ္ Burmese Gezetteer

Vol. 1 , District- P-19)

၁၇။-  ကဝိႆရ ဘိ သီရိဝရ အဂၢမဟာ ဓမၼရာဇဝိရာဇ္ ဂုရု ရခုိင္ဆရာေတာ္ဘုရား ၿပဳစုေရးသားေသာ ဓညဝတီ အေရးေတာ္ပုံ

စာအုပ္တြင္ မူႆလံလူမ်ဳိးဆုိၿပီး ယခုအေခၚ မူဆလ္မံ ၊ ( ဆ ) ေနရာတြင္ ( ႆ ) ေရးသားထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

၁၃။-  ၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္၊ ပထမအၾကိမ္အၾကိမ္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝေသာ ဆရာဘုိးခ်ယ္ (ဆရာခ်ယ္၊ပါတီဒီမုိကေရစအေထြေထြ

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္) ေရးေသာ ဗမာမြတ္ ဆလင္ တုိ႔၏ ေရွးေဟာင္အတၳဳပၸတၱိ စဟာအုပ္စာမ်က္ႏွာ (၁၆) တြင္

၁၈၇၉ ခုႏွစ္ ထုတ္ၿဗိတိသွ်ေဂတိယ အရရမ္းၿဇဲကြ်န္းအနီး`၌ပ်က္စီးေသာ အာရဗ္ သေဘာၤသား မြတ္ဆလင္မ်ား ထုိအခ်ိန္

မွစ၍ ရမ္းၿဗဲကြ်န္းတြင္အတည္တက်ေနထုိင္ေဖၚၿပထားသည္။

၁၈။- ၿမန္မာနဳိင္ငံေရွးေဟာင္းသုေတသနမွဴး ဂ်ာမန္လူမ်ဳိးပညာရွင္ ရန္ကုန္ေကာလိပပါေမာကၡ အာမိလ္ဖုိခင္ဖါ

( Emil Forchamfer )၏ ရခုိင္ေရွးေဟာင္ လက္ရာအစီရင္ခံစာ(၁၈၉၂)ခုႏွစ္ ၊ ဓါတ္ပုံ ၆၈  (၄၂) ၊ စာမ်က္ၽႏွာ ၆၀`၌

ထင္ရွားၾကီးက်ယ္ေသာ မြတ္ဆလင္သူေတာ္စင္ ဗုေဒၵါေရေအာ္လီယာ(Budder Auliah )ကုိရည္မွန္းၿပီး ဗုေဒါရ္မုကာန္

(စစ္ေတြ) အားခရစ္ႏွစ္ ၁၇၅၆ ခုႏွစ္တြင္တည္ေဆာက္ထားသည္။

၁၉။-  ရခုိင္ဒုတိယအေရးပုိင္ Deputy Commissioner Col: Nelson Devies ၏မွတ္တမ္းအရ ၁၇၃၆ ခုႏွစ္တြင္

စစ္တေကာင္းမွစစ္ေတြသုိ႔ မာနိခ်္ ႏွင္႔က်န္ညီေနာင္ ေရာက္ရွိေၾကာင္းကုိ ေဖၚၿပထားသည္ ေတြ႔ရသည္။

၂၀။- ၁၆၆၈ ခု၊ႏွစ္ မင္းၿပားၿမဳိ႕နယ္၊ပန္းေၿမာင္းရြာတြင္ အာေလာင္မ္ ေလာန္ကာဗလီ ၊ကန္ၾကီး (၁၂) ရြာ

ကုိတည္ေဆာက္ထားေတြ႕ရသည္။

၀ိုင္းPermalink ၀ိုင္း က December 28, 2011 – 11:10am တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

စလာမ္ပါ ကုိတင္ေမာင္ ………. ကုိတင္ေမာင္က ေတာ္ေတာ္ေလ့လာထားတာပဲေနာ္ ……….. ကြၽန္ေတာ္ ပုိသိခ်င္တာေလးေတြရွိတယ္ဗ် ……… တစ္ရက္ေလာက္ အျပင္မွာဆုံၿပီး ေဆြးေႏြးၾကရေအာင္ …………….

Permalink kotinmaung က December 28, 2011 – 12:12pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

စလာမ္

မာရွာအလႅာဟ္

စာလာဖတ္သူ (၄၀၀) ရွိသြားၿပီ။တေယာက္မွ

အေထာက္အထားေရးတာမေတြ႕ရေသးဘူး။


https://lumyochit.wordpress.com/

မွ်ေဝမယ္ Twitter

400 ေယာက္ ၾကည့္ၿပီးၿပီ

၀ိုင္းPermalink ၀ိုင္း က December 28, 2011 – 12:27pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

မာရွာအလႅာဟ္ …….. ကုိတင္ေမာင္ ေလ့လာအား ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္ ………..

ကြၽန္ေတာ္ေျပာထားတာေလး ေျဖေပဦးေနာ္ ……… ပုိၿပီးသိခ်င္တာေလးကုိ ေဆြးေႏြးၾကရေအာင္ ……… 🙂

Permalink kotinmaung က December 28, 2011 – 12:33pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

စလာမ္

အင္ရွာ အလႅာဟ္ေတြ႔နဳိင္ေအာင္ ၾကဳိးစားပါမယ္။ေလာေလာ ဆယ္ မအားေသးလုိ႔ပါ။အထူးသၿဖင္႔ကြ်န္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ေရွာင္ေနလုိ႔မိတ္ေဆြမ်ားႏွင္႔ မေတြ႔ၿဖစ္တာပါ။မြတ္ဆလင္အတြက္ လုပ္စရာအမ်ားၾကီးက်န္ ေသးတယ္။

ဒီေနရာမွာ စာေရးေနတာ အၿပင္က မိတ္ေဆြေတြ မသိဘူး။ကြ်န္ေတာ္၏ တစ္ေန႔တာ အလုပ္က ရုံးအလုပ္ႏွင္႔ စာဖတ္ၿခင္း အလုပ္ဘဲ။အၿပင္က မိတ္ေဆြမ်ား ကုိ အသိေပးလုိက္ရင္ ေနာက္ လုပ္ရကုိင္ရ က်ပ္သြားၿပီ။ကြ်န္ေတာ္ မွာ အမ်ဳိးသား စိတ္ၿပင္းထန္ေနေတာ သူတစ္ပါးကုိနားလည္ေအာင္ေၿပာၿပီးေခါင္းစဥ္တစ္ခုခု ေရးခုိင္းတာထက္ ကုိယ္တုိင္ ေရးၿပီးအမ်ားကုိ မွ်ေဝလုိက္ရင္ ပုိသက္သာပါတယ္။ဒီထဲမွာ အထင္လႊဲမွားၿပီး အေၿပာခံရတာ ၊ေဝဖန္ခံရတာ ေတြလဲ အမ်ားၾကီးပါ။

         ေဒၚ ဝုိင္းကြ်န္ေတာ္ ကုိ မေတြ႔ေပမဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ က ေဒၚဝုိင္းေဘးမွာ အၾကာၾကီးရပ္ၿပီးေလ႔လာ

သြားဖူးတယ္။အေၾကာင္းက ဆုိဒ္ထဲမွာ တက္တက္ၾကြၾကြ လႈပ္ရွားေနသူတစ္ေယာက္အတြက္ ဂုဏ္ယူ

ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ အီးေမးလ္ contactထားပါ။  kotinmaung2010@gmail  ႏွင္႔ဆက္ သြယ္ပါ။ အၿပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပါ။အင္ရွာအလႅာဟ္ တစ္ေန႔ေတြ႔ပါမယ္။- စလာမ္

၀ိုင္း said:

စလာမ္ပါ ကုိတင္ေမာင္ ………. ကုိတင္ေမာင္က ေတာ္ေတာ္ေလ့လာထားတာပဲေနာ္ ……….. ကြၽန္ေတာ္ ပုိသိခ်င္တာေလးေတြရွိတယ္ဗ် ……… တစ္ရက္ေလာက္ အျပင္မွာဆုံၿပီး ေဆြးေႏြးၾကရေအာင္ …………….

Permalink kotinmaung က December 28, 2011 – 12:47pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

အင္ရွာအလႅာဟ္ – တစ္ေန႔ ေတြ႔ပါမယ္။

အရင္ အီးေမးလ္ႏွင္႔ဆက္သြယ္ပါ။

၀ိုင္း
၀ိုင္း said:
Permalink ၀ိုင္း က 12 မိနစ္အရင္က တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

မာရွာအလႅာဟ္ …….. ကုိတင္ေမာင္ ေလ့လာအား ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္ ………..

ကြၽန္ေတာ္ေျပာထားတာေလး ေျဖေပဦးေနာ္ ……… ပုိၿပီးသိခ်င္တာေလးကုိ ေဆြးေႏြးၾကရေအာင္ ……… 🙂


Permalink kotinmaung က December 28, 2011 – 1:03pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

Burmese Muslims during Amarapura Kings era

By drkokogyi

Two thousand families, 8000 population, 40 (may be up to 120 mosques) in a relatively small Amarapura Capital in 1885 is impressive. THOSE Bigot authorities giving 3 fold IC or National Registration cards to those Muslims in Amarapura and Mandalay should notice this strong evidence…

Muslims in Amarapura were about 20,000 families, at the time of Innwa (Ava) kingdom (1855 AD). Most of them were Sunni Muslims. The first mosque in Yangon was built in 1826 AD, at the end of first Anglo-Burmese Wars. It was destroyed in 1852 AD when the British attacked Yangon again.[96]

During the Konbaung dynasty Alaungpaya‘s attack of Mons near Pyay, Mon warrior Talapan was assisted by Muslim soldiers. Because of their artillery fire, a lot of Burmese soldiers were wounded and died.[105]

In 1755 Alaungpaya conquered Dagon and renamed it Yangon (meaning ‘The End of Strife’). Mon soldiers surrendered and four Muslim rich men also surrendered with the expensive presents, ammunitions and four warships.[99] Although conquered Yangon there are more battles to fight with Mons. So Alaungpaya rearranged the army. Pyre Mamet was one of the “Thwe Thauk Gyi” assigned to serve as the Royal Bodyguard.[106] Alaungpaya attacked Thanlyin or Syriam, and many Muslim artillery men were captured.[100] Alaungpaya captured four warships and Muslim soldiers. They were later allowed to serve him.[101] On the page 203 of the Twin Thin Teik Win’s Cronicles of Alaungpaya’s battles, it was recorded as only three warships.

After Alaungpaya captured Pegu, and at the parade, those Pathi Muslim soldiers were allowed to march with their traditional uniforms.[107] Four hundred Pathi Indian soldiers participated in the Royal Salute March.[108][109] King Bodawpaya Bodaw U Wine (Padon Mayor, Padon Min) (1781–1819) of the Konbaung Dynasty founded Amarapura as his new capital in 1783. He was the first Burmese King who recognized his Muslim subjects officially by the following Royal decree. He appointed Abid Shah Hussaini and assistants, Nga Shwe Lu and Nga Shwe Aye to decide and give judgment regarding the conflicts and problems amongst his Burmese Muslim subjects.[110] Abid Shah Hussaini burial place was well known as a shrine in Amarapura Lin Zin Gone Darga. Before Ramu and Pan War battles, Burmese army had a march. Among the Burmese army, Captain Nay Myo Gone Narrat Khan Sab Bo’s 70 Cavalry (horse) Regiment, was watched by Maha Bandula.[111] Burmese Muslim Horsemen were famous in that Khan Sab Bo’s 70 Cavalry (horse) Regiment. Khan Sab Bo’s name was Abdul Karim Khan and was the father of the Captain Wali Khan, famous Wali Khan Cavalry Regiment during King Mindon and King Thibaw. Khan Sab Bo was sent as an Ambassador to Indo China by Bagyidaw. During Bagyidaw’s reign, in 1824, Gaw Taut Pallin battle was famous. British used 10,000 soldiers but defeated. During that battle Khan Sab Bo’s 100 horsemen fought vigorously and bravely.[112] More than 1300 loyal brave Kala Pyo Muslims (means young Indian soldiers) were awarded with colourful velvety uniforms.[113]

When Konbaung Dynasty’s 8th. Tharrawaddy Min (King) marched Okkalapa, more than 100 Pathi Muslim Indian Cannoners took part.[114] There are also a lot of Muslim soldiers in other parts of the Tharrawaddy Min‘s army.

But during the Konbaung Dynasty’s 9th. Pagan Min 1846-52 there was a blemish in Muslim’s history. Royal Capital Amarapura‘s Mayor Bai Sab and his clerk U Pain were arrested and sentenced to death. U Pain was the one who constructed and donated the Taunthaman bridge with more than 1000 teak piles and is still in good condition. Although the real background or aim of building the bridge was not known, before the bridge was built, British Ambassador Arthur Fair’s ship could sailed right up to the Amarapura city wall but the bridge actually obstruct the direct access by British.

 King Mindon

During Pagan Min reign, Mindon Prince and brother Ka Naung Prince run away with their servants to Shwe Bo and started a rebellion. U Bo and U Yuet were the two Muslims who accompanied the princes. Some Kala Pyo Burmese Muslim artillery soldiers followed them.[115] U Boe later built and donated the June Mosque, which is still maintained in 27th. street, Mandalay. U Yuet became the Royal Chief Chef.

Regent Prince Ka Naung sent scholars to study abroad. Malar Mon @ U Pwint was a Burmese Muslim sent to study the explosives. He became the Yan Chet won or Minister of explosives.

In the Royal Defence Army, many Cannoners were Kindar Kala Pyos and Myedu Muslims.[116] In 1853 King Mindon held a donation ceremony. He ordered to prepare halal food for his Muslim soldiers from, Akbart Horse Cavalry, Wali Khan Horse Cavalry, Manipur Horse Cavalry and Sar Tho Horse Cavalry altogether about 700 of them.

U Soe was the Royal tailor of King Mindon .[117]
Kabul Maulavi was appointed an Islamic Judge by King Mindon to decide according to the Islamic rules and customs on Muslim affairs.

Captain Min Htin Min Yazar’s 400 Muslims participated to clear the land for building a new Mandalay city.

Photograph by Linnaeus Tripe with a view looking towards the ornately embellished minaret of a mosque at Amarapura in Burma (Myanmar), from a portfolio of 120 prints. Tripe, an officer from the Madras Infantry, was the official photographer attached to a British diplomatic mission to King Mindon Min of Burma in 1855.

This followed the British annexation of Pegu after the Second Anglo-Burmese War in 1852. Aside from official duties, the mission was instructed to gather information regarding the country and its people. Tripe’s architectural and topographical views are of great documentary importance as they are among the earliest surviving photographs of Burma.

Tripe wrote of this mosque,’This is in China Street. There are some thousands of Mahomedans and numbers of Mosques in and about Amerapoora. The architecture of the latter partakes much of the Burmese element’.

Photograph by Linnaeus Tripe, from a portfolio of 120 prints, showing a view of the wooden bridge (U Bein Bridge) at Amarapura in Burma (Myanmar).

In 1855 an officer from the Madras Infantry, Linneaus Tripe, was attached as official photographer to the diplomatic mission sent from India to the Burmese capital of Amarapura. The mission’s goal was two-fold: to negotiate with King Mindon Min his acceptance of British rule over Pegu, and to gather information about the country in every detail. During the journey up the Irrawaddy (Ayeyarwady) from Rangoon to Amarapura, Tripe produced a portfolio of 120 large views of scenery and architecture which are amongst the earliest – and finest – surviving images of this then little-known kingdom. A few years after they were taken, the royal capital was transferred 11 km upriver to Mandalay. While the teak bridge on the left of this photograph still exists, few old buildings in the abandoned capital survive and Tripe’s photographs remain the only accurate visual record of the old royal capital.

Amarapura, on the Irrawaddy (Ayeyarwady) river, was twice the capital of the Burmese kings of the Konbaung dynasty: from 1782 (the year of its foundation by King Bodawpaya) to 1823 and again from 1837 to 1860, after which Mandalay, 11 km to the north, became capital. Amarapura was the site of the first British Embassy to Burma in 1795, and played host again to Tripe’s Mission.

Sayagyi U Nu’s teachings for moral values

At the age of seven yrs he studied together with young Bodaw Payah at the Royal Ava, Monastry (Sae Daw Phongyi Kyaung). Bodaw Paya appointed him as the head of a mission to India to retrieve books and scriptures. Actually he was sent as… the spy, disguising as the persons searching for the books and scriptures. He also got the contact with few city state kings in India, some of them sent some presents and requested the Burmese Army’s help to fight back the British.U Nu was later sent again as a spy to India by Bagyidaw who succeeded Bodawpaya. King Bodawpaya (1782–1819), with the help of U Nu’s Bengal team’s information and maps managed to capture the western kingdom of Rakhine, which had been largely independent since the fall of Bagan, in 1784. Bodawpaya also managed to formally annex Manipur, a rebellion-prone protectorate, in 1813.

Badon Min sent him to go to Bengal on 12 February 1807 to search and bring back religious, medical and other books.[45] King Mindon and King Thibaw’s Minister Naymyo Min Htin Kyaw Khaung’s grandfather Shwe Taung Thiri Sithu U Myae accompani…ed U Nu on that India trip.[46] The diplomatic group brought back various books, scriptures and presents from King Thargara and King Bayanathi. After the trip Shwe Taung Thargathu U Nu was rewarded by appointing as the Mayor ofYammar Waddy.[47] Buddha is believed to have achieved enlightenment in Bodhgaya in India while meditating under a banyan tree of the species Sacred Fig. The tree is known as Bodhi Tree. King Bodawpaya sent U Nu to India again to draw the map of the surrounding area and to bring back Buddhist Scriptures on 12 October 1808. In that expedition team, the Indians who came to Ava, Brahmans, Zayya Kyaw Thu, Zayya Kyaw Htin and Zayya Kyaw Swar accompanied U Nu.[48] The left Ava by taking Salin Pha Aing Dalet route to Danyawaddy and continued to Chittagong, Longipura Dacca , Muthu, Yaza Mayan, Ganges river and confluence with Asirawaty river, Damma Nagarat, Monkarit and Pathana town. Then they divided into two groups, one going to Bodhi Tree in Bodhgaya another to search and brought back books, scriptures and various memorabilia and presents for King Bodawpaya. They all arrived back Sagaing on 18 May 1810. http://en.wikipedia.org/wiki/Saya_Gyi_U_Nu#Loyal_Royal_Service

Amarapura palace (British Embassy Michael Syme...Image via Wikipedia

U Nu had written 60 books but only 9 books were published.[21] King Bodawpaya or Badon Min recognized him as a poet and also appointed him as the Royal Custom Officer and Royal Purchasing Officer.[22] He became an Iman or an Islamic religio…us leader.[23]

1.At the age of 29 he finished translation into Burmese from Arabic, the “Islamic book in Eleven Chapters”,[24] where 150 Farḍ (فرض), plural Fara’id (فرأض) furud : a religious duty, or an obligatory action. He wrote about the list to do and to avoid in Islam.[25] Fard (Arabic: الفرض) also farida (Arabic: الفريضة) is an Islamic term which denotes a religious duty. The word is also used in Persian, Turkish, and Urdu (spelled farz) in the same meaning.
2.At 32 he finished the “Islamic book in Three Chapters” where he emphasized on Islamic Belief” or Basic concepts that Muslims must accept.[26]
3.“Diary on Bengal trip written as a poem.” [27][28][29][30][31][32][33]
4.At the age of 50 yr, he finished the “Islamic book in Six Chapters” [34]
5.At the age of 51 yr, he finished the, “Analysis of Philosophy (Panyat Khwetan) in 16 paragraph poem”. (1814) [35]
6.In 1176 A.D. He finished the “Saerajay Sharaei in 35 Chapters” This is famous in Burma amongst Muslims as “35 Chapters book” and wrote about various topics in Islam. Published in 1929 A.D. and named as the “Sirajay Shuraei or 35 Chapters book”. Second publish was in 1931 A.D. and renamed as the “Guardian of the Burmese-Muslim Race Oopanisha scripture.” [36] Saerajay Sharaei means the Light of Islam.[37] The slogan, “If the wrongs prevail, the Rightful path will disappear” was published in Burmese and Arabic.[38]
7.”Disciplinary teachings in Seven Paragraph Poems”. This book was printed and published as the appendix to the “35 Chapters book” 1st edition. We could see these poems in the Khone Min U Yit’s hand-written book. In the “Diary on Bengal trip written as a poem.” the poem number 39th paragraph 45 was actually referring these Seven Paragraph Poems.[39]
8.”Royal Report Book” was written in response or reply to Bodawpaya query about the various religions. U Nu’s book explained His Majesty about Islam.[40][41]
9.Golden book on Miraj (المعراج) (the Ascension to the Seven Heavens during the Night Journey).[42] Published based on three slightly different versions hand written books.
10.Other poems [43]
Early Summer Days
Southern Island Eugene in Six Chapters
Sacred Southern Island in Thirty Five Chapters
Southern Island Depa in Thirty Five Chapters
Let me report to the Royal Highness in Eleven Chapters
Poems Praising the Royal Highness
http://en.wikipedia.org/wiki/Saya_Gyi_U_Nu#Loyal_Royal_Service

Credit :

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VVcWbA-AwOcJ:d…

ေမာင္ေလွ်ာက္(ျမယာေျမ)Permalink ေမာင္ေလွ်ာက္(ျမယာေျမ) က December 29, 2011 – 12:21pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

ပသီမ်ဳိးရုိး၊မႏြမ္းမညဳိး၊

အဓြန့္ရွည္မည္၊ငါဆုိသည္။

ဆရာၾကီးပသီဦးကုိကုိေလး

ေမာင္ေလွ်ာက္(ျမယာေျမ)Permalink ေမာင္ေလွ်ာက္(ျမယာေျမ) က December 29, 2011 – 12:40pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

ျမန္မာမြတ္စလင္ဆုိတာ ပသီ မဟုတ္ပါ။

ဗမာမြတ္စလင္မွ ပသီ ျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာမြတ္စလင္ဆုိတာတုိင္းရင္းသားမြတ္စလင္ကုိေခၚတာပါ။

ပသီမ်ားဟာတုိင္းရင္းသားလူနည္းစုေလာ!။ဗမာလူမ်ဴိးႏွင့္တသာတည္းေလာ!စဥး္စားၾကပါ။

kotinmaung ႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးလုိပါသည္။အခ်ိန္ရရင္ဆက္သြယ္လုိက္ပါ။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

အဘစြာPermalink အဘစြာ က December 29, 2011 – 12:59pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

ဒါဆုိ ျမန္မာ နဲ႔ ဗမာ က ဘာကြာတာလဲ ?

ေမာင္ေလွ်ာက္(ျမယာေျမ) said:

ျမန္မာမြတ္စလင္ဆုိတာ ပသီ မဟုတ္ပါ။

ဗမာမြတ္စလင္မွ ပသီ ျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာမြတ္စလင္ဆုိတာတုိင္းရင္းသားမြတ္စလင္ကုိေခၚတာပါ။

ပသီမ်ားဟာတုိင္းရင္းသားလူနည္းစုေလာ!။ဗမာလူမ်ဴိးႏွင့္တသာတည္းေလာ!စဥး္စားၾကပါ။

kotinmaung ႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးလုိပါသည္။အခ်ိန္ရရင္ဆက္သြယ္လုိက္ပါ။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Permalink kotinmaung က December 29, 2011 – 1:21pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

စလာမ္

မိတ္ေဆြအားလုံးသူအၿမင္ရွင္းလင္းေအာင္

ဒီေနရာမွာဘဲေဆြးေႏြးတင္ၿပပါ။

ဒီေနရာမွာအားလုံးေဝဖန္ခ်က္ေပးနဳိင္ပါသည္။

ေမာင္ေလွ်ာက္(ျမယာေျမ) said:

ျမန္မာမြတ္စလင္ဆုိတာ ပသီ မဟုတ္ပါ။

ဗမာမြတ္စလင္မွ ပသီ ျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာမြတ္စလင္ဆုိတာတုိင္းရင္းသားမြတ္စလင္ကုိေခၚတာပါ။

ပသီမ်ားဟာတုိင္းရင္းသားလူနည္းစုေလာ!။ဗမာလူမ်ဴိးႏွင့္တသာတည္းေလာ!စဥး္စားၾကပါ။

kotinmaung ႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးလုိပါသည္။အခ်ိန္ရရင္ဆက္သြယ္လုိက္ပါ။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Permalink kotinmaung က December 29, 2011 – 1:37pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

ေရွးေခတ္ကတည္းက မြတ္ဆလင္အေထာက္အထား

========။။။။။။။။။။။========

ပုဂံေခတ္သူရဲေကာင္း ဗ်တ္၀ိ၊ ဗ်တၱ

ညီေနာင္ႏွင့္ ေရႊဖ်ဥ္းညီေနာင္

 

ဗ်တ္ဝိ ႏွင့္ ဗ်တၱ

မြတ္စလင္ မ်ားျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ အဦးဆုံးေရာက္ရွိသည့္ ေနရာႏွင့္ ကာလ မွာ ပထမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးျဖစ္သည့္ ပုဂံေခတ္

ခရစ္သကရာဇ္ ၁၀၄၄ ခု ဟု ျမန္မာ့ရာဇဝင္မ်ားတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ဗ်တ္ဝိ ႏွင့္ ဗ်တၱ ဟု အမည္ရ ေသာ ဗ်တ္မ်ိဳး

ႏြယ္ဝင္ အာရပ္ သေဘၤာသား ႏွစ္ဦး သည္ ၎တို႕စီးနင္းလာေသာ သေဘၤာပ်က္ရာမွ ပ်ဥ္ခ်ပ္တစ္ခ်ပ္ ကို အမွီျပဳ၍ သထုံ

အနီးရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကမ္းေျခ တစ္ခုသို႕ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ [၅၁] ( မ်ိဳးႏြယ္ အမည္ ဗ်တ္ ကို အီရတ္၊ အာေရဗ် ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာအိႏၵိယေျမာက္ပိုင္းသား စူရတီ မြတ္စလင္တို႕အၾကားတြင္ ယေန႕တိုင္ေတြ႕ရွိ ရသည္။) ထို အာရပ္ မြတ္စလင္

ႏွစ္ဦးသည္သထုံရွိ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း တစ္ခုတြင္ ဝင္ေရာက္ခိုလႈံေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုသူ ႏွစ္ဦး သည္ အရပ္အေမာင္းျမင့္မား ခံ့ညား ၾကျပီး လွ်င္ျမန္ျဖတ္လတ္ သန္မာသလို ရဲစြမ္းသတၲိ လည္း ရွိ ၏ ဟု

ေျပာစမွတ္ တြင္ခဲ့သည္။
ထို ဗ်တ္ ညီေနာင္ႏွစ္ဦးအေၾကာင္းေဖာ္ျပထားေသာ ျမန္မာ့ရာဇဝင္ မွတ္တမ္း တစ္ခု တြင္မူ ထိုညီေနာင္သည္ ၎တို႕ခိုလႈံ

ေနထိုင္ရာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းရွိ ၎တို႕အားခိုလႈံခြင့္ေပးခဲ့ေသာဘုန္းၾကီးဆြမ္းစားရန္ စီစဥ္ထားေသာ ေဇာ္ဂ်ီ အေသ

(ေဇာ္ဂ်ီ ႐ုပ္ကလာပ္) ၏ အသားကို စားျပီးေနာက္ ဆင္ေျပာင္ၾကီး တစ္ေကာင္မွ် ခြန္အားကို ရရွိခဲ့ သည္ ဟု မွတ္တမ္းတင္

ေဖာ္ျပထားသည္။ သထုံ ဘုရင္ သည္ ထိုညီေနာင္တို႕အား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႕သျဖင့္ အၾကီးျဖစ္သူအား ၎ ၏ ဇနီးမယား၏

အိမ္တြင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနခိုက္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ ခဲ့သည္။

ညီငယ္ျဖစ္သူသည္ ပုဂံသို႕ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားျပီး အေနာ္ရထာမင္းၾကီးအပါးေတာ္တြင္ဝင္ေရာက္ခိုလႈံခစားခဲ့သည္။

သူသည္ ပုဂံျမိဳ႕ ႏွင့္ မိုင္ေပါင္းအတန္ငယ္ ကြာေဝးေသာ ပုပၸါး ေတာင္သို႕ တစ္ေန႕လွ်င္ ဆယ္ၾကိမ္ သြား၍ ပန္းမ်ားကို

ယူလာရေလ့ရွိသည္။ ပုပၸါးရွိ မိန္းမပ်ိဳတစ္ဦး ႏွင့္ အေၾကာင္းပါ၍ ေရႊဖ်င္းညီေနာင္ဟု အမည္တြင္ခဲ့ေသာ သားႏွစ္ေယာက္ထြန္းကားခဲ့သည္။[၅၂] ျမန္မာ့သမိုင္း ၏ မွတ္တမ္း တစ္ခု ျဖစ္သည့္ မွန္နန္းရာဇဝင္ တြင္လည္းျမန္မာႏိုင္ငံ သို႕မြတ္စလင္တို႕စတင္ ေရာက္ရွိသည့္ ေဒသႏွင့္ကာလကို ပထမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး (ျမန္မာအင္ပါယာ)
တြင္းခရစ္သကရာဇ္ ၁၀၅၀ ခန္႕ ဟု ျပဆိုသည္။ ဗ်တ္ဝိ ႏွင့္ ဗ်တၱ ဟု အမည္ရေသာ အာရပ္ညီေနာင္ႏွစ္ဦးတို႕သည္သထုံ

သို႕ေရာက္ရွိခဲ့ ေၾကာင္း ၊[၈][၅၃] သထုံ ဘုရင္ သည္ ထိုညီေနာင္ ၏ အစြမ္းသတၱိ ကို ထိတ္လန္႕မိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူ

ဗ်တ္ဝိ ကို လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ၊[၅၄] အငယ္ျဖစ္သူ ဗ်တၱ သည္ ပုဂံ သို႕ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားျပီး

အေနာ္ရထာမင္းၾကီး ထံတြင္ ခိုလႈံခစား ခဲ့ေၾကာင္း ၊[၅၄] ပုပၸါး အရပ္ရွိ မိန္းမပ်ိဳတစ္ဦးႏွင့္ အေၾကာင္းပါခဲ့ျပီး ေရႊဖ်ဥ္း

ညီေနာင္ ဟု တြင္ေသာ သားႏွစ္ဦးထြန္းကားခဲ့ေၾကာင္း ကို လည္းအဆိုပါ မွန္နန္းရာဇဝင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။[၅၄]

ေရႊဖ်င္းညီေနာင္

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေရႊဖ်င္းညီေနာင္တို႕သည္ လည္း အေနာ္ရထာမင္းထံပါးတြင္ သူရဲေကာင္းစစ္သည္ေတာ္ အျဖစ္အမႈေတာ္

ထမ္းခဲ့ၾကသည္။ ရန္သူ႕နယ္ေျမအတြင္းစည္းသို႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ရေသာ အထူးစစ္သည္ အျဖစ္ပင္ အမႈေတာ္

ထမ္းခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႕သည္ တ႐ုတ္ဘုရင္ ဥတည္ဘြား ၏ ကိုယ္ရံေတာ္အေစာင့္အေရွာက္တပ္မ်ား ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္

ထိုးေဖာက္၍ ဥတည္ဘြား ၏ ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ ထုံးျဖဴျဖင့္မ်ဥ္းသုံးေၾကာင္းဆြဲခဲ့ျပီး နံရံေပၚတြင္ လည္း အေနာ္ရထာ

မင္းၾကီး ၏ရာဇသံ ကို ေရးထားခဲ့သည့္ အျဖစ္အေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိုမို ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သည္။ ထိုအ

ေၾကာင္းျခင္းရာေၾကာင့္ အင္အား စြမ္းပကား ၾကီးမားလွေသာ တ႐ုတ္စစ္တပ္ၾကီးႏွင့္ တ႐ုတ္ဘုရင္ၾကီး တို႕သည္

ေၾကာက္ရြံ႕ ထိတ္လန္႕၍ ျမန္မာတို႕ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။

[55] ပုဂံျပည္ ဦးတည္ဘြားတို႕ အၾကား အေရးေတာ္ပုံတြင္ ေအာင္ျမင္စြာအမႈေတာ္ထမ္းခဲ့ ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ

၎တို႕သည္ ကြပ္မ်က္ျခင္းခံခဲ့ၾကရသည္ ။ မႏၲေလးျမိဳ႕ ၏ ေျမာက္ဖက္ ေတာင္ျပဳန္းအရပ္တြင္ တည္ထားမည့္ ေစတီ

တစ္ဆူ ဌာပနာ ေဆာက္လုပ္ ရာတြင္ ၎တို႕ ပါဝင္ ရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့ သျဖင့္ ရာဇမာန္ရွျခင္း ခံခဲ့ၾကရသည္ဟု ေယဘုယ်

အားျဖင့္ ယူဆၾကသည္။ [56]
ညီေနာင္ႏွစ္ဦး အား အညႇိဳးအေတးထားရွိေသာ သူတို႕သည္ ေစတီ တြင္ အုတ္ႏွစ္ခ်ပ္စာေနရာကို အေနာ္ရထာမင္းၾကီး

ျမင္သာေစရန္ အလြတ္ထားခဲ့သည္။ အေနာ္ရထာမင္းၾကီးသည္ အမႈသြားအမႈလာကို စုံစမ္းၾကားနာစစ္ေဆးေတာ္မူျပီးေနာက္ ၎ညီေနာင္ႏွစ္ဦးအားအမိန္႕ေတာ္ မနာခံသည့္ ျပစ္ဒဏ္မွ်သာေပးရန္ ရာဇသတ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ ၎ညီေနာင္တို႕

သည္ ျပစ္ဒဏ္ အစား သတ္ျဖတ္ ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။
၎တို႕ကို သတ္ျဖတ္ ျပီးေနာက္ အေနာ္ရထာမင္းၾကီး၏ ေဖာင္ေတာ္သည္ ေရြ႕လ်ား ၍ မရပဲ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ဤသို႕ ျဖစ္ရျခင္း

မွာ ေရႊဖ်င္းညီေနာင္တို႕အား သတ္ျဖတ္ျခင္းကို မလိုလားေသာ မိတ္ေဆြ မင္းမႈထမ္း တို႕၏ အသံတိတ္ ဆႏၵျပ ကန္႕ကြက္ျခင္း

ေၾကာင့္ လည္း ျဖစ္ဖြယ္ရာသည္။ ထိုစဥ္က ေတာ္ဝင္ သေဘၤာသားတို႕ အမ်ားစုမွာ မြတ္စလင္ မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

အိႏၵိယလူမ်ိဳး နန္းတြင္းပညာရွိ ပုဏၰားျဖဴ ပုဏၰားမည္း မ်ားကေရႊဖ်င္းညီေနာင္တို႕သည္ အေနာ္ရထာမင္းၾကီးအား

သစၥၥာေစာင့္သိစြာ အမႈေတာ္ထမ္းခဲ့ေသာ္လည္းမတရားသျဖင့္ အျပစ္ေပး ခံရျပီး နတ္ အျဖစ္သို႕ ဘဝ ေျပာင္းသြား၍ မေက်နပ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပ သည့္အေနျဖင့္ ေတာ္ဝင္ေဖာင္ေတာ္၏ တက္မ ကို ဆြဲကိုင္ ထားေသာေၾကာင့္ ေဖာင္ေတာ္

ေရြ႕လ်ားမရ ျဖစ္ေနသည္ဟူ၍ ေလွ်ာက္တင္ ၾကသည္။ ထိုသို႕ေလွ်ာက္တင္ၾကေသာအခါ အေနာ္ရထာမင္းၾကီးသည္ ေရႊဖ်ဥ္းညီေနာင္ႏွစ္ဦးအား ရည္စူး၍ နတ္ကြန္း ၾကီးတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ေစျပီး လူတို႕အား ထိုညီေနာင္ကို ကိုးကြယ္

ပသ ေစသည္။ [57]
စြမ္းပကားၾကီးမား စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ေသာ ျပိဳင္ဘက္ တို႕အား သတ္ျဖတ္ ရွင္းလင္း ျပီးေနာက္ အသတ္ျဖတ္ခံ တို႕ အား ၾကည္ညိဳ

ေသာ ဘက္ေတာ္သား မိတ္ေဆြ မ်ား ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ေစရန္ အလို႕ငွါ ေသျပီးေသာသူတို႕ ၏ အစိမ္းနတ္ ကို လူတို႕ကိုးကြယ္

ရာ အျဖစ္ သမုတ္၍ နတ္ကြန္း ေဆာက္လုပ္ျခင္း အေလ့သည္ေရွးျမန္မာဘုရင္တို႕ ျပဳေလ့ျပဳ ထ ရွိေသာ ရာဇ ပရိယာယ္

တစ္မ်ိဳးသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႕ျဖင့္ ေတာင္ျပဳန္းရြာသည္ ငါးရက္ ခန္႕စည္ကားေသာ ပြဲေတာ္ၾကီး ကို ႏွစ္စဥ္ က်င္းပရာ

ဌာေန တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ မႏၲေလးျမိဳ႕ ေျမာက္ဖက္၁၄ ကီလိုမီတာ အကြာရွိ ေတာင္ျပဳန္း ရြာတြင္ နတ္ကြန္း ေပါင္း ၇၀၀၀ ခန္႕ရွိျပီးနတ္ကြန္း ၂၀၀၀ နီးပါးသည္ ရြာ၏ အေက်ာ္ၾကားဆုံး မင္းသား ညီေနာင္ျဖစ္ၾကသည့္ ေရႊဖ်ဥ္းၾကီး ႏွင့္ ေရႊဖ်ဥ္းေလး တို႕အား ရည္စူးကိုးကြယ္ ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ [58] ယေန႕တိုင္ အယုံအၾကည္ရွိသူမ်ား သည္နတ္ကြန္း ႏွင့္ ညီေနာင္

ႏွစ္ဦးတို႕အား ကိုးကြယ္ၾကသည္။ ထို ကိုးကြယ္သူ မ်ားသည္ မိ႐ိုးဖလာဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ဝက္သား

ကို ေရွာင္ၾကသည္။ ယေန႕တိုင္ ႏွစ္စဥ္ စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပျမဲေတာင္ျပဳန္း ပြဲေတာ္ သို႕ သြားေရာက္

စဥ္ ဘတ္စ္ကား (သို႕) ကားေပၚတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ မွ ဝက္သားကို သယ္ေဆာင္သြားျခင္းမျပဳရ ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။

ေၾကကြဲဖြယ္ရာ ကြပ္မ်က္မႈ ကို အေၾကာင္းခံသည့္အုပ္ခ်ပ္ႏွစ္ခ်ပ္စာ ေနရာလြတ္ကို ယေန႕တိုင္ ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။[59]

သို႕ျဖင့္ ေရႊဖ်ဥ္းညီေနာင္တို႕သည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရး ယုံၾကည္မႈ ေၾကာင့္ ႏွိပ္ကြပ္ ခံရသည့္ ဦးဆုံးေသာ မြတ္စလင္

မ်ားအျဖစ္သို႕ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ အေနာ္ရထာမင္းၾကီး (ခရစ္ ၁၀၄၄-၁၀၇၇) လက္ထက္ တြင္ ျမန္မာမြတ္စလင္ စစ္သည္ ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ကိုယ္ရံေတာ္ သက္ေတာ္ေစာင့္ တပ္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ မင္းၾကီးစြာေစာ္ကဲ နန္းစံ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ မြန္

(တလိုင္း) တို႕ ၏ ျမိဳ႕ေတာ္မုတၱမ ျမိဳ႕ အား အေနာ္ရထာမင္းၾကီး စစ္ျပဳတိုက္ခိုက္စဥ္ မြတ္စလင္ စစ္တပ္အရာရွိ ႏွစ္ဦး

သည္ အလြန္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ခုခံ ကာကြယ္ ခဲ့သည္။ [60]

Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Myanmar

50 ^ .“THE EMERGENCE OF THE PANTHAY COMMUNITY AT MANDALAY”, BY MAUNG MAUNG LAY.
51 ^ “The Muslims of Burma” A study of a minority Group, by Moshe Yegar, 1972, Otto Harrassowitz. Wiesbaden, page 2, paragraph 3, line 1,2&3
52 ^ Pe Maung Tin and G.H.Luce, The Glass Palace Chronicle of the Kings of Burma
53^ a b c Luce & Tin 1960, p. 76
54 ^ ibid
55 ^ ibid
56 ^ ibid
57 ^ Online Burma/Myanmar Library
58 ^ Various Myanmar History tax-books of Ministry of Education, Myanmar.
59 ^ a b “The Muslims of Burma” A study of a minority Group, by Moshe Yegar, 1972, Otto Harrassowitz. Wiesbaden.
60 ^ Luce & Tin 1960, pp. 80-81

 

Credit :

http://news.mmsy.info/news/1609

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s