ပသီလူမ်ဳိးစုစကားဝုိင္းကုိ (မနာလုိအုပ္စုကတုိက္ခုိက္၍ဖ်က္သိမ္းခံရၿခင္း)- စမ်က္ႏွာ( 1 )

ပသီလူမ်ဳိးစုစကားဝုိင္းကုိ

(မနာလုိအုပ္စုကတုိက္ခုိက္၍ဖ်က္သိမ္းခံရၿခင္း)- စမ်က္ႏွာ( 1 )

အမွာစာ ( Preface)

 

ပသီလူမ်ဳိး သည္ သမုိင္း အေထာက္အထားမ်ားအရ တုိင္းရင္းသားအၿဖစ္ရပ္တည္ခြင္႔ရွိ ေသာလူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးၿဖ စ္ သည္။ထုိ႔ေၾကာင္း ေအာက္ပါအကုိးအကားၿဖင္႔ဆက္လက္တင္ၿပပါသည္။

၁၈၂၃ မတုိင္မီက ၿမန္မာနဳိင္ငံသုိ႔ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ၿဖင္႔ လာေနထုိင္ၾကေသာ မြတ္ဆလင္မ်ား သည္  ၁၉၈၂  ခုႏွစ္ခု နဳိင္ငံသား ဥပေဒ မ်ားဥပေဒအရ တုိင္းရင္းသားမ်ားၿဖစ္သည္။စစ္အစုိးရက လက္

ထက္က အစၥလာမ္ဘာသာ ၀င္မ်ားကုိ ဖိႏွိပ္ထားၿခင္းၿဖင္႔ တုိင္းရင္းသားအၿဖစ္ရပ္တည္ခြင္႔မရဘဲနစ္ နာ ေန ခဲ႔ပါသည္။သုိ႔ၿဖင္႔ေအာက္ေဖၚၿပပါ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ၊ နဳိင္ငံသားဥပေဒ အရ ပသီလူမ်ဳိး သည္လည္း တုိင္းရင္း သား လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအၿဖစ္ ရပ္တည္ခြင္႔ ရွိပါသည္။ပသီလူမ်ဳိးႏွ င္႔ဆုိင္ေသာအေထာက္ အထားမ်ာကုိစုစည္း၍ ပသီလူမ်ဳိး အ တြက္ သီးသန္႔၀ပ္ဆုိဒ္ https://lumyochit.wordpress.com/ တြင္ တင္ ေပးသြား ရန္စီစဥ္ထားပါသည္။

၁၉၈၂  ခုႏွစ္ခု နဳိင္ငံသား ဥပေဒ

၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ၿမန္မာနဳိင္ငံသားဥပေဒအခန္း( ၂ )တြင္ နဳိင္ငံသားၿဖစ္ၿခင္းႏွင္႔စပ္ လ်ဥ္း ၍ေအာက္ပါအတုိင္းေဖၚၿပထားသည္။

ပုဒၼ –  ၃ – နဳိင္ငံေတာတြင္ပါဝင္ေသာနယ္ေၿမတစ္ခုခု`၌ ၿမ္မာ သကၠရာဇ္ ၁၁၈၅ ခုွစ္ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၂၃ -ခု မတုိင္မီကာလမွစ၍ပင္ရင္းနဳိင္ငံအၿဖစ္အၿဖစ္အၿမဲေနထုိင္ခဲ႔ေသာ ကခ်င္၊ကယား၊ကရင္၊ခ်င္း ဗမာ၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း စသည္႔ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင္႔မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားသည္ ၿမ္မာနဳိင္ငံသားၿဖစ္သည္။

 ပုဒၼ – ၄ – မည္သည္႔မ်ဳိးႏြယ္စုသည္တုိင္းရင္းသားၿဖစ္သည္ မၿဖစ္သည္ကုိ နဳိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ(ယခု ၿပည္ ေထာင္စုအစုိးရ) က ဆုံးၿဖတ္နဳိင္သည္။

ပုဒၼ – ၅ –  တုိင္းရင္းသားတုိင္းသည္လည္ေကာင္း၊တုိင္းရင္းသားမိဖ ႏွစ္ပါးမွေမြးဖြါးတုိင္းသည္လည္း

ေကာင္း  ေမြးရာပါနဳိင္ငံသားၿဖစ္သည္။

ထုိဥပေဒ အခန္း(၈)တြင္   အေထြေထြက`႑ၿပဌာန္းထားပါသည္။

အေထြေထြက`႑ ပါ ပုဒၼ – ၇၅ – ဤဥပေဒၿပဌန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္နဳိင္ရန္အလုိ႔ငွါ ဝန္ၾကီးအဖြဲ႔ သည္လုိ အပ္ေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ နဳိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ (ယခု ၿပည္ ေထာင္စုအစုိးရ)  ၏

သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင္႔ ထုတ္ၿပန္ရမည္ဟူ၍ၿဖစ္သည္။

တုိနဳိင္ငံ သားဥပေဒ ပုဒၼ ၇၅  ပါလုပ္ပုိင္ခြင္႔အရ ဝန္ၾကီးအဖြဲ႕၏အမိန္႔ေၾကညာစာအမွတ္  ၁၃/၈၃ ၿဖင္႔ (၂၀-၉-၈၃) ေန႔ထုတ္ၿပန္ခဲ႔ေသာ ၿမန္မာနဳိင္ငံသားဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးနည္းမ်ား (နုိင္ငံသား ဆုိင္ရာလုပ္ထုံးနည္း) ၏ အခန္း (၂) နဳိင္ငံသားၿဖစ္ၿခင္း အခန္းတြင္  – အပုိဒ္ – ၄-  ၁၈၂၄ ခုွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ ၿမန္မာ ပထမစစ္ပြဲၿဖစ္ပြါးခဲ႔သည္။ ထုိကာလ၏ေနာက္ပုိင္း နဳိင္ငံၿခားသားအမ်ားအၿပားၿမန္မာနဳိင္ငံ ေတာ္ အ တြင္း သုိ႔ ဝင္ေရာက္ ေနထုိင္လာ ခဲ႔ၾက သည္။ ထုိ႕ေၾကာင္း ၿမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၈၅ ခုႏွစ္၊ ခရစ္ သကၠရာဇ္ ၁၈၂၃ ခု မတုိင္မီ ကာလ ကုိ ပုိင္းၿခားသတ္မွတ္ၿခင္းၿဖစ္သည္။

အပုိဒ္ – ၅ – တြင္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဇမာ၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း စသည္႔လူမ်ဳိးမ်ားပင္ၿဖစ္ေစကာမူ နဳိင္ငံ ေတာ္ တြင္ပင္ရင္းေနထုိင္ၿခင္းမရွိဘဲ အၿခားနဳိင္ငံေတာ္တြင္ ပင္ရင္နဳိင္ငံအၿဖစ္အၿမဲေန ထုိင္ၾက သူ မ်ား သည္  တုိင္းရင္း သား မဟုတ္ပါ။ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ နဳိင္ငံေတာ္အတြင္းသုိ႔ဝင္ေရာက္ေနထုိင္ၾကေသာ အမည္တူ မ်ဳိးႏြယ္စု မ်ားသည္လည္း တုိင္းရင္းသားမဟုတ္သည္႔အၿပင္ ေမြးရာပါ နဳိင္ငံံ သားလည္းမဟုတ္ပါ။

အပုိဒ္ – ၇ – တြင္ၿပည္ေထာင္စုဆုိရွယ္လစ္သမၼတ နဳိင္ငံေတာ္ဖြဲစည္းပုံ အေၿခခံဥပေဒ ၁၄၅  ၊ပုဒၼ ခြဲ (ခ)အရအေၿခခံ ဥပေဒအာဏာတည္သည္႔  ၁၅ -၁၀ – ၈၂ (ယခု ၂၀၀၈ ခု ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒ)ေန႔တြင္ နဳိင္ငံသားၿဖစ္ၿပီး သူမ်ားသည္ နဳိင္ငံသားမ်ားၿဖစ္ၾကသည္။ စသည္ၿဖင္႔ေဖၚၿပထားသည္ ကုိေတြ႔ ရွိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင္းအထက္ပါ နဳိင္ငံသားဥပေဒ အေထာက္အထားမ်ားအရေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ကုိေလ႔ လာ ၾကည္႔လွ်င္ —

ဗမာမြတ္စလင္လူမ်ဳိးစု(၀ါ)ပသီလူမ်ဳိးစု

ၿမန္မာအတြင္းသုိ့ ေရာက္႐ႇိအေျခစိုက္ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားမႇာ (၁) အာရဗ္မ်ား၊ (၂) ပါ႐ႇန္း၊ (၃) တ႐ုတ္၊ (၄) ကသည္းမ်ား၊ (၅) အိႏၵိယသားမ်ားႏႇင့္ (၆) အျခားလူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္သည္။ (၁) အာရပ္မ်ား ပုဂံေခတ္ ပိႆုံမင္းလက္ထက္ ေအဒီ(၇)ရာစုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္း ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္သည့္ သထုံ၊ မုတၲမသုိ့၀င္ေရာက္ေနထိုင္ၾကခဲ့သည္။ ရခိုင္ဘုရင္ မဟာ တိုင္ စႏၵလက္ထက္ (ေအဒီ ၇၈၈-၈၁၀)တြင္ အိႏၵိယ သမုဒၵရာကုိျဖတ္၍ ကမၻာ့အေ့႐ႇဖ်ား တ႐ုတ္ျပည္ သုိ့ကုန္ကူးရာ ရခိုင္ျပည္ ရမ္းၿဗဲကြၽန္းအနီးတြင္ သေဘၤာပ်က္၍ ရမ္းၿဗဲကြၽန္းတြင္ ၀င္ေရာက္ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ေအဒီ(၁၄)ရာစုတြင္ ကုန္သည္တခ်ဳိ႕သည္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္ ခဲ့ၾကသည္။ (၂) ပါ႐ႇန္းမ်ား အာရဗ္ကုန္သည္မ်းနည္းတူ ကုန္ကူးသန္းရာမႇ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ေရာက္႐ႇိလာခဲ့သည္။ ေအဒီ(၁၃)ရာစု တြင္ ယခင္ ပသီၿမိဳ႕(ယခု ပုသိမ္)ကုိ ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္ခဲ့ၾက သည္။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ကုိ ကုလားပသီမင္း (၃)ဆက္ အုပ္စုိးခဲ့သည္။ (၁) ပသီမင္း[နန္းစံသက္ ၈-ႏႇစ္] (၂) ေအာ္လန္ေတးမင္း [နန္းစံသက္-၁ႏႇစ္] (၃) အကၠဘတ္မင္း[နန္းစံသက္၃-ႏႇစ္] (၃) တ႐ုတ္မ်ား ျမန္မာသကၠရာဇ္(၆၄၃)ခု နရသီဟ ပေတ့မင္း(တ႐ုတ္ေျပးမင္း)လက္ထက္တြင္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း တ႐ုတ္ ျပည္ဘက္တြင္ တ႐ုတ္ေမာင္းဂြတ္ဘုရင္ ကုဗေလခန္ရဲ႕ တာရ္တာရ္စစ္သည္မ်ား ပုံဂံကုိ၀င္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၂၈၁-ခုႏႇစ္၊ ဒုတိယတ႐ုတ္ျမန္မာ စစ္ျဖစ္ပြား သည့္ အခ်ိန္တြင္ ဗုိလ္မႇဴးႀကီး နဇ႐ြတ္ဒင္ေခါင္းေဆာင္ေသာ တာရ္တာရ္ စစ္သည္မ်ား သည္ ေကာင္းစင္(ယခု ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕)ကုိ သိမ္းပိုက္အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ (၄) ကသည္းမ်ား ၁၈၂၁-ခုႏႇစ္တြင္ မဟာဗႏၶဳလဦးစီး သည့္ တပ္ မ်ားသည္ အာသံ(ကသည္းျပည္)သုိ့ ၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္ရာ ေအာင္ႏိုင္သျဖင့္ ကသည္း သုံ့ပန္း (၄၀၀၀၀)ေက်ာ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ထက္၀က္ခန့္မႇာ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားျဖစ္သည္။ (၅) အိႏၵိယ သားမ်ား အိႏၵိယျပည္ဘက္မႇလည္း အိႏၵိယ၊ မဂုိမ်ား၊ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ကုန္းေၾကာင္းမႇေန၍ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အတြင္း ဥဒယုိ၀င္ထြက္သြားလာခဲ့ၾကသည္။ အေနာက္ဘက္လြန္မင္း (၁၆၀၅-၁၆၂၈)ခုႏႇစ္တြင္ ေတာင္ငူဘုရင္ နတ္သ်င္ေနာင္ ႏႇင့္ စစ္ျဖစ္ပြားရာ နတ္သ်င္ေနာင္က သံလ်င္စား ငဇင္ကာထံ အကူအညီေတာင္းခံသျဖင့္ ငဇင္ကာက သေဘၤာ (၄)စီးေစလႊတ္ခဲ့ရာ အစၥလာမ္သာသနာ ၀င္မ်ားပါ၀င္ ခဲ့သည္။ စစ္ပြဲတြင္ အေနာက္လြန္မင္းကစစ္ႏိုင္သျဖင့္ ငဇင္ကာ ႏႇင့္ နတ္သ်င္ေနာင္ကုိ ကြပ္မ်က္ခဲ့ သည္။ သုံ့ပန္းမ်ားကုိမသတ္ဘဲ ေနျပည္ေတာ္သုိ့ ေခၚေဆာင္ခဲ့သည္။ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားအား ေနရာအတည္တက်ခ်ထားေပးပုံ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းတရားႀကီးသည္ စစ္သုံ့ပန္းမ်ားကုိ အင္း၀ၿမိဳ႕၊ ျမစ္သာျမစ္ေျမာက္ဘက္တြင္ ေနရာ အတည္တက်ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္ မ်ား အတြက္ ေ႐ႊဘုိ၊ ေက်ာက္တည္၊ စစ္ကုိင္းနယ္မ်ားတြင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေ နထိုင္ရန္ ေျမေနရာမ်ား ကုိ တည္တက်ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ စေနမင္းလက္ထက္ (၁၆၂၈-၂၆၄၉)ခုႏႇစ္တြင္ အစၥလာမ္ သာသနာ၀င္ မ်ားအတြက္ ေတာင္ငူ၊ ရမည္းသင္း၊ ေညာင္ရမ္း၊ ယင္းေတာ္၊ မိတၴီလာ၊ ပင္းယ၊ တဘက္ဆြဲ၊ ေဘာဓိ၊ စည္သာ၊ စည္ပုတၲရာ၊ ေျမဒူး၊ ဒီပဲရင္း စေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေနရာအတည္ တက် ခ်ေပးခဲ့သည္။ ေညာင္ရမ္းေခတ္လြန္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဘုိးေတာ္ဗဒုံမင္းလက္ထက္ (၁၈၀၁) – ခုႏႇစ္တြင္ အမရပူရနယ္အတြင္း႐ႇိ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားအတြက္ ဗုံးအုိး၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ စားၾကင္၀႐ြာမ်ားတြင္ ေနရာအတည္တ်ကခ်ေပးခဲ့သည္။ ေနာင္အခါ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏႇင့္ ဆက္ႏြယ္ေပါက္ဖြားလာေသာ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္ တုိင္းရင္းသားမ်ား သည္ ရမည္းသင္း၊ ယင္းေတာ္၊ ပ်ဥ္းမနား အစ႐ႇိသည့္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အစုအေ၀းလိုက္ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤကဲ့သုိ့ေသာ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္ တုိင္းရင္းသားမ်ားမႇာ ဗမာဘုရင္မ်ားလက္ထက္တြင္ ပသီလူမ်ဳိးဟု အသိအမႇတ္ျပဳျခင္းခံရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ကုန္းေဘာင္ဆက္ မဟာရာဇ၀င္ေတာ္ႀကီး ဒုတိယတြဲ စာမ်က္ႏႇာ (၄၇၀၊ ၄၈၂၊ ၅၁၄)၊ ကုန္းေဘာင္ဆက္ မဟာရာဇ၀င္ေတာ္ႀကီး တတိယတြဲ စာမ်က္ႏႇာ(၆၊ ၈၆၊ ၉၀၊ ၁၃၅၊ ၂၃၆၊ ၃၁၉) တုိ့တြင္ ပါ႐ႇိသည့္အေထာက္အထားမ်ားအရ ဗမာဘုရင္မ်ားလက္ထက္ တြင္ ပသီလူမ်ဳိးအျဖစ္ အခိုင္အမာ တည္႐ႇိ ခဲ့သည္။ ဗမာျပည္အား အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕မ်ား သိမ္းယူၿပီး ေနာက္ပိုင္းမႇစ၍ ၁၉၃၁-ခုႏႇစ္အထိ ပသီလူမ်ဳိးမ်ားအား ေဇတဘာဒီ လူမ်ဳိးဟု အသိအမႇတ္ျပဳျခင္းခံရ သူမ်ားျဖစ္သည္။ ၁၉၃၁-ခုႏႇစ္မႇ ယေန့မ်က္ေမႇာက္ကာလအထိ ဗမာမြတ္စလင္မ္မ်ား ဟု အသိအမႇတ္ ျပဳျခင္း ခံေနရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ယေန့ ဗမာမြတ္စလင္မ္ တနည္းအားျဖင့္ ပသီမ်ားဟု သတ္မႇတ္ ခံေနရသူမ်ားသည္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးတည္းမႇ ဆင္းသက္လာျခင္းမဟုတ္ပါ။ မ်ဳိးတူစုတစ္စုတည္းမႇ ဆင္းသက္လာျခင္း မဟုတ္ပါ။ ေသြးတူစု၊ ဇာတ္တူစုတစ္စုတည္းမႇ ေပၚေပါက္လာျခင္းလည္းမဟုတ္ပါ။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားမႇ ေရာေႏႇာေပါက္ဖြားလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးသည္ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံမႇ ေရာေႏႇာေပါက္ဖြားလာ တတ္ျခင္းကုိ ေအာက္ပါသာဓကမ်ားအရ သိႏိုင္ ေပသည္။ ယေန့ဗမာလူမ်ဳိးသည္ ဗမာလူမ်ဳိးအျဖစ္ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ (ေပ်ာ့၊ ပ်ဴ၊ ကမ္းယံ၊ သက္၊ ရခိုင္၊ ထား၀ယ္၊ တိဘက္)စသည့္ လူမ်ဳိးမ်ားမႇ ေရာေႏႇာေပါက္ဖြားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ကမၻာေပၚ႐ႇိ အျခားထင္႐ႇားေက်ာ္ၾကားသည့္ လူမ်ဳိးအခ်ဳိ႕သည္လည္း ဤနည္းပင္ျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္ အီတလီ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ က်ဴထ႐ြန္၊ အီထရပ္စက္၊ ေရာမ၊ ဂရိတ္၊ အာရဗ္ စသည့္လူမ်ဳိးမ်ားမႇ ေရာေႏႇာ ေပါက္ဖြား လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပင္သစ္လူမ်ဳိးမ်ားသည္လည္း ေဂၚလ္၊ ဘရီထြန္၊ က်ဴထ႐ြန္ စသည့္လူမ်ဳိးမ်ားမႇ ေရာေႏႇာ ေပါက္ဖြားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန့ ဗမာမြတ္စလင္မ်ား (၀ါ)ပသီမ်ား သည္လည္း ႏိုင္ငံျခားမႇလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ားမႇ ဆင္းသက္ လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ အထက္ေဖာ္ျပပါလူမ်ဳိးမ်ားမႇ ေပါက္ဖြားလာျခင္းျဖစ္သည္မႇာ အခိုင္အမာျပႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာ ဘုရင္ မ်ား လက္ထက္တြင္ ေနထိုင္ရန္ေဒသမ်ားထူေထာင္ေပးၿပီး ပသီလူမ်ဳိးအျဖစ္ အသိ အမႇတ ္ျပဳခဲ့ျခင္း မႇာ ရာဇ၀င္ အေစာင္ေစာင္တုိ့အရ ထင္႐ႇားေပသည္။ လူမ်ဳိးဆုိသည္မႇာ ‘လူမ်ဳိးဆုိသည္မႇာ အေျခခံ အားျဖင့္ လကၡဏာ(၄)ရပ္ႏႇင့္ကိုက္ညီသည့္ လူ့အစုအေ၀းတစ္ရပ္ျဖစ္ရမည္။

တိက်ေသာလူ႕ အစု အေ၀းတစ္ရပ္ျဖစ္ရမည္။ ဤလူ့အစုအေ၀းသည္ အမ်ဳိးအႏြယ္လိုက္လည္း မဟုတ္။ မ်ဳိး႐ုိးဇာတိ အရလည္းမဟုတ္။ သမိုင္းေရးရာအရ ဖြဲ႕စည္းမိလာေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ ရပ္သာ ျဖစ္ရမည္’ဟု အဆုိ႐ႇိခဲ့သည္။

လူမ်ဳိးဆုိသည္မႇာ လူမ်ဳိးေရးလကၡဏာ(၄)ရပ္႐ႇိမႇသာ လူမ်ဳိးတစ္ မ်ဳိးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

(၁) တူညီေသာ ဘာသာစကား (Common language) ႐ွိရမည္။

(၂) တူညီေသာေနထိုင္မႈနယ္ေျမေဒသ (Common territory) ႐ႇိရမည္။

(၃) တူညီေသာစီးပြားေရးဘ၀ စုစုစည္းစည္း (Common Economic Cohesion) ႐ႇိရမည္။

(၄) တူညီေသာ ယဥ္ေက်း မႈအားျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ျပသေသာ တူညီေသာစိတ္ေနသေဘာထား (Common psyehological make-up, which manifestiteself in a Common Culture) ႐ႇိရမည္။

ဤလူမ်ဳိးေရးလကၡဏာႀကီး(၄)ရပ္သည္ ကမၻာကမျငင္းႏိုင္သည့္ လူမ်ဳိးေရးတုိင္းတာခ်က္ လကၡ ဏာ (၄)ရပ္ျဖစ္ ေပသည္။ (၁) ဗမာမြတ္စလင္မ္(၀ါ)ပသီလူထုႀကီးတစ္ရပ္လုံးသည္ ဗမာႏိုင္ငံ တြင္႐ႇိ သည့္လူမ်ားစုသုံးစြဲေနသည့္စကားကုိပင္ တူညီစြာ အမ်ားစုသုံးစြဲေျပာဆုိေနျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ တူညီ စြာ ေျပာဆုိ သည့္ဘာသာစကား႐ႇိပါသည္။ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ရန္အတြက္ သီးျခားဘာသာစကား တစ္ရပ္မလုိေပ။ ဘာသာစကားတစ္မ်ဳိးကုိ လူမ်ဳိး(၂)မ်ဳိး(၃)မ်ဳိး သုံးစြဲေနေသာ သာဓကမ်ား ကမၻာ တြင္႐ႇိပါသည္။ အဂၤလိပ္ႏႇင့္အေမရိကန္လူမ်ဳိးတုိ့သည္ ဘာသာစကားတူညီၾကသည္။ သုိ့ေသာ္ လူမ်ဳိး မတူ။ ေနာ္ေ၀ဂ်င္းႏႇင့္ ဒိန္းလူမ်ဳိး၊ အဂၤလိပ္ႏႇင့္ အုိင္းရစ္လူမ်ဳိးတုိ့သည္ လူမ်ဳိးမတူၾကေသာ္လည္း ဘာသာစကား တူညီၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္လည္း ဟံလူမ်ဳိးႏႇင့္ဟီြလူမ်ဳိး မ်ားသည္လူမ်ဳိးခ်င္း မတူေသာ္လည္း ဟံဘာသာစကား ကုိသာ ေျပာဆုိသုံးစြဲၾကသည္။ (၂) တူညီစြာ ေနထိုင္ မႈေဒသဆုိသည္မႇာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးသည္ သီးျခားျပည္နယ္ပုံသ႑ာန္ျဖင့္ ေနထိုင္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေဒသ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျပန့္ႀကံေနထိုင္မႈမ်ဳိးလည္း႐ႇိသည္။ ဟုိတစ္စုသည္တစ္စု ေနထိုင္ၾက ေသာ္လည္း တစ္ျပည္လုံးအေနႏႇင့္ၾကည့္လ်င္ အစုအေ၀းေပါင္းမ်ားစြာ စုစည္းေနထိုင္မႈ႐ႇိ/မ႐ႇိ စံနစ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ပုံစံတူညီစြာ ေနထိုင္မႈ ႐ႇိ/မ႐ႇိသာလ်င္ အဓိကျဖစ္သည္။ သီးျခားျပည္နယ္ မ႐ႇိေသာ္လည္း သီးျခားလူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနျခင္းကုိ ကမၻာတြင္ေတြ႕႐ႇိရပါသည္။ (ဥပမာ တ႐ုတ္ျပည္႐ႇိ အုိလြန္ခြၽန္လူမ်ဳိးစုကေလး သည္ တ႐ုတ္ျပည္တစ္ျပည္လုံးမႇ လူဦးေရ (၂၀၀၀)ခန့္သာ႐ႇိေပသည္။ လူဦးေရ(၂၀၀၀)ေလာက္မႇာ (၂)စုေလာက္သာကြဲေနျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ျပန့္ႀကဲေနထိုင္ၾက သည္မႇာ ထင္႐ႇားေပသည္။ တ႐ုတ္ျပည္၏ ဟီြလူမ်ဳိးႏႇင့္အုိလြန္ခြၽန္လူမ်ဳိးတုိ့၏ ျပန့္ႀကဲေနထိုင္မႈပုံစံႏႇင့္ ဗမာမြတ္စလင္ (၀ါ)ပသီလူထု၏ေနထိုင္မႈပုံစံသည္ အလြန္နီးစပ္လႇေပသည္။ ဗမာမြတ္စလင္မ္(၀ါ)ပသီ မ်ာ း၏ေနထိုင္မႈသည္ ေက်း႐ြာ ႀကီးမ်ားတြင္ ႐ြာလုံးကြၽတ္ေနထိုင္ၾကျခင္း၊ ၿမိဳ႕ကေလးမ်ားတြင္ အတန္း လိုက္ အစုလိုက္ေနထိုင္ၾကျခင္း၊ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား တြင္ ရပ္ကြက္ႀကီးမ်ားအလိုက္ေနထိုင္ၾကျခင္းကုိ ေတြ႕႐ႇိႏိုင္ပါသည္။ [ဗမာမြတ္စလင္မ္(၀ါ)ပသီလူမ်ဳိးစုသည္ သီးျခား နယ္နိမိတ္သတ္မႇတ္ ခ်က္ျဖင့္ ေနထိုင္ၾကသည့္လကၡဏာမ႐ႇိေပ။ ျပန့္ႀကဲေနထိုင္ၾကသည့္ လူမ်ဳိးစုျဖစ္သည္။] (၃) တူညီသည့္ စီးပြားေရး ဘ၀ စီးပြားေရးစုစုစည္းစည္း႐ႇိသည္ကုိ ေတြ႕႐ႇိႏိုင္ေပသည္။ ဗမာႏိုင္ငံသည္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ဗမာ့စီးပြားေရးေသာ့ခ်က္သည္ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ၄င္းဆန္စပါး လုပ္ငန္းကုိ ဗမာမြတ္စလင္မ္(၀ါ)ပသီလူမ်ဳိးအမ်ားစုလည္းလုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကသည္။ အျခားလူ႕ အစုအေ၀း ကုိၾကည့္လ်င္ အလုပ္သမား၊ ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစား စီးပြားကုန္သြယ္ေရးသမားမ်ား၊ ပညာတတ္မ်ား၊ စာေရးစာခ်ီမ်ား႐ႇိသည္။ ယေန့ ျမန္မာျပည္၏ စီးပြားေရးစနစ္တစ္ ခုတည္း၏ေအာက္တြင္ စုစုစည္းစည္း႐ႇိၾကျခင္း႐ႇိသည္ကုိ ေတြ႕႐ႇိႏိုင္သည္။ (၄) ဗမာမြတ္စလင္မ္ (၀ါ)ပသီ လူမ်ဳိးစုတစ္ရပ္လုံးမႇ က်င့္သုံးလ်က္႐ႇိေသာ ေနထိုင္စားေသာက္ေျပာဆုိ ဆက္ဆံေရးမ်ားသည္ တူညီသည့္စိတ္ေနသေဘာထားမႇ ထုတ္ေဖာ္ျပသခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိးစုတစ္ရပ္လုံးမႇ ယဥ္ေက်းမႈ မ်ားသည္ လူမ်ဳိးစုတစ္ရပ္တြင္တူညီစြာ႐ႇိေနၾကသည္။ ဗမာမြတ္စလင္မ္(၀ါ)ပသီလူမ်ဳိးစု၏ ယဥ္ေက်းမႈ သည္ ကုိးကြယ္ရာဘာသာႏႇင့္တြဲေနျခင္း႐ႇိသည္မႇာ အျခားလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ယဥ္ေက်းမႈႏႇင့္ ယႇဥ္ၾကည့္ လ်င္ မတူညီသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ႐ႇိေနသည္ကုိေတြ႕ရၿပီး ဗမာမြတ္စလင္မ္(၀ါ)ပသီလူမ်ဳိးစု တစ္ရပ္လုံးအတြက္မူ တူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈအားျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ျပသေသာ တူညီသည့္စိတ္ေန စိတ္ထား႐ႇိသည္ကုိ အခိုင္အမာေတြ႕႐ႇိရသည္။

ထုိ့ေၾကာင့္ ဗမာမြတ္စလင္မ္(၀ါ)ပသီလူထုသည့္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးျဖစ္ရန္လကၡဏာႀကီး (၄)ရပ္ႏႇင့္ ကိုက္ညီ ေနပါသည္။

အထက္ပါလကၡဏာႀကီး(၄)ရပ္အျပင္ (၁) လူမ်ဳိးျဖစ္ေပၚလာပုံအေထာက္ အထားခိုင္လုံျခင္း၊ (၂) သမုိင္းေရးအရ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္ခိုင္မာလ်က္႐ႇိျခင္း၊[လြန္ခဲ့ေသာ ႏႇစ္ေပါင္း (၁၀၀၀) ေက်ာ္မႇစ၍ သမုိင္းေရးရာအရ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ႏႇင့္ အမ်ဳိးသားေရး လကၡဏာ(၄)ရပ္ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ႐ႇိဘဲ ခုိင္ၿမဲစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္မႇာ ထင္႐ႇားပါသည္။] (၄) အနာဂတ္အတြက္လည္း တည္ၿငိမ္စြာ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္ လ်က္႐ႇိျခင္း အစ႐ႇိသည့္ အေထာက္အထားမ်ားအရ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္ဟု သတ္မႇတ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ သည္။ အတိတ္ကာလ၊ ယေန့ မ်က္ေမႇာက္ကာလႏႇင့္ အနာဂတ္ ကာလမ်ားတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ လူမ်ဳိးေရး လကၡဏာခ်က္မ်ားအရေတြ႕႐ႇိသည္မႇာ ဗမာမြတ္စလင္မ္(၀ါ)ပသီမ်ားသည္ အတိတ္ကာလ အေတာ္ၾကာကပင္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးျဖစ္ခဲ့ၿပီး အနာဂတ္တြင္လည္း လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအျဖစ္ ပီပီသသ ႐ႇိေနပါ သည္။ ယေန့ ဗမာမြတ္စလင္မ္(၀ါ)ပသီလူမ်ဳိးစုသည္ အတိတ္ကာလအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိလူမ်ဳိးေရးကုိ ဖုံးကြယ္ထားရျခင္းျဖစ္သည္။ အတိတ္မႇ လူမ်ဳိးစုျပန္လည္ေပၚထြက္လာရန္ ျပန္လည္ ေဖာ္ ထုတ္ၾကရေပမည္။ဗမာမြတ္စလင္မ္(၀ါ)ပသီ လူထုတစ္ရပ္လုံးအား လူမ်ဳိးပီသေနျခင္းကုိ တုိင္းျပည္ ႏႇင့္ကမၻာက အသိအမႇတ္ ျပဳလာေစေရးအတြက္ ထူေထာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္။     ။ ကုိကုိေလး(ဗပက)@ ပသီဦးကုိကုိေလး။ ၁၉၅၀ ေက်ာ္ ၆၀ ၀န္းက်င္က ေရးသား ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ “ေခတ္(၅) ေခတ္နဲ႔ လူတန္းစားျပႆနာ”ဆုိတဲ့စာအုပ္ထဲကေန ေကာက္ႏႈတ္ၿပီး ၂၀၀၅-ခုႏွစ္ေလာက္က ေနရာတစ္ခုမွာ ကၽြန္ေတာ္ sharing လုပ္ေပးဖူးတဲ့ ေဆာင္းပါးေလးကုိ ျပန္ၿပီးတင္ ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကုိ မူရင္းစာအုပ္ထဲမွအတုိင္းသာ ကူးယူထားပါသည္။

Credit :

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:iYr-lSMaaoAJ:y…

ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

တိမ္ၿမဳပ္ေနေသာ မြတ္ဆလင္လူတစ္စုကုိ ဦးေမာ လာေအာင္ၿပဳလုပ္ေပးၿခင္းသည္ ၾကီးမားအက်ဳိးစြာဘ္ ကုိ ရရွိမွာၿဖစ္သည္။သာဓက အၿဖစ္ေၿပာၿပရလွ်င္ –

အိႏၵိယနဳိင္ငံတြင္ ဟိႏၵဴ ရပ္ကြက္ အနီးတြင္ ရွီအ  – မြတ္ဆလင္ရပ္ကြက္တစ္ခုရွိတယ္။ ဟိႏၵဴမ်ား ကုိ မြတ္ ဆလင္မ်ားကုိ အၿပီးသတ္ေခ်မုန္းေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ လုပ္ေနတယ္။ ရွီအ မြတ္ဆလင္ မ်ားကနီးစပ္ရာ စြႏၷီမြတ္ဆလင္ ကုိအကူအညီေတာင္းခံရာ စြႏၷီမြတ္ဆလင္ မ်ားေဒယုိဘန္ ဒါရုလ္အူလုမ္ ေက်ာင္းက ဖတ္ဝါ ေတာင္းတယ္။

ေၿဖၾကားရာတြင္ ဟႏၵဴမ်ားသည္ ရွီအ ဆုိၿပီးတုိက္ေနမဟုတ္၊ မြတ္ဆလင္ဆုိၿပီးတုိက္ေနၿခင္းၿဖစ္ သည္႔  အတြက္စစ္ကူဝင္တုိက္ ေသဆုံးလွ်င ္ရွဟီဒ္ ၿဖစ္မည္ဟု ေၿဖၾကားသြားသည္။

 

မြတ္ဆလင္ တစ္စုအနာဂါတ အဓြန္႔ရွည္ ရွင္သန္ေရးအတြက္ ကေလာင္လက္နက္ၿဖင္႔တုိက္ ပြဲဝင္ၿခင္း ၿဖင္႔ရရွိေေသာစြဘ္မွာ လည္းထုိနည္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။

 

သုိ႔ၿဖင္႔အားလုံးဝုိင္းဝန္းေရးေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

ေရးသားေသာ သမုိင္းအေထာက္အထားမ်ားကုိ ပသီလူမ်ဳိးစု၏

သီးသန္႔ေအာက္ပါ ဝပ္ဆုိဒ္တြင္

တင္ေပးသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။

 

https://lumyochit.wordpress.com/

မွ်ေဝမယ္ Twitter

1304 ေယာက္ ၾကည့္ၿပီးၿပီ

ဒီစကားဝိုင္းအတြက္ ျပန္စာေတြပိတ္သြားပါၿပီ

စကားဝိုင္းထဲက ျပန္စာေတြ

Permalink kotinmaung က December 18, 2011 – 4:02pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

Salam

http://lumyothit.wordpress.com/


၎ဝပ္ဆုိဒ္တြင္လည္း တုိင္းရင္းသားမြတ္ဆလင္

မ်ားအေၾကာင္းေလ႔လာနဳိင္ပါသည္။

Permalink kotinmaung က December 18, 2011 – 4:22pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

သူေတာ္စင္ ေရႊဘုိ သခင္ႀကီး(၄) ပါး

ဆရာႀကီးေလးပါးမွာ ျပည္ေ႐ႊဘုိတြင္ စုေပါင္းေနထိုင္ခဲ့သူမ်ားမဟုတ္ပဲ ေဒသခြဲမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ဘုရင္မင္းျမတ္ အမ်က္ေတာ္႐ွ၍ ဆင့္ေခၚေတာ္မူခ်ိန္မွသာ ေ႐ႊဘုိမင္းေနျပည္ေတာ္သုိ႔ စု႐ုံးေရာက္႐ွိခဲ့ၾကၿပီး ျပစ္ဒဏ္သင့္ခံခဲ့ရေသာ သူေတာ္စင္ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ ၁၇၅၉-ခုတြင္ ယုိးဒယားသုိ႔ စစ္မထြက္မီ တိုေတာင္းလွေသာကာလ၌ သာသနာ့ဂုိဏ္းကြဲမ်ား ေပၚေပါက္သည္ကုိ ေျဖ႐ွင္းခဲ့သည္။ ၀ိနည္းေတာ္ႏွင့္အညီ ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ က်င့္သုံးေစသည္။ ၀ိနည္းေတာ္ကုိ မ႐ုိမေသ မလိုက္နာသူတုိ႔အား ဒဏ္ခတ္ေစရန္ မဟာဒါန္၀န္ ခန္႔အပ္သည္။ ၁၇၅၉-ခုႏွစ္တြင္ သာသနာေတာ္သန္႔႐ွင္းေရးအား တာ၀န္ယူေဆာင္႐ြက္ရေသာေၾကာင့္ ကုိးကြယ္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးအား သန္႔႐ွင္းေစခဲ့ရာ ပသီမြတ္စ္လင္မ္ တုိ႔၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းအား ေမးျမန္းစဥ္ ေဂါ၀ိႏၵပုဏၰား၏ ေလွ်ာက္တင္မႈအရ ပသီမြတ္စ္လင္မ္ တုိ႔အား ဆင့္ေခၚေတာ္မူၿပီး စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့သည္တြင္ သာသနာ့ယုံၾကည္္ခ်က္အား ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကသည္။ေဂါ၀ိႏၵပုဏၰားစကားႏွင့္ ညီညြတ္သည္ဟု မင္းတရားႀကီးထင္မွတ္ေတာ္မူၿပီး ဆရာႀကီး(၄)ပါးအား အယူလြဲမွားေနသည္။ တရားေဒသနာေတာ္ ေဟာၾကားျပဳျပင္ရန္ အခ်ဳပ္အာဏာသားတုိ႔လက္သုိ႔ လႊဲအပ္ ခဲ့သည္။မလိုက္နာျငင္းဆန္က စီရင္ရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဆရာႀကီး(၄)ပါးတုိ႔မွာ ေနာက္သားေျမးတုိ႔အေရးေျမာ္ေတြးၿပီး ယုံၾကည္ခ်က္အတြက္ အသက္ေပးဆက္ခဲ့ၾကသည္။ ဆရာႀကီး(၄)ပါးကုိ ေခါင္းျဖတ္သတ္လိုက္သည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ဥပၸါပ်ံ၊ ေတာ္လဲ၊ ငလ်င္လႈပ္၊ ေမွာင္ႀကီးက်ၿပီး ကုန္းေဘာင္ ေရႊျပည္တြင္ မုိးႀကိဳး(၁၃)ခ်က္ တစ္ၿပိဳင္တည္းပစ္ခတ္သည္။ ဤနမိတ္အား ဘုရင္မင္းျမတ္မွ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာေက်ာ္ မ်ားအား ေခၚယူေမးျမန္းေတာ္မူရာ လူမ်ဳိးတစ္ရာ့တစ္ပါးတုိ႔တြင္ မည္သည့္လူမ်ဳိးဘာသာ ယုံၾကည္မႈကုိမွ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္၊ မပယ္ဖ်က္သင့္ေၾကာင္း၊ ယခုအျဖစ္အပ်က္မွာ တစ္ရာ့တစ္ပါးေသာ လူမ်ဳိးမွ သူေတာ္စင္တုိ႔ ေသြးေျမက်၍ ဤသုိ႔ အတိတ္နမိတ္ႀကီးမ်ားျပပါသည္။ (၃)ႏွစ္မုိးေခါင္ရန္ ကိန္း႐ွိပါေၾကာင္း ပညာ႐ွိမ်ားမွ ေလွ်ာက္တင္ၾကသည္။

ဘုရင္မင္းျမတ္မွ ဆရာႀကီး(၄)ပါး အေျခအေန၊ ကၽြန္ယုံေတာ္မ်ားအားေမးေတာ္မူရာ ဆရာႀကီးတုိ႔ မေခ်မငံျပဳ၍ လက္လြန္သြားေၾကာင္း သံေတာ္ဦးတင္ရာ အသင္တုိ႔ မိုက္မဲေလစြတကားဟု အျပစ္ေတာ္ တင္ကာ မလုိတမာကုန္းေခ်ာသည့္ လက္သုံးေတာ္ ၀ကၤပုဏၰားအား ေထာင္သြင္း၍ အက်ဥ္းထားေစ အမိန္႔ေတာ္သတ္မွတ္ၿပီး ဆရာႀကီး(၄)ပါး ခႏၶာ၀န္ခ်ရာေနရာသုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈရာ ျခေတာင္ပုိ႔(၄)လုံး ျဖစ္ေနသည္ကုိျမင္ေတာ္မူလွ်င္ အမွန္ပင္သူေတာ္စင္မ်ားပါတကားဟု ယူက်ဳံးမရျဖစ္ကာ ၎ေနရာကုိ မင္းမႈထမ္းမ်ားအား သဲျဖဴခင္း၊ ရာဇမတ္ကာၿပီး ေ႐ႊထီး(၄)လက္မုိး၍ အေစာင့္ထားရန္ အမိန္႔ေတာ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ နန္းေတာ္သုိ႔ျပန္ၿပီး ၀ကၤပုဏၰားမိုက္အား သတ္ေစရန္ အမိန္႔ခ်ကာ သုံးေထာင္ခုႏွစ္ရာ ဆရာႀကီးမ်ဳိးႏြယ္မ်ားကုိ ဆင့္ေခၚၿပီး မလုိတမာကုန္းေခ်ာစကားေၾကာင့္ ယူက်ံဳးမရျဖစ္ရေၾကာင္း ဆရာႀကီး(၄)ပါးကုိရည္စူး၍ ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ေလးေဆာင္လွဴဒါန္းတည္ေဆာက္ေပးမည့္အေၾကာင္း မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္။ ေျမဒူးၿမိဳ႕တြင္ မွန္စီေ႐ႊခ်ဗလီႀကီး(၄)လုံး တိုင္းရင္းသားအစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ား အား ခ်ီးေျမွာက္ခဲ့သည္။

႐ွက်ရတြလ္အီမံက်မ္းလာ သခင္ႀကီး(၄)ပါးအေၾကာင္း

ျမန္မာဘုရင္ကုိ တင္သြင္းလႊာ (၁၂၄၅-ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလ)

ဘုရားကၽြန္ေတာ္ ေျမဒူးၿမိဳ႕ေန သေဘၤာဘလီ၀င္၊ တကာႀကီးငယ္တုိ႔ႏွင့္ ပသီေက်ာင္းထိုင္ ဆရာမုိ႔ဟရစ္ဒင္ ေ႐ႊဘ၀ါးေတာ္ေအာက္ ႐ွိခုိးသံေတာ္ဦးတင္ပါသည္ဘုရား ။

အင္း၀မင္းဆက္ စေနမင္းလက္ထက္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၉၀၀)ေက်ာ္က မြတ္စ္လင္မ္လူေပါင္း သုံးေထာင္ခြန္ႏွစ္ရာတုိ႔သည္ ကာသီေရႊ၀ါ၊ ကာသီေရႊဒုံး၊ ကာသီပန္း၀ါ၊ ကာသီျမတ္ၾကာ မင္နာႏုရပ္၊ မင္းန၀ါဟရပ္၊ မင္းသီဟရပ္၊ မင္းေနမ်ဳိးဂုဏၰရတ္တု႔ိႏွင့္ ၀င္စားလာေရာက္ရာ စားၿမဲ ေနၿမဲ ေပးခ်သနားေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ေရႊခ်မွန္စီ ပလီ(၄)လုံး ေျမဒူးၿမိဳ႕အတြင္း တည္လုပ္သနားေတာ္ျမတ္ခံရ၍ က်မ္းဂန္ႏွင့္အညီ က်င့္ေဆာင္ေနထိုင္ၾကသည္ေနာက္ ယခု ဘုရင္မင္းျမတ္ေဘးေတာ္ အေလာင္းမင္းတရားႀကီးလက္ထက္ မြတ္စ္လင္မ္လူမ်ဳိးတုိ႔ကုိ မျမင္ဘူးသည္ႏွင့္ အပါးေတာ္တြင္ ကၽြန္ယုံ ပုဏၰား ေဂါ၀ိႏၵကိ ေမးေတာ္မူရာ ေဂါ၀ိႏၵပုဏၰားက ၎လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ၾကက္ငွက္ကၽြဲႏြားတုိ႔ကုိ အ႐ွင္လတ္လတ္ လွီးျဖတ္သစား၊ အယူမွားေသာသူ လူမ်ဳိးျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ဟင္ဒြတ္စတံဒလင္လိ (ေဒလီ)ဗာရာဏသီၿမိဳ႕မ်ားက ႏွင္ထုတ္လိုက္ေသာသူမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း ႐ွိခုိးသံေတာ္ဦးတင္၍ ကၽြန္ေတာ္မ်ဳိးေဘး၊ ဆရာႀကီး မုဟမၼဒ္ေ႐ွာင္႐ွန္၊ ဆရာႀကီး မုိဟစ္ဗြလႅာ၊ ဆရာႀကီး႐ွမၼဒါရ္၊ ဆရာႀကီးအြတ္သမံ တုိ႔ကုိ အရေတာင္းေတာ္မူၿပီးလွ်င္ အစၥလာမ္ဘာသာကုိလႊတ္၍ ၀က္သားကုိစားရ မည္။ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုတုိ႔ကုိ ႐ွိခုိးပူေဇာ္ရမည္။ ရာဇမာန္ပြား၍ ေထာင္မွာ အက်ဥ္းခ်ထား၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္၊ အသက္ကုိ အေသသတ္မည္၊ ထုတ္ယူသြားရာ ၎ဆရာႀကီး(၄)ပါးတုိ႔သည္ သုသာန္၀မွာ ၀ုိဇူသန္႔စင္၍ ဒုိရကအတ္ နမာတ္ဖတ္႐ြတ္ ဒုိအာဆုေတာင္းၿပီးလွ်င္ ဦးခ်စစ္ဂ်ဒါတြင္းမွာ အေသခံေသာေၾကာင့္ ေကာင္းကင္က အတိတ္ႀကီးနမိတ္ႀကီးျပသည္။ ငလ်င္လႈပ္သည္။ ဥပၸါတ္ပ်ံသည္၊ ေတာ္လဲသည္။ နန္းေတာ္ကန္ေတာ့တိုင္ကုိ မုိးႀကိဳးပစ္သည္။ ေမွာင္က်သည္။ ေနမထြက္ ၾကယ္ေပၚသည္။ ေန႔ကုိညဥ့္အတိ ျဖစ္ေနသည္။ ေန႔ည၌မကြဲ႐ွိေနေသာေၾကာင့္ ေဂါ၀ိႏၵပုဏၰားကုိ ေထာင္မွာ အက်ဥ္းထား သင့္၊ မသင့္ကုိ ခ်င့္ခ်ိန္၍ အဆုံးစီရင္မည္။ ၾကယ္သြားေနသြား အတိတ္ကိန္းခန္းကုိ နားလည္သူပညာ႐ွိ တုိ႔ကုိ ေခၚ၊ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္ေခၚၿပီးလွ်င္ ေမးေတာ္မူျပန္ရာ ၎ပညာ႐ွိတုိ႔က လူမ်ဳိးတစ္ရာ့တစ္ပါးတြင္ တစ္ပါးလူမ်ဳိးကုိ မပယ္သင့္၊ ဦးေခါင္းကေသြးသည္ ေျမတြင္စြန္းၿငိပါေသာေၾကာင့္ အစားအစာ မြတ္သိပ္ရန္၊ မုိးသုံးႏွစ္မၿခိမ္းမ႐ြာရွိမည္။ မုိးေမွာင္လည္း ခုႏွစ္ရက္လည္မွ လင္းမည္၊ ထင္ျမင္ပါေၾကာင္း ႐ွိခုိးသံေတာ္ဦးတင္ၾက၍ သူေတာ္စင္ မွန္မမွန္ကုိ သုႆာန္၀မွာ အေစာင့္ႏွင့္ထား၊ မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ၎ ဆရာႀကီးေလးပါးအေလာင္းသည္ မဖူးမေရာင္၊ မသုိးမပုတ္၊ က်ီးငွက္တုိ႔အခ်ဥ္း ေမွာင္လင္းသည့္ေနာက္ ခုႏွစ္ရက္႐ွိလွ်င္ ျခေတာင္ပုိ႔ေလးလုံး အထူးအဆန္းသည္ကုိ ေ႐ႊနားေတာ္ျမတ္ ၾကားသိေတာ္မူ၍ ရာဇမတ္ကာရန္ ေ႐ႊထီးေလးစင္းအုပ္ထား႐ွိသည့္ေနာက္ မုိးသုံးႏွစ္မၿခိမ္းမ႐ြာ႐ွိသည္ႏွင့္ ေျမဒူးၿမိဳ႕သုိ႔ ထြက္စံေတာ္မူ၍ မူးျမစ္တူးေဖာက္၊ ေ႐ႊဘုိကန္ေတာ္သုိ႔ ေရသြင္းေတာ္မူပါ ဆရာႀကီး(၄)ပါးတုိ႔ အဆက္အႏြယ္ကုိေခၚ၍ ေ႐ွးအစဥ္အလာ ဘာသာထုံးစံက်မ္းဂန္ထြက္႐ွိသည့္အတိုင္း က်င့္ေဆာင္ ကုိးကြယ္ စားေသာက္ေနထုိင္ၿမဲ ၿငိမ္၀ပ္စြာေနထိုင္ရမည္။ အထက္ကနည္း ေရႊခ်မွန္စီ ဗလီေလးလုံး ေျမဒူးၿမိဳ႕အတြင္း တည္လုပ္သနားေတာ္မူျပန္၍ ငါးႏွစ္ျမန္မာႏွင့္ ေရာေႏွာ႐ွိေနသည္ကုိ ၎မင္းတရားႀကီး လက္ထက္ကစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မြတ္စ္လင္မ္လူမ်ဳိးတုိ႔ ထင္ေပၚ စည္ပင္႐ွိၾကပါသည္။ ၎ေ႐ႊခ်မွန္စီ တည္လုပ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ သေဘၤာဗလီသည္ ပတိမ္းစားအေရးတြင္ သူပုန္လူဆုိးတုိ႔ ဖ်က္ဆီးပ်က္စီး၊ အမႈထမ္း ဆင္းရဲသားတုိ႔ မတည္မလုပ္ႏိုင္ ယခုတိုင္ ဗလီ၀င္လူတစ္ရာေက်ာ္တုိ႔သည္ ၀တ္၀ါ႐ုိဇာ နမာဇ္ ေစာင့္ထိန္းရန္ မ႐ွိသည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ဘုရားကုိယ္စားေတာ္စားတည္လုပ္ မစေတာ္မူလွ်င္ ကမၻာထက္ဆုံးတိုင္ ကုသုိလ္ေတာ္သည္ အေခါင္အဖူးထူးျမတ္လွသည္။ သိမ္ဗလီျဖစ္ပါ၍ တည္လုပ္မစ သနားေတာ္ျမတ္ခံရပါမည့္အေၾကာင္းကုိ ေ႐ႊဖ၀ါးေတာ္ေအာက္ ႐ွိခုိးသံေတာ္ဦးတင္ပါသည္။

(ေျမဒူး႐ိႈက္မုိဟ္ယစ္ဒီန္ (ခ) ဦးေ႐ႊေတာင္ေရး ႐ွဂ်ရတြလ္အီမံက်မ္းႏွင့္ ဖြသာေအ့အလြတ္႐ွဟူရ္က်မ္း၊ ၂-က်မ္းတြဲ စာ ၁၆၇-၁၆၉)

ဤသခၤါရေလာကၾကီးတြင္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္အား႐ိုက်ိဳးသစၥာရွိေသာ မြတ္စ္လင္မ္ေမာင္ႏွမမ်ားအား မတရားသတ္ျဖတ္၊ အႏိုင္က်င့္၊ ႏွိတ္ကြတ္ခ်င္းတို႕သည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္သြားမည္မဟုတ္။ ေသျပီးေနာက္ ေနာင္တမလြန္ဘဝ မဆိုထားဘိ၊ သည္လက္ရွိဘဝမွာပင္ လူသားတို႕၏ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳး ကိုမ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ခံစားရမည္။မြတ္စ္လင္မ္ေမာင္ႏွမမ်ား ကိုယ္တတ္ႏိုင္သေလာက္ ထိုသခင္ၾကီး ၄ ပါးႏွင့္ အမၻာတစ္ဝွမ္းအျပစ္မဲ့ မတရားသတ္ျဖတ္ခံရေသာ မြတ္စ္လင္မ္ရွဟီဒီမ်ားအတြက္ ေဇရာဒဟ္ျပဳ၊ ဒုအာဆုမြန္ေကာင္းမ်ား ေတာင္းေပးၾကပါရန္ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။
*** ဒီပို႕စ္အတြက္အဓိကကူညီေပးတဲ့ ညီမေလးဝိုင္း ကိုအထူးပဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္။***စာဖတ္သူမ်ားရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

Credit:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zHCGqE7A6ZkJ:i…

အဘစြာPermalink အဘစြာ က December 18, 2011 – 7:09pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ
အဘစြာPermalink အဘစြာ က December 18, 2011 – 7:11pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

အန္ကယ္ ဦးတင္ေမာင္က..

ပသီလား …ရုိဟင္ဂ်ာ လားဆုိတာ သိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်…ပသီ အေရး တတ္တတ္ႀကြႀကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္

ခ်င္ရင္ မနက္ျဖန္ က်ေတာ္ ဆက္သြယ္ရမယ္႔ ဖုန္းနံပါတ္ မက္စီပုိ႔ေပးလုိက္ပါမယ္။အြန္လုိင္းမွာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သလုိ Offline မွာလည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါေစလုိ႔ ဒုိအာလုပ္လုိက္ပါတယ္။

Permalink kotinmaung က December 18, 2011 – 9:53pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

စလာမ္ – ကုိစြာေလ

လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအေၾကာင္းေရးသားရာတြင္ ေရးသားသူသည္ ၎လူမ်ဳိးၿဖစ္ရန္မလုိပါ။၎လူမ်ဳိးအေၾကာင္း

ကုိစိတ္၀င္တစား ေလ႔လာလုိက္စားရန္သာလုိပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္ ရုိဟင္ဂ်ာ ေတာ မဟုတ္ပါ။ လက္ရွိ အသိအမွတ္ၿပဳထားေသာ လူမ်ဳိးစုထဲကတစ္ေယာက္ပါ။ အကယ္၍

အမွားအယြင္းရွိရင္ ၊တိမ္႔ေစာင္းေနရင္ တည္႔မတ္ေအာင္ လုပ္ေပးသည္ကုိ လည္းနာခံပါ မည္။ အ ကယ္ ၍ ကြ်မ္းက်င္ေသာ ဆရာသမားတစ္ေယာက္ေရးရန္ ဆႏၵရွိပါကလည္း ကြ်န္ေတာ္ေနာက္ဆုတ္ေပး ရန္ အသင္႔ရွိပါေၾကာင္း အသိေပးပါသည္။

================================

ပသီလူမ်ဳိးဆုိသည္မွာ  –

ဘုိးေတာ္မင္းတရားၾကီးထုတ္ၿပန္ေသာ အမိန္႔ေတာ္ၿပန္တမ္းတြင္ ” အာဗစ္ရွာဟုိ သႏဒီ တၿပည္ င ေရႊငူ ၊ ငေရႊေအး တုိ႕ကနဳိင္ငံေတာ္တြင္း အရပ္ရပ္ၿမဳိ႔ရြာမ်ားရွိ ပသီကုလားတုိ႕ကုိ ၎တုိ႔ဘာသာကြ်မ္း က်င္သည္႕ အတုိင္း အာဗစ္ရွာဟုိသိႏၵီ

တၿပည္႔တုိ႔ၿပသရာ နာခံေစ။ရခုိင္ၿပည္ေလးၿမဳိ႔ေက်းရြာမ်ားမွာ ရွိေနၾကသည္႔ ပသီ ကုလား တုိ႔တြင္ ဘာသာတရားစကားမ်ား

ကုိ အရပ္ရပ္ ပသီကုလား နည္းတူ အာဗစ္ရွာဟုိသိႏၵီ တၿပည္႔မ်ားက စစ္ေၾကာစီရင္ေစ။”

(နာခံေတာ္ ဘယေက်ာ္ထင္ၿပန္သည္။)

          နဳိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းသည္႔ ရန္ၿဖဳိခြင္းအေၿမာက္တပ္အၿခား

အေၿမွာက္တပ္မ်ား၊အေၿမွာကတပ္ဆုိသည္႔ တပ္ၾကီးမ်ားတြင္တပ္မွဴး

တပ္သားမ်ားမွာ ကင္းတားကုလားပ်ဳိ ေၿမဒူးပသီမ်ားပါ၀င္သည္။

(ဦးေမာင္ေမာင္တင္၏ ၿမန္မာလက္ထက္ေတာ္စာတမ္းမ်ား)

ၿမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၁၈ – ခုႏွစ္တေပါင္းလဆန္ သုံးရက္ ေန႔တြင္ ရတနာပုံသစ္ တည္ေရးၿမဳိ႕ ကြက္သစ္ ရွင္း ရာတြင္ ဗုိလ္မင္းထင္ရာဇ ဦးစီးသည္႔ ပသီကုလား ေလးရာေက်ာ္ ပါ၀င္ခဲ႔သည္။

Pathi and Panthays

Persian Muslims traveled over land, in search of China, and arrived northern Burma at Yunnan (China) border. Their colonies were recorded in Chronicles of China in 860 AD.[42][43] Myanmar Muslims were sometimes called Pathi, and Chinese Muslims are called Panthay.[44] It is widely believed that those names derived from Parsi (Persian). Bago Pegu), Dala, Thanlyin (Syriam), Taninthayi (Tenasserim), Mottama (Martaban), Myeik (Mergui) and Pathein (Bassein) were full of Burmese Muslim settlers and they outnumbered the local Burmese by many times. In one record, Pathein was said to be populated with Pathis. Perhaps Pathein comes from Pathi.[45] And coincidentally, Pathein is still famous for Pathein halawa, a traditional Myanmar Muslim food inherited from northern Indian Muslims. In Kawzar 583 (13th Century), Bassein or Pathein was known as Pathi town under the three Indian Muslim Kings.[46][47][48] Arab merchants arrived Martaban, Margue. Arab settlement in the present Meik’s mid-western quarters.[49]

Panthay

During Bagan King, Narathihapate, 1255–1286, in the first Sino Burman war, Kublaikhan’s Muslim Tatars attacked and occupied up to Nga Saung Chan. Mongols under Kublai Khan invaded the Pagan Kingdom. During this first Sino Burman war in 1283, Colonel Nasruddin’s Turks occupied up to Bamaw. (Kaungsin)[24] (Tarek) Turk were called, Mongol, Manchuria, Mahamaden or Panthays.[50] The Chinese General Mah Tu Tu managed the building of a mosque donated by the Yunnanese Muslim king, Sultan Sulaiman, in nineteen century in central Mandalay. The mosque is still maintained in a very good condition. Most of the Myanmar Chinese Muslims are staying around the mosque and it is well known as Panthay Mosque. That area is called Panthay Dan (Panthay Quarters).[51]

Permalink kotinmaung က December 18, 2011 – 10:12pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

Burmese Muslims are also called Pathi in Myanmar. See Islam in Myanmar.

List of prominent Burmese Muslims

 • Saya Gyi U Nu

Saya Gyi U Nu (Great Teacher or Guru) Mayor of Yammar Watti, Shwe Taung Thargathu also known as Mohamed Kassim was a very famous Burmese Muslim writer during King Bodawpaya. He wrote or translated many Islamic religious books. He used Pali and other words and terms from the Burmese religious literature to Burmanise the Islamic literature. Combined with his flowery, poetic Burmese writing, his books are regarded as Myanmar Muslims’ classics.[7] Bodawpaya appointed him as the head of the mission to India to collect and bring back books and Scriptures in Sanskrit, Hindi, Urdu and Persian.[8] Saya Gyi U Nu was appointed as the Mayor of Yammar Wati with the Shwe Taung Tharga title.[9] But recent military rulers prohibited the Muslims from using these Pali words and terms in Islamic religious books.

 • U Razak

U Razak (20 January 1898 – 19 July 1947; Arabic: Abdul Razak) was a Burmese politician who was a respected educationalist. He was a minister at Aung Sann’s pre-independence interim government and was assassinated, along with Aung San and other members, on 19 July 1947. July 19 is celebrated in Myanmar today as Martyrs’ Day. U Razak was Minister of Education and National Planning, and was chairman of the Burma Muslim Congress.[10]

 • Wazir U Kan Gyi“(1870-1960)[11]

Educated in Bombay, Kanji made Burma his home and adopted the Burmese name Kan Gyi. He was given the title of Wazir by his Highness the Aga Khan. He was a wealthy, influential business man who devoted himself to social causes and philanthropy.

 • Maung Thaw Ka or Major Ba Thaw

Maung Thaw Ka or Major Ba Thaw from Navy was a very prominent writer and pioneer NLD leader died in SPDC jail. He was buried at Kandaw Gale Sunni cemetery.[12]

 • U Shwe Yoe aka U Ba Ga Lay

U Shwe Yoe was a Burmese Muslim named, U Ba Ga Lay. He was the pioneer famous Cartoonist, Actor, Comedian and dancer

U Shwe Yoe dance was U Ba Ga Lay’s jolly joker dance sequence in, “Ah Ba Yae” (Oh Ah Ba. Ah Ba means old man or father in Burmese) which was one of the pioneer films of Myanmar movie history about rural life. The dance is full of fun and joy and it appealed so much to the Myanmar audience and is adopted as a dance for all festive occasions..[13][14]

 • Colonel Ba Shin

Colonel Ba Shin a noted historian was later a member of The Myanmar History Commission,[15] UTC and Islamic Religious Affairs Council.

 • Kyar (Tiger) Ba Nyein and family members

Kyar Ba Nyein was also a very prominent Myanmar Muslim. He was known to be a great boxer, and had even represented Burma in the Olympics. He had successfully trained a lot of boxers. And he had rejuvenated the Myanmar traditional boxing. He was a famous writer also. His son U Win Nyein is also a prominent Journalist. U Chit Nyo, brother of Kyar Ba Nyein is also a famous writer. Myo Myint Nyein was the editor of Payphuhlwar, a former monthly magazine in Burma. Awarded the International Press Freedom Award in absentia by the Toronto-based Canadian Journalists for Free Expression (CJFE). He is the brother of Win Nyein.

 • U Kyaw Nyun

U Kyaw Nyun with Thakin Tin in 1961 was a Mon Muslim who served in successive Governments starting from General Aung San’s Government as Secretary of Ministry of Defence,Secretary of Finance & Revenue,Secretary of National Planning,Chairman of Union of Burma Bank,Ambassador etc.,

 • Karim Ghani

Karim Ghani was born in Sothugudi, Ilayangudi, a politician in South-East Asia of Indian origin Karim Ghani. Before the Second World War Karim Ghani was a parliamentary secretary in Burma under Dr. Ba Maw.

 • U Raschid

U Raschid, an Indian Myanmar Muslim, was active in Thakin Movement (The Burmese National movement against ruling British). He was the secretary general of Rangoon University Students’ Association in 1931 together with prominent Myanmar political leaders: Aung San, U Nu, U Kyaw Nyein, U Ba Swe etc. U Raschid was the first president of the All Burma Students’ Union. In 1952 U Nu appointed him as Minister for Housing and Labour, later in 1954, Minister for Trade and Development, in 1956, Minister of Mines, in 1960 Minister of Commerce and Industry. In 1958 he was the Vice President of the Trade Union Council of Burma. U Nu requested him to change his name to U Yanshin to make him more acceptable to other Buddhist but he declined. General Ne Win arrested him in 1962, during the coup.[16]

 • U Khin Maung Latt

U Khin Maung Latt was one of the Myanmar-Muslim Cabinet Ministers in U Nu’s Government held the Social Services and Health portfolio. He was the secretary of U Razak before his (U Razak) assassination. He had been active in the Students’ organizations of Yangon University and had taken part in the very famous students’ strike of 1936. He successfully organized the Muslims in whole Burma to stand united under the AFPFL flag during the struggle for the independence.He worked together assisting U Razak. When AFPFL split in to two, U Khin Maung Lat was with the Stable Fiction.U Raschid remained with U Nu.

 • Kan Chun

Kan Chun @ Mohamad Omar is a Satirist, Journalist, Novelist, Cartoonist and Artist (Painter) from Mandalay, Burma. Born in Mandalay on 4th. April 1946 from the parents U Ba Htay and Daw Aye Shwin. died at 3.30 PM 20.08.2009 in Mandalay.

 • Boxer Win Maung

He was well known as Boxer Win Maung, one of the Myanmar Top Boxer who represent Burma at XX Munich Olympic, Germany 1972. He is a Myanmar Muslim. He was sent to more than 13 countries including many South East Asia (SEAS) Games, Asia Games and also Olympic. He is one of the 10 athletes who reached the Olympic games along Burmese Sports History.

*Daw Win Mya Mya

NLD Mandalay Division Organizing Committee member, Daw Win Mya Mya is a Panthay Muslim. She was assaulted by the SPDC affiliated thugs and arrested at Depayin together with Daw Aung San Suu Kyi and other NLD members. She is a brave and active NLD leader. [2]

 • Saya Chair also had a very good relation with the Military Government and was appointed the Chairman of the Election Commission.[17]
 • Hajima Pyinmanar (Sein) Daw Pu. Hajima Daw Pu was also a famous Myanmar-Muslim philanthropist. Because of her donation of a new Kidney Hospital and good social relations with General Ne Win, Military Government even awarded her with a medal for her outstanding social deeds.[18]
 • Sultan Mahmood (Health Minister)

Wealthy and influential Myanmar Muslim,Sultan Mahmood was the political secretary in U Nu’s government and later was appointed as Health Minister.[19]

 • Other MPs (Member of Parliament)

Other Rohingya Myanmar Muslims in U Nu’s Parliament as parliamentary secretaries were Mr Sultan Ahmed and Mr Abdul Gaffar. Mr Abdul Bashar, Mrs. Zohora Begum @ Daw Aye Nyunt,Mr Abdul Khair, Mr Abdus Sobhan, Mr Abdul Bashar, Mr Rashid Ahmed, Mr Nasiruddin (U Pho Khine), were members of Parliament in different terms in U Nu’s Government.[19]

 • Colonel (Tat Hmu Gyi) U Pho Kar

He started to enlist in Mindon’s Cannon regiment since young. During King Thibaw’s reign, he was the Captain on the Sekyar Ngwezin Thulu ship which went to Bamaw to attack the Burmese Rebels and the Chinese invaders.

During the third Anglo-Burmese war, he was at Min Hla Fort leading 200 Cannoners. U Pho Kar was together there with his uncles Captain Bo Kyae, Captain Bo U Maung, Sergeant (Thwe Thaut) U Kyar Yone. At the battle, one Captain and 50 soldiers killed. Burmese had to retreat and U Pho Kar retreated with the gunshot wound on the abdomen. After the war he settled in Maymyo. Parliamentarian Haji U Than Nyunt was his son. U Pho Kar died on 10th. May 1956 at the age of 95.[20]

 • Myanmar Muslim Ambassadors. There were also Myanmar Muslim Ambassadors like U Pe Khin and U Hla Maung.
 • Ambassador U Pe Khin was the most important negotiator and architect of the historical Panglon treaty. Even General Aung San was disappointed, given up and decided to take the flight back to Rangoon that evening. U Pe Khin persuaded General Aung San to stay for one night and to allow him to negotiate with the Ethnic Minority leaders. U Pe Khin successfully negotiated with those Ethnic leaders to get an agreement for this most important treaty in Burma, which was the foundation for the Union of Burma and its Independence.[21]
 • Thein Phae Lay was a popular comedian and famous singer. Khin Maung Htoo and Chit Kaung are also famous Burmese Muslim singers.
 • Psychiatrist Prof Dr U Ne Win, Medical Superintendent (Head of Hospital) Yangon Psychiatric Hospital. *
 • Faridah Meer, the Head of the Department in Surgery in the National University Malaysia (UKM)(General Hospital Kuala Lumpur).
 • Captain U Khin Maung Latt or Haji Hassan Latt

Captain U Khin Maung Latt or Haji Hassan Latt was also one of the pioneer pilots after independence. Later he became the General Manager of Burma Airways and was the personal pilot of General Ne Win.

 • U Kyaw Kyaw

U Kyaw Kyaw was also one of the very few Myanmar-Muslims promoted to the high position in the Military Government. He was the Managing Director of the Myanmar Economic Bank. He was born on 15 October 1937 in Ye Nan Chaung, and died on 2 April 2003, in Kuala Lumpur, Malaysia. A graduate of Rangoon University, later he joined the State Commercial Bank of Burma as a junior officer. He was trained in Westminster Bank of England in early sixties. He is well respected among his friends and banking society for his vision, discipline, and hard work. During his tenure as Managing Director, he initiated computerization of Banking System in Burma. His concern is always been the dual exchange rate of Burmese currency, and inconsistent monetary policy of Military Government. He also tried to start Myanmar Stock and Exchange in cooperation with a Japanese Bank.

 • Myanmar Muslim activists

Some Myanmar Muslim activists such as Pathi Ko Lay and Dr Kyaw Nyein were also promoters of total assimilation of Burmese Muslims in to Burmese. Especially Dr Kyaw Nyein had a very good relation with the very powerful and famous Mandalay Young Buddhist Monks and to some extent successful in countering the agent provocateurs from inciting the anti Muslim sentiments. Because of his request, real monks influential in Mandalay searched and confiscated and destroyed nearly hundred thousand anti-Muslim pamphlets allegedly distributed the Myanmar Military secret agents. Although reported to the authorities, no one was arrested for that crime in a country where many people were arrested, tortured and jailed for printing or photocopying or distributing any anti-government papers or even for distribution of Human right Declaration from UN office. Lu Du Daw Amar, highly respected journalist wrote in one of the monthly magazine recently about Myanmar Muslims from Mandalay. She praised them for their understanding and respect of the Burmese Culture. While trying to stress the deterioration of religious knowledge among Myanmar Buddhist youths, she pointed out that some of them even did not know how to talk with the monks. She mentioned the skills and politeness of Myanmar Muslims in dealing and talking with the Buddhist monks.

 • U Shaw Phi

U Shaw Phi, Myanmar Muslim rich man, contractor and investor, was also very famous and well connected person among the local and central Military leaders. He was arrested few times because of his extraordinary efficiency and excellent contacts. Once, old and damaged vehicles, which were beyond repairable condition, from the army and State Transport Department were bought from the government. U Shaw Phi ‘shamed’ the Military government by the speedy successful repair within one month. His refurbished buses and trucks hit the roads and he was ‘invited’ into the jail for questioning for few months for his efficiency to repair the damaged vehicles so quickly. He was arrested once because of that kind of efficiency, for the crime of finishing his own house in front of the prolonged project of building the new parliament building. Because he built his house with three shifts of workers day and night, General Ne Win became jealous and ordered to arrest him to inquire how he managed to get the required raw material for the construction. And he was arrested few times without any trial when the number twos in the governments or any other high ranking officials were required to remove from their positions. They were unofficially alleged to have connection with that wealthy man and were said to be not fit to hold high posts. But strangely, the probes or investigations always had to stop before other VIPs were implicated. Obviously, the almost bankrupt authorities needed U Shaw Phi’s skills and wealth.

 • Pali Professor, RASU, Ahmad Kasim
 • MASU, English Professor Ali.
 • Senior Research Officer, History, Dr Daw Yi Yi
 • Associate Professor, History, MASU U Maung Maung Lay
 • RASU Chemistry Professor U Aung Khin @ Md Ali
 • Professor U Ko Lay, Maths, MASU.
 • (Sugar) U Ba Sein. Pilot factory and Nylon Factory.
 • EC Madar Umbrella Factory and Soap Factory.
 • IS Vanya Mananger Director U Thayarwadi Mg Mg agency, co-founder of Muslim Free Hospital, Muslim Central Funds Trust and other Charitable organizations.
 • U Shwe Thar Aung. Chairman Arakanese Muslim association.
 • Major (Dr) Htun Nyo. ENT Surgeon. Mingladon, Maymyo, UKM (Malaysia), Saudi Arabia.
 • Dr U Hla Khaine. Ph.D. Anatomy UK. Professor, Head of Department. UKM. UIA. (Malaysia)
 • Prof. Dr U Khant @ Habib Khan,Psychologist.UM, UIA. (Malaysia) died at 2.00 AM, on August 2, 2007 in Yangon, Myanmar.
 • Ye Soe was one of the famous Myanmar Muslim novelists. He wrote detective stories based on foreign books but he Burmanized them and was accepted by many youths. He wrote more than hundred books.
 • U Kar, was the Rector of Rangoon Arts and science University in 1962. He was the Education Minister of the 1958 Caretaker Government.
 • U Ali. He was famous for the Classic Burmese old songs. Even most famous singer Mar Mar Aye learned from him. Piano Ko Mar Mut was also famous.[22]
 • Movie stars. Shwe Ba and Maung Maung Ta were very popular movie stars in Burma. After retirement Maung Maung Ta got the Ph.D. with the thesis with the Shia Muslims in Burma. (I hereby hope and request to Dr Mg Mg Ta or his friends to kindly contribute his thesis in the Wikipedia and allow me to copy in my web blog.)
 • Lt. Col. Dr. Khalid Maung Maung. Southern Shan State BRC Supervision Committee Chairman Lt. Col. Khalid Maung Maung.
 • Prominent Burmese Muslims in Burma Army. There were few prominent Burmese Muslims in Burma Army earlier. Brig. General Maung Maung Gyi was from Burma Navy and Colonel Tin Soe was with the Revolution Council of General Ne Win. Various forms of Military Governments continue to rule Burma (Myanmar) since that council overthrown the democratically elected U Nu’s Government.
 • Daw Saw Shwe. Famous Myanmar Muslim woman. Chairperson of Burma Muslim Organization.
 • U Aung Thin represented the Myanmar Muslims at the Round Table Committee on whether Burma should be separated from India or not. That was held at London, in 1930.[23]
 • U Ba Oh was a very rich Burmese Muslim philanthropist. He funded BMS Burma Moslem Society’s activities and was voted president for life. He was not only active in social and welfare, but he had also stood bravely in demanding the rights of Myanmar Muslims.[24]
 • Haji Thein ( President-Islamic Religious Affairs Council )(Pulae, Pearl)
 • Dr. Tin Maung (Son of U Kar), he was the Rector of Institute of Computer Science & Technology (ICST).
Permalink kotinmaung က December 18, 2011 – 10:15pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

Notable Burmese Muslims under Burmese Kings

All the list of persons below are taken from the “Twentieth Anniversary Special Edition of Islam Damma Beikman.” Myanmar Pyi and Islamic religion.The reprint of the records of the lectures given by Pathi U Ko Lay in 1973. from page 109,110 and 111[25]

 • Naymyo Gonnayap Khan Sab Bo @ Abdul Karim Khan. Ambassador to Indochina.
 • Minister Mingyi Maha Min Htin Yar Zar @ U Chone, Akhbad Myin Wun, cavalry Captain, Mayor of Pin Lae town.
 • Maha Min Kyaw Thiha Min Htin @ U Pho Yit, Mayor of Tapae town.
 • Min Hla Min Htin Yarzar @ U Nae Htun,Kala Won.
 • Maha Bawga Dana Thiri Yarzar Mullah Ismail, Custom Chief. Royal Ship Captain, Mayor of Kyauk Yae town. He donated the Mandalay Soorti Mosque.
 • Maha Min Hla Min Htin Yarzar @ U Naw Khan, Kalay Tain Nyin Yargazo Mayor.
 • Maha Min Khaung Kyaw Htin @ U Pyar, Mayor of Sinku.
 • Malar Mon @ U Pwint, Explosive expert. (Yan Chet won)
 • Min Hla Min Htin Thu Rain, Western Jail Superintendent.
 • Min Htin Yarzar, Chief Clerk.
 • Nay Myo Thiha Kyaw Htin @ U Tar, Advocate.
 • Nay Myo Yaza Thinkhayar @ Marmet Ebrahim, Advocate.
 • Nay Myo Yaza Thinkhaya @ Abdul Rahman, Advocate.
 • Nay Myo Min hla Yazar Thu @ U Kyin Oo, Special squad Captain. (Ywe Let Yar Bo)
 • Min Htin Thithi Yarzar @ U Khaung, Special squad Captain.
 • Maha Thu wunna Thaetha @ U Yan Aung. (Rich man)
 • Maha Thiri Thukha Thaetha @ Maung Sein. (Rich man)
 • Mantaka Maha Thala @ U San Pyaw (Richman)
 • Maha Bawga Punnya @ U Yit (Rich-man)
 • Abit Shah Husaini, Chief Islamic Judge (Bodaw).
 • Malauvi Kabul, Chief Islamic Judge (Mindon)
 • Naymyo Gonnayat @ Khalifa U Pho Mya
 • Khalifa U Hwe Lone.
 • Royal ship Captain U Pho Mya.
 • Bo Min Setkyar Amyoke Tat U Hashim.
 • Bo Min Bone Oh Bengla Amyoke Tat, U Yauk.
 • Thwe Thauk Gyi (Major of 275 soldiers, Head of 5 Thwe Thauks who had 55 soldiers each under them) Thwe Thauk Gyi of Cannon brigade U Bo. (I could not mention the few dozens of Thwe Thauk Gyis because of limited space)
 • Setkyar (Amyoke Tat) Cannon brigade Chief Officer, U Pho Kar.
 • Custom Chief, Ar Gar Sherazi (Shia Muslim)
 • Price Controller, U Maw.
 • Merchant U Shwe Thi.
 • Horse Cavalry Chief Captain, Wali Khan.
 • Horse Cavalry Captain U Tu Wa, Wali Khan Horse Cavalry.
 • Thibaw’s personal secretary, U Hashim.
 • Thwe Thauk Gyi (Major) U Danaing (Kindar Kala Pyo Army) Grandfather of Pathi U Ko Ko Lay.
 • There are many Thwe Thauk Gyis, Captains and Palace Ladies closed to the queen.
Permalink kotinmaung က December 18, 2011 – 10:16pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

See also

[edit] References

Constructs such as ibid., loc. cit. and idem are discouraged by Wikipedia’s style guide for footnotes, as they are easily broken. Please improve this article by replacing them with named references (quick guide), or an abbreviated title. (March 2010)
 1. ^ ibid,page9, paraaph 4.
 2. ^ ibid, page10,line 7,8&9.
 3. ^ ibid, page10,line 17,18&19.
 4. ^ ibid page 2, paragraph 3, line 1,2&3.
 5. ^ ibid page 20, paragraph 3.
 6. ^ ibid page 30, whole page.
 7. ^ “History of Myanmar Muslims”, (limited edition for members only) Muslim Students Association, Rangoon Arts and Science University, Burma.
 8. ^ Konbaung Dynasty Royal History Vol. 2. Page 157.
 9. ^ Konbaung Dynasty Royal History Vol. 2. Page 166.
 10. ^ Burmese Encyclopedia Vol 11, P 73 printed in 1970
 11. ^ “101 Ismaili Heroes”. Ismailli.net. http://ismaili.net/Source/mumtaz/Heroes1/hero100.html.
 12. ^ This poem in Burmese, “Sayar Maung Thaw Ka” by Kyaw Zwa in Burma Digest published on 23. 06.2007 mentioned this fact.[1]
 13. ^ U Shwe Yoe’s alias U Ba Ga Lay by Tin Soe. Al-Balag Journal, Published by Ko Min Lwin. In Burmese. Nov-Dec 2001. page 80,91&82 1
 14. ^ Ludu Daw Ah Mar, Shwe Yoe, Ba Galay – Artists of the same names in 2 volumes 1969
 15. ^ ibid
 16. ^ ibid
 17. ^ ibid
 18. ^ “History of Myanmar Muslims”, Muslim Students Association, Rangoon Arts and Science University, Burma.
 19. ^ a b Press Release, Rohingya Patriotic Front 9-2-1966.
 20. ^ “Twentieth Anniversary Special Edition of Islam Damma Beikman.” Myanmar Pyi and Islamic religion.The reprint of the records of the lectures given by Pathi U Ko Lay in 1973. page 90-112.
 21. ^ General Ne win’s personal assistant Thetkatho Ne Win’s records.
 22. ^ Mar Mar Aye’s radio interview
 23. ^ “The Muslims of Burma” A study of a minority Group, by Moshe Yegar, 1972, Otto Harrassowitz. Wiesbaden.
 24. ^ ibid
 25. ^ The “Twentieth Anniversary Special Edition of Islam Damma Beikman.” Myanmar Pyi and Islamic religion.The reprint of the records of the lectures given by Pathi U Ko Lay in 1973. from page 109,110 and 111.
၀ိုင္းPermalink ၀ိုင္း က December 18, 2011 – 10:31pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

ကုိတင္ေမာင္ေရ … ကၽြန္ေတာ္ အဂၤလိပ္စာမကၽြမ္းလုိ႔ ျမန္မာဘာသာျပန္ၿပီး တင္ေပးပါလုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္ …………… 🙂

အဂၤလိပ္လုိပဲ တင္ေနမယ္ဆုိ မတင္ပါနဲ႔ေတာ့ ……… မ်က္စိေတြလည္ၿပီး ရႈပ္ကုန္ဦးမယ္ ……….

Permalink kotinmaung က December 18, 2011 – 11:09pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

ဟုတ္ကဲ႔ပါ။ – စလာမ္

ေလာေလာဆယ္ေမးခြန္းေမးထားေတာ အေရးေပၚေၿဖေနရၿခင္းပါ။ ဆရာမ ေဒၚ အ၀ုိင္း ပုိစ္လည္းဖတ္ဖူးလုိ႔ ဆုိဒ္ထဲမွာ

credit ေပးၿပီး သိမ္းထားပါေၾကာင္းကုိလည္း တဆက္တည္းအသိေပးပါသည္။ကုိယ္တုိင္ေရးရင္ၿမန္မာလုိေရးေပးပါမယ္။အခု

အနာဂါတ္အတြက္ပါရည္ရြယ္ၿပီး ဆုိဒ္ထည္႔သိမ္းသြားမွာမုိ႔လုိ႕ ရွိသမွ် ၊ေတြ႔သမွ်၊ ရသမွ် အေထာက္အထားမွန္သမွ် အားလုံး

https://lumyochit.wordpress.com/    ဆုိဒ္ထဲမွာ သိမ္းသြားပါမယ္။အားလုံး၀ုိင္း၀န္းကူညီဖုိ႔ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ရွိတယ္သူ မေရးဘဲမေန နဳိင္ပါ။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေအာက္က် ေနာက္က်ၿဖစ္ေနတာက ကုိယ္႔သမုိင္းကုိယ္ မသိဘူး။မေလ႔လာဘူး။အားလုံးသူ သိဖုိ႔မွတ္ဖုိ႔

ုိ႔ေလ႔လာဖုိ႔ လုိေနပါတယ္။

ပါကိစၥတန္ နဳိင္ငံလြတ္လပ္ေရးဖခင္ၾကီး မစၥတာ ဂ်င္နား အူရ္ဒူစကား နားမလည္ဘူ။မေၿပာတတ္ဘူး။

ဒါေပမဲ႔ သူကဘာေၿပာ သလဲဆုိေတာ ပါကိစၥတန္ နဳိင္ငံ ၏ ရုံးသုံး ဘာသာစကား သည္ အူရ္ဒူ ၿဖစ္ရမယ္။ဒါ

ဟာ ကြ်န္ေတာ္အတြက္ မဟုတ္။အနာ ဂါတ္ၿပည္သူအတြက္ တစ္ေန႔အသုံးတည္႔လိမ္မည္ ဆုိၿပီး မိန္ၾကားသြားတယ္။

ဒါနဲ႔ ဆုိဒ္အၿမဲအတြက္သိမ္းသြားမဲ႔ ကိစၥၿဖစ္သည႔္အတြက္ အနာဂါတ္လူငယ္ေတြ လက္ဆင္႔ကမ္းနဳိင္ရန္ ရွိသမွ်

အေထာက္အထား ရွာယူၿပီး  https://lumyochit.wordpress.com/   ဆုိဒ္ထဲမွာ သိမ္းသြားမည္။တစ္ေယာက္ကနားမ

လည္ေသာ္လည္း အၿခားတစ္ေယာက္အတြက္ အသုံးတည္႔ပါလိမ္မည္။ အလုပ္မ်ားေနသည္႔အတြက္ အားလုံးဘာသာ

ၿပန္ေပးဖုိ႔ လည္းအခ်ိန္မေလာက္နဳိင္ပါ။ၾကဳိးစားပါမယ္။  – စလာမ္

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

Permalink kotinmaung က December 18, 2011 – 11:14pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

ပသီ´´-ျမန္မာမြတ္စလင္မ္လူမ်ိဳးPar-thi, Far-si


ပသီလူမ်ိဳးတို႔မွ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကာလကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တည္ရွိခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ မန္ခ်ဳး

မွတ္တမ္းႏွင့္ မွန္နန္းရာဇ၀င္ႏွင့္ ကုန္းေဘာင္ ဆက္မဟာရာဇ၀င္မ်ား တြင္ ပါရွိသည္။
ေအဒီ ၁၂၂၁-ခု၊ အေနာ္ရထာမင္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ပုဂံေနျပည္ေတာ္ ယိမ္းယိုင္လာ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ေရပိုက္နက္လံုၿခံဳေရးႏွငင့္ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ ပသီတပ္မွ၊ မိမိတို႔ႀကမၼာ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးမည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိလာ

ကာ ပုသိမ္ဟု ေခၚမည့္ေဒသတြင္ ပသီၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ ပသီမင္းဆက္(၃)ဆက္၊(၁၂)ႏွစ္တိုင္တို္င္ တည္ေထာင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။
ကရင္တို႔မွ ၀ိန္႔ပသီ၊ ေ၀့ပသီဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မြန္တို႔မွ ဒံုးပသီ၊ဥဳင္းပသီ ဟူ၍လည္းေကာင္း ေခၚဆိုၾကသည္။
၀ိဋဋဴပႏွင့္ သာကီ၀င္တို႔ မသင့္မတင့္ျဖစ္၍ စစ္ခင္းၾကသည္တြင္ သာကီ၀င္ ဓဇရာဇာမင္း၊ မဇၥ်ိမေဒသမွ စြန္႔ခြာလာသကဲ့သို႔

တပ္မွဴး၊ ဗိုလ္မွဴး၊ ၀န္ႀကီး၊ ပညာရွိတပ္သား မက်န္ နန္းမ်ိဳးႏြယ္ (၃၇၀၀) တို႔အစုခြဲကာ အင္း၀ဘုရင္ စေနမင္းထံ သစၥာႏွံကာ

ခိုလႈံခဲ့ၾကသည္။
ေတာင္ငူ၊ ရမည္းသင္း၊ ယင္းေတာ္၊ မိတၳီလာ၊ စည္သာ၊ ဒီပဲယင္း၊ ေညာင္းရမ္း၊ ပင္းတလဲ၊ တဘက္ဆြဲ၊ ေဘာဓိ၊ စည္ပုတၱရာ၊

ေျမထူး တြင္ အစုခြဲေနထိုင္သူတို႔မွာ မင္းမႈထမ္းရင္း အေျမွာက္တပ္၊ ေသနတ္တပ္၊ ျမင္းတပ္၊ ကိုယ္ရံေတာ္တပ္၊ ကင္းတား

ကုလားပ်ိဳတပ္၊ စာဆိုမ်ား ကုန္သည္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ အမႈေတာ္ထမ္းရြက္ခဲ့ၾကသည္။
ref : ဆရာမာဃ-ပုသိမ္ရာဇ၀င္၊ စာမ်က္ႏွာ-၁၃၇

Permalink kotinmaung က December 18, 2011 – 11:17pm တုန္းက ျပန္တဲ့စာ

ေစာေစာ ကစာတင္ေပးတာမဖ်က္ရဘူး။ၿပန္တင္ေပးေစခ်င္

၀ိုင္း said:

ကုိတင္ေမာင္ေရ … ကၽြန္ေတာ္ အဂၤလိပ္စာမကၽြမ္းလုိ႔ ျမန္မာဘာသာျပန္ၿပီး တင္ေပးပါလုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္ …………… 🙂

အဂၤလိပ္လုိပဲ တင္ေနမယ္ဆုိ မတင္ပါနဲ႔ေတာ့ ……… မ်က္စိေတြလည္ၿပီး ရႈပ္ကုန္ဦးမယ္ ……….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s