လူမ်ဳိး ၁၀၁ ပါး

09-14-2010, 12:58 AM

ျမန္မသတ္တ(၇) မြန္ေလးဝ(၄) ရွမ္းသံုးဆယ္(၃၀)ေျခာက္ဆယ္ကုလား(၆၀)လူမ်ိဳးတရာ႕တပါး။ ။။။။

ျမန္မာ(၇)မ်ိဳး
———-
၁ ။ ျမန္မာ ၊၂ ။ ရခိုင္ ၊ ၃ ။ ပရယ္၊ ၄ ။ ေတာင္သူ၊ ၅ ။ ျပဴ (ပ်ဴ) ၊ ၆ ။ ကမ္းယံ၊ ၇ ။ ေယာတမ်ိဳး၊

မြန္ ၄ မ်ိဳး
———
၁ ။ မြန္ ၊ ၂ ။ မြန္သီ ၊ ၃ ။ မြန္ည ၊ ၄ ။ မြန္ႏု

ရွမ္း ၃၀
——
၁ ။ ရွမ္း ၊ ၂ ။ ယြန္း ၊ ၃ ။ လင္းဇင္း ၊ ၄ ။ ေဂါင္ေကာင္ ၊ ၅ ။ မ်က္ႏွာမည္း ၊ ၆ ။ ကသည္း ၊ ၇ ။ ကတူး ၊ ၈ ။ ကခ်င္
၉ ။ ကရင္နီ ၊ ၁၀ ။ ကရင္ျဖဴ ၊ ၁၁ ။ ဓႏု ၊ ၁၂ ။ ပေလာင္ ၁၃ ။ ေသာက္ကသဲ ၊ ၁၄ ။ ကအူ ၊ ၁၅ ။ တလုပ္ (တရုပ္) ၊ ၁၆ ။ နားဝ႕ံ ၊ ၁၇ ။ တလက္ ၊ ၁၈ ။ ေရမီးထြက္ ၊ ၁၉ ။ ဘေက်ာ္ ၊ ၂၀ ၊ သမိုက္ ၊ ၂၁ ။ လမိုက္ ၊ ၂၂ ။ လဝ ၊ ၂၃ ။ ဓားဝယ္ ၊ ၂၄ ။ သိေဘာၤ ၊ ၂၅ ။ ကြမ္းရင္ ၊ ၂၆ ။ ပု႑ား ၊ ၂၇ ၊ ရုန္း(ေရာရင္) ၂၈ ။ သက္ ၂၉ ။ ဇဝါ ၃၀။ ဇဝိန္ ။

ကုလား ၆၀
———
၁ ။ ဘဂၤလား ၂ ။ ေအာင္လံေဘာ ၃။ ေအာင္လံတစ္ ၄။ ျပင္သစ္ ၅။ပသွ်ဴး ၆။ ေဗာဓိ။ ၇။အာရမနီ ။၈။ ေဂၚယာ။၉။ ေဂါယာ ။၁၀။ ေဂၚရခါး ။၁၁။ လင္း ။၁၂။ ဒီတာ ။၁၃။ေမာပါ ။၁၄။ သီဟိုဠ္ ။၁၅။ဘရင္ဂ်ီ။ ၁၆။ပသီ ။၁၇။ကတဲ ။၁၈။ က်ကဲ။ ၁၉။ ကဲလံ။ ၂၀။ သုတ္သံ ။၂၁ ။ အင္တြဲ ။၂၂။ဦးျဗဲ ။ ၂၃ ။ ေဟတာရပတ္ ။ ၂၄။ ဥသ၁ဗရား ။၂၅။ ပုရေတ။ ၂၆ ။ မဒရပ္ ။ ၂၇ ။ ေထရာကဘီ ။ ၂၈။ မဂၤလီ။ ၂၉ ။ မဂ္ဂတီ။၃၀။ေဇာဂီ။၃၁။ တူရကီ။ ၃၂။ ပဋိက္ခရား။၃၃။ေက်းသား။ ၃၄ ။ ရုရွား။ ၃၅။ စႏ္းဒါး။ ၃၆။ ပထမ္း ။ ၃၇။ ေဟမာ။ ၃၈။ ေဟာပါ။၃၉။အင္ခ်ယ္။ ၄၀ ။ကလယ္။ ၄၁။ သက္ကတံ။၄၂။ ဇင္းက်ံ။၄၃။ ယာမံ။၄၄။ကုဟတ္။၄၅။ေဟာ္လံ။၄၆။အင္ရင္က်ပ္။ ၄၇။ပြတ္တကစ္။ ၄၈။သိန္းခြံ။ ၄၉။ မရမံ။ ၅၀။ဟိႏၤဒဴ။၅၁။ဂ်ာမဏီ။၅၂။ေရသူ။၅၃။ကခို။၅၄။အိပ္မက္။၅၄။ ေျခခ်ဳပ္။၅၆။ပန္းေသး။၅၇။နတို။ ၅၈။ကပ္ပလီ။ ၅၉. စူ။လ်ား။၆၀။စူလတန္။

တို႕ ျဖစ္ၾကသည္။

Credit :

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4sDjYm8eWuwJ:www.mmso.org/home/archive/index.php/t-6250.html+%E1%80%95%E1%80%9E%E1%80%AE&cd=27&hl=en&ct=clnk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s